Sak nr. 4/2008 - Lilleborg-Reckitt Benckiser

Utsagn på pakningsomslag til vasketabletter om ”Överlägsen rengjøring disk/vask efter disk/vask” ble funnet å ville bli oppfattet som en sammenligning med konkurrentene. Påstanden var udokumentert og dermed villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 første ledd, jf. fjerde ledd og forskrift om sammenlignende reklame § 3. En henvisning med små bokstaver på baksiden av pakken om at sammenligningen var gjort med et eget produkt ble ikke tillagt vekt, da dette ikke ville bli oppfattet av forbrukerne i en kjøpssituasjon. Tidligere reklamekampanje fra konkurrenten ble heller ikke tillagt vekt.

 UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 17. desember 2008: Inger Kjersti Dørstad, Anna E. Nordbø, Magnus Frosterød, Bjørn Tore Flaatten og Henrik Munthe.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:   
Lilleborg AS
Postboks 4236 Nydalen
0401 Oslo

Prosessfullmektig: 
Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
Avokat Camilla Vislie
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

Innklaget: 
Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S
Postboks 49
DK-2880 BAGSVÆRD, Danmark         

Prosessfullmektig:           
Advokat Jonas Madsø
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Postboks 1829, Vika,
0123 Oslo

 Saken gjelder: 

Spørsmål om markedsføringen av maskinoppvasktabletten Finish Powerball er i strid med markedsføringsloven § 2 første ledd og forskrift om sammenlignende reklame §3.

Sakens parter:
Klager, Lilleborg AS (Lilleborg) er gjennom sitt merke Sun markedsledende på området for maskinoppvaskmidler i Norge. Selskapet oppgir å ha en markedsandel på over 80 %. Lilleborg markedsfører bl.a. maskinoppvasktabletten Sun Alt-i-1 Extra Power.

Innklagede, Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S (Reckitt) har en gjennom sitt merke Finish en markedsandel innen dette segment på ca. 12 %. Reckitt markedsfører bl.a. maskinoppvasktabletten Finish Powerball Max in 1.

Selskapene er hovedkonkurrenter på det norske markedet for maskinoppvaskmidler, og de to nevnte produkter er nærmeste konkurrenter på det norske markedet.

Klager, Lilleborg AS, har i det vesentlige anført:
Innklagedes produkt Finish Powerball Max in 1-tablettene selges i plastikkbokser som er omsluttet av et pappomslag som fjernes før bruk. På forsiden av dette pakningsomslaget fremsettes følgende utsagn med fete bokstaver i rød skrift:

ÖVERLÄGSEN RENGÖRING DISK/VASK EFTER DISK/VASK!*”

Utsagnet er i tillegg skrevet på oversiden av produktomslaget, dog i mindre fremtredende form. På slutten av utsagnet er det inntatt en asterisk som indikerer at det finnes en kommentar til utsagnet et annet sted på emballasjen. Asterisken viser til baksiden av produktet hvor følgende tekst er inntatt:

”Med tiden kan tabletter utan omslag/innpakning förlora/miste diskkraft/vaskekraften på grund av fuktighet i skåp och i luften. Våra smarta PowerPacks försäkrar att dina Max in 1-tabletter ger dig överlägsen/overlegen rengöring disk/vask* genom/ved att skydda/beskytte dem mot fukt. För at maximimera resultatet från första till sista tablett ger vi dig 1 box för att släppa/slippe loss/løs kraften i Max in 1 först/akkurat när det behövs/trengs. Dessa funktionella/funksjonelle boxar kan också återvändas/gjenbrukes för bevaring av andra saker/ting när du har använt/brukt opp dina tabletter. Kom bara ihåg/Husk att diska/vaska dem först för hand! *Jämfört/Sammenlignet med Finish Classic.”

Det anføres at den alminnelige forbruker vil oppfatte påstandene dit hen at Finish Powerball har betydelig bedre rengjøringsegenskaper enn andre produkter på markedet. Dette er egnet til å påvirke etterspørselen. Til tross for gjentatte oppfordringer er påstanden udokumentert.

Opplysningen om hvilket produkt Finish Powerball er ment å sammenlignes med, står helt til slutt i en betydelig mengde tekst som er skrevet med svært små bokstaver. I tillegg etterfølges nevnte opplysning umiddelbart av en finsk versjon av teksten, noe som gjør det meget vanskelig for forbrukeren å få øye på henvisningen til Finish Classic. I en kjøpssituasjon vil forbrukerne ikke bruke særlig lang tid på å lese teksten, og vil derfor ikke oppfatte denne korrigerende forklaring. Det kan utledes fra tidligere uttalelser fra NKU at utgangspunktet for vurderingen må tas i det umiddelbare inntrykket som skapes gjennom markedsføringen. Dersom dette er villedende, hjelper det ikke om inntrykket korrigeres i et forbehold med liten skrift. 

Det anføres også at en sammenligning mellom Finish Powerball og Finish Classic uansett er villedende da dette produktet ikke er tilgjengelig på det norske markedet.

Reckitt har vist til at Lilleborg selv har anvendt sammenlignende reklame i forbindelse med påstander om sitt produkt Sun-Alt-i-1. Dette er imidlertid helt uvedkommende denne sak.

Innklagede, Reckitt Benckiser (Scandinavia) A/S, har i det vesentlige anført:
Reckitt bestrider at den innklagede reklamekampanjen er i strid med markedsføringslovens regler. Reklamepåstanden om overlegen rengjøring gjaldt i forhold til Reckitts egne produkter, og det ble ikke foretatt noen sammenligning med konkurrerende produkter i markedet. Dette fremgår tydelig av asterisken på emballasjen.

Det anføres videre at det er relevant å se hen til hvilke reklamepåstander som begge parter har benyttet ved vurderingen av om slike utsagn kan anses som villedende for forbrukerne. Lilleborg og Reckitt er hovedkonkurrenter i dette produktmarkedet, og Lilleborg hadde selv brukt følgende reklamepåstand forut for Reckitts reklamepåstand:

”Med Sun-Alt-i-1 får du den reneste oppvask.”

Denne påstanden er til tross for oppfordring fra Reckitt ikke forsøkt dokumentert. Situasjonen er altså her at begge parter har fremsatt innsigelser mot hverandres markedsføringspåstander. Situasjonen er videre at ingen av partene vil benytte disse påstandene i fremtiden. Partene burde derfor ha klart å løse dette selv, uten å bringe saken inn for Næringslivets Konkurranseutvalg. Når Lilleborg allikevel har klaget til Konkurranseutvalget, har Reckitt sett seg nødt til å levere en motklage vedrørende nevnte utsagn. Disse klagene bør forenes til felles behandling.

Det anføres også at påstandene fra de to hovedkonkurrentene kan ses slik at det er etabler en slags bransjepraksis for hvilke uttrykk som benyttes i markedsføringen på dette produktområdet. Forbrukerne vil dermed se på disse påstandene som mer uforpliktende skryt fra de konkurrerende aktører, og at påstander av denne typen er derfor heller ikke egnet til å villede og påvirke etterspørselen.

finish.jpg
 

Innklagedes Finish Powerball-emballasje
 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Innklagedes maskinoppvaskrablett selges til alminnelige forbrukere gjennom dagligvareforretninger. Det avgjørende er følgelig hvordan disse forbrukerne vil oppfatte utsagnene på pakningsomslaget.

Utvalget er enig med klager i at utsagnet ”ÖVERLÄGSEN RENGÖRING DISK/VASK EFTER DISK/VASK!*” må oppfattes som om det gir uttrykk for at produktet har bedre rengjøringsegenskaper enn andre produkter. Utsagnet er angitt med store røde bokstaver på forsiden av pakningsomslaget, og med mindre fremtredende bokstaver på oversiden av omslaget. Konkurranseutvalget er av den oppfatning at dette er angitt på en måte som gjør at det vil bli oppfattet av forbrukerne i en kjøpssituasjon, og at det er egnet til å påvirke etterspørselen.

Innklagede har anført at sammenligningen ikke er gjort i forhold til alle produkter på markedet, men kun i forhold til innklagedes eget produkt, Finish Classic, et produkt som for øvrig ikke selges i Norge. Det er vist til at det er satt en stjerne etter utsagnet, og at det på baksiden av pakningen er angitt ”*Jämfört/Sammenlignet med Finish Classic”. Etter utvalgets syn vil denne opplysningen imidlertid ikke bli oppfattet av forbrukerne. Opplysningen fremkommer et helt annet og mindre sentralt sted på pakningen enn det innklagede utsagn. Det er gjengitt med betydelig mindre bokstaver og vil for mange fremstå som helt uleselig. I tillegg er opplysningen plassert midt inne i et større tekstavsnitt. Dette avsnittet inneholder tekst som først og fremst omtaler fordelen med boksen vasketablettene ligger i, ikke vasketablettenes egenskaper. Overskriften til avsnittet henspeiler også på boksen. Dette er heller ikke en type tekst en gjennomsnittsforbruker vil ta seg tid til å lese ved valg av et vaskeprodukt i en dagligvareforretning. De færreste vil engang lese dette etter å ha kjøpt produktet.

Stjernen fremkommer heller ikke på en måte som gjør at forbrukerne oppfordres til å gå på leting etter en nærmere forklaring. Stjernen står etter et utropstegn, og det gis ingen opplysning om at man skal se annet sted på pakningen for en presisering.

Innklagede har verken anført eller fremlagt dokumentasjon for at det markedsførte produktet har overlegne egenskaper i forhold til konkurrentenes. Konkurranseutvalget finner ikke at det foreligger noen bransjepraksis som skulle tilsi at forbrukerne ville legge noe annet i utsagnene enn normalt. Heller ikke tidligere reklamekampanjer fra partene kan begrunne det.

Konkurranseutvalget finner etter dette at det innklagede utsagnet er villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 første ledd, jf. fjerde ledd og forskrift om sammenlignende reklame § 3.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34