Sak nr. 08/2006

Saken gjelder spørsmål om bruk av foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn er i strid med markedsføringsloven §§ 8 a, 2 og 1.

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 13. november 2006.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Eirik Akerlie, Anna E. Nordbø, Arnstein Lund, Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Henrik Munthe
Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager: 
1. Carnegie ASA
 Postboks 684, Sentrum
 0106 Oslo

2. Carnegie Investment Bank AB
103 38 Stockholm / Sverige

3. D. Carnegie & Co. AB
103 38 Stockholm / Sverige

Prosessfullmektig: 
Wikborg, Rein & Co.
v/advokat Gunnar Meyer
v/advokat Ingvild Hanssen-Bauer
Postboks 1513, Vika
0117 Oslo

Innklaget: 
1. CAR ASA
 Cort Adelers gate 17
 0254 Oslo

2. Corporate Advice & Research AS
Cort Adelers gate 17
0254 Oslo

Prosessfullmektig: 
Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen
v/advokat Aase Gundersen
Postboks 1524, Vika
0117 Oslo

Saken gjelder spørsmål om bruk av foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn er i strid med markedsføringsloven §§ 8 a, 2 og 1.

Om partene
Klager nr 1, Carnegie ASA, er et norsk verdipapirforetak som ble etablert i 1984. Navnet Carnegie ble tatt i bruk som navn på selskapet på begynnelsen av 1990-tallet. Carnegie ASA er – etter det Næringslivets Konkurranseutvalg forstår – datterselskap til klager nr 3, D. Carnegie & Co. AB, som er en nordisk investeringsbank som gjennom sine datterselskaper yter rådgivnings- og investeringstjenester i blant annet Norge. Klager nr 2, Carnegie Investment Bank AB, er et selskap i Carnegie-gruppen. Klager nr 2 og 3 er notert på Stockholmsbørsen.

Innklagede nr 1, Corporate Advice & Research AS, ble stiftet i 2003 og er et uavhengig rådgivnings- og analysefirma innen finanssektoren med hovedfokus på børsnoterte selskaper.

CAR ASA er et verdipapirforetak med tillatelse fra Kredittilsynet til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirloven. Innklagede nr 2, CAR ASA, er et heleid datterselskap av Corporate Advice & Research AS. Selskapet ble kjøpt av Corporate Advice & Research AS i 2005 og skiftet da navn til CAR ASA. I løpet av 2006 er den operative virksomheten i selskapet flyttet fra Corporate Advice & Research AS til CAR ASA. Corporate Advice & Research AS er nå primært et holdingselskap.

Sakens bakgrunn
D. Carnegie & Co. AB ble børsnotert i Sverige 1. juni 2001. Ved børsnoteringen ble selskapet tildelt CAR som ticker. Med ticker menes i denne sammenheng en kode som brukes av vedkommende børs i børsens informasjonssystem som betegnelse på det selskap hvis aksjer omsettes på børsen.

Den 12. oktober 2005 registrerte Carnegie ASA varemerket CAR i klasse 36, som omhandler finansielle tjenester. Dette skjedde i forståelse med D. Carnegie & Co. AB.

Corporate Advice & Research AS har fra selskapet ble stiftet benyttet CAR som varemerke og kortform av selskapsnavnet.
 
Carnegie rettet den 20. april 2006 en henvendelse til Corporate Advice & Research AS og CAR ASA der selskapene ble bedt om å stanse all bruk av CAR i sin markedsføring, samt endre navn på CAR ASA. Corporate Advice & Research AS og CAR ASA etterkom ikke kravet, og saken ble brakt inn for Næringslivets Konkurranseutvalg.

Partenes anførsler
Klagerne, Carnegie ASA, Carnegie Investment Bank AB og D. Carnegie & Co. AB, har i det vesentlige gjort gjeldende:

Corporate Advice & Research AS og CAR ASA opptrer i strid med markedsføringsloven
§ 8 a når selskapene gjør bruk av CAR som sekundært forretningskjennetegn og foretaksnavn. Selskapene må ha kjent til D. Carnegie & Co. ABs børsidentitet da selskapene tok i bruk betegnelsen CAR. Bruken representerer en etterligning. Etterligningen er urimelig. Det vises her til at Carnegie har drevet investor- og rådgivningsvirksomhet i Sverige og Norge i henholdsvis 26 og 11 år, og at Carnegie ASA er nest størst av verdipapirforetakene som handler med Oslo Børs. En betydelig goodwill er således knyttet til Carnegie-navnet og til betegnelser som kan settes i forbindelse med Carnegie. Gjennom morselskapets bruk av betegnelsen CAR som ticker, er betegnelsen å anse som kjennetegn for alle selskapene i gruppen.

CAR er registrert som varemerke og ansett for å ha atskillende evne for tjenester i finanssektoren. Det er knyttet betydelig goodwill til CAR som kjennetegn i markedet for finanstjenester. Corporate Advice & Research AS og CAR ASA hadde en mengde valgmuligheter ved navngiving av sine selskaper. Verken Corporate Advice & Research AS eller CAR ASA kan anses å ha hatt noen beskyttelsesverdig grunn til å benytte CAR som kjennetegn på sine virksomheter. Corporate Advice & Research AS og CAR ASA må følgelig anses å utnytte Carnegies innsats og resultater på en urimelig måte ved å bruke CAR som kortnavn/foretaksnavn på virksomhetene.

Corporate Advice & Research AS og CAR ASA benytter et kjennetegn som er identisk med det kjennetegnet som Carnegie-gruppen bruker for samme tjeneste. De innklagedes virksomhet henvender seg til den samme omsetningskrets som benytter CAR som kortnavn på et selskap i Carnegie-gruppen når den handler aksjer og ellers holder seg orientert i aksjemarkedet. I en slik situasjon må fare for forveksling antas å foreligge.

For det tilfelle at Konkurranseutvalget skulle komme til at Corporate Advice & Research AS’ og CAR ASAs handlemåte ikke strider mot markedsføringsloven § 8 a, anføres det at markedsføringsloven § 2 er overtrådt. Corporate Advice & Research AS og CAR ASA gjør bruk av forretningsmetoder som er villedende når CAR benyttes som kortnavn/foretaksnavn på virksomhetene. Ved bruken gis det inntrykk av tilknytning til Carnegie-gruppen. Klagerne og de innklagede opererer i samme marked og konkurrerer om de samme kundene.

Uavhengig av hva utvalget måtte komme til, hva gjelder de innklagedes opptreden i forhold til markedsføringsloven §§ 8 a og 2, gjøres det gjeldende at markedsføringsloven § 1 er overtrådt. Allerede det forhold at Corporate Advice & Research AS og CAR ASA kunne ha valgt hvilket som helst annet navn på virksomheten, sammenholdt med at navnebruken unødig skaper fare for forveksling med og ulempe for Carnegie-gruppen, gjør at forholdet rammes av markedsføringsloven § 1. I tillegg kommer at de innklagede ikke har noen beskyttelsesverdig grunn eller interesse i å benytte CAR som kjennetegn, slik tilfellet er for Carnegie-gruppen. De innklagedes innpåslitne opptreden samsvarer heller ikke med det som må anses som god forretningsskikk i finans- og verdipapirmarkedet.

Carnegie ASA, Carnegie Investment Bank AB og D. Carnegie & Co. AB har avslutningsvis lagt ned påstand om at Corporate Advice & Research AS og CAR ASA bryter med markedsføringsloven §§ 8 a, 2 og 1 når CAR benyttes som foretaksnavn og sekundært forretningskjennetegn på virksomhetene. For øvrig bestrides at CAR er innarbeidet som kjennetegn for Corporate Advice & Research AS.

De innklagede, Corporate Advice & Research AS og CAR ASA, har i det vesentlige gjort gjeldende:Et selskaps børsticker er ikke et kjennetegn, men kun en bokstavkode som benyttes av børser ved omsetning av aksjer mv. Bruken av bokstavkoden har utelukkende sin praktiske betydning i forhold til kjøp og salg av selskapets aksjer. Det er ikke grunnlag for å slutte fra denne bruken av en betegnelse at den derigjennom er blitt et kjennetegn for selskapet. CAR er ikke noe kjennetegn for D. Carnegie & Co. AB eller for Carnegie-gruppen. I Norge fremkommer det av listen over tickere på Oslo Børs at de verdipapirfond som omsettes av Carnegie gjennomgående har tickere som CA-AKEUR, CA-AKSJE, CA-FORV, osv. I den grad denne type forkortelser skulle ha noen funksjon som kjennetegn, ville det være naturlig at ”CA” var Carnegie-gruppens kjennetegn i det norske investerings- og finansmarkedet.

Det som tilbys av dokumentasjon fra klagerne viser bare at CAR er brukt som ticker for et av Carnegie-gruppens selskaper på Stockholmsbørsen, og dokumenterer ikke at CAR oppfattes som et kjennetegn. De fleste brukerne av den informasjon hvor CAR benyttes som ticker på D. Carnegie & Co. AB vet nøyaktig hva en ticker er, og vil neppe blande det sammen med kjennetegn for noens virksomhet eller tjeneste. Det er for øvrig feil når det i klagen gjøres gjeldende at børstickere i sin alminnelighet og tickere på Stockholmsbørsen i særdeleshet er mye omtalt i norske næringslivsaviser.

Carnegie ASA benytter selv ikke CAR som kjennetegn, verken på nettsidene eller i annen markedskommunikasjon. Det eneste spor av CAR som kjennetegn i relasjon til Carnegie, er den registrering av ”CAR” som varemerke for finansielle tjenester som Carnegie ASA fikk i 2005. Corporate Advice & Research AS har tatt ut stevning med krav om at registreringen kjennes ugyldig, jf varemerkeloven § 14 første ledd nr 4, 6 og 7.

Klagernes premiss om at det som følge av forbindelsen til Carnegie-gruppen er knyttet en betydelig goodwill til CAR som kjennetegn i markedet for finanstjenester er feil. Den goodwill som er knyttet til CAR i dette markedet er bygget opp siden 2003 av de innklagede. Verken markedsføringsloven §§ 8 a, 2 eller 1 kommer til anvendelse.

Dersom Konkurranseutvalget skulle komme til at CAR som børsticker også skal oppfattes som et kjennetegn for selskapet D. Carnegie & Co. AB, innebærer dette likevel ikke at CAR oppfattes som kjennetegn for andre selskaper i Carnegie-gruppen.

Corporate Advice & Research AS og CAR ASA har lagt ned påstand om at bruk av CAR som henholdsvis sekundært foretaksnavn og foretaksnavn ikke er i strid med markedsføringsloven §§ 8 a, 2 og 1.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Konkurranseutvalget legger til grunn at D. Carnegie & Co. AB ble tildelt CAR som ticker da selskapet ble notert på Stockholmsbørsen 1. juni 2001, og at Stockholmsbørsen senere har benyttet CAR som ticker på selskapet.

Dokumentasjonen som er fremlagt sannsynliggjør ikke at Carnegie-selskapene generelt, eller D. Carnegie & Co. AB spesielt, har oppnådd noen enerett til CAR i henhold til markedsføringsloven § 8 a innenfor det segment klagerne og de innklagede driver sin virksomhet. Det forhold at Stockholmsbørsen har tildelt selskapet tickeren CAR er ikke tilstrekkelig til å oppnå slik beskyttelse.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon som viser at D. Carnegie & Co. AB eller Carnegie selskapene for øvrig har benyttet CAR som kjennetegn på selskapet, ut over en utskrift fra det som Konkurranseutvalget antar er hjemmesiden til D. Carnegie & Co. AB. Her omtales ”Carnegie CAR” i forbindelse med at det forklares hva som nærmere menes med ”warrantnamn”. Det er framlagt dokumentasjon som viser at Stockholmsbørsen i enkelte av sine registre nytter CAR som kortnavn på et av Carnegies selskaper – Carnegie Investment Bank AB.

Videre er det fremlagt dokumentasjon som viser at enkelte nettaviser har brukt tickeren/kortnavnet CAR når D. Carnegie & Co. AB er omtalt. Disse forhold er etter Konkurranseutvalgets syn ikke tilstrekkelig til at Carnegie har sannsynliggjort å ha oppnådd en beskyttelse etter markedsføringsloven § 8 a mot at de innklagede benytter CAR som navn/kortnavn på sine selskaper. Den omstendighet at Carnegie ASA i oktober 2005 har registrert varemerket CAR, endrer ikke Konkurranseutvalgets syn.
 
Konkurranseutvalget finner det videre klart at innklagedes bruk av CAR verken representerer brudd på markedsføringsloven § 1 eller § 2, og Konkurranseutvalget nøyer seg her med å vise til det som er sagt ovenfor.

Konkurranseutvalget har enstemmig kommet til at klagen ikke kan føre frem.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34