Sak nr. 06/2006

Saken gjelder forhold knyttet til internettbasert markedsføring.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 9. oktober 2006.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Rune Myrmel, Arnstein Lund, Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth, Per Berg og Henrik Munthe

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager nr. 1: 
YIT Building Systems AS
Postboks 6260, Etterstad
0603 Oslo

Klager nr. 2:
Bravida Norge AS
Postboks 103, Økern
0509 Oslo 

Prosessfullmektig:
Tekniske Entreprenørers Landsforening (TELFO)
v/advokat Gunnar Aalde
Postboks 7175, Majorstuen
0307 Oslo 

Innklaget:
Kolberg AS
v/adm. direktør Kjeld Erik Kolberg
Postboks 50
1322 Høvik 

Saken gjelder forhold knyttet til internettbasert markedsføring. 

Sakens bakgrunn:

Klagerne, YIT Building Systems AS og Bravida Norge AS, heretter hovedsakelig omtalt som henholdsvis YIT og Bravida, er to entreprenørbedrifter med virksomhet over hele landet. Bedriftene tilbyr produkter og anleggsinstallasjon innenfor blant annet rør, ventilasjon og klimateknikk, levert til alle typer landbaserte bygg og anlegg. Begge bedriftene er medlemmer i VRF - Ventilasjons- og rørentreprenørenes forening - som er en av bransjeforeningene i Tekniske Entreprenørers Landsforening, TELFO. TELFO er en av landsforeningene i NHO. 

Innklagede, Kolberg AS, driver tilsvarende entreprenørvirksomhet som klagerne flere steder i Norge. De tre selskapene er konkurrenter i det norske markedet. 

I mars 2006 oppdaget YIT at Kolberg AS ble profilert automatisk når søkere på den internett- baserte telefonkatalogen, Gule Sider, www.gulesider.no, søkte etter telefonnummer eller adresser til YITs avdelinger. Det samme viste seg å være tilfelle på tilsvarende søk i Gule Sider, www.gulesider.no, på "Bravida". Innklagedes navn kom i alle tilfellene opp i en avgrenset ramme, som et av de første svarene på søket, og før søkeresultatene med de omsøkte bedriftenes navn og avdelingskontor ble listet opp. 

YIT og Bravida tok i samarbeid med VRF opp forholdet med Findexa AS, som er Telenors katalogutgiver og administrator av Gule Sider på Internett. Findexa AS beklaget at Kolberg AS hadde benyttet YIT og Bravida ventilasjon som søkeord, og bekreftet at dette ikke ville gjenta seg i fremtiden. 

VRF rettet deretter en henvendelse til Kolberg AS. I svarbrevet fra Kolberg AS ble det opplyst at bedriften hadde benyttet Findexa som rådgiver i forbindelse med oppføringen i Gule Sider, og at Kolberg beklaget at Findexa AS hadde lagt søkebegrep som var knyttet opp med andre selskaper i bransjen. 

På bakgrunn av svarbrevet fra Kolberg AS rettet VRF en henvendelse til Findexa AS hvor man ba om kommentarer til svaret fra Kolberg AS samt at man ba om å få utlevert bestillingen fra Kolberg som viste søkeordene. I svaret fra Findexa AS ble det gitt en generell beskrivelse av de rutiner som følges i Findexa AS for så vidt gjelder nøkkelord i søkene på Gule Sider. Det ble opplyst at kundene står fritt i valg av nøkkelord. Anmodningen om å få utlevert bestillingen fra Kolberg AS ble imidlertid avslått.     

YIT og Bravida brakte deretter saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg, og har bedt utvalget ta stilling til om Kolberg AS? bruk av YITs og Bravidas firma som søkeord/nøkkelord på den internettbaserte Gule Sider er i strid med markedsføringsloven §§ 1, 8 a og 2. 

Klagerne, YIT Building Systems AS og Bravida Norge AS, har i det vesentlige anført:
YIT og Bravida har vurdert å innklage både Kolberg AS og Findexa AS for Konkurranseutvalget, men har funnet å ville avgrense saken til kun å omhandle Kolberg AS'forhold. 

Det er ingen uenighet mellom partene om de faktiske forhold. Så vel Kolberg AS som Findexa AS har beklaget forholdene. Den reaksjonen som er kommet, både fra innklagedes og Findexas side, er en klar indikasjon på at både Kolberg AS og dennes rådgiver (Findexa AS) har hatt en samsvarende oppfatning om at grensen var overskredet for hva som var forretningsmessig akseptabelt. 

YIT og Bravida har oppfattet det slik at det er relativt fritt for Gule Siders abonnenter å velge søkeord. Den enkelte annonsør/abonnent må derfor selv være ansvarlig for sin bruk av Gule Sider, og således være bevisst at det finnes grenser for hvilke søkeord og kombinasjoner av søkeord man kan benytte. De digitale mulighetene for blant annet variasjoner av ord og opprettelsen av lenker krever en bevissthet hos den enkelte aktør om hvordan dette verktøyet skal brukes, og tilsier at den enkelte abonnent/bruker må kunne stille krav til hvordan konkurrenter benytter dette verktøyet. 

YIT og Bravida oppfatter Kolberg AS? bruk av søkeord/nøkkelord som overlagt. Ved å abonnere på plass på denne webbaserte telefonkatalogen og markedskanalen, er det en forutsetning at konkurrerende virksomheter ikke skal kunne bryte inn med spesielle søkeord/nøkkelord og således svekke og ta oppmerksomheten bort fra abonnentens oppføring. YIT og Bravida er av den oppfatning at Kolberg AS' noe ukritiske utnyttelse av de kombinasjonsmuligheter Gule Sider åpner opp for, i seg selv rammes av markedsføringsloven § 1, første ledd. 

Å bryte inn i YITs og Bravidas annonsering, slik Kolberg AS har gjort, må betraktes som en urimelig utnyttelse av den markedsføringseffekt YIT og Bravida har forutsatt gjennom sin annonsering. Kolberg AS har her snyltet på det renommé og den kundekrets YIT og Bravida har opparbeidet. Klagerne og innklagede er konkurrenter i samme marked, og det virker urimelig og utilbørlig at en konkurrerende virksomhet kommer opp først på skjermen som resultat av søket. Forholdet representerer således også et brudd på markedsføringsloven § 8 a. 

Kolberg AS' kombinasjon av søkeord/nøkkelord var av villedende karakter og uriktig, og rammes også av markedsføringsloven § 2. Enhver som søkte etter YIT og Bravida ved bruk av firmanavn og fag/bransjebegrepene "rør" og "ventilasjon" i kombinasjon, møtte Kolberg AS, uthevet, inne i en ramme øverst på pc-skjermen. At innklagede på denne måten ville oppnå å få oppmerksomhet i langt større og bredere grad enn ved kun å benytte eget firma som nøkkelord, er lite tvilsomt. Det er sannsynlig at dette ville påvirke etterspørselen i det markedet klagerne og innklagede er konkurrenter. 

Kolberg AS' sammenligning med søketjenestene "Sesam" og "Google" er ikke treffende. Foretar man mindre firmasøk i disse registrene/søkemotorene, får man ikke som resultat at konkurrerende virksomheter kommer opp, slik Kolberg AS kom opp på Gule Sider. Søkeresultatene er "rene". 

Innklagede, Kolberg AS, har i det vesentlige anført:
De forhold som YIT og Bravida tar opp, er ikke særskilte for Gule Sider, men gjelder for alle typer moderne elektroniske registre, for eksempel "Sesam" og "Google". Den som ønsker å komme "først" på resultatliste ved bestemte søkeord, kan betale for dette. Ved bestemte firmaangitte søkeord kommer ikke nødvendigvis det firma søkeren er ute etter først opp. Øverst i alle tilfellene kommer annonsørene fra firma med samme bransjekategori. 

Klagen er et angrep på hvorledes alle moderne elektroniske søkbare registre fungerer. Å begrense et register til kun å rapportere treff med eksakt lik oppbygging som søkeordet, reduserer brukervennligheten og nytteverdien. 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Næringslivets Konkurranseutvalg bemerker innledningsvis at Gule Sider ikke er part i saken, og at det av partene er fremlagt begrensede opplysninger om den Internettbaserte telefonkatalogen Gule Siders ulike funksjoner. Konkurranseutvalget har imidlertid oppfattet det slik at de som står oppført i søkebasen - i saken her YIT, Bravida og Kolberg AS - selv har direkte innflytelse på hvilke søkekriterier som skal medføre at vedkommendes navn blir profilert, og måten navnet blir profilert på. 

I klagen er det nærmere redegjort for på hvilken måte Kolberg AS ble profilert ved nærmere angitte søk i Gule Sider. I klagen heter det om dette: 

....Konkret skjedde dette ved at man la inn begrepet "ventilasjon" etter bedriftens navn. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at samme skjedde hvis man som søker på Gule Sider, gjorde tilsvarende søk på "Bravida ventilasjon", "Hamstad ventilasjon", "GK ventilasjon". I og med at bedriftene er flerfaglige, avdekket man også at Kolberg AS, kom opp når man søkte på "Bravida rør"....  

I alle tilfelle kom innklagedes navn opp i avgrenset ramme, som et av de første svarene på søket før søkeresultatene med de omsøkte bedriftenes navn og avdelingskontor ble listet opp. ..." 

Det som her er beskrevet, er ikke bestridt av innklagede, Kolberg AS. 

Det er ikke fremlagt utskrift eller kopi av den konkrete profilering av Kolberg AS når man søkte på klagernes navn i kombinasjon med ventilasjon/rør, dvs "YIT ventilasjon", "Bravida ventilasjon" og "Bravida rør". Det er imidlertid fremlagt utskrift av resultat av søk på "GK ventilasjon". Utvalget har oppfattet det slik at ved søk på "YIT ventilasjon", "Bravida ventilasjon" og "Bravida rør", ble Kolberg AS profilert på samme måte som ved søk på "GK ventilasjon".  

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg finner etter omstendighetene at Kolberg AS' handlemåte ikke strider mot markedsføringsloven § 2 og § 8 a. Derimot er utvalget kommet til at forholdet rammes av markedsføringsloven § 1, idet måten profileringen av Kolberg AS skjedde på i dette tilfellet må anses stridende mot god forretningsskikk. 

Konkurranseutvalget har her lagt vekt på at "Kolberg AS" kom opp på skjermbildet ved søk på en konkurrents navn, og at "Kolberg AS" ved oppføringen fremsto som et tilnærmet ordinært søkeresultat på lik linje med den omsøkte bedrifts navn. Det eneste som skilte Kolberg AS fra den omsøkte bedrifts navn var at Kolberg AS' navn var satt inn i en enkel ramme. Kolberg AS' navn fremsto følgelig nærmest som et ordinært søketreff, og ikke som markedsføring av Kolberg AS. Utvalget legger også vekt på at Kolberg AS ved det enkelte søk kom opp foran den omsøkte bedriftens navn. 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34