Sak nr. 11/2006

Saken gjelder blant annet spørsmål om produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 8 a og villedende og uriktig markedsføring etter markedsføringsloven § 2.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 19.03. 2007.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Eirik Akerlie, Mari Solgaard, Rune Myrmel, Arnstein Lund, Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten og Geir Jostein Dyngeseth.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:

Lone Teppeindustri AS
Hardangerveien 703
5268 Haukeland                                  

Prosessfullmektig:

Advokatfirmaet Thommessen
v/advokat Erik Raanes
v/advokatfullmektig Lars Kokkin Christiansen
Postboks 1970, Nordnes
5817 Bergen 

Innklaget:

Gulvex AS
Postboks 8
2024 Gjerdrum 

Prosessfullmektig:

Advokat Ole Jan Halvorsen
Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS
Hvamstubben 17
2013 Skjetten

Sakens bakgrunn

Saken gjelder blant annet spørsmål om produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 8 a og villedende og uriktig markedsføring etter markedsføringsloven § 2. 

Klageren er Lone Teppeindustrier AS (heretter hovedsakelig kalt Lone) som ble etablert i 1976. Lone er teppeprodusent og teppeleverandør, og omsatte i 2005 for ca 30 millioner kroner. Ca 1/3 av Lones omsetning er knyttet til egenproduksjon i Norge. 

Innklagede, Gulvex AS, ble stiftet i 1974 og har omsetning i tre nordiske land. I 2006 omsatte Gulvex i Norge for ca 110 millioner kroner. Etter det opplyste er Gulvex totalleverandør av avpassede tepper, og dekker alt fra håndknyttede tepper i høy prisklasse til volumbaserte produkter. Den vesentligste delen av teppesalget skjer gjennom de store møbelkjedene som Bohus, Living, Skeidar osv. 

Lone har opplyst at selskapet høsten 2005 ble enig med Bohus om at Bohuskjeden skulle selge en ny kolleksjon av Lones norskproduserte flosstepper. Flosstepper er betegnelsen på langhårede tepper, eller tepper med lange tråder med rufsete uttrykk. Lones flosstepper var basert på ull og lin. Vilkåret for avtalen var at Bohus fikk eksklusiv rett til å forhandle kolleksjonen. Kolleksjonen – som ble kalt Lystkolleksjonen – ble, etter det som er opplyst fra Lone, lagt ut for salg i Bohus’ butikker i begynnelsen av januar 2006. 

Den 2. oktober 2006 lanserte Gulvex tepper under merkenavnet Lambo. Navnet Lambo - som Gulvex hadde fått tilgang til - var et varemerke for norske tepper på 1980-tallet. Gulvex’ Lambotepper er håndtuftet i India med norsk ull fra Gjestal Spinneri. 

Lone mener at Gulvex’ Lambotepper utgjør en produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 8 a, jf. § 1, og at Gulvex’ markedsføring av Lamboteppene er villedende og utilstrekkelig på en måte som rammes av forbudene i markedsføringsloven §§ 2 og 3. Under en hver omstendighet mener Lone at Gulvex’ opptreden i forbindelse med lanseringen og markedsføringen av Lamboteppene samlet sett er i strid med markedsføringsloven § 1. 

Lone har den 12. desember 2006 brakt saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg. 

Klageren, Lone Teppeindustri AS, har i hovedtrekk gjort gjeldende:

Lamboteppene framtrer som nærmest identiske med Lones Lystkolleksjon. Begge teppekolleksjonene er langflosstepper basert på ull og lin. Gulvex har valgt en teppestørrelse som i praksis er den samme som tepper fra Lystkolleksjonen. Størrelsene er henholdsvis 160 cm x 230 cm og 170 cm x 230 cm. Fargebasene er også nærmest identiske. Vurdert etter materialvalg, form, farge og alminnelige karakteristika må det legges til grunn at Lambo er en etterlikning av Lystkolleksjonen. 

Gulvex har priset sine indiskproduserte Lambotepper overfor leverandør til samme pris som Lones norskproduserte Lysttepper. Dette til tross for at det normalt er vesentlig forskjell i utsalgspris på norskprodusert floss og importfloss. Etter Lones vurdering er det klar kvalitetsforskjell på Lones norskproduserte tepper og flosstepper importert fra India. Dette gjelder også de indiskproduserte Lamboteppene og de norskproduserte Lystteppene. Lamboteppene loer betraktelig mer og er vesentlig mindre slitesterke enn Lystteppene. 

Lamboteppene til Gulvex ble lansert drøye seks måneder etter Lones Lystkolleksjon og representerer en produktkopi etter alle sine karakteristika. Etterlikningen fremstår som tilsiktet fra Gulvex. Gulvex og dennes administrerende direktør, Thrond Spets, må senest i januar 2006 ha blitt klar over at den norskproduserte Lystserien skulle selges gjennom Bohuskjeden. Det fremstår videre som klart at Gulvex og Spets valgte å produsere en etterlikning (lambo) og markedsføre etterlikningen som et ”norsk teppe” på linje med Lystserien. 

Den jevne teppekjøper vil kunne forveksle Lambotepper med Lysttepper. Teppene fremstår som svært like. Forvekslingsfaren forsterkes av villedende markedsføring fra Gulvex. Gjennom villedende markedsføring forsøker Gulvex å skape inntrykk av at Lamboteppet er et høykvalitetsteppe produsert i Norge på linje med Lystserien. 

Lamboteppene er for øvrig av merkbart dårligere kvalitet enn Lystteppene. Blant annet loer Lamboteppene svært mye. 

Lone har brukt vesentlige ressurser på å fremstille Lystkolleksjonen. At Gulvex kort tid etterpå lanserte etterlikningen Lambo, innebærer i seg selv en urimelig utnyttelse av Lones innsats. Utnyttelsen fremstår som særlig urimelig ettersom Gulvex’ kopiprodukter fra India er av dårligere kvalitet enn Lones Lystkolleksjon. 

Etterlikningen av Lystkolleksjonen vil påføre Lone et omsetningstap og tap av goodwill. Det må også legges stor vekt på den utilbørlige hensikt som etter Lones vurdering synes å ligge bak Gulvex’ lansering av Lambokolleksjonen. Gulvex har i tillegg til å etterlikne Lystkolleksjonen gjort bruk av et gammelt norsk merkenavn - Lambo - og presentert teppene som norske med betegnelser som ”norsk nyhet”, ”norsk design” osv. 

Gulvex har i forbindelse med lanseringen av Lambokolleksjonen markedsført teppene på en måte som er i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3, jf. § 1. 

Lambokolleksjonen har dårligere merking av opprinnelsesland enn av andre egenskaper. Sammen med markedsføringen som fokuserer på at Lamboteppene er norske, bidrar dette til å villede forbrukerne til å tro at de kjøper tepper som er produsert i Norge. Dette er villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 2, og gir heller ikke forbrukerne forsvarlig og tilstrekkelig veiledning, noe som derfor må anses urimelig etter markedsføringsloven § 3. 

Det er også i strid med markedsføringsloven § 2, jf. § 1 å betegne Lamboteppene som en ”norsk nyhet” ettersom de er produsert i India. I og med at Lamboteppene er kopi av Lystkolleksjonen, er det heller ikke adgang til å beskrive teppene som "norsk design". Gulvex har heller ikke dekning for å markedsføre ulla som benyttes som langfibret eller av høy kvalitet. 

Det skapes generelt et misvisende helhetsinntrykk av at Lamboteppene er norskproduserte. 

Også for øvrig inneholder Gulvex' reklamemateriell uriktige og misvisende opplysninger i strid med forbudet i markedsføringsloven § 2. For det første hevdes det at teppene ikke loer. Videre reklameres det med at teppene er "de beste og flotteste flossteppene som er laget". Dette kan ikke dokumenteres slik markedsføringsloven § 2 krever. 

Lone mener at Gulvex opptrer i strid med markedsføringsloven også i andre henseender enn de som relaterer seg til lanseringen og markedsføringen av Lamboteppene. Gulvex markedsfører teppet Silk Line som er basert på råmaterialet silke. Dette medfører ikke riktighet, ettersom Silk Line teppet er basert på Viscose som er et materiale vesentlig rimeligere enn silke. Markedsføringen er uriktig og i strid med markedsføringsloven § 2. 

Lone Teppeindustri AS har lagt ned slik påstand: 

1. Gulvex' Lambokolleksjon er en produktetterlikning av Lones Teppeindustriers Lystkolleksjon som innebærer urimelig utnyttelse av Lone Teppeindustriers innsats og resultat i strid med markedsføringsloven § 8 a, jf. § 1.

2. Det er i strid med markedsføringsloven § 2, jf. § 1 når Gulvex beskriver Lambotepper som

(i)                 norsk nyhet
(ii)                norsk design
(iii)               Det flotteste og beste flossteppet som noensinne er laget
(iv)               (Lambo)tepper vil derfor ikke loe under bruk
(v)                laget i norsk helårsull
(vi)               Ull [av] ekstremt høy kvalitet
(vii)              Fibrene i ulla er lange.

3. Reklame- og markedsføringsmateriellet som er vedlagt som bilag 5 og 6 etterlater et helhetsinntrykk av at Lambotepper er produsert i Norge og er derfor i strid med forbudet i markedsføringsloven § 2, jf. § 1.

4.  Forbudene mot villedende og utilstrekkelig markedsføring i markedsføringsloven §§ 2 og 3 jf. § 1 innebærer at India må være tydelig angitt som opprinnelsesland på Lamboteppenes påsydde merkelapp slik bransjestandarden krever.

5.  Samlet sett er den fremgangsmåte Gulvex har benyttet seg av i forbindelse med lanseringen og markedsføringen av Lambotepper under en hver omstendighet i strid med kravet til god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 1.

6. Det er i strid med forbudet i markedsføringsloven § 2 jf. § 1 når Gulvex beskriver teppet Silk Line som basert på silke. 

Innklagede, Gulvex AS, har i hovedtrekk gjort gjeldende:

Lamboteppene er ingen etterlikning av Lystkolleksjonen. Ideen til Laboteppene kom i september 2005, og Gulvex’ administrerende direktør, Thrond Spets, drøftet under et møte hos Indian Art Gallery utviklingen av en ny teppekolleksjon under navnet Lambo. Teppekolleksjonen skulle produseres i India. I desember 2005 tok Spets kontakt med Gjestal spinneri, som er leverandør av norsk ull, med sikte på samarbeid om produktutvikling av garn til teppeproduksjon av Lambokonseptet. I januar 2006 ble man enig om slikt samarbeid. Første sending av garn for prøveproduksjon av Lambo ble sendt til India 28. februar 2006. I februar ble det også søkt om registrering av varemerket Lambo. Varemerket ble senere registrert 11. september 2006. Dette viser at Gulvex har hatt en langvarig prosess for å få utviklet Lamboteppet. Hele denne prosessen skjedde før Lone lanserte sin Lystkolleksjon. Det kan ikke være faktisk tvil om at Lamboteppet var godt i gang og til og med ferdig før Lystkolleksjonen ble lansert. 

Det foreligger ikke forvekslingsfare. Teppene har helt ulik garnkvalitet. Ullgarnet og linen i Lystserien er mye tynnere enn i Lamboteppene. Kantene i Lamboteppene er håndsydde i ull, mens kantene på Lystteppene er limte. Videre er baksiden på Lamboteppene dekket med håndvevd fin bomullsduk, mens baksiden på Lystteppene består av grov jute fra India. Limet som holder knutene på plass på Lystteppene kan skade parkett og gulv. Når man ser på det totalinntrykk teppene gir, ser man at Lamboteppene og Lystteppene har forskjellig oppbygning, form, utseende, farger og forskjellig kvalitet. Størrelsen på teppene er standardstørrelse. Vektforskjellen er betydelig, henholdsvis 19,6 kg på et Lamboteppe og 9,8 kg på et Lystteppe. 

Gulvex har på ingen måte utnyttet Lones innsats eller resultat i forbindelse med produktutviklingen av Lamboteppene, og påstanden om at Lystkolleksjonen taper goodwill på grunn av Lamboteppene avvises. 

Når det gjelder Lones påstand om at Gulvex driver villedende og mangelfull informasjon og markedsføring, bemerkes at alle Lamboteppene er merket med "håndtuftet i India for Lambo tepper". Merket er pålimt og synlig for alle som ser merket. Lamboteppene er videre merket med logo fra både Lambo Tepper og Gjestal Spinneri. Dette er ikke villedende markedsføring. 

Gulvex bestrider at Lamboteppene er kopiprodukter, men er enig med Lone i at begrepet "norsk nyhet" kan misforstås. Gulvex vil derfor fjerne betegnelsen fra sin markedsføring. Videre vil Gulvex fjerne all markedsføring med at ullteppene ikke loer, idet alle tepper loer noe. Gulvex er også enig med Lone i at det er vanskelig å bevise at Lambo er det beste og flotteste teppet som noensinne er laget, og dette vil også bli fjernet fra markedsføringen. At teppene har "norsk design" og inneholder "norsk ull" er imidlertid faktisk tilfelle, og det kan derfor ikke være i strid med markedsføringsloven å fremheve dette i markedsføringen. 

Gulvex er avslutningsvis enig med Lone i at Silk Line burde vært markedsført og merket på baksiden med "artsilk" og ikke bare "silke". Dette vil Gulvex rette opp i. 

Gulvex AS har lagt ned slik påstand: 

1. Gulvex trekker tilbake følgende påstander og innrømmer at disse, enkelte eller flere, kan være i strid med god forretningsskikk/markedsføringsloven:

a. begrepet "norsk nyhet" - og vil fjerne dette fra sin markedsføring av Lamboteppene.
b. at "teppene ikke loer" - og vil fjerne dette fra sin markedsføring av Lamboteppene.
c. at "dette er de beste og flotteste flossteppene som er laget" - og vil fjerne dette fra sin markedsføring av Lamboteppene.
d. at Silk Line teppene heretter blir markedsført og merket på baksiden med "artsilk" og ikke bare "silke". 

2. For øvrig - Gulvex frifinnes.

 

Eksempel på Lyst-teppe fra Lone Teppeindustri

 

Eksempel på Lambo-teppe fra Gulvex

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Partene har fremlagt teppeprøver blant annet av tepper fra henholdsvis Lystkolleksjonen og Gulvex’ Lamboteppe. Konkurranseutvalget finner ut fra prøvene at teppene fremstår som så ulike at Gulvex’ Lambokolleksjon ikke representerer en produktetterlikning av Lones Lystkolleksjon. Det foreligger etter Konkurranseutvalgets syn heller ikke forvekslingsfare, og forholdet anses ikke å rammes av markedsføringsloven § 8 a eller § 1. Konkurranseutvalget legger blant annet vekt på at garntypen som er benyttet i teppene fremstår som ulik; garnet i Lamboteppet virker betydelig tykkere enn i Lystteppet, noe som også gjør at Lamboteppet som sådan fremstår som tykkere enn Lystteppet. Vektforskjellen er betydelig, selv på de relativt små prøvene som er forelagt for Konkurranseutvalget. Det er opplyst at Lamboteppet på 160 cm x 230 cm har en vekt på 19,6 kg, mens Lystteppet på 170 cm x 230 cm er 9,8 kg. Også det forhold at baksiden av Lamboteppet - i motsetning til på Lystkolleksjonen - er dekket med en bomullsduk, bidrar til at teppene fremstår som ulike.

Utvalget er enig med Lone i at bruken av utsagnene ”norsk nyhet”, ”teppene loer ikke”, ”dette er de beste og flotteste flossteppene som er laget”, og som er benyttet i forbindelse med markedsføringen av teppene, må anses som dels uriktig og dels villedende etter markedsføringsloven § 2. Det samme gjelder Gulvex’ markedsføring av teppet Silk Line, der dette markedsføres på en måte som gir inntrykk av at det er basert på råmaterialet silke. Konkurranseutvalget oppfatter Gulvex slik at disse forholdene er erkjent, og utvalget finner derfor ikke grunn til å gå nærmere inn på dette. 

Derimot finner Konkurranseutvalget at Gulvex ikke har handlet i strid med markedsføringsloven §§ 1 eller 2 når Gulvex i markedsføringen har beskrevet Lamboteppene som ”norsk design” og ”laget i norsk helårsull”. Utvalget legger til grunn at teppene er designet av Gulvex’ administrerende direktør Thrond Spets, og det anses i denne situasjonen ikke å være i strid med markedsføringsloven å markedsføre teppene som norsk design. ASA Gjestdal Spinneri - som er produsent av garnet - har i skriv 16. februar 2007 bekreftet at garnet har et innhold som gjør at det er i kategorien H1 i henhold til Norsk Ullstandard utarbeidet av Fagsenteret for kjøtt. Det fremgår av beskrivelsen i ullstandarden at det i H1 inngår ull som er betegnet som helårsull. Det fremstår da ikke som villedende eller uriktig når det i markedsføringen heter at teppene er laget i norsk helårsull. I og med at det er helårsull i garnet, antar Konkurranseutvalget at det heller ikke er i strid med markedsføringsloven § 2 å fremheve at ”fibrene i ulla er lange” og - om enn under noe tvil - at teppene inneholder ”ull [av] ekstremt høy kvalitet”.  

Lone har også gjort gjeldende at reklame- og markedsføringsmaterialet som er vedlagt som bilag 5 og 6 til klagen etterlater et helhetsinntrykk av at Lambotepper er produsert i Norge og derfor er i strid med markedsføringsloven § 2, jf. § 1. I det fremlagte materiale omtales teppene som ”norsk design” og ”norsk ull”. Videre fremgår det blant annet at ”[t]eppene er laget i Norsk helårsull fra Gjestdal Spinneri”. Teksten sier ingen ting om hvor teppene er produsert, og etter Konkurranseutvalgets syn etterlater bilagene heller ikke noe inntrykk av at teppene er produsert i Norge. 

Det materialet Konkurranseutvalget har fått seg forelagt, viser at det bak på Lamboteppene er pålimt merke hvor det tydelig fremgår at Lamboteppene er håndtuftet i India. Merkene er pålimt teppenes bakside like ved siden av påsydde merker som viser Lambos produksjonsmerke samt at garnet kommer fra Gjestal Spinneri. Konkurransetvalget har ikke holdepunkter for at merkingen ikke er i samsvar med bransjestandarden - slik Lone hevder - og utvalget finner under en hver omstendighet at merkingen ikke rammes av markedsføringsloven §§ 1, 2 eller 3.  

Avslutningsvis bemerker Konkurranseutvalget at det ikke finner at den fremgangsmåte Gulvex har benyttet seg av i forbindelse med lanseringen og markedsføringen av Lambotepper er i strid med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringsloven § 1. 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34