Sak nr. 12/2007

Foreningen Amcar Car Club of Norway har i en årrekke utgitt medlemsbladet AMCAR. Innklagedes bruk av betegnelsen AMCAR BØRSEN på et annonseblad for amerikanske biler er ikke ansett i strid med markedsføringsloven §§ 1, 2 eller 8a.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 26.03.2008.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Anna E. Nordbø, Thea Broch, Geir Jostein Dyngeseth, Erik Loe og Johan Baklund.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:  
1. American Car Club of Norway
Postboks 6006
7034 Trondheim 

2. Amcar Magazine AS
Postboks 6006
7434 Trondheim  

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Tøtdal
v/advokat Tore Tøtdal
Postboks 484
2001 Lillestrøm

 Innklaget:
Hjemmet Mortensen Fagmedia AS
Postboks 67, Bryn Senter
0611 Oslo 

Prosessfullmektig:
Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS
v/advokat Yngve von Ahnen
Rådhusgaten 5 B
0151 Oslo

Sakens parter
American Car Club of Norway, nedenfor kalt AMCAR, er Norges største bilhobbyklubb med i overkant av 15.000 medlemmer. Klubben eier forlaget AMCAR Magazine AS, som utgir magasinet AMCAR. Magasinet har vært utgitt siden 1975, og kommer ut med 10 nummer pr. år og i et opplag på 25.000.

Hjemmet Mortensen Fagmedia AS utgir fagblader og er Norges største utgiver av annonseblader. Hovedproduktene er Motorbørsen, Autobørsen, Båter til Salgs, MC-børsen, Bruktnytt, Anleggsregisteret, Transportmagasinet og Maskinregisteret, samt nettjenester og nettsteder tilknyttet de forskjellige magasinene. Blant de rene annonsebladene er Motorbørsen, Autobørsen, Båter til Salgs og Amcarbørsen. Hjemmet Mortensen Fagmedia er 100 % eiet av Hjemmet Mortensen AS.

Nedenfor omfattes begge klagere av betegnelse AMCAR, med mindre det av sammenhengen fremgår at omtalen bare gjelder den ene.

Partenes anførsler:
Klagerne,1. American Car Club of Norway, 2. AMCAR Magazine AS, har i det vesentlige anført:

Ordet AMCAR ble ”komponert” av dem som sto bak opprettelsen av American Car Club of Norway i 1975. Ordet AMCAR var ikke i bruk verken i norsk dagligtale, blant bilentusiaster generelt eller i utlandet – ei heller i USA. Klubbens navn ble opprinnelig forkortet ACCN, men ble etter hvert endret til AMCAR som var den betegnelsen som medlemmene brukte i dagligtale.

I 1976 søkte klubben om registrering av AMCAR som varemerke. Fornyelsesgebyr etter 10 år ble ikke betalt, og varemerkebeskyttelsen falt bort. Merket har imidlertid vært brukt sammenhengende, og har oppnådd beskyttelse som innarbeidet varemerke, jfr. varemerkeloven § 2.

AMCAR har siden oppstarten vært dominerende og for alle praktiske formål enerådende innenfor området amerikansk bilhobby. Foreningen har arbeidet bevisst med bygging av AMCAR som kjenne- og varemerke for organisasjonen og bladet, og har nylig fått registrert et figurmerke der også ordet AMCAR inngår.

I Norge er ordet AMCAR et begrep for den virksomhet American Car Club of Norway og AMCAR Magazine står for. Søk på ordet AMCAR i Google eller andre søkemotorer gir treff som i all hovedsak er relatert til Norge, og relatert til AMCAR som navn på klubben og navnet på medlemsbladet. Bare et fåtall av treffene gjelder andre land, og gjennomgang av treffene viser at AMCAR ikke er et velkjent begrep for amerikanske biler i andre land. Den posisjon ordet AMCAR har her i landet, er det American Car Club of Norway alene som har æren for.

At begrepet AMCAR benyttes som en del av et navn, for eksempel Bates AMCAR AS eller for å beskrive en entusiast på området, det vil si en amcar-entusiast, finner AMCAR uproblematisk. Også i andre sammenhenger er det positivt at ordet brukes fritt, f eks i en artikkel i Dagens Næringsliv om europeisk amcar.

Det som blir problematisk, er at ordet benyttes i en publikasjon som AMCARBØRSEN, og på den måte det nå gjøres, og spesielt ved utgivelsen av blad nr. 5. Her forsøker utgiveren å dra veksler på AMCARs posisjon på en utilbørlig måte. AMCAR er av den grunn sterkt bekymret for at AMCARBØRSEN skal utvikle seg til en direkte konkurrent ved utilbørlig å utnytte det arbeid AMCAR har nedlagt. AMCAR ser en utvikling hvor aktører, som annonsører, har problemer med å skille mellom bladene AMCAR og AMCARBØRSEN.

Selv om AMCARBØRSEN i utgangspunktet er et rent annonseblad, har de også hele tiden hatt 8 AMCAR- reportasjer i hvert blad. AMCAR og AMCARBØRSEN har således forskjellig profil, i det AMCAR i hovedsak fokuserer på reportasje og generelt redaksjonelt stoff, men med et mindre antall annonser. Selv om det i dag muligens kan argumenteres med at målgruppen for de to bladene er forskjellig, kan dette fort endre seg. AMCARBØRSEN kan øke mengden redaksjonelt stoff og tilnærme seg AMCAR i stil og innhold slik at konkurransen blir mer direkte.

Forlaget har valgt et navn for sitt annonseblad som er nær identisk med bladet AMCAR. I tillegg inneholder AMCARBØRSEN nr. 5 en reportasje om en Chrysler 300C som har turnert Norge og USA. I reportasjen heter det:

”Via sin sponsor Amcar fikk han kontakt med Syndicate  Automotive Concepts i San Diego i California.”

Det var klager nr. 1, AMCARklubben som sponset prosjektet med 50.000 kroner. I frontruten på bilen står AMCAR.no, foreningens nettsted, og dette er godt synlig på bildet av bilen i reportasjen. Videre heter det i reportasjen:

            ”Bilen var på snarvisitt i Norge sist sommer for å være ”visefrembilen” på AMCARturneen…”

I en faktarubrikk viser bileieren til at blant annet AMCAR er sponsor, samtidig som det rettes en takk til ”AMCAR v/Hilberg Ove Johansen”. Johansen er markedssjef i foreningen.

I en annen sort ramme i tilknytning til reportasjen heter det:

”Har du tips om biler som du synes fortjener å bli presentert som her AMCARBØRSEN, send en e-post…”

Denne reportasjen gjennomsyres av en sammenblanding mellom AMCAR og AMCARBØRSEN, og uten at det gjøres forsøk på å forklare at AMCAR, som sponsor av bilen, ikke har det minste med AMCARBØRSEN å gjøre. Sammenblandingen fremstår som bevisst. Realiteten er at AMCARBØRSEN nå forsøker å høste av AMCARs innsats og resultater, noe som er uakseptabelt. Ved bevisst å velge et navn på annonsebladet som medfører betydelig forvekslingsfare mellom AMCARs magasin og annonsebladet, forsøker AMCARBØRSEN å dra veksler på målgruppens assosiasjoner når det gjelder navn og begrepet AMCAR. Dette er i seg selv brudd på markedsføringslovens regler, og selv om ”AMCAR” er det best betegnende begrep for amerikanske biler i Norge. Betegnelsen AMCARBØRSEN villeder publikum og annonsører til å tro at det er en forbindelse mellom foreningen og annonseavisen. Dette er i strid med markedsføringsloven § 2.

AMCAR kan påvise at foreningens magasin har mistet annonseinntekter på grunn av sammenblanding fra annonsørers side, og også medlemmer har trodd at foreningen nå har startet utgivelse av et annonseblad.

Valget av navnet AMCARBØRSEN på annonsebladet er i seg selv i strid med markedsføringsloven § 8a, § 1 og § 2. I reportasjen om Chrysler 300C har AMCARBØRSEN bevisst referert til AMCAR på en måte som forsterker publikums og annonsørers tro på at det er en forbindelse mellom foreningen og annonsebladet. Også dette er i strid med markedsføringslovens regler.

Innklagede, Hjemmet Mortensen Fagmedia AS, har i det vesentlige anført:

Næringslivets Konkurranseutvalg kan etter vedtektene bare behandle brudd på markedsføringslovens bestemmelser. Brudd på varemerkelovens bestemmelser faller utenfor utvalgets kompetanse. Klagerne bygger mye av sin argumentasjon på varemerkelovens regler, og innklagede må derfor kommentere også disse anførsler fra klagernes side.

AMCARBØRSEN har ca 80 % annonser og 20 % redaksjonelt innhold, og det er ingen planer om å øke det redaksjonelle innholdet. AMCARBØRSEN henter sine annonser fra internett, særlig fra Hjemmet Mortensen Fagmedias nettsted AUTODB.

Bakgrunnen for beslutningen om å utgi annonsebladet AMCARBØRSEN er at markedet etterspør mer og mer nisjeprodukter, og forlaget prioriterer derfor utgivelsen av nisjeprodukter, slik gjennomgangen av annonseblader viser.

Forlaget tar ikke standpunkt til om AMCAR ble komponert av klubbens grunnleggere eller om ordet var registrerbart i 1977. AMCAR har i alle fall senere mistet distinktivitet og særpreg, og glidd inn i det norske språk som et generelt uttrykk for amerikanske biler, og slett ikke for klagers blad. Ordet er således ”degenerert” og blitt et beskrivende ord som ingen har spesielle rettigheter til.

I 1995 søkte AMCAR på nytt om registrering av AMCAR som ordmerke for publikasjoner. Patentstyret avslo søknaden med den begrunnelse at merket mangler det særpreg et varemerke må ha for å kunne registreres da det bare angir hva de søkte varer omhandler. Videre foreligger det et friholdelsesbehov for ”AMCAR” slik at merket ikke kan forbeholdes en enkelt næringsdrivende.

Derimot er det registrert figurmerker som inneholder ordet AMCAR. Slik registrering gir ikke foreningen enerett til det beskrivende ordet AMCAR.

Forlagets generelle navnevalgspolitikk er at man benytter det ordet som gir best uttrykk for produktet som skal selges via bladet med tillegg av ordet ”børsen”. AMCARBØRSEN var følgelig det naturlige valg av navn på bladet.

Alle annonsebladene er bygget opp rundt samme lest, med annonser og noe innkjøpt redaksjonelt stoff. Bladet selges kun via bilforhandlere og særlig bensinstasjoner. Bladet AMCAR er primært et medlemsblad for en klubb, og inneholder hovedsakelig redaksjonelt stoff med vesentlige tyngre motorjournalistikk enn AMCARBØRSEN. Bladenes profil og distribusjon er følgelig vesentlig forskjellig, noe som fremgår helt tydelig både av bladenes forside og innhold. Bladene har også helt klare forskjeller i valg av layout og typografi på forsiden og i bladet for øvrig.

Når det gjelder artikkelen i AMCARBØRSEN nr. 5 om Chrysler 300C har den ikke særlig relevans. Artikkelen er innkjøpt fra motormagasinet Right On. Redaktøren har hatt artikler om bilen også i andre magasiner, i Motorbørsen, Gatebilbørsen og svenske Bilsport. Artikkelen er tydelig merket med Right On-logoen. Både bildene av bilen og referansen til støtten fra AMCAR kommer fra Right On, og det ligger intet utilbørlig ved trykkingen av artikkelen i AMCARBØRSEN.

Spesielt om forholdet til markedsføringsloven § 8a:
AMCARBØRSEN er intet etterlignet kjennetegn, men et navn valgt på selvstendig grunnlag i tråd med forlagets generelle profil.

Det foreligger ingen urimelig utnyttelse – AMCARBØRSEN står på egne ben. Det er uansett ingen forvekslingsfare. Det eksisterer en lang rekke selskaper m.v både i Norge og i andre land som benytter et navn for sin virksomhet som inneholder ordet ”amcar”. Amcar er under enhver omstendighet et begrep med svært begrenset beskyttelse, og markedet er vant til at virksomheter benytter AMCAR som del av navnet, uten at det har noe med klager å gjøre. Både lesere og annonsører oppfatter AMCARBØRSEN som et selvstendig blad utgitt av Hjemmet Mortensen Fagmedia, og ikke av AMCAR.

Spesielt om forholdet til markedsføringsloven §§ 1 og 2:
Det foreligger ingen uriktig eller villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen i strid med markedsføringsloven § 2. Forlaget har heller ikke foretatt noen handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jfr markedsføringsloven § 1.

Næringslivets Konkurranseutvalg har vurdert en rekke saker som bekrefter at magasinnavn som langt på vei er beskrivende, har et meget begrenset vern. Det vises til sak 5/1992 (Maskinregisteret – Bruktmaskinregisteret), sak 9/1994 (Storby – Storbyavisene), sak 4/1998 (På ski – På Ski Eventyr), sak 5/2003 (Eiker-Bladet – Eiker avis) og sak 7/2003 (Prinsesser – Eventyr-Prinsesser) samt Borgarting lagmannsretts kjennelse fra 2006 vedrørende Bakkers avis Groruddalen – lokalavisen Groruddalen.
 

  

 Forsiden til Amcar,  AMCAR-klubbens magasin

 

  Forsiden til AMCAR BØRSEN, innklagedes magasin

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale

Spørsmålet om "amcar" er en alminnelig brukt betegnelse knyttet til amerikanske biler, ble vurdert av Patentstyret i forbindelse med AMCARs søknad om ny varemerkeregistrering for ”AMCAR” i 1995. Patentstyret fant at begrepet manglet det særpreg et varemerke må ha for å kunne registreres for varer og tjenester knyttet til biler. AMCAR valgte den gang å ikke forfølge spørsmålet om ordet er en alminnelig brukt betegnelse for amerikanske biler og fremla ingen dokumentasjon for at begrepet ikke var beskrivende, slik Patentstyret mente. Det er heller ikke i forbindelse med nærværende tvist lagt frem dokumentasjon som skulle indikere at begrepet AMCAR i dag har oppnådd en større grad av distinktivitet enn for ca 10 år siden. Også i dag fremtrer ordet "amcar" som en ganske vanlig betegnelse knyttet til amerikanske biler. Den beskyttelse navnet AMCAR kan ha for et magasin med amerikanske biler som tema, må derfor være svært begrenset, og kan ikke hindre at andre magasiner tar et navn der AMCAR inngår. AMCAR BØRSEN skiller seg således tilstrekkelig fra AMCAR som navn på et magasin der amerikanske biler er tema.

Det foreligger heller ikke andre elementer som kan gi grunnlag for anvendelse av markedsføringslovens regler. Valget av navnet AMCAR BØRSEN følger navnevalget for en rekke annonseblader som innklagede utgir, og der navnet består av en generisk betegnelse med tillegget "BØRSEN". AMCAR BØRSEN er på denne bakgrunn et naturlig valg.

At de to magasinene henvender seg til folk med samme underliggende interesse, nemlig amerikanske biler, kan ikke gi klagerne grunnlag for noen utvidet beskyttelse. AMCAR er et medlemsblad, og det må også forventes at foreningens medlemmer ikke har problemer med å holde de to magasinene fra hverandre.

For øvrig er den måte AMCAR BØRSEN presenterer seg på gjennom lay out m.v., klart forskjellig fra den måte AMCAR presenterer seg på.

Innkjøpet av artikkelen Chrysler 300C og trykking av denne som redaksjonell artikkel, bidrar heller ikke som grunnlag for anvendelse av markedsføringslovens regler. Magasinets navn kan ikke her legge begrensninger på bruk av alminnelig redaksjonelt stoff.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34