SAK 06/2008: Norsk Samson AS - Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS

Klager arrangerer bl a ferieturer. Tidligere ansatt hos klager oppholdt seg på det hotell som klager benyttet. Hun involverte seg med deltakerne, slik at det oppsto misforståelser mv, knyttet til hennes rolle. Dette, og også kopiering av markedsføringsmateriell, var i strid med god forretningsskikk, markedsføringslovens § 1.

 

U T T A L E L S E

Klager:                      
Norsk Samson AS
c/o Prosjekt Felles Fremtid AS
Torvet 1a
3210 Sandefjord

Prosessfullmektig:   
Advokat Ingar Håland
Kongensgate 25
3111 Sandefjord

Innklaget:     
Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS
Vestvollveien 8a
2019 Skedsmokorset  

Prosessfullmektig:   
Advokat Torgeir Dahl
Postboks 8914 Youngstorget
0028 Oslo

 

Klagen gjelder:  
Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med markedsføringslovens regler ved å la seg representere av klagers tidligere daglige leder mens hun fremdeles var ansatt hos klager, ved å etterligne forskjellig informasjonsmateriell og det å overta kunder fra klager på en utilbørlig måte.

Sakens parter:
Norsk Samson AS (”Samson”) arrangerer tilrettelagte helgeturer og ferieturer for utviklings- og funksjonshemmede. Sammen med Prosjekt Felles Fremtid AS (”PROFF”) arbeider de med å skreddersy totalløsning for personer med utviklings- eller funksjonshemming når det gjelder bolig, arbeid, ferie og fritid. Marit Stokkenes var ansatt som daglig leder hos Samson frem til 1. mai 2007, og har i den forbindelse også fungert som reiseleder.

Innklagede, Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS (”NOA”), ble stiftet 23. juni 2007, og med Marit Stokkenes som daglig leder. NOA er et selskap som arrangerer tilrettelagte helgeturer og ferieturer og tilrettelegger for botrening, arbeidstrening og fritidsaktiviteter for utviklings- og funksjonshemmede.

Klager, Norsk Samson AS, har i det vesentlige anført:
Samson har blitt kjent med at Marit Stokkenes deltok på et møte i Oslo kommune på vegne av NOA. Samtidig presenterte hun innklagedes botilbud for kommunen, jf møtereferat fra Oslo kommune av 20. februar 2007. Samson var ukjent med dobbeltrollen. Å representere en konkurrent av arbeidsgiver og forsøke å få oppdrag for konkurrenten, er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf markedsføringsloven § 1.

Innklagede har kopiert Samsons informasjonsmateriell. Hjemmesiden til NOA inneholder beskrivelsen av NOAs virksomhet som er til dels direkte avskrift av Samsons internavis. NOA har også kopiert fra Samsons feriekatalog og benyttet bilder som er tatt for Samson. Videre er Samsons prisinformasjon delvis kopiert av innklagede. Kopieringen er i strid med markedsføringsloven § 8a eller § 1.

Samson arrangerte to ferieturer à 14 dager til Samos i juli 2007. Det var Marit Stokkenes som, før hun sluttet, blant annet bestilte flybilletter og hotellrom på vegne av Samson. Da hun sluttet, overtok hun billettene og hotellrommene som hun hadde bestilt for seg selv som reiseleder for klager, og uten å avklare dette med Samson. Resultatet var at hun og familien lå 6 uker på det samme hotellet, og i den forbindelse involverte de seg med deltakerne på Samsons to turer. For øvrig opptrådte hun på en måte som gjorde at deltakerne måtte tro at hun fremdeles representerte Samson. Hennes opptreden fremkalte både konflikter og forvirring hos deltakerne. Dette er også bakgrunnen for at ca 20 av deltakerne senere har deltatt på NOAs feriereiser. Slik opptreden er i strid med kravet til god forretningsskikk i markedsføringslovens § 1.

Innklagede, Norsk Omsorgs- og Aktivitetssenter AS (”NOA”) har i det vesentlige anført:
Det er ikke riktig at Marit Stokkenes representerte NOA i et møte 20. februar 2007. På dette tidspunkt var NOA ikke påtenkt, og Marit Stokkenes var sykmeldt. Derimot deltok Marit Stokkenes på møte 21. november 2007, og den fremlagte protokoll må referere seg til møtet den dagen.

Skjemaet og prislisten inneholder kun relevant informasjon, og kan vanskelig gjøres annerledes. Når det gjelder avsnitt som også finnes i klagers internavis, gjelder det avsnitt dels hentet fra Marit Stokkenes’ egen eksamensoppgave og dels fra annen litteratur. Dette kan derfor brukes fritt av NOA.

Marit Stokkenes har benyttet noen private bilder fra tidligere turer, og har innhentet samtykke fra vedkommendes verge der det er bilde av personer. Bilder av bygninger og natur er uten beskyttelsesverdi. Heller ikke på dette området foreligger det brudd på markedsføringsloven § 8a eller § 1.

Marit Stokkenes var på egen ferie betalt av henne selv. Sønnen var med på klagers feriearrangementer fordi han hadde sommerjobb hos klager. Det var i den forbindelse at det var naturlig at Marit Stokkenes møtte ham på flyplassen.

Marit Stokkenes har bodd på samme sted og samme hotell siden 1999 i forbindelse med 15 besøk, og hun har et personlig vennskap med flere fastboende. Også derfor var det naturlig for henne å feriere der sammen med familie og venner sommeren 2007.

Mens hun var på ferie, tok Marit Stokkenes med en gruppe på 6 personer på gratis guiding fordi hun gjerne ville vise dem øya. Deltakerne var hennes egen søster og søsterens venninner.

Marit Stokkenes hadde også lovet en mor å gjøre stas på datteren og hennes samboer, som deltok på Samsons ferietur, og som begge hadde fødselsdag i løpet av oppholdet.

De konflikter som oppstod mellom representanter for klager og Stokkenes’ familie, kan ikke knyttes til illojalt forsøk på å kapre kunder.

Det at ny arbeidsgiver konkurrerer med gammel arbeidsgiver når det gjelder destinasjoner mv, er ikke annerledes enn at Star Tour og Saga Solreiser konkurrerer, og med den konsekvens at kunder reiser med Star Tour det ene året og Saga Solreiser det neste. Slik opptreden er ikke rettsstridig.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Møte i Oslo kommune

Samson har lagt frem kopi av et referat fra møte i Oslo kommune 20. februar 2007, der det fremgår at Stokkenes, som på det tidspunkt var ansatt i Samson, ønsket å komme med tilbud på vegne av NOA. NOA på sin side hevder at kopien ikke kan være korrekt, og har lagt ved en erklæring fra en ansatt i Oslo kommune, som sier at Stokkenes representerte NOA i et møte i Oslo kommune 21. november 2007, men uten at det er lagt frem referat fra dette møtet. Det er for Konkurranseutvalget uklart når møtet kan ha funnet sted, og denne delen av klagen må derfor avvises som uegnet for behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg, jfr. vedtektenes punkt 1 siste setning.

Etterligning av markedsføringsmateriell

Samson har en presentasjon av sin ideologi over knapt to sider, og som synes å være utarbeidet av Marit Stokkenes. NOAs presentasjon ”Om oss” er en så å si ordrett gjengivelse av teksten i Samsons presentasjon. Endringene skyldes at det dreier seg om forskjellige selskaper. I tillegg har NOA kopiert visse passasjer i Samsons markedsføringsmateriell for ferieturer 2007 og Samsons påmeldingsskjema for ferieturer, bortsett fra tidspunkter og reisemål. NOA har i ett tilfelle også benyttet et av de bildene som Samson har benyttet i sitt markedsføringsmateriell.

Kopieringen innebærer en utnyttelse av den innsats som Samson har lagt i utarbeidelsen av sitt markedsføringsmateriell. NOA kunne enkelt laget sitt eget markedsføringsmateriell uten å benytte samme tekst og – for bestillingsskjemaet – det oppsett som Samson har utarbeidet. Etterligningen kan ikke antas å medføre fare for at de to konkurrentene forveksles, og det er derfor ikke grunnlag for å anvende markedsføringslovens § 8 a på forholdet. En slik etterligning av konkurrentens markedsføringsmateriell og i det omfang man her ser, er imidlertid i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 1.

Rettighetene til bilder som Stokkenes har tatt mens hun var leder for ferieturer arrangert av Samson, og som Samson selv ikke har benyttet, er ikke avklart. Det er imidlertid ikke nødvendig for utvalget å gå nærmere inn på dette.

Ferieturer til Samos

Når det gjelder forholdene under Samsons to ferieturer til Samos i juli 2007, er Konkurranseutvalgets vurdering at Stokkenes i denne sammenheng ikke kan vurderes som privatperson, men at hennes opptreden må ses på bakgrunn av hennes rolle som daglig leder i NOA.

NOA har anført at Stokkenes, på grunn av vennskap bygget opp over mange år, hadde gode grunner til å feriere på det hotellet som Samson benyttet for sine ferieturer, og selv om det skjedde nettopp i den perioden hvor Samson hadde sine turer dit. Det var også god grunn for henne til å møte opp på flyplassen ved ankomsten for Samson-turen, fordi hennes sønn var med som en av de ansatte i Samson. Videre var det personlige og nære forhold som gjorde at hun arrangerte sightseeing-tur for noen av deltakerne, og at hun tok med et par andre på middag. Når det gjelder Stokkenes’ opptreden mer i det daglige, er det vist til at det var naturlig å spise forkost i spisesalen, at hun måtte passere gjennom resepsjonen til og fra sitt rom og at hun også i noen grad satt der om kvelden, og at hun måtte ha full adgang til det.

Klager har på sin side hevdet at hun involverte seg overfor reisedeltakerne på en måte som var uheldig for Samson, og som hun måtte forstå ville skape komplikasjoner. Stokkenes ønsket deltakerne velkommen til Samos ved utgangen til ankomsthallen på samme måte som hun hadde gjort da hun selv hadde ansvaret i Samson, og hun oppholdt seg store deler av tiden i restauranten på hotellet og hadde kontakt med deltakerne. Dette, og sightseeing-turen og den middagen hun arrangerte, medførte i følge Samson at hun av deltakerne ble oppfattet som leder.

Næringslivets Konkurranseutvalg tar ikke standpunkt til detaljene i hva som skjedde. Det er for utvalget tilstrekkelig å konstatere at det oppstod problemer, og at deltakerne dels oppfattet Stokkenes som leder, dels ble forvirret og også fortvilet over konfliktene mellom Samsons ansvarlige og Stokkenes. Etter utvalgets syn opptrådte Stokkenes uklokt og upassende. Hvis hun først skulle feriere på samme hotell som Samson hadde turer til og i samme periode som Samson hadde sine turer, burde hun lagt vekt på å opptre på en måte som kunne forhindre at problemer og forvirring oppsto. Det kunne hun enkelt gjort ved å holde seg unna deltakerne på Samsons ferieturer, og ved å henvende seg til Samsons representanter når det gjaldt ønske om spesielle kontakter med enkelte av deltakerne.

Næringslivets Konkurranseutvalg har ved flere anledninger understreket at en tidligere ansatt, som går inn i konkurrerende virksomhet, har plikt til å påse at vedkommende opptrer på en måte som hindrer at det kan oppstå sammenblanding eller forvirring med hensyn til hvilken rolle vedkommende har og hvem vedkommende representerer. Stokkenes synes imidlertid å ha brukt sin tidligere posisjon og personlige forhold på en måte som hun måtte forstå ville skape problemer. Det er særlig beklagelig at den forvirring som ble skapt, gikk ut over en svak gruppe. Samlet sett er forholdet i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jfr markedsføringslovens § 1.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34