Sak 11/2011

Utformingen av belastningslodd var basert på rent funksjonelle hensyn, og derfor ikke vernet for klager, jf mfl § 30. Det forelå ikke forhold som tilsa anvendelse av § 25.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 08.11. 2011.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Carsten Skog, Bjørn Tore Flaatten og Øystein Bu.
 

U T T A L E L S E

Klager:
Skjæveland Cementstøperi AS
Fabrikkveien 164
4324 Sandnes 

Prosessfullmektig:
Advokatfirma Sekse & Co. AS
v/advokat Jan Erik Kullerud
Postboks 3214
4398 Sandnes 

Innklaget:
Østraadt Rør AS
Svilandsveien 92
4308 Sandnes 

Prosessfullmektig:
Selvprosederende
v/fabrikksjef Arvid B. Høyland 

Klagen gjelder:
Spørsmål om innklagede markedsfører belastningslodd for senking av ledninger som
representerer en etterligning av klagers belastningslodd i strid med markedsføringsloven § 30
og § 25.

***

 Sakens parter

Klager, Skjæveland Cementstøperi AS (Skjæveland) produserer betongprodukter for bygg- og anleggsvirksomhet, derunder belastningslodd. Bedriften ble stiftet i 1987 og har en omsetning på ca. 120 millioner kroner.

Innklagede, Østraadt Rør AS (ØR) har tradisjoner tilbake til 1873 og inngår i Østraadt Rør-gruppen, som tilhører Johan G. Olsen AS. ØR produserer og selger betongprodukter for bygg og anlegg. De har produsert og solgt belastningslodd siden 1960-tallet på prosjektbasis i begrenset omfang. Selskapet har en omsetning på ca. 70 millioner kroner.

Begge selskaper holder til i Sandnes kommune.

Klager, Skjæveland Cementstøperi AS, har i det vesentlige anført:

Skjæveland markedsfører belastningslodd under betegnelsen Capone 1 og 2 og Capone 1 og 2 Duplo. Det er boltefrie lodd som er enkle og raske å montere rundt rør som skal senkes, og har ingen korroderende materialer.

ØR markedsfører nå et belastningslodd som er en fullstendig etterligning av Skjævelands Capone 2. Gjennom Capone-produktene har Skjæveland funnet en løsning som fungerer optimalt, og som er bakgrunnen for at produktene har fått en unik markedsposisjon. ØR har valgt en identisk løsning, uten noen form for særpreg eller egenutvikling. Tvert imot viser ØRs fremlagte presentasjon for Status og veivalg/belastningslodd at de i valget mellom flere alternativer bevisst har valgt den løsning som nettopp er en etterligning av Capone 2. Presentasjonsmaterialet, som for øvrig er udatert, viser til Skjævelands produkter (SC), og Capone 2 er også avbildet på materialet som en annen konkurrent.

Den eneste forskjellen mellom produktene er at ØR bruker en rund låsebolt, noe som er uten betydning både utseendemessig og funksjonelt. De kommentarene som ØR har gitt til presentasjonen, er ikke relevante i forhold til spørsmålet om det foreligger urimelig etterligning etter § 30 eller for øvrig om produksjonen og markedsføringen er i strid med § 25.

I konkurranseøyemed er det legitimt å la seg inspirere av andre produkter, men det er rettsstridig å basere seg på en direkte kopi av et produkt som konkurrenten har brukt store ressurser på å utvikle og som har vært revolusjonerende i markedet. Det fremlagte presentasjonsmaterialet fra ØR etterlater et klart inntrykk av at ØR har vært seg helt bevisst at det dreier seg om en produktetterligning, men man har forsøkt å gi inntrykk av noe annet ved å foreta helt marginale og ubetydelige justeringer som er uten selvstendig betydning både utseendemessig og funksjonelt.

Innklagede, Østraadt Rør AS, har i det vesentligste anført:

I forbindelse med at ØR ønsket å gå inn i markedet for belastningslodd i 2009, ble det startet en utviklingsprosess der man også undersøkte hva brukerne av belastningslodd ønsket. Det var viktig å utvikle lodd som var bedre og lettere å montere enn det som var tilgjengelig i markedet. Presentasjonen for utvikling og valg av løsning viser to ulike løsningsforslag for små lodd og ti ulike løsningsforslag for større lodd. ØR har vært bevisst på at de ikke skulle kopiere Skjæveland. Det ble lagt arbeid i å finne riktig form og vekt på betongloddet. ØR har valgt en av flere standard løsninger for festemiddel og for mellomlegg mellom rør og betong for å hindre at loddene sklir på ledningen. ØRs boltefrie belastningslodd har flere ulikheter fra Capone 2, bl.a. har ØR avfasing av alle ytterflater, noe Capone ikke har. Betongdelene på ØR boltefrie lodd låses sammen med sylindriske låsebolter, mens Capone 2 bruker flate kiler av EDPM-gummi. Dette er en forskjell som gjør at betongdelene og låsemekanismen er totalt forskjellig mellom ØRs lodd og Capone 2. Også størrelsen på låsene er vesentlig for skjellig. I tillegg er det flere andre forskjeller, bl.a. er prisnippet for armering av større lodd svært ulike Capone 2, låsebolten er av materiale som flyter i vann, og låsen har betydelig bedre kraftopptak enn låsen på Capone 2.

Innenfor bygg og anlegg vil man se en mengde produkter og løsninger som brukes om hverandre og ser til forveksling like ut. Bruk, standardisering og funksjon for produktene fremkommer til dels etter kundeønsker. Skjæveland og ØR har mange produkter, for eksempel innen belegningsstein og hageprodukter, som må oppleves som ”meget like”. Likevel kan kvaliteten oppleves som veldig forskjellig.

ØR har ikke opptrådt i strid med markedsføringslovens § 30 eller § 25.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale

Konkurranseutvalget har i en rekke avgjørelser vist til at markedsføringsloven ikke tar sikte på å beskytte et produkt mot at konkurrenter anvender samme funksjonelle løsning. Det vises for eksempel til utvalgets avgjørelse i sak nr 8 for 1993, armeringsstol i plast. Derimot beskytter markedsføringsloven et produkt hvis en konkurrent har etterlignet særtrekk uten funksjonell betydning, dvs uten betydning for bruk eller produksjon m.v., og som like gjerne kunne være utformet på annen måte. I slike tilfeller kan det for eksempel oppstå fare for at konkurrenten snylter på en annens renommé i markedet, eller gjør konkurransesituasjonen unødvendig vanskelig.

Formen på klagers belastningslodd synes i det alt vesentlige å ha funnet sin form gjennom produktutvikling bestemt av funksjonskrav. Det er da ikke i strid med markedsføringslovens regler at innklagede anvender samme tekniske løsning og samme utforming for sine belastningslodd. Det foreligger således ikke etterligning i strid med markedsføringsloven § 30.

Det er i denne saken ikke opplysninger om andre forhold som skulle tilsi anvendelse av markedsføringsloven § 25. Det er således ikke opplyst at det skulle være noe ved innklagedes måte å presentere seg og sine produkter på i markedet som tilslører konkurranseforholdene eller som for øvrig er kritikkverdige.

På denne bakgrunn er Konkurranseutvalget enstemmig kommet til at det ikke foreligger grunnlag for å si at innklagede har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30 eller § 25.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34