Sak nr. 17/2010

Konkurranseutvalget fant at innklagedes markedsføring av varmepumper inneholdt flere villedende og uriktige utsagn som var egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet og som følgelig var i strid med markedsføringsloven § 26.

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 31. januar 2010.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Bjørn Tore Flaatten og Øystein Bu.

 Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager:
ABK AS
Postboks 64 Vollebekk
0516 Oslo 

Innklaget:
MIBA AS
Postboks 107, Bekkelagshøgda
1109 Oslo 

Prosessfullmektig:
Advokat Morten Kokkim
Advokatfirmaet Mageli ANS
Postboks 88
2001 Lillestrøm 

Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføringen av varmepumper er villedende og dermed i strid med markedsføringsloven § 26.

Sakens parter
Klager, ABK AS, er offisiell importør av Toshiba Varmepumper i Norge.

Innklagede, MIBA AS, er offisiell importør av Mitsubishi Electric Varmepumper i Norge.

Partene driver følgelig tilsvarende virksomheter i Norge og er konkurrenter.
 

Klager, ABK AS, har i det vesentlige anført:
Miba villeder forbrukere med løfter om like mye innevarme uansett om det er -15 eller +7° C  ute.

Miba gir følgende varmegaranti i sin markedsføring:

På toppmodellen FD-Heat Kirigamine garanterer vi også at den leverer like mange kW ved -15 som ved +7 grader nominelt. Dette er unikt for Mitsubishi Electric.

Ved å sammenligne nominell varmeeffekt med +7° C med maksimal varmeeffekt ved -15° C, gir Miba inntrykk av at deres varmepumpe opprettholder kapasiteten uavhengig av utetemperaturen. Dette stemmer ikke med fakta og er derfor en uriktig fremstilling av varmepumpens ytelseskarakteristikk.

Sammenhengen Miba viser til, strider med naturgitte forutsetninger for produksjon av varme ved hjelp av luft/luft varmepumper. Markedsføring på denne måten er derfor sterkt villedende og skadelig for så vel forbruker som bransjen for øvrig.

Miba forleder også forbrukeren til å tro at Mitsubishis produkter er de eneste som virker ved kalde temperaturer. Følgende angis i markedsføringsmateriellet:

De fleste varmepumper er produsert for Sør-Europa, der de største volumene leveres. Mitsubishi Electric produserer egne varmepumper for Norden, som garanterer drift så langt ned som -25 grader på de beste modellene.

Det vises også til grafen som brukes i markedsføringen av Mitsubishi Kirigamine. I teksten i grafen skaper importøren et inntrykk av at Mitsubishi Kirigamine varmepumper er de eneste som fungerer i under -20° C. Dette inntrykket skapes både gjennom påstander i tekst, og gjennom illustrasjon ved at grafen stopper ved -20° C. Det gis ingen opplysninger om hvilke varmepumper som er standard, dvs om dette er standard Mitsubishi teknologi eller om det er konkurrentenes. Benevnelsen ”Standard” vil derfor av kunden kunne bli tolket som bransjenormen, det vil si et snitt av sammenlignbare produkter. Kirigamine blir dermed fremstilt som fullstendig overlegen konkurrentene sine modeller i så godt som hele fyringssesongen hvor temperaturene er +7 ° C og lavere. Det er også viktig å presisere at ”Standard” varmepumpe slik den illustreres her, representerer en gammel teknologi som ikke lenger selges i Norge av betydelige markedsaktører. Dette er villedende markedsføring. Topp-ytelses varmepumper fra de største produsentene som selges på det norske markedet, fungerer som varmekilde også under -20° C.

Mibas markedsføring og feilaktige løfter skader bransjen og villeder forbrukere. Med over 500 000 varmepumper installert i de norske hjem, hviler det et stort ansvar på forhandlere for god og riktig informasjon til kundene som kjøper varmepumper for å spare miljø og penger.

Klager viser også til at innklagede fortsetter å bruke markedsføringsmateriell som er funnet villedende av Næringslivets Konkurranseutvalg tidligere, jf. sak 07/2010.
 

Innklagede, MIBA AS, har i det vesentlige anført:
Det bestrides at Miba benytter uriktig eller på annen måte villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen.

Det er feil når ABK anfører at Mibas toppmodell ikke leverer like mange kW ved -15° C som ved +7° C nominelt. Miba sier ingenting om boligens ”innevarme”. Det Mibas varmepumper gjør, er å tilføre varmekapasitet målt i kW. Hvor varmt det blir i huset, kommer selvfølgelig an på mange andre forhold.

Det er riktig at de fleste varmepumper gir mindre varme desto kaldere det er ute. Det gjelder spesielt produsentenes standardprodukter beregnet på markedene med et annet klima enn i Skandinavia. Mibas toppmodell FD-Heat Kirigamine kan imidlertid tilføre like mye varme når det er -15° C ute som den gjennomsnittlige effekt ved +7° C ute og +20° C inne. Dette er dokumentert ved tester utført av SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

Grafen ABK viser til, fremstiller forskjellen mellom varmekapasiteten til toppmodellen Mitsubishi Electric FD-Heat Kirigamine og Mitsubishi Electric standardmodeller – GE-Heat. Den blå streken illustrerer selvfølgelig ikke alle de andre leverandørenes produkter. Det er ingen forbrukere som forstår det slik. Klager kan heller ikke selv ha oppfattet det slik siden dette ikke ble tatt med forrige gang ABK klagde Miba inn for NKU, jf. sak nr. 07/2010.

Det er ikke riktig at grafen Miba benytter gir gale eller villedende opplysninger. Den manglende angivelse av kW i den vertikale aksen i grafen er ikke villedende, da grafen viser forholdet mellom standardmodellene og toppmodellene uansett størrelse. Det er ikke riktig som det anføres at standardmodellen ikke lenger selges i Norge. Standardmodeller selges også av klager selv. Det fremgår også tydelig av grafen at den kun er ment å fremstille varmepumpens varmekapasitet, dvs tilførsel av varme, samt at kunden får en garanti med på kjøpet. Det er viktig for kunden å få opplysninger om varmepumpens varmekapasitet, og opplysningene som gis om dette er dokumentert.

Det fremgår videre at FD-Heat Kirigamine er den eneste varmepumpen på markedet som garanterer drift i denne temperatursonen. I alle fall da denne brosjyren ble utferdiget, var Mibas produkter de eneste varmepumpene med denne garantien. Klager kan ikke stille en garanti i denne temperatursonen (-20° C til -25° C). Det er ikke uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling å informere eventuelle kunder om at de ved å kjøpe dette produktet får en garanti som for eksempel ABK ikke gir. For øvrig nevnes at Miba gir den samme informasjonen i andre europeiske land, uten at konkurrentene av den grunn har ment at dette er lovstridig.

ABK gir dessuten selv feil informasjon og data om egne produkter, og klager burde derfor bruke mer energi på å få egne fremstillinger i samsvar med realitetene enn å lete etter feil hos konkurrenter.

Når det gjelder oppfølgningen av NKUs avgjørelse i sak nr. 07/2010, bemerkes at Miba, samme dag som avgjørelsen ble mottatt, sendte informasjon til forhandlerne om utvalgets konklusjon og informerte om at kommende markedsføringsmateriell skulle hensynta utvalgets konklusjon, og at kundene måtte informeres slik at det ikke oppsto misforståelser om produktet. De annonser som klager har fremlagt nå, er ikke utarbeidet av Miba. 

 

 

Hentet fra Mibas brosjyre Varmepumper 2010/2011

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Spørsmålet for Konkurranseutvalget er om Mibas markedsføring av varmepumper oppfyller sannhetskravet i markedsføringsloven § 26, eller om markedsføringen etterlater et villedende inntrykk som er egnet til å påvirke etterspørselen.

Konkurranseutvalget har også tidligere vurdert Mibas markedsføring av varmepumper. Det vises til sak nr. 07/2010 der Utvalget konkluderte med at Mibas bruk av logo med henvisning til en test, gjengitt i Dine Penger og VG, var villedende.

Miba har i tilsvaret i herværende sak gitt uttrykk for at selskapet har til hensikt å rette seg etter Konkurranseutvalgets konklusjon. Ut fra de fremlagte brosjyrer kan det være tvil om det har skjedd. Brosjyren er endret på forsiden ved at det nå angis at den gjelder for 2010/2011, mens det tidligere bare var angitt 2010. Videre er slagordet ”Tøffingen blant varmepumper” tilført. Logoen med henvisningen til Dine Penger og VG, som Næringslivets Konkurranseutvalg enstemmig konkluderte med var i strid med markedsføringsloven § 26, er derimot ikke fjernet eller endret i det fremlagte materialet. Heller ikke henvisning til testen i brosjyrens tekst er endret eller fjernet.

Næringslivets Konkurranseutvalg bemerker at selskapet har en selvstendig plikt til å påse at markedsføringslovens regler følges. Det innebærer at markedsføringsmateriell som er i strid med loven må tilbakekalles og makuleres umiddelbart. Det vil ikke være tilstrekkelig å oppfordre selgere til å gi muntlige korreksjoner. Mange brosjyrer vil nå forbrukere uten at de går i en dialog med en selger. Selskapet har også et ansvar i forhold til samarbeidsparter som har mottatt ulovlig materiell for distribusjon. For øvrig vises til Utvalgets tidligere uttalelse vedrørende denne del av markedsføringen.

Herværende klage gjelder ytterligere to forhold fra Mibas markedsføringsmateriell.

Konkurranseutvalget vurderer først følgende utsagn:

På toppmodellen FD-Heat Kirigamine garanterer vi også at den leverer like mange kW ved -15 som ved +7 grader nominelt. Dette er unikt for Mitsubishi Electric.

Klager har anført at Miba med dette utsagnet gir inntrykk av at deres varmepumpe opprettholder kapasiteten, uavhengig av temperaturen ute, og at det er faktisk galt.

Konkurranseutvalget er også av den oppfatning at dette er den mest nærliggende tolkningen av utsagnet.  Tilføyelsen ”nominelt” vil ikke gi mening for den alminnelige forbruker, og han eller hun vil lese setningen som om ”nominelt” ikke står der.

Ut fra den fremlagte dokumentasjon synes det klart at ved en gitt kompressoreffekt avtar avgitt varme for alle pumper ved synkende temperatur ute. Det gjelder også for Mibas pumper. Dersom varmepumpen skal avgi like mange kW ved -15 ° C som ved
+7 ° C ute, vil det bare skje dersom pumpen skrus opp til en høyere effekt. Dette fremgår også av den dokumentasjonen innklagede selv viser til fra Sveriges Teknisk Forskningsinstitut. Det fremgår her at Mibas pumpe leverer 6,4 kW ved 100 % kompressoreffekt ved en utetemperatur på +7° C, mot 3,2 kW ved en tilsvarende kompressoreffekt ved en utetemperatur på -15° C. Utsagnet, tolket slik det er naturlig å lese det, er dermed uriktig.

Det har ved salg av varmepumper vært mye fokus på hvordan pumpene virker ved kalde utetemperaturer. Miba fokuserer også selv nettopp på dette. Konkurranseutvalget finner derfor at det uriktige utsagnet er egnet til å påvirke etterspørselen og følgelig i strid med markedsføringsloven § 26. Partene er konkurrenter, og dette forhold berører derfor klagers næringsinteresser. At forholdet også har en side til forbrukerinteresser, gjør ikke at forholdet faller utenfor det Næringslivets Konkurranseutvalg skal behandle.

Klagen gjelder dernest Mibas utsagn om at deres toppmodell er den eneste varmepumpen på markedet som garanterer drift i temperatursonen -20° C til - 25° C. Utsagnet er ledsaget av en grafisk fremstilling der toppmodellen sammenlignes med ”standard”.  Miba har vist til at det ikke sies at deres pumpe er den eneste som virker i dette temperatursjiktet, men at det er den eneste pumpen der det garanteres at den virker.

Utvalget bemerker at utsagnet gjengis i forskjellig ordlyd flere steder i markedsføringsmateriellet. Ett sted angis at Mibas toppmodell har en ”fabrikkgarantert drift” ned til -25° C. Dette utsagnet kan oppfattes til kun å omtale en garanti, uten å si noe om hvordan andre pumper virker. Det er imidlertid også utsagn som gir inntrykk av at Mibas produkt er det eneste som virker ved kalde temperaturer. Det vises til følgende som angis i forbindelse med den grafiske fremstillingen:

”Endelig en varmepumpe som virkelig leverer ved kalde utetemperaturer”.

Inntrykket forsterkes av grafen der den blå kurven som viser ”standard” stopper helt opp ved -20° C, mens den røde som illustrerer Mibas toppmodell fortsetter. Hvis meningen hadde vært bare å henspeile på garantien, hadde det vært naturlig å la også den blå kurven fortsette og markere garantien med sirkelen.

Det er heller ikke fremlagt noen dokumentasjon på at forholdet mellom den blå og den røde kurven når det gjelder temperaturer mellom +7° C og -20° C er riktig. Det vises til det som er sagt over. Den svenske testen som er fremlagt, tilsier ikke at den røde kurven skal være rett frem til -15° C.

Konkurranseutvalget er også enig med klager i at sammenligningen med ”standard” er villedende. Teksten og sammenhengen for øvrig støtter ikke innklagedes anførsel om at sammenligningen skjer med innklagedes egne standardprodukter. Det vises her spesielt til teksten ved siden av kurven der det vises til at FD-Heat Kirigamine er den eneste varmepumpen på markedet som garanterer drift i denne temperaturen. Her gjøres det altså en henvisning til markedet generelt, og det er ”varmepumpen” som ”garanterer” drift, altså ikke fabrikken.

Etter en konkret helhetsvurdering der det er tatt utgangspunkt i den grafiske fremstillingen, ledsaget av de refererte utsagn, blir det Konkurranseutvalgets konklusjon at markedsføringen etterlater et inntrykk av at Mibas pumpe er den eneste som virker med en viss stabilitet ved kalde temperaturer. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på at det er korrekt, og markedsføringen er dermed villedende.

Som nevnt over, anses opplysninger om varmepumpers virkning ved kalde temperaturer å være egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet.

Det blir etter dette Konkurranseutvalgets konklusjon at den innklagede markedsføringen er i strid med markedsføringsloven § 26 også på dette punkt.

Miba har vist til at også klager selv har uriktige opplysninger i sin egen markedsføring. Konkurranseutvalget bemerker at klagers markedsføring ikke er klaget inn for Utvalget, og Utvalget har derfor ingen foranledning til å vurdere den nærmere. Når det gjelder vurdering av denne klagen, har dette ingen betydning for Utvalgets konklusjon.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34