Sak nr. 02/2008

Veggkalender med månedsark og magnet og illustrert med primstav var beskyttet mot tilnærmet identisk kalender fra konkurrent. Innklagede kunne enkelt holdt større avstand til den etablerte veggkalender. I strid med § 1. Dissens.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 25. juni 2008.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Magnus Frosterød, Thea Broch, Bjørn Tore Flaatten, Erik Loe og Henrik Munthe.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

 

U T T A L E L S E

Klager:          

Media Stavanger AS
Postboks 789 Sentrum
4004 Stavanger

Prosessfullmektig:

ProJure Advokatfirma DA
v/advokat Erik Torall
Postboks 127
4001 Stavanger 

Innklaget:

Grieg Kalenderforlag AS
v/daglig leder Terje Kinden
Hvamsvingen 4
2013 Skjetten

 

Prosessfullmektig:

Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
v/advokat Nina Melandsø
Postboks 359 Sentrum
0101 Oslo 

Saken gjelder

Spørsmål om innklagedes produksjon, markedsføring og salg av en magnet primstavkalender er en etterligning av klagers magnet primstavkalender i strid med § 8a eller § 1 og for øvrig i strid med § 2.

Sakens bakgrunn

Rocon AS har i mange år solgt en veggkalender med magnet og primstav. 

Kalenderen består av en papp bakplate med magnetplate, avbildning av primstav sommerside og vinterside på toppen og månedsark inndelt i uker og dager under. En sirkelformet magnet kan flyttes fra dag til dag. På kalenderens siste side er primstavtegnene forklart. 

I 2006 kjøpte Media Stavanger AS alle rettigheter Rocon måtte ha til kalenderen. I følge avtalen har selger ingen registrert beskyttelse for kalenderen, men innestår for at tilsvarende kalender, det vil si en kalender med en magnet som datomarkør, ikke er i produksjon noe annet sted, og heller ikke markedsføres av andre i Norge eller andre markeder som selger er kjent med. 

I 2006 begynte Grieg Kalenderforlag AS, nedenfor kalt Grieg, å markedsføre en tilsvarende kalender med papp bakplate med magnetplate, avbilding av primstaven på toppen og med et ark for hver måned inndelt i uker og dager, og der en sirkelformet magnet flyttes rundt. 

Klager, Media Stavanger AS, har i det vesentlige anført

Klagers primstavkalender har, med sine forskjellige elementer, et innarbeidet særpreg som utgjør et selvstendig og originalt produkt. Dette kalenderproduktet har krav på rettsvern mot etterligninger som Griegs ”magnetkalender-primstav”. 

Det er ingen andre veggkalendere i markedet som har alle de enkeltelementer som klagerens kalender er bygget opp av. 

Griegs kalender er en tilnærmet direkte kopi av den kalender som selges av Media Stavanger, og som har vært markedsført av selskapets rettsforgjengere i minst 20 år. 

Både i navn, utseende, utforming/design og layout fremstår kalenderen fra Grieg og Media Stavanger som tilnærmet identiske kalenderprodukter. Elementene som produktet er bygget opp av, er systematisk etterlignet av Grieg i utforming og i plassering. Betraktet som helhet fremtrer produktene som identiske, og forskjellene oppfattes bare når man positivt ser etter dem. Forskjellen i forsidebildet er i denne forbindelse ikke relevant. Det varierer fra år til år, og gir ingen grunn for forbrukeren til å skille produktene. 

Det kan ikke være tvil om at Griegs kalender ikke er designet på fritt grunnlag, men er en kopiering av Media Stavangers kalender. På denne måten utnytter Grieg den innsats som ligger til grunn for klagers design og markedsføring av kalenderen gjennom mange år, og den goodwill som derved er oppnådd. 

Kalenderne er forvekselbart like, og kunder, forbrukere og andre, blir villedet til å tro at det er det samme produkt som de tidligere har kjøpt. Dette er i strid med markedsføringsloven § 8a og § 2. Merking av produktet med produsent hindrer ikke forveksling. Slik merking er ikke noe forbrukeren eller andre kjøpere umiddelbart legger merke til – det avgjørende er kalenderens utforming og det umiddelbare visuelle uttrykk. 

Den tid og de utgifter som Grieg kalenderforlag har opplyst er anvendt på design av deres magnet primstavkalender, må være knyttet til en ren designkopiering av Media Stavangers kalender, og ikke til selvstendig skapende innsats. Det er svært få, utenom grafiske fagfolk, som evner å se noen forskjell mellom de to kalenderne. 

Under en hver omstendighet har Grieg ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som foreligger ved utarbeidelse av en kalender av denne type, noe som i seg selv er i strid med markedsføringsloven § 1. Det forhold at forsiden er forskjellig, er ikke relevant; forsidebildet vil variere fra år til år, og utgjør ingen gjenkjennelse. Det klagen gjelder, er selve kalenderen slik den fremstår i bruk, og som er det som gjenkjennes av kunden. 

Et særlig forhold er også at Grieg kalenderforlag, som markedsfører en rekke forskjellige typer kalendere, krever at deres kunder er ”totalkunder”, og at de derfor må bestille alle typer kalendere gjennom Grieg kalenderforlag. På denne måten ”pådytter” Grieg sine kunder et plagiatprodukt, noe som i seg selv må være i strid med god forretningsskikk, jfr. markedsføringsloven § 1. Media Stavangers kunder opplyser at de nå ”må” kjøpe denne type kalender av Grieg kalenderforlag, og den aggressive og rettsstridige markedsføringen har resultert i vesentlig reduksjon av omsetningen av Media Stavangers primstavkalender.

Innklagede, Grieg Kalenderforlag AS, har i det vesentlige anført

Det finnes en rekke ulike kalendertyper i markedet, som bordkalendere, veggkalendere, spiralkalendere m.fl. Selv om det finnes mange forskjellige kalendere, er markedet preget av at kalendere innen samme genre er relativt like, noe som har sammenheng med at en kalenders utseende og design langt på vei er funksjonsbestemt. 

Også veggkalendere preges av stor grad av likhet. Følgende elementer brukes av en rekke produsenter: 

  • avkutting av de øverste hjørnene, slik vedlagte kopi viser
  •  rund magnet for avmerking av dato har vært brukt av for eksempel Almanakkforlaget siden før 1954, og av andre gjennom en årrekke
  • magnetplate er nødvendig for at magneten skal sitte på kalenderen, og plasseringen på siste side er gitt          primstav er en gammel norsk kalender, og ikke noe klager har skapt 

Designen på veggkalendere er funksjonsbestemt, og er derfor relativt lik for mange kalendere. Flere veggkalendere har et ark pr. måned, med angivelse av ukedager og datoer henholdsvis loddrett og vannrett. Det benyttes nøytrale fonter, og med sort for vanlige dager og rødt for søn- og helligdager. Ingen kan påberope enerett til en slik utforming. 

På den annen side er det også forskjeller mellom partenes kalendere: 

  •  klagers kalenderbakgrunn har en hvit ramme rundt hele, noe som ikke brukes på Griegs kalender
  •  klagers kalender har et forsidebilde, mens Griegs kalender har kalenderbladet fra januar som forside og med rød stripe over kalenderbladet med teksten primstav 2008

 

Grieg har brukt egen designer til å utforme primstaven for sin kalender, og symbolene skiller seg klart fra klagers primstav, selv om symboler og inndeling følger av den originale primstaven. 

Grieg har tydelig merket sin kalender med ”Grieg Kalenderforlag” på forsiden, og sammen med forsidebildet blir kalendrene, slik de fremstår for kundene, svært forskjellige. 

Klagers kalender inneholder ingen særpreget design, og bruk av primstav som dekorasjon på en kalender kan ikke anses som originalt, og kan heller ikke forbeholdes en aktør. Det foreligger således ingen innsats som beskyttes av markedsføringsloven § 8a. I hvert fall må eventuelt vern være svært smalt, og de forskjeller som finnes, nemlig forsiden på kalenderne, symbolene i primstaven og merkingen av Griegs kalender med selskapets logo på forsiden, vil da være tilstrekkelig til at forholdet faller utenfor markedsføringsloven § 8a. 

Så like som denne type kalendere er, vil det heller ikke foreligge noen egentlig forvekslingsfare. 

Når klagers produkt mangler originalitet, kan det heller ikke foreligge noen urimelig utnyttelse av klagers innsats. Avtalen med Rocon og en høy kjøpesum kan ikke tillegges vekt i denne sammenheng. 

Det foreligger ikke grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 1. Det er for det første ikke riktig at Grieg setter vilkår om kjøp av alle kalenderne overfor sine kunder. Om så hadde vært, ville en slik kobling ikke utgjøre noe brudd på markedsføringsloven § 1. 

Det foreligger ikke bruk av villedende forretningsmetoder i strid med markedsføringsloven § 2.

 

 Eksempel på klagers kalendeark

 

 

 Eksempel på innklagedes kalenderark 

  

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Selve konseptet – veggkalender med månedsark og magnet for markering av dato – kan ikke undergis enerett for en bestemt produsent. Det samme gjelder det å illustrere en kalender med primstav.  

Videre vil mange elementer ved utformingen av selve kalendariet være gitt. Dette betyr imidlertid ikke at selv slike enkle produkter ikke kan være beskyttet mot etterligning. På den annen side; jo mer trivielt og banalt et produkt er i sin utforming, jo smalere er vernet. I slike tilfeller kan – etter omstendighetene – selv små forskjeller mellom produktene være tilstrekkelig til at markedsføringslovens regler ikke anses overtrådt, mens ren kopiering – ”slavisk etterligning” – som regel vil være i strid med loven. Når det gjelder vurderingene, vises til Næringslivets Konkurranseutvalgs uttalelse i sak nr 4 for 2000, og de avgjørelser det der er vist til.  

Ved avgjørelsen av klagen har Konkurranseutvalget delt seg i et flertall på 8 og et mindretall på en representant.  

Flertallet, representantene Schei, Dørstad, Amundsen, Myrmel, Broch, Flaatten, Loe og Munthe har følgende syn: Selv om klagers kalender er et enkelt produkt, er det likevel rom for variasjoner når det gjelder størrelse, proporsjoner, fonter og plassering av elementer som primstaven. Innklagede har valgt å benytte alle disse elementer på samme måte som klager, ned til detaljer som avkutting av de øverste hjørner på bakplaten og uten variasjoner av betydning. Den vesentligste forskjellen er at bakstykket for innklagedes kalender har en hvit kant, noe klager ikke benytter. Dette er en forskjell som knapt legges merke til. At forsidebildet er forskjellig, legger flertallet ikke vekt på - det vil likevel variere fra år til år, og er ikke egnet til å signalisere for kunder at det dreier seg om forskjellige kalendere.  

Flertallet finner ikke grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 8a på forholdet. Til det er klagers kalender for lite preget av individuell innsats. Det å legge seg etter en konkurrent på den måte som innklagede her har gjort, er imidlertid en handling som unødvendig tilslører konkurransesituasjonen i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 1. Etter flertallets oppfatning kunne innklagede uten problemer laget en tilsvarende kalender med større avstand til klagers etablerte veggkalender. Det er da heller ikke dokumentert at det er noen andre aktører i markedet i ett og alt som ligger så nær klagers kalender som det innklagede gjør. 

Mindretallet, Frosterød, mener at klagers kalender består av generiske elementer som det er fritt for alle å benytte. Sammenstillingen og utformingen av disse er i liten grad preget av en personlig innsats, og produktet er derfor ikke beskyttet mot innklagedes tilsvarende produkt.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34