Sak nr. 10/2006

Markedsføring og salg av et produkt som ga den enkelte abonnent hos klageren, Canal Digital AS, tilgang til flere av Canal Ditigal AS’ fjernsynskanaler enn det abonnenten hadde betalt for, ble ansett å være i strid med markedsføringsloven § 1 første ledd. Dette var kanaler Canal Digital AS hadde kodet, og som abonnenten kunne få tilgang til av Canal Digital AS ved å betale særskilt for dem.

 UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 15.01. 2007.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Rune Myrmel, Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten, Geir Jostein Dyngeseth, Henrik Munthe og Erik Loe.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 

U T T A L E L S E 

Klager:
Canal Digital AS
Snarøyveien 30
1331 Fornebu 

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 
v/advokat Helge Olav Bergan
Postboks 359, Sentrum
0101 Oslo 

Innklaget:
Tveco Elektronikk AS
Vestvollveien 6 D
2019 Skedsmokorset 

Sakens bakgrunn
Saken gjelder spørsmål om overtredelse av markedsføringsloven § 1. 

Klageren, Canal Digital AS, er et selskap i Telenor-konsernet som driver med blant annet salg av abonnement til betalingsfjernsyn som kan mottas ved hjelp av parabolantenne. Gjennom tegning av abonnement får kundene tilgang til en rekke norske og internasjonale fjernsynskanaler. Fjernsynssignalene som mottas ved hjelp av parabolantennene er kodet, slik at ikke andre enn abonnentene skal ha tilgang til innholdet. 

Ved tegning av abonnementet hos Canal Digital AS får kunden utdelt et programkort (også kalt smartkort eller nøkkelkort) som skal settes inn i satellittmottakeren (også kalt dekoderen). Dekoderen benyttes sammen med parabolantennen og fjernsynsapparatet. Signalene som tas inn via parabolantennen og som sendes til dekoderen, er kodet. Nøkkelkortet som settes inn i dekoderen sørger for at kodingen låses opp slik at abonnenten får tilgang til de fjernsynskanaler som tilbys. 

Nøkkelkortet har fungert slik at det bare har vært mulig å se én kanal av gangen, selv om det i samme husstand har befunnet seg flere fjernsynsapparater. Har man ønsket å se på ulike fjernsynskanaler på ulike fjernsynsapparater samtidig, har det vært nødvendig å ha egen dekoder til de enkelte fjernsynsapparat og eget nøkkelkort (dvs eget hovedabonnement til hvert enkelt fjernsyn). Et hovedabonnement koster, etter det opplyste, fra 229 kroner pr måned. 

Fra mars/april 2006 har Canal Digital AS, i tillegg til det ordinære betalingsfjernsynsabonnementet, tilbudt Multiabonnement, som er et utvidet abonnementstilbud, særlig myntet på storhusholdninger og andre som har flere fjernsynsapparater (og dekodere) i samme husstand. Abonnementet gir abonnenten mulighet til å se på ulike betalingsfjernsynskanaler på forskjellige fjernsynsapparater samtidig, forutsatt at man har en dekoder koblet til hvert fjernsynsapparat. I stedet for å måtte tegne flere abonnementer til full pris for å se flere fjernsynskanaler samtidig innen samme husstand, gir Multiabonnement den samme mulighet, men til en lavere pris. Ved tegning av Multiabonnement blir kunden utstyrt med flere nøkkelkort - ett til hver dekoder. Et Multiabonnement (tilleggsabonnement) koster 39 kroner pr måned, og kommer i tillegg til prisen på hovedabonnementet (fra 229 kroner). Det selges inntil to tilleggsabonnementer, noe som innebærer at kunden kan se kanaler på inntil tre fjernsynsapparater samtidig. 

Innklagede, Tveco Elektronikk AS, har spesialisert seg innenfor områdene parabol- og kabelfjernsyn, bredbånd, informasjons- og businessfjernsyn, datanettverk og forbrukerelektronikk. Selskapet selger blant annet et produkt som kalles SmartWi. SmartWis funksjon er av klageren beskrevet slik at produktet skal trekke kodenøkkelen ut av signalstrømmer fra Canal Digital AS og det originale nøkkelkortet, ?kringkaste? denne kodenøkkelen (trådløst) internt hos abonnenten til dennes øvrige dekodere, og sørge for at abonnenten kan se flere betalingsfjernsynskanaler på forskjellige fjernsynsapparater samtidig. SmartWi-produktet gjør at Canal Digital AS' abonnenter kan ?dele? sitt originale nøkkelkort med flere dekodere, slik at abonnentene har tilgang til forskjellige kanaler på de ulike fjernsynsapparatene samtidig, men uten å måtte tegne Multiabonnement. Denne beskrivelsen av produktets funksjon er ikke bestridt av Tveco Elektronikk AS. 

SmartWi ble, etter det opplyste, lansert i Norge i september 2005, og prisen på SmartWi er hos Tveco Elektronikk AS oppgitt til 1 600 kroner. 

Canal Digital AS har klaget Tveco Elektronikk AS inn for Næringslivets Konkurranseutvalg og lagt ned påstand om at markedsføring og salg av SmartWi er i strid med markedsføringsloven § 1. Tveco Elektronikk AS har tatt til motmæle, og har bestridt at det foreligger brudd på markedsføringsloven. 

Klageren, Canal Digital AS, har i korte trekk gjort gjeldende:
SmartWi gir kjøperne "gratis" tilgang til en løpende, beskyttet tjeneste som ytes av Canal Digital AS og som kun tilbys av Canal Digital AS mot særskilt betaling. Salg av SmartWi er helt avhengig av at det eksisterer et betalingsfjernsynssystem og at noen - i dette tilfellet Canal Digital AS - til enhver tid tilrettelegger, organiserer og finansierer dette, samt sørger for et attraktivt kanaltilbud. SmartWi har således ingen funksjon eller egenverdi uten Canal Digital AS, men er uløselig og løpende knyttet til Canal Digital AS? innsats og investeringer. Dersom Canal Digital AS stanser programdistribusjonen, eller kobler nøkkelkort/abonnement og dekoder sammen, opphører SmartWi å fungere i samme øyeblikk. 

SmartWi er omtalt i ulike nettbaserte "piratforum" i Norge. Innleggene viser at SmartWi også benyttes til å dele abonnement mellom flere husstander. Slik deling er i strid med abonnementsvilkårene til Canal Digital AS og i strid med straffeloven § 262. Etter det Canal Digital AS kjenner til, står Kurt Olsen bak produktet SmartWi. Olsen har gjentatte ganger drevet med ulovlig salg av ulike former for piratutstyr som gir gratis tilgang til Canal Digital AS' betalingsfjernsynskanaler, herunder filmkanalene Canal+. 

Tveco Elektronikk AS' markedsføring og salg av produktet innebærer en snylting på Canal Digital AS' investeringer. Canal Digital AS har foretatt betydelige investeringer og har hatt omfattende utgifter i forbindelse med etablering, utvikling og drift av sitt betalingsfjernsynstilbud - herunder utgifter til visningsrettighetene til innholdet i sendingene. Uten disse investeringene lar det seg ikke gjøre å bringe betalingsfjernsynskanalene ut til kundene. De som produserer og selger SmartWi har ikke foretatt slike investeringer og har ikke hatt utgifter, f eks til visningsrettigheter, men tjener penger på Canal Digital AS? innsats. 

Abonnementsutgiftene utgjør det klare hovedelement i Canal Digital AS' totalinntekter, og for å beskytte investeringene og inntektsgrunnlaget, blir sendingene kodet. Så lenge SmartWi tilbys i markedet, vil salget av Canal Digital AS' Multiabonnement begrenses og nærmest umuliggjøres. Dette fører til reduserte inntekter for Canal Digital AS. Mulighetene for at Canal Digital AS skal kunne videreutvikle og forbedre tjenestene forringes. Dette vil også få negative konsekvenser for forbrukerne. 

For forbrukerne er det en fordel at prisstruktureringen på abonnementene følger faktisk bruk, slik at de som vil se på flere programmer samtidig også betaler mer. Det er relativt vanlig med "differensiert" utnyttelse og lisensiering av immaterielle rettigheter, i den forstand at kunden til en viss grad kan styre hvor omfattende rettigheter som kan erverves. Det må også anses vel anerkjent og akseptert at rettighetshavere kan utnytte sine rettigheter på flere måter, f eks ved å selge ulik tilgang og antall bruksrettigheter. Salget av SmartWi fratar Canal Digital AS kontrollen over eget produkt og selskapets mulighet til å tilby differensierte abonnement. 

SmartWi åpner også rent teknisk for at naboer, f eks små eierseksjonssameier, i fellesskap kan bli enige om kun å ha ett abonnement hos Canal Digital AS, noe som er i strid med selskapets abonnementsvilkår. 

At forretningsvirksomhet som bevisst legger an på å snylte på andre og tilegne seg fruktene av andres investeringer og arbeid rammes av markedsføringsloven § 1, er lagt til grunn i flere rettsavgjørelser. I forhold til salg av piratproduserte dekodere eller smartkort som gir uautorisert tilgang til kodede betalingsfjernsynskanaler, vises det til RG 1993 side 728, Borgarting lagmannsretts dom 22. april 1998 og Tønsberg byretts dom 12. februar 1996. 

Det forhold at SmartWi ikke har noen annen funksjon enn å dele opp Canal Digital AS' sendinger, styrker inntrykket av at markedsføring og salg av produktet strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. At Tveco Elektronikk AS er en av Canal Digital AS' autoriserte forhandlere, gjør forholdet enda mer graverende, idet SmartWi selges til fortrengsel for Multiabonnement. 

Tveco Elektronikk AS' sammenligning med situasjonen i analoge kabelnett er lite treffende, idet dette er et helt annet produkt og kan ikke sammenlignes med det digitale tilbudet. 

Det er Canal Digital AS' oppfatning at bruken av SmartWi er i strid med selskapets abonnementsvilkår, selv om "kringkasting av kodenøkler" ikke er uttrykkelig regulert i vilkårene. En slik flerbruksløsning innebærer en økt og helt annen utnyttelse av fjernsynssendingene enn det som var forutsatt og teknisk mulig da abonnementsvilkårene ble utformet. 

SmartWi kan heller ikke på noen måte anses som et tilleggsprodukt til Canal Digital AS' produkt. 

Innklagede, Tveco Elektronikk AS, har i korte trekk gjort gjeldende:
SmartWi kan brukes på blant annet indiske Zee-TV, pakistanske Prime TV og Canal Digital. Produktet er unikt og suverent for alle parabolbrukere, idet det gir disse de samme rettigheter som de som er tilknyttet kabelfjernsyn. De som er tilknyttet Canal Digital AS' kabelfjernsyn, har kunnet se flere fjernsynskanaler samtidig på flere fjernsynsapparater i samme husstand. 

Før lanseringen av SmartWi i Norge ble produktet oversendt Canal Digital AS for vurdering. Canal Digital AS meldte aldri tilbake at produktet ikke skulle selges. Dette gjelder både i Norge, i Danmark og i Sverige. En slik taushet oppfattes i bransjen som en aksept for at produktet finnes og brukes. SmartWi ble for øvrig lansert i Norden før Canal Digital AS' Multiabonnement. 

Canal Digital AS' abonnementsvilkår ble gjennomgått av jurister, og det var ikke bestemmelser i vilkårene om at kunden kun får se på kanalene på ett fjernsyn om gangen. 

SmartWi er et langt tryggere produkt enn Canal Digital AS' Multiabonnement dersom man ikke ønsker at personer utenfor husstanden skal kunne se det en annen kunde betaler for. SmartWi fungerer kun innenfor en rekkevidde på ca 15 meter. 

Det er for øvrig upassende når Canal Digital AS kopler Tveco Elektronikk AS opp mot ulike piratvirksomheter. Tveco Elektronikk AS tar sterk avstand fra alle typer piratvirksomhet i parabolbransjen. Tveco Elektronikk AS har for øvrig ingenting med Kurt Olesen i Danmark å gjøre; han er distributør av SmartWi i Danmark. Produktet selges over hele verden og er en stor suksess i mange land. De eksempler som Canal Digital AS nevner, der produktene ga tilgang til kodede sendinger uten at man hadde gyldig programkort, er ikke av betydning her, idet SmartWi nettopp ikke er et slikt produkt.   

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Den enkelte paraboleier kan få tilgang til de sendinger Canal Digital AS formidler ved å tegne abonnement hos Canal Digital AS. Selskapets sendinger er kodet, og ved å betale det fastsatte abonnementsbeløp, får abonnenten et programkort (nøkkelkort) som gir ham tilgang til de fjernsynskanaler han har betalt for. Programkortets (nøkkelkortets) verdi er knyttet til at det alene gir tilgang til Canal Digital AS' sendinger. Formålet med det produkt som Tveco Elektronikk AS selger, SmartWi, er å gi den enkelte abonnent større tilgang til Canal Digital AS' sendetilbud, uten at abonnenten må tegne flere abonnementer hos Canal Digital AS (slik situasjonen var fram til våren 2006), eller uten at abonnenten må tegne Multiabonnement hos Canal Digital AS (som Canal Digital AS tilbyr fra våren 2006).  

Canal Digital AS' abonnementsavgift skal - i tillegg til å gi selskapet fortjeneste - gå til dekning av de investeringer selskapet har hatt i forbindelse med etablering, utvikling og drift av sitt fjernsynstilbud. Slike kostnader og utgifter har Tveco Elektronikk AS eller produsenten av SmartWi ikke hatt. Når Canal Digital AS har kodet sendingene, og kodingen er foretatt på en slik måte at abonnenten må betale ekstra for å få mer omfattende tilgang til fjernsynskanalene enn det som ligger i abonnementet, framstår det etter Konkurranseutvalgets syn som stridende mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom å markedsføre og selge et produkt som SmartWi. 

Det endrer ikke Konkurranseutvalgets syn at Canal Digital AS? abonnementsvilkår ikke uttrykkelig bestemmer at abonnenten ikke kan "dele opp" de kodede sendingene slik f eks SmartWi gir mulighet til. 

Canal Digital AS kan heller ikke anses å ha akseptert SmartWi-produktet på det norske markedet, selv om Canal Digital AS ikke tidligere har protestert mot produktet. Dette gjelder selv om Tveco Elektronikk AS oversendte produktet Canal Digital AS. Noen uttrykt aksept fra Canal Digital AS' side foreligger ikke, og produktet har vært relativt kort tid på det norske markedet; det ble etter det opplyste lansert på dette markedet i september 2005. 

Næringslivets Konkurranseutvalg er således enstemmig kommet til at forholdet rammes av markedsføringsloven § 1 første ledd.

 

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34