Sak nr. 01/2011

Bruk av klagers foretaksnavn som samlebetegnelse for en gruppe egne produkter i strid med markedsføringsloven § 25. Kritikkverdig forhold på klagers side kunne ikke endre den rettslige vurdering av innklagedes forhold.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 07.04. 2011. Under behandling av nedenstående sak deltok: Kristine Schei, Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Bjørn Tore Flaatten og Øystein Bu.

Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik:

U T T A L E L S E

Klager I:
Sparmax AS
Postboks 109 Sentrum
3502 Hønefoss

Klager II:
Svein Inge Pilskog
Tverrveien 9
3515 Hønefoss

Klager III:
Frode Overå
Veiginveien 117
3517 Hønefoss

Prosessfullmektig:
Advokat Kjersti Staven-Garberg
Acapo AS
Postboks 1276 Sluppen
7462 Trondheim

Innklaget:
MaxHjem AS
Stangs gata 7
3510 Hønefoss

Klagen gjelder:        
Spørsmål om urettmessig bruk av varekjennetegnet Sparmax.

Sakens parter
Klager, Sparmax AS (”Sparmax”) har gjennom 5 år drevet bad- og velværebutikk på nett, www.sparmax.no, der de bl.a. selger forskjellige dusj- og badekarløsninger og baderomsmøbler.

Innklagede MaxHjem AS (”MaxHjem”) selger blant annet dusj, badekar og baderomsmøbler fra utsalg i Hønefoss og på nett, og markedsfører sine produkter på hjemmesiden www.maxhjem.no.

Sakens bakgrunn
Høsten 2010 ble klagerne kjent med at MaxHjem samlet en del av sine produkter under betegnelsen Sparmax-serien, for eksempel massasjedusj Anello 1591 og Nordbad Capri 1581. Så vidt utvalget forstår, kommer betegnelsen ikke fra leverandører, men MaxHjem benytter betegnelsen Sparmax og Sparmax-serien for en del av sine produkter, iallfall på egen hjemmeside og i forbindelse med annonsering på finn.no.

Sparmax protesterte mot MaxHjems bruk av betegnelsen Sparmax/Sparmax-serien. MaxHjem på sin side har protestert mot at Sparmax benytter betegnelsen Nordbad AS for et datterselskap og betegnelsen Nordbad for baderomsprodukter.

Klagerne, Sparmax m.fl. har i det vesentlige anført:
Klagen gjelder bruken av kjennetegnet Sparmax, som klagerne har rettighetene til. Det er innarbeidet for Sparmax’ virksomhet og også søkt varemerkeregistrert. MaxHjem mener at de har rettigheter til betegnelsen Nordbad, og forsvarer sin bruk av Sparmax med at Sparmax AS har registrert selskapet Nordbad AS og tatt i bruk betegnelsen Nordbad for sine baderomsprodukter.

Uenigheten om bruken av kjennetegnet Nordbad er imidlertid et forhold som ikke omfattes av klagen, og som ikke er relevant for utvalgets avgjørelse.

Partene driver konkurrerende virksomhet, og begge er lokalisert i Hønefoss. Sparmax har hatt virksomhet i 5 år, og hadde i 2009 en omsetning på kr 31 millioner. Selskapet sponser Hønefoss Ballklubb og blir markedsført ved TV-overføring av deres kamper. Det kan ikke være tvil om at MaxHjem kjente til Sparmax da de tok i bruk betegnelsen Sparmax for en del av sine produkter.

Markedsføringen av Sparmax og MaxHjem skjer til dels gjennom samme kanaler; på Internett via hjemmeside og ved annonsering for eksempel på www.finn.no.

Det er åpenbart at innklagede bruker betegnelsen ”Sparmax” for bevisst å utnytte den innsats og de verdier som klagerne står bak. Det er svært stor sannsynlighet for at forbrukerne vil ledes til å tro at varer solgt av MaxHjem AS stammer fra Sparmax AS.

MaxHjems bruk av varemerket Sparmax, er i strid med markedsføringsloven § 30 som forbyr etterligning av andres frembringelser.

Det foreligger også brudd på ”god skikk”- regelen i markedsføringsloven § 25. MaxHjem har tatt i bruk betegnelsen Sparmax, vel vitende om klagernes rettigheter. Hensikten er å forsøke å presse Sparmax til ikke å benytte kjennetegnet Nordbad, mot at MaxHjem opphører med å bruke merket Sparmax. Å benytte en ikke dokumentert rettighet som pressmiddel for å oppnå egne fordeler, er i seg selv i strid med kravet til god forretningsskikk næringsdrivende imellom, markedsføringsloven § 25.

Innklagede, Maxhjem, har i det vesentlige anført:
Sparmax er et for generelt begrep til at noen kan få enerett til å benytte det i sin markedsføring.

MaxHjem har samlet de rimeligste og enkleste dusjene i en serie som markedsføres under betegnelsen Sparmax med tanke på at kundene sparer maksimalt ved å velge ett av disse produktene, og med adresse til de som er mest opptatt av pris. Klagerne ønsker åpenbart ikke konkurranse.

Bruken av det beskrivende uttrykket Sparmax representerer ingen etterligning i markedsførings­loven § 30s forstand. Den logoen som MaxHjem benytter, er forskjellig fra den Sparmax bruker, og det foreligger ikke andre forhold som kan gi grunnlag for å anvende markedsføringsloven § 25.

MaxHjem har i over to år markedsført alle sine baderomsmøbler i Norge under merket Nordbad og med finn.no som fremste markedsføringskanal. Dette må Sparmax ha vært kjent med, blant annet har representanter for Sparmax besøkt MaxHjems showroom ved flere anledninger. Siden mai 2010 har innklagede benyttet Nordbad som overskrift på alle sine pris- og informasjonsplakater, og butikk­fasaden og inngangspartiet har vært tydelig merket med Nordbad. Høsten 2010 begynte Sparmax å markedsføre sine rimeligste produkter under betegnelsen Nordbad, endret navnet på et datterselskap til Nordbad AS og søkte om varemerkeregistrering av Nordbad. Dette er relevant for avgjørelsen av klagen til NKU. Sparmax har ikke vært villig til å løse saken i minnelighet ved at MaxHjem avstår fra å benytte Sparmax, og at Sparmax på sin side avstår fra å benytte Nordbad.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Konkurranseutvalget tar ikke standpunkt til om betegnelsen Sparmax oppfyller varemerkelovens krav til distinktivitet og dermed kan registreres som varemerke. Det denne saken gjelder, er MaxHjems bruk av Sparmax som fellesbetegnelse for produkter som er særlig prisgunstige.

Sparmax og MaxHjem er direkte konkurrenter og holder til i samme område.  Innklagede har valgt å bruke konkurrentens foretaksnavn, Sparmax, som samlebetegnelse for de produktene som er prisgunstige. Det er mange andre måter å uttrykke dette på. Å velge konkurrentens foretaksnavn er unødvendig, og fremtrer som et angrep på Sparmax’ foretaksnavn. Det er en uakseptabel konkurransehandling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringslovens § 25.

MaxHjem har vist til at Sparmax betegner sin ”billigkrok” med navnet Nordbad, et navn som MaxHjem benytter i sin virksomhet. Dette gir imidlertid ikke MaxHjem rett til selv å opptre i strid med markedsføringlovens regler, og endrer heller ikke den rettslige bedømmelsen av MaxHjems forhold.

Sparmax’ bruk av betegnelsen Nordbad for sin ”billigkrok”, er ikke brakt inn for Næringslivets Konkurranseutvalg.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34