Sak nr. 10/2005

Klageren, Nidar AS, gjorde gjeldende at emballasjedesignet til nærmere angitte produkter fra Brynild Salg AS var urettmessige etterligninger av emballasjedesignet til nevnte produkter fra Nidar, og følgelig i strid med markedsføringsloven § 8 a og/eller § 1. Konkurranseutvalget kom til at markedsføring og salg av Brynilds Myke Seigmenn Jellymen representerte et brudd på markedsføringsloven § 8 a og § 1. Det ble lagt vekt på at det var klare likhetstrekk mellom Nidars og Brynilds emballasje for seigmennprodukt, at Nidar var markedsledende i Norge når det gjaldt produksjon og salg av seigmennprodukt, at Nidars emballasje for seigmennprodukt hadde vært tilnærmet lik over mange år, og at Nidars seigmennprodukt var vel innarbeidet. Emballasjens design og produktets markedsposisjon var et resultat av Nidars innsats. For de øvrige produktene fant utvalget at det ikke forelå brudd på markedsføringsloven §§ 1 eller 8 a.

U T S K R I F T

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 15. desember  2005.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Jostein Refsnes, Arnstein Lund, Per Trygve Berg og Henrik Munthe

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 

UTTALELSE 

Klager: 
Nidar AS
Postboks 4483, Nydalen
0403 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokatfirma Grette DA
v/advokat Felix Reimers
Postboks 1397, Vika
0114 Oslo 

Innklaget:
Brynild Salg AS
Postboks 34
1601 Fredrikstad

Prosessfullmektig:
Wiersholm Mellbye & Bech
v/advokat Harald Willumsen
v/advokat Ida Gjessing
Postboks 1400, Vika
0115 Oslo.
 
Saken gjelder:
Spørsmål om Brynild-Gruppen urettmessig etterligner emballasjedesignet til noen av Nidar AS' produkter.

Om partene og bakgrunnen for saken: 

Klageren, Nidar AS (heretter Nidar), er produsent og leverandør av sjokolade, sukkervarer, konfekt, marsipan og pastiller. Nidar har opplyst å ha en omsetning (ut av butikk) på ca 2093 millioner kroner, og i januar 2005 en markedsandel på 31,4 prosent i sukkervaresegmentet (inkludert pastiller og tyggegummi). Nidar er heleid datterselskap av Orkla ASA og inngår i Orkla-konsernets merkevaredivisjon. 

Nidar produserer og markedsfører blant annet godteriproduktene Laban Seigmenn, Nidar Favoritter og pastillserien Doc Halslinser. Betegnelsen ?seigmenn? er Nidars registrerte varemerke. 

Innklagede, Brynild Salg AS (heretter Brynild), er et selskap i Brynild Gruppen som er ansvarlig for markedsføring og salg, herunder også utvikling av kjennetegn, emballasje og annet markedsføringsmateriell. Konsernet hadde en netto omsetning i 2004 på ca 1015 millioner kroner. Merkevarer innenfor sjokolade- og sukkervareprodukter (godteri) utgjør et av konsernets fire virksomhetsområder. Brynild Gruppen hadde i januar 2005 en markedsandel på 12,7 prosent i sukkervaresegmentet (inkludert pastiller og tyggegummi). 

Brynild Gruppen produserer og Brynild Salg AS markedsfører på sin side de konkurrerende produktene Myke Seigmenn Jellymen, SommerMix og SuperMix, samt pastillserien DENT Hals. 

Nidar har gjort gjeldende at emballasjedesignet til de av Brynilds produkter som er nevnt ovenfor er urettmessige etterligninger av emballasjedesignet til nevnte produkter fra Nidar, og følgelig i strid med markedsføringsloven § 8a og/eller § 1. Brynild har bestridt dette, og Nidar har brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg. 

Nidar har i korte trekk gjort gjeldende: 

Seigmennproduktene
Nidar produserer og selger godteriproduktet Laban Seigmenn i flere størrelser. Laban Seigmenn ble lansert i 1965 og er det største produktet innen gelégodteri i Norge. 

Emballasjen til Laban-produktene har en enhetlig design. De sentrale trekkene ved dagens Laban Seigmenn-pose ? den røde fargen med tillegg av grønt og gult, lekende geléfigurer, og et vindu nederst som gir innsyn i posen ? har lange tradisjoner. Det er lagt ned betydelig innsats i forbindelse med innarbeidelse av Laban Seigmenn på det norske markedet. Salgstall og markedsundersøkelser viser at Laban Seigmenn har en svært sterk posisjon i dette markedet. Laban Seigmenn standardvarianter distribueres i alle norske dagligvarebutikker, kiosker og på bensinstasjoner. På taxfree-markedet distribueres en egen variant, der emballasjen i all hovedsak tilsvarer standardvariantene. 

Brynilds Myke Seigmenn Jellymen har emballasjedesign, kjennetegn og innhold som har klare likhetstrekk med Laban Seigmenn: 

 • Fargekombinasjonen er tilnærmet identisk, med rød som hovedfarge og innslag av grønn, gul og oransje.
 • Posens forside preges av lekende geléfigurer.
 • Posen er av tilnærmet samme størrelse og har tilnærmet likt nettoinnhold som Laban Seigmenn (taxfreevarianten).
 • Posen benytter varemerket "Seigmenn" som blikkfang. 

Helhetsinntrykket innebærer at den alminnelige forbruker ikke er i stand til å skille mellom produktene. 

Forholdet rammes av markedsføringsloven § 8a. Som begrunnelse for dette anføres særlig følgende: 

Emballasjen til Laban Seigmenn er resultat av en selvstendig innsats fra Nidars side og oppfyller kravet til originalitet. 

Brynild hadde kjennskap til Nidars produkt, og Brynilds poser har så mange likhetstrekk med Nidars poser at Brynild utvilsomt har benyttet Nidars poser som forbilde under utformingen. Etterligningsvilkåret i § 8a er følgelig oppfylt. 

Det foreligger også forvekslingsfare. Produktene er de samme (sukrede geléfigurer), og de retter seg mot de samme kundegrupper. Helhetsinntrykket er at Brynilds pose er svært lik Nidars hva angår utseende. Brynilds bruk av Nidars varemerke ?Seigmenn? som blikkfang på sin pose, bidrar også til forvekslingsfare. At posene også faktisk forveksles, framgår av markedsundersøkelse utført av MMI. Det har ingen betydning for vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare at det kun er på taxfree-markedet at Nidars Laban Seigmenn og Brynilds Myke Seigmenn selges om hverandre. Nidar gjør gjeldende at Brynild ikke har tilført sin emballasje egne elementer som i tilstrekkelig grad er egnet til å skille produktene fra hverandre. Variasjonsmulighetene er ikke utnyttet. Tvert i mot foreligger en innpåsliten etterligning av alle sentrale elementer i Nidars emballasjedesign. 

Brynilds etterligning innebærer en urimelig utnyttelse av Nidars innsats eller resultat. Nidars produkt har vært på markedet i mange år, og det er god kjennskap til Laban-produktene blant befolkningen. Ved ikke å benytte seg av de variasjonsmuligheter som finnes, forsøker Brynild å dra nytte av Laban-produktenes markedssituasjon. 

Under en hver omstendighet gjøres det gjeldende at forholdet rammes av markedsføringsloven § 1. Ved ikke å benytte seg av de variasjonsmuligheter som finnes, har Brynild ikke overholdt sin generelle plikt til å skille sitt konkurrerende produkt fra Nidars Laban Seigmenn. Brynild har også tidligere medvirket til å ettergjøre emballasjen til Nidars Laban Seigmenn.


 

    Laban Seigmenn fra Nidar  

                              

 

Myke Seigmenn fra Brynild

 

Brynild SommerMix og SuperMix
Nidar lanserte i 2003 en sjokoladeblandingsserie kalt ?Nidars Favoritter?. Nidars Favoritter består av syv produkter, og har en enhetlig emballasjedesign hvor en skål fylt med det enkelte produkt går igjen på alle posene. Skålelementet utgjør produktenes fellesnevner og blikkfang. ?Sommer Favoritter? er ett av produktene som inngår i produksjonsserien. Produktet selges i de fire store dagligvarekjedene, og i kiosker og bensinstasjoner.

Brynilds produkter "SommerMix" og "SuperMix" har klare likhetstrekk med produktserien Nidars Favoritter. Brynild har kopiert skålelementet ved at det på emballasjen er benyttet en skål fylt med godteri som blikkfang. Brynilds produkt har klare likhetstrekk med Nidars produkt ved at skålen på emballasjen har tilnærmet lik farge, størrelse og lik plassering på posen. I likhet med Nidars poser ligger noen av bitene utenfor skålen. For så vidt gjelder Brynilds produkt SommerMix, har dette i tillegg sommermotiv i bakgrunnen, lysblå farge og benytter ordet "Sommer". Dette gjør at produktet har klare likhetstrekk med Nidars Sommer favoritter. 

Forholdet rammes av markedsføringsloven § 8a. Som begrunnelse for dette anføres særlig følgende: 

Emballasjen til produktserien Nidars Favoritter, herunder skålelementet, er resultat av en selvstendig innsats fra Nidars side og oppfyller kravet til originalitet. Utseendet/designet skiller seg fra andre godteriprodukter. 

Nidars Favoritter er markedsleder hva gjelder blandingsposer. Brynild hadde kjennskap til Nidars produkt, og med de mange likhetstrekk som Brynilds poser har med Nidars poser, må det anses utvilsomt at Brynild har benyttet Nidars pose som forbilde under utformingen av eget produkt. 

Det foreligger også forvekslingsfare. Produktene retter seg mot de samme kundegrupper. Ved å kopiere elementet som fungerer som fellesnevner og blikkfang på produktserien, skapes det inntrykk at Brynilds produkter inngår i Nidars Favoritter. Det er sentralt her at det ikke er andre godteriprodusenter som benytter et tilsvarende skålelement på sine poser. 

Nidars Favoritter er markedsleder, og det er knyttet en betydelig good-will til produktserien. Brynilds ettergjøring er en urimelig utnyttelse av Nidars innsats eller resultat. 

Under en hver omstendighet rammes forholdet av generalklausulen i markedsføringsloven § 1. I den forbindelse gjøres det gjeldende at Brynild ikke har oppfylt sin generelle plikt til å holde avstand til konkurrerende produkter. Ved ikke å benytte seg av variasjonsmulighetene, men tvert imot benytte seg av det sentrale designelementet i Nidars produktserie, forsøker Brynild å skape det inntrykk at SuperMix og SommerMix inngår i Nidar Favoritter. 

                

Nidar Sommer Favoritter           Brynild SommerMix 

 

Brynilds DENT Hals
Nidars Doc? Halslinser består av fem ulike varianter. Produktene har en egenutviklet design. 1. september i år lanserte Brynild produktserien DENT Hals med tre ulike smaker. 

DENT Hals Lakris/menthol har klare likhetstrekk med Doc? Halslinser Original hva angår emballasje: 

 •  Emballasjetypen er identisk

 • Størrelsen er tilnærmet identisk 

 • Fargekombinasjonen er identisk ? sort/hvitt/rødt 

 • Bruken av ordet "hals" 

 • Bruken av rød tekstboks - "uten sukker"/"original" 

 • Vindu som gir innsyn i posens innhold 

 • Godt for halsen/Godt for hals og svelg 

 • Sirkelornamenter

DENT Hals Eucalyptus/menthol har på samme måte klare likhetstrekk med Doc? Halslinser Eucalyptus hva angår emballasje. 

Pastillmerket DENT har vært lenge på det norske markedet, men har ved lanseringen av disse nye produktene forlatt det tradisjonelle designet til fordel for en design som ligger tett opp til Doc' Halslinser. 

Emballasjen til Doc' Halslinser er resultat av en selvstendig innsats fra Nidars side og oppfyller kravet til originalitet. 

Doc' Halslinser har gjennom mangeårig markedsføring oppnådd en innarbeidelse på det norske markedet som er beskyttelsesverdig. Brynild hadde kjennskap til Nidars produktserie, og Brynilds poser har så mange likhetstrekk med Nidars at det må anses utvilsomt at man har benyttet Nidars emballasje som forbilde under utformingen. Etterligningskriteriet må anses oppfylt. 

Likhetstrekkene medfører en ikke ubetydelig forvekslingsfare. Produktene er de samme, og retter seg mot den samme kundegruppen. Markedsundersøkelse viser at produktnavnet på Brynilds produkt DENT ikke er tilstrekkelig for å hindre forvekslingsfare. Brynild har heller ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som finnes. 

Doc' Halslinsers markedsposisjon og goodwill er et resultat av Nidars markedsføring gjennom mange år. Ved å lansere et produkt som kan forveksles med Nidars, drar Brynild nytte av den markedsføring som skjer fra Nidars side. Etter Nidars oppfatning er Brynilds etterligning et bevisst ønske om å tilsnike seg markedsandeler fra Nidar og snylte på den goodwill som Doc' Halslinser har. Alt i alt innebærer markedsføring og salg av Brynilds DENT Hals en urimelig utnyttelse av Nidars innsats og resultater. Vilkårene i markedsføringsloven § 8a er følgelig oppfylt. 

Prinsipalt gjøres det gjeldende at DENT hals Lakris/menthol og DENT Hals Eucalyptus/menthol er ulovlige etterligninger av henholdsvis Doc' Halslinser Original og Doc' Halslinser Eucalyptus. 

Subsidiært anføres at Brynilds produktserie er ulovlig etterligning av Nidars produktserie. 

Under en hver omstendighet gjøres det gjeldende at forholdet ikke er i samsvar med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1. Brynild har ikke overholdt sin generelle plikt til å holde avstand fra konkurrerende produkter. Ved ikke å gjøre dette, forsøker innklagede å dra nytte av den innsats som Nidar har nedlagt i dette produktet. Dette er i strid med markedsføringsloven § 1. 

Systematisk etterligning i strid med markedsføringsloven § 1
Det gjøres gjeldende at de i saken omhandlede etterligningstilfeller illustrerer en bevisst strategi på å legge seg så tett som mulig opp til flere av Nidars mestselgende produkter. Ved ikke å benytte seg av de variasjonsmuligheter som finnes, men tvert imot legge seg så tett som mulig opp mot Nidars produkter, driver Brynild en systematisk ettergjøring av Nidars produkter. Selv om forholdene isolert sett ikke skulle være i strid med markedsføringsloven § 8a eller § 1, gjøres det gjeldende at denne systematiske ettergjøringen er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. For det første må det anses utvilsomt at Nidars emballasjedesign har vært benyttet som forbilde. For det andre kunne Brynild uten problemer holdt vesentlig større avstand til Nidars emballasjedesign. For det tredje viser produktene når de ses i sammenheng at det er en systematisk etterligning av Nidars emballasjedesign. Etterligningene er heller ikke enestående tilfeller, idet Brynild også tidligere har etterlignet Nidars produkter, slik som Nidars produkter Skipper Lakrisbåter og Nidars Bamsemums. 

Konkurranseutvalget bes på denne bakgrunn uttale seg om Brynilds markedsføring og salg av produktene Myke Seigmenn Jellymen, SommerMix og SuperMix, og produktserien DENT hals og/eller de enkelte produktene i DENT Hals-serien, er i strid med markedsføringsloven § 8a og/eller § 1. Det bes også om at Konkurranseutvalget uttaler seg om hvorvidt forholdene samlet sett er i strid med markedsføringsloven § 1.

 

                          

               Doc Halslinser fra Nidar                           Dent Hals fra Brynild

 

 

Innklagede, Brynild Salg AS, har i korte trekk gjort gjeldende:

Seigmennproduktene
Seigmenn har vært tilgjengelig på det norske markedet i mer enn 40 år av henholdsvis Brynild og Kielland. Kielland er senere blitt oppkjøpt av Nidar. I 1983 introduserte Nidar Laban som varemerke for sine seigmenn, mens Brynild i 1990 begynte å kalle sine seigmenn for SOFTUS. Begge leverandørene benyttet rød emballasje. I 2000 sluttet Brynild å selge SOFTUS seigmenn på det norske markedet, men fortsatte med et relativt beskjedent taxfree salg.   

Det bestrides at utformingen av emballasjen for "Brynild Myke Seigmenn Jellymen" representerer en etterligning av emballasjen for Laban seigmenn. Det er atskillige ulikheter mellom de to emballasjenes utforming, både med hensyn til selve kjennetegnet og emballasjen for øvrig. Begge posene er utstyrt med produsentens varemerke. Forbruker skulle derfor ikke være i tvil om produktets opprinnelse. Posene er likeledes merket helt forskjellig, både med symboler og tekst. Tegningen av figurene på posene er vesensforskjellige. De likhetstrekk som er mellom posene mangler særpreg. Alle elementene er beskrivende trekk for posens innhold, og representerer ikke særpregede og beskyttelsesverdige elementer. Fargevalget for begge posene, så vel på figurene som i bakgrunnen, er beskrivende for posenes innhold. At posene er utstyrt med vindu, er helt alminnelig i bransjen. Vinduenes utforming er for øvrig helt forskjellige. Bruk av den generiske betegnelsen "seigmenn" kan ikke anses som noen etterligning. Dette gjelder selv om Nidar har registrert "seigmenn" som varemerke.

Anførselen om at tilnærmet likhet i posens nettoinnhold skaper forvekslingsfare, må det ses bort fra. Brynild har i sin utforming av emballasjen anvendt generiske elementer som beskriver produktet og som stemmer overens med bransjens fargekoder og øvrige signalementer. Disse kjente elementene og sammenstillingen av dem er helt alminnelig og nyter ingen kopibeskyttelse. Det er kun den selvstendige innsats knyttet til design som oppnår beskyttelse etter markedsføringsloven § 8a, og beskyttelsens omfang vil være nært knyttet opp til hvor omfattende den selvstendige innsats er. De elementer klageren har regnet opp til støtte for at det skal foreligge en etterligning, er generiske elementer som savner ethvert særpreg. 

Det foreligger heller ingen fare for forveksling i omsetningskretsen. Kjennetegnet Laban seigmenn fremkommer tydelig på produktets forside, mens Myke Seigmenn Jellymen fremstår som et generisk produkt. De likhetene som er mellom produktenes emballasje, er generiske. Også betegnelsen ?seigmenn? er generisk, slik at dette er en betegnelse som Brynild fritt kan bruke. Undersøkelsen som Nidar har lagt fram, er en bestilt undersøkelse som ikke kan tjene som noen dokumentasjon for at det skal foreligge noen forvekslingsfare.    

Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av Nidars innsats eller resultater. Brynild har ved formgivningen av emballasjen for Brynilds Myke Seigmenn Jellymen utformet denne forholdsvis generisk, og lojalt skapt tilstrekkelig avstand mot de konkurrerende produkter.

Det bestrides at markedsføring og salg av Brynild Myke Seigmenn Jellymen er i strid med markedsføringsloven § 1. Det foreligger ingen etterligning, ingen forvekslingsfare og ingen urimelig utnyttelse av Nidars innsats og resultater, og det skal da under en hver omstendighet utvises varsomhet med å anvende § 1 ved siden av § 8a, jf Rt.1995 side 1908.

Brynild SommerMix og SuperMix 
Brynild SuperMix har vært på markedet i mer enn 15 år. Produktet fikk nytt design samtidig som det nye produktet Brynild SommerMix ble lansert. Brynild har ingen interesse i å skape det inntrykk at SuperMix og SommerMix inngår i Nidars produktserie. Det nye designet er et resultat av et større designprosjekt, som til nå har kostet over 1,5 millioner kroner.    

At det på emballasjen for produktene SommerMix og SuperMix er avbildet en skål, medfører ikke noe brudd på markedsføringsloven. Nidar har ikke monopol på dette designelementet. Avbildning av produktet slik det normalt nytes ved at det deles med andre, kan ikke på noen måte sies å være en etterligning av et særegent trekk ved Nidars produkter.    

Det foreligger uansett ingen forvekslingsfare. Farger, skrift og tegninger skiller seg klart fra hverandre. At begge produkter bruker ordet "sommer" og en lyseblå bakgrunn, kan ikke representere en etterligning av særegne trekk.   

Produktene er begge tydelig merket, slik at det etterlates ingen tvil om produktenes kommersielle opprinnelse. Dessuten er selve produktene vesensforskjellige. Brynilds SommerMix er en ren sukkervarepose, mens det i posen SuperMix i det vesentlige er sukkervare. Dette til forskjell fra Nidar Sommer Favoritter, som er en ren sjokoladepose.   

Det foreligger således ingen etterligning, ingen forvekslingsfare og ingen urimelig utnyttelse av Nidars innsats og resultater.   

Brynilds DENT Hals 
DENT har vært på det norske markedet siden 1975, og har vært et ledende merke i markedet for sukkerfrie pastiller siden den gang. Brynild kjøpte merket høsten 2004. DENT Tyggepastiller ble lansert i mai 2005 og DENT Hals i september 2005. Det er benyttet et designbyrå ved utvikling av designet på den nye produktporteføljen. Det er lagt ned et betydelig arbeid fra Brynilds side i forbindelse med både produktutvikling og design forut for lanseringen av DENT Hals. Siktemålet har vært å styrke og utbygge det sterke og tradisjonsrike varemerket DENT, og Brynild har derfor vært bevisst på i sterkest mulig grad å differensiere seg fra konkurrentene. Å skape en etterligning av en konkurrents produkt ville være stikk i strid med Brynilds strategi, og produktet DENT Hals er da heller ingen slik etterligning.   

Samtlige av de elementer Nidar påstår er etterlignet, er generisk bestemte. Ingen av de elementer som framheves som like av Nidar, er særpregede. Likhetene mellom emballasjedesignet for DENT Hals og Doc? Halslinser begrenser seg til visse generiske elementer som brukes av mange produsenter i bransjen. Emballasjetypen er helt alminnelig, og størrelsen er forbrukerbestemt. Det har i bransjen utviklet seg fargekombinasjoner for de ulike typer smaker, og Nidar har ikke enerett til bruk av slike fargekoder.   

Det foreligger ingen forvekslingsfare mellom DENT Hals og Doc? Halslinser. Det er betydelige forskjeller mellom de to produktene som medfører at det ikke kan være noen fare for at omsetningskretsen kunne forveksle produktene. Det helt avgjørende argument for at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom de to produktene, er at det sterke merkenavnet DENT dominerer totalinntrykket av Brynilds poser. Designet av DENT Hals er for øvrig bygget opp av flere komponenter som følger DENTs historiske designoppbygging.

 • Merkenavnet DENT er negativt på rød firkant. Utformingen følger linjen DENT har lagt seg på for alle sine serier med DENT i negativt på en farge som symboliserer funksjonen til serien. Logoen til DENT Hals er også smaksuavhengig.  
 • Serienavnet ?Hals? er skrevet loddrett på Dent-pakningen. 
 • Variantbetegnelse/smak er skrevet annerledes. 
 • Designet på DENT Hals ved bruk av sirkler og strålemønstre i farger er annerledes. 
 • Innsynet i posen er sirkelformet.   

MMIs undersøkelse som Nidar har framlagt, er ikke pålitelig. Undersøkelsen er foretatt i september, på et tidspunkt de færreste hadde sett produktet.    

Til Nidars anførsel om produktetterligning 
Nidar har ingen enerett til produktkategorien halsdrops. Nidars og Brynilds produkter er funksjonelt sett til dels like, idet de begge befinner seg innenfor segmentet pastiller som skal lindre ?uggenhet?. Ingrediensene i dropsene og utformingen av dem er forskjellig. Smakene lakris og eucalyptus er utbredt innenfor produktkategorien pastiller, og det er ingen etterligning av Nidar når Brynild velger disse smakstypene.    

Det foreligger således ingen etterligning, ingen forvekslingsfare og ingen urimelig utnyttelse av Nidars innsats og resultater.     

Særlig om markedsføringsloven § 1 
Det er ikke grunnlag for å hevde at Brynild er en ?innpåsliten? aktør med en opptreden som samlet sett er i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 1. Sakene som er omhandlet i Rt 2000 side 110 og i sak 8/1998 for Næringslivets Konkurranseutvalg er ikke sammenlignbare med den foreliggende.   

Når det gjelder Brynilds salg av lakrisbåter og Brumlegodt, som Nidar har framhevet som ytterligere forhold som skal tjene til å underbygge anførselen om systematisk etterligning, bemerkes at Brynild har produsert lakrisbåter siden slutten av 1950-tallet, dvs. lenge før Nidar startet sin produksjon. Brumlegodt var skumsjokoladebamser som Brynild ønsket å lansere i egen pose. Designmessig har Brynild lagt seg langt fra Nidars Bamsemums.    

Brynild ber Næringslivets Konkurranseutvalg besvare alle de stilte spørsmål med at Brynilds markedsføring og salg av de angjeldende produkter ikke er i strid med markedsføringsloven §§ 8a og 1, og at forholdene samlet sett heller ikke er i strid med § 1.   

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:   

Konkurranseutvalget drøftet først hvorvidt Brynilds Myke Seigmenn Jellymen representerer en urimelig etterligning av Nidars Laban Seigmenn som rammes av markedsføringsloven § 8a og § 1.   

Det er etter Konkurranseutvalgets syn klare likhetstrekk mellom Nidars og Brynilds emballasje for deres seigmennprodukter. Det er en rekke enkeltelementer som fremstår som like eller tilnærmet like. Dette gjelder for det første emballasjenes hovedfarge, som i begge tilfeller er rød. Posens forside preges av lekende seigmenn i grønne, gule og røde farger. Også helhetsinntrykket av emballasjene er at de er tilnærmet like. Rett nok er det også ulikheter på emballasjene. Det er blant annet ulik utforming av vinduene, og navnet på produsentene fremkommer på emballasjenes forside på ulike steder. Det totalinntrykk de to emballasjene gir, er likevel slik at det etter Konkurranseutvalgets syn foreligger en forvekslingsfare.    

Nidar er markedsledende i Norge når det gjelder produksjon og salg av seigmenn. Etter det Konkurranseutvalget forstår, har Nidars emballasje for seigmenn vært tilnærmet lik over mange år, og produktet er vel innarbeidet. Emballasjens design og produktets markedsposisjon er et resultat av Nidars innsats.   

Også Brynild har produsert og solgt seigmenn i mange år, men produktet har hatt ulike navn, og emballasjen har endret utforming. Slik Brynilds emballasje for seigmenn nå er utformet, fremstår den som en etterligning av Nidars Laban Seigmenn. Med den posisjon som Laban Seigmenn har opparbeidet på markedet, framstår etterligningen som urimelig, og rammes etter Konkurranseutvalgets syn av markedsføringsloven § 8a.    

Næringslivets Konkurranseutvalg mener at forholdet også rammes av markedsføringsloven § 1. Det følger av kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom å sørge for at blant annet emballasje for konkurrerende produkter ikke er unødvendig like. Brynild kunne ha designet emballasjen for Myke Seigmenn Jellymen på en slik måte at det hadde vært en viss avstand til Nidars emballasje for Laban seigmenn. Dette kunne for eksempel vært gjort ved en annen fargekomposisjon på posen. Konkurranseutvalget viser i denne forbindelse til at Coop i 2003 lanserte et seigmannprodukt der emballasjen hadde store likhetstrekk med Nidars Laban Seigmenn. Coop endret senere emballasjen, blant annet ved bruk av andre fargekombinasjoner.   

Den omstendighet at Brynilds Myke Seigmenn Jellymen bare selges på taxfree-markedet endrer ikke Konkurranseutvalgets syn, verken i forhold til vurderingen av markedsføringsloven § 8a eller § 1.   

Når det gjelder forholdet mellom produktene Nidars Favoritter og Brynilds SommerMix og SuperMix, finner derimot utvalget at Brynilds markedsføring og salg av de nevnte produkter ikke rammes, verken av § 8a eller § 1.    

På emballasjen til de to produsentenes produkter er det avbildet en skål fylt med det enkelte produkt. Det er på det rene at av de to produsentene var Nidar først ute med å bruke emballasje med et slikt skålelement.    

Etter Konkurranseutvalgets mening representerer imidlertid bruken av skålelementet på Brynilds emballasjer i seg selv ikke en urimelig etterligning. Det er også enkelte andre fellestrekk mellom emballasjene, men disse er etter Konkurranseutvalgets mening ikke flere eller større enn det som må aksepteres innenfor godterisegmentet. Det som særlig fremhever forskjellene mellom produktene/emballasjene, er bruken av produktnavnene på posene - henholdsvis Favoritter (Nidar) og SommerMix/SuperMix (Brynild). I tillegg fremkommer produsentenes navn tydelig på begge posene. Posenes innhold er også avbildet på emballasjen, og bildene viser at posenes innhold er forskjellig; på Brynilds emballasje er det avfotografert hovedsakelig andre sukkervarer enn sjokolade, mens Nidars emballasje hovedsakelig viser sjokolade.    

Heller ikke når det gjelder forholdet mellom produktene DENT Hals fra Brynild og Doc? Halslinser fra Nidar, finner Næringslivets Konkurranseutvalg at Brynilds markedsføring og salg av DENT Hals-produkter rammes av markedsføringsloven § 8a eller § 1.    

Både Dent Hals og Doc' Halslinser er dropsprodukter. Likhetene mellom Dent Hals og Doc Halslinser er i det vesentlige begrenset til visse generiske elementer som antas brukt av mange produsenter. Dette gjelder emballasjetypen, som er vanlig brukt i forbindelse med salg av drops. Videre gjelder det emballasjestørrelse, bruk av såkalt Ziplås, samt de ulike fargekombinasjoner som markerer produktets smak. For eksempel er fargene rød og/eller sort vanlig for produkter med lakrissmak og grønn vanlig for eucalyptussmak.    

Det er også vesentlige forskjeller mellom de to produsentenes emballasje. Det avgjørende i forhold til markedsføringsloven § 8a er bruken av merkenavnet DENT på emballasjens forside. DENT har vært på det norske markedet i mange år, men tidligere i form av pastiller. Merkenavnet må anses godt innarbeidet på det norske markedet, og når et slikt merkenavn gis en fremtredende plassering på produktets emballasje, slik tilfellet er her, kan Næringslivets Konkurranseutvalg ikke se at det er noen forvekslingsfare. Dette gjelder selv om merkenavnet DENT er plassert tilnærmet på samme sted som Nidar har plassert merkenavnet Doc' på sitt produkt. Utvalget viser her blant annet til at så vel skrifttype som bakgrunn er forskjellig på de to produsentenes emballasjer. Med de klare forskjeller som etter utvalgets oppfatning foreligger med hensyn til emballasjenes utforming, foreligger det heller ikke noe brudd på markedsføringsloven § 1.   

Selv om Konkurranseutvalget ovenfor er kommet til at Brynilds etterligning av Laban seigmenn representerer et brudd på markedsføringsloven § 8a og § 1, kan utvalget ikke se at det generelt er grunnlag for å fastslå at Brynild systematisk har ettergjort Nidars produkter. Konkurranseutvalget viser til det som er sagt ovenfor om henholdsvis SommerMix og SuperMix samt DENT Hals, der emballasjene fremstår som så vidt forskjellige fra Nidars produkter at det ikke kan anses sannsynliggjort at slik ettergjøring har funnet sted. Utvalget har i denne forbindelse også sett hen til de to andre produkttypene som Nidar har vist til (på den ene side Skipper Lakrisbåter og Bamsemums fra Nidar og på den annen side Brynilds Myke Lakrisbåter og Brynild/Minde Brumlegodt) uten at dette har endret Konkurranseutvalgets vurdering og konklusjon.   

Konkurranseutvalgets uttalelse er enstemmig.        

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34