Sak nr. 01/2010

Innklagede hadde kjøpt aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS. Ikke i strid med markedsføringslovens regler å benytte Rishaug-navnet ved utvidelse av virksomheten til også å omfatte salg av trucker. Markedsføringen av truck-virksomheten knyttet an til selgers tidligere virksomhet på en måte som var i strid med markedsføringslovens § 26. Enstemmig.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 03. mai 2010. 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel,
Bjørn Tore Flaatten og Erik Loe.  

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

UTTALELSE

 Klager 1:      Rishaug Gruppen AS
                        Håkon VIIs gate 23 C
                        7041 Trondheim 

Klager 2:      Toyota Material Handling Norway AS
                        Postboks 1813 Lade    
                       7440 Trondheim

Prosessfullmektig:
Arntzen de Besche Advokatfirma AS
Advokat Tommy Dalen
Postboks 132
7000 Trondheim 

Innklaget 1:  Rishaug Truck AS
                        c/o Rishaug Anleggsmaskiner AS
                        7047 Trondheim 

Innklaget 2:   Rishaug Holding AS
                        Bromstadveien 57
                        7047 Trondheim 

Prosessfullmektig:   
Advokat Frode Henning Antonsen                            
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Postboks 1243 Pilestredet
7462 Trondheim

Saken gjelder
Spørsmål om valg av foretaksnavn og markedsføring av truck-virksomhet er i strid med markedsføringsloven § 25 og/eller § 26. 

Sakens bakgrunn
Rishaug Maskin AS startet import av Toyota gaffeltruck i 1974. Etter hvert omfattet virksomheten også andre typer trucker, foruten at selskapet hadde virksomhet knyttet til grave- og anleggsmaskiner. Fra 1989 benyttet selskapet ”Rishaug” som subsidiært forretningskjennetegn, og ”Rishaug Truck” for den del av virksomheten som gjaldt truck. 

I 2001 ble truckvirksomheten, som gjennom årene hadde en markedsandel på 33 – 40 %, solgt til Toyota Material Handling AS (”TMHN”). TMHN har ikke benyttet Rishaug eller Rishaug Truck som betegnelse i forbindelse med truckvirksomheten, som etter det opplyste har en markedsandel på 45 %. 

Rishaug Maskin AS’ virksomhet knyttet til grave- og anleggsmaskiner fortsatte i et nystiftet selskap, Rishaug Anleggsmaskiner AS, eiet av Rishaug Gruppen AS. Rishaug Gruppen AS har i dag datterselskapene Rishaug Eiendom AS, Rishaug Finans AS og Rishaug Renholdsmaskiner AS. 

 I 2004 solgte Rishaug Gruppen AS 50 % av aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS, og i 2007 de resterende 50 % av aksjene til Felleskjøpet BA/Fellesskjøpet Agri BA. Rishaug Anleggsmaskiner AS er i dag et heleid datterselskap av Felleskjøpet Agri BA. Senere har to datterselskaper i Felleskjøpet Agri BA konsernet fått foretaksnavn som inneholder Rishaug. Selskapet Dryteam AS endret i 2009 foretaksnavn til Rishaug Holding AS, og datterselskapet til Rishaug Anleggsmaskiner AS, RAM Utvikling AS, endret i 2009 foretaksnavn til Rishaug Truck AS, og startet salg av Hyundai gaffeltrucker. 

Rishaug Truck AS har i sin markedsføring benyttet uttalelser som ”Rishaug satser igjen på truck” og ”Rishaug tilbake med gaffeltruck”. 

Klagerne, 1. Rishaug Gruppen AS og 2. Toyota Material Handling Norway AS, har i det vesentlige anført
Bruken av Rishaug-navnet i forbindelse med oppstart av truckvirksomhet kan bare være begrunnet i et ønske om å dra nytte av den goodwill og markedsposisjon som Rishaug Maskin AS hadde opparbeidet for sin truckvirksomhet over en årrekke og frem til virksomheten ble overtatt av TMHN. Ved overtakelsen av truckvirksomheten fra Rishaug Maskin AS overtok TMHN også de immaterielle verdier som var knyttet til truckvirksomheten, herunder markedsposisjonen og enhver goodwill virksomheten hadde opparbeidet under navnet Rishaug/Rishaug Truck. Rishaug/Rishaug Truck var et eget begrep og godt innarbeidet i Midt-Norge og nært og direkte knyttet til familien Rishaug. 

Ved å bruke foretaksnavnet Rishaug Truck AS vil markedet kunne oppfatte det slik at Felleskjøpets nye virksomhet er en videreføring av truckvirksomheten i ”gamle” Rishaug Anleggsmaskiner AS, og som i dag drives av TMHN. Dette kan skape forvirring i markedet. 

Bruken av Rishaug i navnet til andre selskaper enn Rishaug Anleggsmaskiner AS er videre i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Rishaug Truck AS og også Rishaug Holding AS kunne lett valgt navn som holdt større avstand til henholdsvis TMHNs truckvirksomhet og til Rishaug Gruppen AS. De to selskapene har ingen beskyttelsesverdig interesse i å benytte foretaksnavn som er et historisk innarbeidet navn knyttet til familien Rishaug og deres virksomhet. 

Det er villedende når truckvirksomheten markedsføres gjennom begreper som ”Rishaug satser igjen på truck” og ”Rishaug tilbake med gaffeltruck”. Valg av foretaksnavn og denne omtale av virksomheten kan ikke ha annet formål enn aktivt å utnytte historikken og anseelse knyttet til den truckvirksomheten som ble drevet av Rishaug Maskin AS, men som nå er en del av TMHN. Den goodwill som var opparbeidet i Rishaug Truck har ingen utløpsdato, men representerer en varig verdi for TMHN, som har forvaltet denne goodwill på en god måte i sin videreføring av virksomheten. 

De innklagede, 1. Rishaug Truck AS og 2. Rishaug Holding AS,  har i det vesentlige anført
Saken gjelder i realiteten kun spørsmål om etterligning av foretaksnavn. Det faller utenfor markedsføringslovens regler og således utenfor Konkurranseutvalgets vedtektsbestemte kompetanseområde, jf utvalgets uttalelse i sak 17/1994. 

For øvrig har de innklagede ikke overtrådt markedsføringslovens § 25 eller § 26. Rishaug Gruppen AS solgte aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS, og det ble ikke tatt noe forbehold fra selgers side mot videreføring av navnet Rishaug Anleggsmaskiner eller bruk av Rishaug-navnet for øvrig. Siden oppkjøpet av Rishaug Anleggsmaskiner AS i 2004/2007 er selskapets virksomhet videreutviklet og har derigjennom opparbeidet egen goodwill og markedsposisjon. Blant annet er virksomheten utviklet gjennom etablering av flere nye agenturer og kjøp av ulike andre selskaper. 

Det er kommersielt naturlig å utvikle virksomheten til å omfatte Truck og knytte dette opp mot Rishaug Anleggsmaskiner. Det er etablert en konsernstruktur for å rendyrke de enkelte deler innenfor dette området, på samme måter som for andre virksomhetsområder innenfor Felleskjøpet. 

Rishaug Gruppen har akseptert videreføring av navnet Rishaug Anleggsmaskiner AS selv om Rishaug-familien har solgt seg ut. Bruken av Rishaug-navnet på den del av anleggsmaskinvirksomheten som omfatter truckvirksomhet, kan ikke anses å være i strid med god forretningsskikk. Det gjelder særlig når Rishaug Gruppen selv ikke driver slik virksomhet, og kjøperen av den tidligere truckvirksomheten ikke har brukt Rishaug-navnet etter at de overtok virksomheten i 2001. Formuleringen ”Rishaug satser igjen på truck” og ”Rishaug tilbake med gaffeltruck” er for øvrig fullt ut dekkende for den faktiske situasjonen. 

Rishaug Truck AS og Rishaug Holding AS har ikke opptrådt i strid med markedsføringslovens regler. 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale

Klagen gjelder spørsmålet om de innklagedes bruk av ”Rishaug” i foretaksnavnet er i strid med markedsføringsloven. Markedsføringsloven kan supplere spesiallovgivning som foretaksnavneloven og varemerkeloven. Klagerne påberoper også omstendigheter som ikke vurderes etter foretaksnavneloven, og ligger innenfor Konkuranseutvalgets kompetanse, jf vedtektenes pkt. 1. Næringslivets Konkurranseutvalg har behandlet en rekke saker om anvendelsen av markedsføringsloven der valget av foretaksnavn inngår, på samme måte som Konkurranseutvalget behandler saker som gjelder bruk av varemerker på bakgrunn av markedsføringslovens regler. Det er ikke grunnlag for å avvise klagen på dette punkt, og heller ikke den del av klagen som gjelder konkrete eksempler på markedsføring.  

Klagerne påberoper at Rishaug-navnet var sterkt innarbeidet for truck, og at Rishaug-truck var et eget begrep. Selv om Rishaug ikke har vært benyttet i tilknytning til truckvirksomhet siden Toyota overtok i 2001, hevder klagerne at betegnelsen Rishaug-truck og tilknytningen mellom Rishaug-navnet og truck fremdeles er sterk.

For å underbygge den sterke tilknytningen mellom Rishaug-navnet og truck, viser klagerne til at Rishaug Maskin AS hadde en markedsandel på 33-40 % av truckmarkedet, at de fra 1989 benyttet ”Rishaug” og ”Rishaug Truck” med den begrunnelse at kunder benyttet betegnelsen ”Rishaug-truck”, jf firmaavis fra 1989. Det er fremlagt en artikkel fra Arbeideravisa der overskriften er ”Til Polen med Rishaug-trucker”, og det henvises til en artikkel fra 1999 i bladet ”Den Moderne Transport” om inngåelse av en større avtale mellom Rishaug og Felleskjøpet. Artikkelen er ikke fremlagt, men Konkurranseutvalget forstår artikkelen benytter kortformen ”Rishaug” i stedet for Rishaug Maskin AS. Endelig er vist til at overskriften ”Toyota kjøper Rishaug” ble benyttet i  Dagens Næringsliv i 1998, og der det i teksten heter ”Toyota-konsernet i Japan kjøper truckselskapene til Rishaug Gruppen i Trondheim”. 

Den fremlagte dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig til å vise at det har vært en særlig sterk identifikasjon mellom Rishaug-navnet og salg og leie av trucker som det klagerne hevder. Det er ikke fremlagt dokumentasjon som skulle vise at markedet (fortsatt) identifiserte Rishaug-navnet og truckvirksomhet 8 år etter at bruken av Rishaug-navnet i tilknytning til truck-virksomhet opphørte i 2001, selv om det ligger en indikasjon i den bruk av Rishaug-navnet og i den markedsføringen som er påklaget. 

Når det gjelder spørsmålet om de to innklagede selskapene burde valgt annet foretaksnavn, må det for øvrig legges vekt på at retten til å bruke Rishaug-navnet ikke var tema verken i forbindelse med at Toyota kjøpte truckvirksomheten eller i forbindelse med salget av aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS til Felleskjøpet. Det er ikke unaturlig at virksomheten i dette selskapet utvikles til også å omfatte truckvirksomhet. At Rishaug Anleggsmaskiner AS velger å organisere de forskjellige deler av virksomheten i forskjellige selskaper og med foretaksnavn som viser tilknytningen til morselskapet, er etter Konkurranseutvalgets oppfatning ikke påfallende. Det foreligger ikke særlige forhold som gjør at valgene av foretaksnavn er i strid med markedsføringslovens regler, derunder generalklausulen i markedsføringslovens § 25.  

Når det gjelder formuleringene ”Rishaug tilbake med gaffeltruck!” og ”Rishaug satser igjen på truck!”, må disse forstås slik at de knytter an til Rishaug Maskin AS og til selskapets truckvirksomhet som ble overtatt av Toyota. Verken Rishaug Anleggsmaskin AS eller Rishaug Truck AS har tidligere drevet med truck. Selv om det ikke ble tatt noen forbehold når det gjelder bruken av ”Rishaug” i forbindelse med at Felleskjøpet kjøpte aksjene i Rishaug Anleggsmaskiner AS, foreligger det en plikt til ikke å bruke navnet på en måte som tilslører de faktiske forhold og som uriktig gir uttrykk for tilknytning til den tidligere truckvirksomheten i Rishaug Maskin AS. Bruken av disse utsagnene er derfor i strid med markedsføringslovens § 26. 

Uttalelsen er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34