2008

 • Sak nr. 11/2008

  Pristilbud på annonseformidling i forbindelse med anbud til offentlige institusjoner om medieformidling var ikke i strid med markedsføringslovens § 4 eller § 1. Veiledning/rådgivning som også omfatter eget nettsted, forutsatt basert på objektive og relevante opplysninger.

  04.08.09
 • Sak nr. 09/2008

  Bilglassforeningen i Norges bruk av en test av lim beregnet for festing av bilglass funnet å være i strid med markedsføringsloven §§ 1 og 2. Testen var ikke foretatt av en uavhengig institusjon med kompetanse innen sikkerhetstesting, og fulgte ikke alminnelige regler for slik testing. Måten foreningen hadde gjengitt testresultatene på, ga et uriktig bilde av klagers produkt. Fremstillingen var dessuten tendensiøs og ga ikke opplysninger om tester som hadde kommet til motsatt resultat.

  04.08.09
 • Sak nr. 10/2008 - Reckitt Benckiser

  Utsagnet ”Med Sun-Alt-i-1 får du den reneste oppvasken” ble funnet å inneholde en sammenligning med andre vaskemidler på markedet.

  02.07.09
 • Sak nr. 07/2008

  Påstand om etterligning av klagers "Plasterfjerner". Markedsføringslovens regler gir ikke enerett til en produktsammensetning. Betegnelsen "Plasterfjerner" ble ansett å være beskrivende, og etikettene på flaskene var forskjellige nok til at det ikke forelå forvekslingsfare. Innklagede kunne ha gjort mer for å skape avstand, men etter utvalgets syn forelå det ikke en slik kvalifisert snylting på klagers innsats at generalklausulen kunne gis anvendelse på et område som direkte er regulert av § 8a.

  02.07.09
 • Sak 08/2008 - Mediaplanet AS

  Klagers layout for førstesiden for sin temaavis bygger på elementer som var generiske både i seg selv og slik de var anvendt. Det var ikke grunnlag for beskyttelse av forsiden i seg selv. Klagers layout for førstesiden for sin temaavis bygger på elementer som var generiske både i seg selv og slik de var anvendt. Det var ikke grunnlag for beskyttelse av forsiden i seg selv. Fire medlemmer la heller ikke vekt på at annonseselger hos innklagede tidligere hadde vært ansatt som annonseselger hos klager, mens to medlemmer mente at innklagede ikke hadde overholdt plikten til å påse at det ikke kunne oppstå sammenblanding mellom de to temaavisene, jf markedsføringsloven § 1.

  02.07.09
 • SAK 06/2008: Norsk Samson AS - Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS

  Klager arrangerer bl a ferieturer. Tidligere ansatt hos klager oppholdt seg på det hotell som klager benyttet. Hun involverte seg med deltakerne, slik at det oppsto misforståelser mv, knyttet til hennes rolle. Dette, og også kopiering av markedsføringsmateriell, var i strid med god forretningsskikk, markedsføringslovens § 1.

  02.07.09
 • Sak nr. 05/2008

  Markedsføringsloven gir ikke beskyttelse for tekniske ideer og løsninger. Selv om det finnes forskjellige løsninger for trille- og støttearrangement for lakkeringsstativ, var det ikke noe i veien for at innklagede valgte samme løsning som klager. I dette tilfellet var produktene heller ikke forvekselbart like. Ikke grunnlag for å kreve at innklagede skulle benytte annen farge på understellet eller på annen måte markere at klager ikke sto bak understellet.

  02.07.09
 • Sak nr. 4/2008 - Lilleborg-Reckitt Benckiser

  Utsagn på pakningsomslag til vasketabletter om ”Överlägsen rengjøring disk/vask efter disk/vask” ble funnet å ville bli oppfattet som en sammenligning med konkurrentene. Påstanden var udokumentert og dermed villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 første ledd, jf. fjerde ledd og forskrift om sammenlignende reklame § 3. En henvisning med små bokstaver på baksiden av pakken om at sammenligningen var gjort med et eget produkt ble ikke tillagt vekt, da dette ikke ville bli oppfattet av forbrukerne i en kjøpssituasjon. Tidligere reklamekampanje fra konkurrenten ble heller ikke tillagt vekt.

  02.07.09
 • Sak nr. 03/2008

  Påstand om at innklagede hadde overtrådt markedsføringsloven §§ 7, 8, 8a og 1 ved rettsstridig å utnytte informasjon fra to av klagers tidligere ansatte til å utvikle og markedsføre et konkurrerende telekommunikasjonssystem særlig beregnet for forsvaret (DKM). Partene var uenige om faktum på de fleste vesentlige punkter, og fremstillingen var preget av påstand mot påstand. Utvalget fant at saksforholdet ikke var tilstrekkelig klarlagt, og at saken ikke egnet seg for behandling i Konkurranseutvalget. Saken ble derfor avvist, jf. vedtektene § 1 femte ledd.

  02.07.09
 • Sak nr. 02/2008

  Veggkalender med månedsark og magnet og illustrert med primstav var beskyttet mot tilnærmet identisk kalender fra konkurrent. Innklagede kunne enkelt holdt større avstand til den etablerte veggkalender. I strid med § 1. Dissens.

  02.07.09
 • Sak nr. 01/2008

  Påstand om etterligning av design på brødpose. Utvalget fant det klart at det ikke forelå en etterligning. Posene var vesentlig forskjellige, og det var ingen forvekslingsfare. Innklagedes pose var en videreføring av bedriftens egen designprofil, og det var ingen utnyttelse av klagers innsats eller resultat. Det forelå følgelig ingen overtredelse av markedsføringsloven § 8a eller § 1.

  02.07.09

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34