Sak nr. 07/2009

Innklagedes logo ble funnet å være en klar etterligning av klagers tidligere logo. Det var gått lang tid siden klager hadde brukt sin tidligere logo, og innklagede hadde brukt sin logo i flere år før klager protesterte. På denne bakgrunn fant Konkurranseutvalget likevel at innklagedes fortsatte bruk av sin logo ikke var i strid med markedsføringslovens regler. Det ble også pekt på at klager ikke hadde påvist at den gamle logoen fortsatt hadde verdi for selskapet.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 22. februar 2010.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Synnøve Smedal, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Per Christian Huse.


Sak 07/2009:

Klager:          
StS gruppen AS
Postboks 6085 Postterminalen
5892 Bergen                                                     

Prosessfullmektig:   

Acapo AS
v/advokat Kjersti Rogne
Postboks 1880 Nordnes
5817 Bergen 

Innklaget:                 

Still Tekk AS
Postboks 118 Kristianborg
5822 Bergen 

Prosessfullmektig:

Anne May Hauken
Storebotn Næringspark
5300 Kleppestø                                  

Saken gjelder:          

Spørsmål om innklagede har etterlignet klagers logo og nettsider i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 30.

Sakens parter:

StS gruppen AS (StS gruppen) er et konsern som driver forskjellig virksomhet innen bygge- og anleggsbransjen, både på land og offshore. Klagers virksomhet omfatter også stillastjenester og tilkomstteknikk. Denne del av virksomheten stammer fra selskapet Norsk Tilkomstteknikk AS Nor Tek, som ble stiftet i 1994. I desember 2001 ble selskapet innfusjonert i StS Stillasservice.

Still Tekk AS ble stiftet i oktober 2002 under navnet Jønne Eiendom AS. I november 2004 endret Jønne Eiendom AS navn til Still Tekk AS (Still Tekk), og bedriftens formål ble endret slik at det også omfattet utleie av arbeidskraft og stillas, tilkomstteknikk samt det som naturlig faller inn under dette. Still Tekk hadde i 2006 og 2007 svært beskjedne inntekter, men i 2008 hadde selskapet en bruttoinntekt på knapt NOK 5 mill.

 Daglig leder i Still Tekk er Jørn Jensen, som også er medeier i selskapet. Han var ansatt i klagers selskap StS Stillasservice AS frem til 1. april 2005, og i den forbindelse var han ofte utleid til Nor Tek.

Sakens bakgrunn:

Nor Tek brukte fra 1994 følgende logo:

 

Logoen ble, så vidt forstås, søkt varemerkeregistrert i 2009, etter at klager ble klar over Still Tekks logo og ble registrert i september samme år. NorTeks tidligere registrering av ordmerket NORTEKNET var da utløpt.

Still Tekk benytter på sin nettside og i annen markedsføring logoen:

 

Still Tekk har opplyst at de har brukt denne logoen siden selskapet gikk over til å drive med stillasservice og tilkomstteknikk i november 2004, og hadde brukt logoen i 4 ½ år da de mottok henvendelse fra StS om at logoen krenker StS gruppens rettigheter til Nor Teks logo.

Det fremgår av den fremlagte korrespondansen mellom partene at Still Tekk bruker logoen på nettstedet, brevark, kjøretøy, presenninger, stillaser mv.

Partenes anførsler

Klager, StS gruppen AS, har i det vesentlige anført:

StS gruppen har fra 2008 hatt økende fokus på immaterielle rettigheter, og har siden da intensivert overvåkningen av markedet. Et sentralt element i Nor Teks logo er en klatrer som henger fra en kran. Bakgrunnen i bildet er en sol, og fargene er gul, oransje og svart. Klatreren i bildet er helt lik klatreren i innklagedes logo, bortsett fra at den er vist speilvendt. Selv om det er visse forskjeller i utformingen, er logoene så like i elementer og farge at Still Tekks logo er egnet til å forveksles med Nor Teks logo.

StS gruppen mener også at Still Tekks hjemmeside gjennom design, oppsett, fargevalg og billedbruk har så store likheter med StS gruppens nettsider at det foreligger en etterligning av StS gruppens nettside. Etterligningen av logo og nettside er særlig alvorlig fordi en tidligere ansatt i Still Tekk Gruppen er sentral i Still Tekk AS, og endog startet denne konkurrerende virksomheten mens han fortsatt var ansatt i StS gruppen. Rettighetene til Nor Teks logo gikk over til StS Stillasservice AS i forbindelse med fusjonen ved årsskiftet 2001/2002, og ligger nå hos klager. Selv om det skulle være slik at innehaveren av kjennetegnet for en periode ikke bruker det, har ikke andre rett til å kopiere helt sentrale elementer i kjennetegnet.

Innklagede, Still Tekk AS, har i det vesentlige anført:

Nettsidene representerer ingen etterligning av StS gruppens nettsider, verken før eller etter at hjemmesiden ble endret i 2008. Partenes nettsider er utarbeidet av to forskjellige profesjonelle aktører. Det er klare ulikheter på nettsidene, både den grafiske utforming, fargevalg og bildebruk. Still Tekks nettside er utformet slik de fleste nettsider blir utformet: Med opplysninger om selskapet på venstre side, samt ytterligere opplysninger i tekstfelt og bilder.

Når det gjelder kjennetegn/logo, er situasjonen at Still Tekks logo ble laget fire år etter at selskapene i StS gruppen hadde sluttet å bruke sin logo, og at Still Tekk deretter har brukt sin logo i ca fem år uten innsigelse.

Still Tekks logo har figurert på alle firmabiler i fem år og figurerer på selskapets stillaser i Bergen og omegn. Logoen har således vært svært lett å få øye på, men StS gruppen har ikke reagert før i begynnelsen av 2009. For øvrig er utformingen av de to logoene ulike. Still Tekks logo er utformet for på best mulig måte å få frem hva firmaet driver med. Logoen viser en mann i tau ned fra en bro, som binder sammen navnet ”Still” for stillas og ”Tekk” for tilkomstteknikk. Plasseringen av firmanavnet er forskjellig, og det samme gjelder skrifttype og størrelse på firmanavnet, foruten andre forskjeller, blant annet at solen bak mannen er annerledes i farge og utforming. For øvrig vises det til at Jørn Jensen hadde muntlig avtale med personalsjefen i STS Stillasservice om at han kunne drive med stillas i den perioden han var hjemme fra Nordsjøen.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Det sentrale elementet i den gamle Nor Tek-logoen er en klatrer som henger fra en kran, og der bakgrunnen er en oransje sol. Fargene som er brukt, er oransje og svart. Næringslivets Konkurranseutvalg legger til grunn at logoen hadde betydelig særpreg.

Det sentrale figurative elementet i Still Tekks logo er en klatrer som på samme måte (men speilvendt) henger fra en lignende konstruksjon, og der bakgrunnen er en sol. Fargene er i gul/oransje/svart. Elementene rundt og plasseringen av foretaksnavnet er forskjellig på de to logoene.

NKU anser at det sentrale element i Still Tekks logo, klatreren som henger i et tau fra et kranlignende arrangement og med en sol som bakgrunn, er en åpenbar etterligning av den tidligere Nor Tek-logoen. Selv om det er forskjeller mellom de to logoene, utgjør etterligningen av dette sentrale elementet og også med tilsvarende fargebruk, i seg selv en ulovlig etterligning etter daværende markedsføringslov 1972 § 8a.

Da Still Tekk tok sin logo i bruk i 2004, hadde Nor Tek-logoen vært i bruk i ca 8 år, men så vært ute av bruk i nærmere 3 år. NKU antar at Nor Tek-logoen i 2004 fremdeles kunne ha verdi for selskapet. I en slik situasjon vil det vanligvis ikke være akseptabelt at en konkurrent tar i bruk et forvekselbart merke, og det er særlig kritikkverdig når dette gjøres av en tidligere ansatt, og i forbindelse med at han starter konkurrerende virksomhet. En tidligere ansatt vil ha oppfordring til å markere ekstra avstand til sin tidligere arbeidsgivers logo for å unngå den særlige risiko for forveksling som i en slik situasjon kan oppstå, jf kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven 1972 § 1, jf markedsføringsloven av 01.06.2010 § 25. 

Still Tekk hadde etter det opplyste brukt sin logo på biler, stillas og annet utstyr i nærmere 5 år før StS gruppen reagerte. StS gruppen har forklart at de reagerte så fort de ble kjent med logoen. Det fremgår av de fremlagte regnskapstallene for Still Tekk at de i alle fall i 2006 og 2007 bare hadde beskjedne driftsinntekter, mens inntektene og dermed virksomheten i 2008 var av en helt annen størrelsesorden. Dette kan tyde på at Still Tekks bruk av logoen før 2008 var svært beskjeden, og kunne forklare at StS gruppen ikke tidligere var blitt oppmerksom på bruken av logoen.  På den annen side dreier det seg tross alt om en tidligere ansatt som gikk rett over i konkurrerende virksomhet, og som det ville være naturlig at StS gruppen var orientert om.

Spørsmålet som er forelagt Næringslivets Konkurranseutvalg, er om det vil være i strid med markedsføringsloven § 30 jf § 25 om Still Tekk etter henvendelsen fra StS gruppen fortsetter å bruke den omstridte logoen. På bakgrunn av at Still Tekk hadde brukt logoen i ca 4 ½ år før de ble kontaktet av StS gruppen, og at StS gruppen ikke hadde brukt Nor Tek-logoen på 7 - 8 år, anser Konkurranseutvalget at en forutsetning i så fall måtte være at StS gruppen kunne påvise at logoen fremdeles har en verdi for selskapet, f. eks. at selskapet fortsatt forbindes med Nor Tek-logoen. StS gruppen har imidlertid ikke sannsynliggjort at logoen – på tross av den lange tid som har gått siden de sluttet å bruke logoen, og på tross av at Still Tekk har brukt logoen over flere år – har en særlig verdi for selskapet, eller at omsetningskretsen fremdeles knyttes til StS gruppens virksomhet. På denne bakgrunn er Konkurranseutvalget under tvil kommet til at markedsføringsloven § 30 eller § 25 ikke er til hinder for at Still Tekk kan fortsette å bruke den logoen som virksomheten hadde benyttet i ca 4 ½ år før StS gruppen reagerte, og 7 – 8 år etter at bruken av Nor Teks logo var opphørt.

Når det gjelder Internettsidene, anser Konkurranseutvalget at både StS gruppens internettside og Still Tekks internettside har oppbygging og design som er ganske vanlig. Sidene er ikke påfallende like, og klager har heller ikke konkretisert på hvilken måte internettsidene skulle være spesielt like, eller andre forhold som skulle tilsi at Still Tekk her skulle ha opptrådt i strid med markedsføringslovens regler. Dette gjelder både Still Tekks nåværende og tidligere design for sin internettside. Utformingen av Still Tekks internettside representerer således ikke overtredelse av markedsføringslovens regler.

Uttalelsen er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34