2011

 • SAK 23/2011

  Saken avvist under henvisning til tidligere avgjørelse fra Konkurranseutvalget i sak mellom samme parter og for samme emballasje. Enstemmig.

  25.05.12
 • Sak nr. 20/2011

  Pastiller og emballasjedesign ikke ansett stridende mot markedsføringsloven §§ 25 og 30. Naturlig produktutvikling og forskjellig helhetsinntrykk på emballasjedesignen. Enstemmig.

  23.05.12
 • Sak nr. 19/2011

  Innklagedes annonser for sardiner ikke ansett som sammenlignende reklame med klagers makrell i tomat. Verken direkte eller indirekte sammenligning konstatert og annonsene ble derfor ikke ansett stridende mot markedsføringsloven § 26 og tilhørende forskrift om sammenlignende reklame. Heller ikke markedsføringsloven § 25 overtrådt. Uttalelse om helsepåstander i reklame. Enstemmig.

  23.05.12
 • Sak nr. 22/2011

  Utbud av kurs for Båtførerbevis var en systematisk ettergjøring av konkurrents kurs hva angår oppbygging, utvalg og presentasjon, og ansett for å være en nærgående tilegnelse av andres innsats i strid med markedsføringslovens § 25. Likheter i selve kurset påvirker ikke kjøpssituasjonen, og forvekslingsfare forelå ikke, kfr. markedsføringslovens § 30.

  23.03.12
 • Sak nr. 21/2011

  Markedsføringskampanjer for briller som angir priser og rabatter uten å opplyse om at normal kostnad for brilletilpasning kommer i tillegg ansett som villedende og utilstrekkelig fremstilling som påvirker etterspørselen og derved er urimelig, jfr. markedsføringslovens §§ 26 og 27.

  23.03.12
 • Sak nr 18/2011

  Emballasjeutformning for kjøttprodukter var ikke en ulovlig etterlikning etter markedsføringsloven § 30. Utover sammenfallende generiske elementer ga emballasjene et ulikt totalinntrykk, og det forelå derfor etter utvalgets syn ingen forvekslingsfare. Emballasjedesignen var heller ikke så nærgående at den rammes av markedsføringslovens § 25.

  28.02.12
 • Sak nr. 16/2011

  Betegnelsen ABSORB A for lydisolasjonsplater ikke ansett som villedende angivelse av kvalitetsbetegnelse etter markedsføringslovens §§ 26 og 25. Vektlagt at produktet etterspørres av profesjonelle brukere. Summen av informasjon i markedsføringen er avgjørende for å bedømme om fremstillingen er villedende og egnet til å påvirke etterspørselen.

  27.02.12
 • Sak nr. 17/2011: Jotun A/S - Løvenskiold Handel AS

  Emballasje for miljøvennlig maling ikke ansett stridende mot markedsføringslovens §§ 25 og 30. Produktene ga et forskjellig helhetsinntrykk, idet særpregete elementer ikke var ettergjort, og generiske elementer var ulikt utformet.

  15.02.12
 • Sak nr. 15/2011: RENAS AS - Elretur AS

  Innklagede returselskap hadde tilskrevet konkurrents kunder og gitt uttrykk for at kundene ikke overholdt avfallsforskriften, og at de burde tegne avtale med innklagede for å unngå tvangsmulkt. Ansett villedende og i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 26.

  15.02.12
 • Sak nr. 14/2011

  Konkurranseutvalget viste til at tvisten i det vesentlige gjaldt varemerkerettslige problemstillinger, og at det hadde vært svært begrenset markedsføringsaktivitet i Norge. På denne bakgrunn fant utvalget enstemmig at saken ikke egnet seg for behandling i utvalget på nåværende tidspunkt. Saken ble følgelig avvist, jf. vedtektene § 1 siste ledd.

  09.01.12
 • Sak nr. 08/2011

  Utvalget tok utgangspunkt i at produktets tekniske og funksjonelle egenskaper ikke var vernet. Når det gjaldt produktenes utseende og design, var det forskjeller både i detaljutforming og i helhetsinntrykk. Det var ikke forvekslingsfare, og det var ikke spesielle forhold knyttet til utvikling og produksjon eller til markedsføring av innklagedes produkt som tilsa at markedsføringsloven § 25 skulle komme til anvendelse.

  22.12.11
 • Sak 12/2011

  Klagers anode-produkter var ikke i seg selv beskyttet av markedsføringslovens regler. Bl a sammenfallende produkter og produktbetegnelser, opplysninger på hjemmesiden mv, ledet samlet til at konkurranseforholdene ble tilslørt, i strid med § 25.

  20.12.11
 • Sak 13/2011

  Påberopelse av Svanemerking i markedsføring av bleier gikk lenger enn det var dekning for, og i strid med § 26. Sammenlignende reklame, selv om konkurrenten ikke var nevnt. Det å skape og spille på foreldres usikkerhet er i strid med § 25.

  20.12.11
 • Sak 11/2011

  Utformingen av belastningslodd var basert på rent funksjonelle hensyn, og derfor ikke vernet for klager, jf mfl § 30. Det forelå ikke forhold som tilsa anvendelse av § 25.

  18.11.11
 • Sak nr. 10/2011

  Klager var i ferd med å etablere seg i det norske markedet. Innklagede endret da sine annonser slik at de fremsto som en nærgående etterligning av den design klager hadde benyttet over flere år og i mange land. I strid med mfl § 25. Uttalelse om forståelsen av mfl § 4. Generell uttalelse om fremleggelse av tredjemannsvurdering av saken og om konsentrasjon i saksfremstilling og argumentasjon.

  18.11.11
 • Sak nr. 09/2011

  Innklagede markedsførte tre forskjellige lommekalendere, som i størrelse og i oppsettet av kalendariet systematisk fulgte klagers lommekalendere. Selv om det også var forskjeller, var dette i strid med markedsføringsloven § 25.

  30.09.11
 • Sak nr. 07/2011

  Innklagede hadde benyttet designelement som særpreget klagers vernesko i strid med markedsføringsloven § 30. Partenes varemerke var festet på fremsiden av pløsen, men dette ble ikke funnet tilstrekkelig til å hindre forvekslingsfare.

  30.09.11
 • Sak nr. 05/2011

  Utvalget fant at Telinet ved sin annonse for strøm hadde overtrådt reglene for god forretningsskikk næringsdrivende i mellom, jf. markedsføringsloven § 25. Annonsen var en tilnærmet kopi av Hafslunds annonse. At Telinet spilte på humor ved å endre overskriften, var ikke i seg selv tilstrekkelig til at det ikke forelå en urimelig utnyttelse av den innsats Hafslund hadde nedlagt gjennom en omfattende annonsekampanje. Utvalget kom under tvil til at det ikke forelå forvekslingsfare. Markedsføringsloven § 30 ble dermed ikke funnet anvendelig.

  24.06.11
 • Sak nr. 04/2011

  Utvalget fant at selv om Mariusgenseren er basert på tradisjonelle mønstre og farger, er det gjennom en omfattende markedsføring i 60 år, opparbeidet en goodwill knyttet til mønsteret. Konkurrentene plikter da å holde nødvendig avstand og utnytte de variasjonsmuligheter som finnes. Etter en konkret helhetsvurdering fant Konkurranseutvalget enstemmig at fire av de innklagede strikkemønstre ga et helhetsinntrykk som var så likt Mariusgenseren at de var egnet til å bli oppfattet som en variant av denne. Dette innebar en urimelig utnyttelse av klagers innsats som var i strid med markedsføringsloven § 25. Når det gjaldt den innklagede barnegenseren, var Konkurranseutvalget noe mer i tvil. Flertallet, seks medlemmer, fant at også denne modellen var i strid med markedsføringsloven § 25, mens et mindretall på tre medlemmer fant at innklagede ved denne modellen hadde utnyttet variasjonsmulighetene på en måte som gjorde at genseren holder tilstrekkelig avstand til Mariusgenseren.

  24.06.11
 • Sak nr. 03/2011

  Utvalget fant at Match.com’s markedsføring som ”Norges største datingtjeneste” og ”Norges største datingnettsted” var villedende. Da det ikke er noen entydig oppfatning om hva som ligger i betegnelsen ”størst” på dette området, kan en slik betegnelse ikke anvendes uten nærmere presisering.

  24.06.11
 • Sak nr. 02/2011

  Utvalget fant at en påstand om å ha ”markedets beste” brilleglass ville bli oppfattet som om produktet var bedre enn konkurrentenes. Påstanden ble funnet å være i strid med markeds-føringsloven § 26, da innklagede ikke hadde fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at påstanden var riktig. For at en dokumentasjon skal ha tilstrekkelig beviskraft, kreves vanligvis at påstandene kan underbygges av uttalelser eller undersøkelser utført av nøytrale instanser med anerkjent faglig kompetanse og på en faglig forsvarlig måte. Utvalget fant ikke at det var forhold ved den innklagede annonsering som tilsa at markedsføringsloven § 25 skulle anvendes i tillegg til § 26.

  28.04.11
 • Sak nr. 01/2011

  Bruk av klagers foretaksnavn som samlebetegnelse for en gruppe egne produkter i strid med markedsføringsloven § 25. Kritikkverdig forhold på klagers side kunne ikke endre den rettslige vurdering av innklagedes forhold.

  28.04.11

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34