Sak nr. 03/2011

Utvalget fant at Match.com’s markedsføring som ”Norges største datingtjeneste” og ”Norges største datingnettsted” var villedende. Da det ikke er noen entydig oppfatning om hva som ligger i betegnelsen ”størst” på dette området, kan en slik betegnelse ikke anvendes uten nærmere presisering.

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 12.05. 2011: Inger Kjersti Dørstad, Ingrid Amundsen, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Tina Karp, Geir Jostein Dyngeseth, Bjørn Tore Flaatten, Pernille Børset og Øystein Bu.

 Næringslivets Konkurranseutvalg har avgitt slik: 

U T T A L E L S E

Klager:
Warm Systems AS
Forskningsveien 1B oppgang A
0373 Oslo 

Prosessfullmektig:
Selvprosederende 

Innklaget nr. 1:
Match.com Nordic AB
Västmannagatan 15
11124 Stockholm / Sverige 

Prosessfullmektig:
Bugge Arentz-Hansen og Rasmussen
v/advokatfullmektig Dejan Kuburic
Postboks 1524 Vika
0117 Oslo 

Innklaget nr. 2:
Mediehuset Nettavisen AS
v/Pål Øverseth Nisja
Urtegata 9
0135 OSLO 

Prosessfullmektig:
Selvprosederende

Klagen gjelder: 
Spørsmålet om markedsføring av dating-nettsted som ”Norges største dating-nettjeneste”.

Sakens parter:
Warm Systems AS (Warm) og Match.com Nordic AB (Match) driver begge internettsider for ”dating i Norge”. Warm har nettsiden sukker.no, og Match har nettsiden match.com.

De som besøker nettsidene, får tilbud om å registrere seg som medlem av nettsamfunnet. Den som registrerer seg, får en profil, som består av de bilder og den informasjon som vedkommende har registrert om seg selv.

Som medlem i nettsamfunnet får man tilgang til basen med profilene til nettsamfunnets øvrige medlemmer av det motsatte kjønn. Mot betaling kan man få tilgang til flere funksjoner/ tjenester og bedre mulighet til å kommunisere.

Mediehuset Nettavisen AS (Nettavisen) er markedsføringspartner for Match. Ved å klikke på banner for Match på Nettavisen, kommer man inn på Match’ nettside. Det markedsførings-materiell som Nettavisen tar inn, er utarbeidet av Match for bruk på Nettavisens nettsider. Både her og på Match sin egen nettside omtales Match.com som Norges største dating-tjeneste eller største dating-nettsted.

Klager, Warm Systems AS, har i det vesentlige anført:
Dating-tjenester gir muligheten til å kontakte andre brukere, og tjenestens verdi for en forbruker er avhengig av antall aktive brukere. Utsagnet ”Norges største dating-tjeneste” må oppfattes som det dating-nettstedet som har flest norske single og som er aktive. 

Med aktive brukere menes de som jevnlig bruker en tjeneste og kan for eksempel måles over en uke. Hvis man med utgangspunkt i 28. oktober 2010 ser på antall innloggede forutgående uke, og som har sitt bilde i basen, viser det at Sukker.no er større enn Match.no. Det samme er situasjonen hvis man bare ser på antall kvinner logget inn samme uke med bilde. Også om man ser på brukere uten bilde, med den fare det skaper for ”dobbeltgjengere”, er Sukker.no størst.

Match har referert til målinger foretatt av amerikanske Comscore for å dokumentere at de er størst. Comscore har imidlertid ikke statistisk grunnlag for å måle situasjonen i Norge, og gir dermed ikke korrekt resultat.

Heller ikke undersøkelser gjort for Match av TNS Sifo viser hvilket nettsted som i dag er størst. Match har fremlagt måling fra TNS der spørsmålet er ”Have you ever used any of these Internet sites”. Resultatet viser andel ”ever used” og ”used past two years” i 2009. Resultatet er foreldet og baserer seg for øvrig på statistikk over for lang periode. Panelet utgjør også en så liten del av befolkningen at resultatet ikke er representativt for hvem som er medlem av nettsamfunn for datingtjenester, eller hvilket nettsted de bruker. Det er illustrerende at Match har fremlagt dokumentasjon som plasserer Match i forhold til tre andre datingtjenester i perioden 2008-Q3 2009, hvorav den ene ble avviklet i 2009.

Hvis man skal benytte tredjepartsmålinger, kan det best gjøres gjennom Google trends og Google adplanner. Svakheten er at de ikke skiller mellom klikk inn fra omtale og annonser og klikk fra normale brukere. Sukkers reklamebudsjett ligger langt under konkurrentenes og vil derfor ha forholdsvis færre klikk inn fra annonser. Likevel viser Google trends at Sukker ligger over Match på kurven over daglig besøkende. Også antall påloggede siste måned frem til 16. mars 2011, viser at Sukker.no er størst, og det gjelder uansett hvordan man teller. Dersom Match og Nettavisen likevel vil hevde at Match.com er størst, bør de oppgi bekreftede tall fra sin database.

Match har to tjenester, Match.com og Matchaffinity, som til sammen har flere brukere enn Warm. Det gir imidlertid ikke grunnlag for å hevde på Match.com at de er størst.

Nettavisen er samarbeidspartner for Match og plasserer ”lureartikler” for Match som redaksjonelt stoff. Også bannerne har redaksjonell plassering.

Påstanden om at Match.com er Norges største nettsted for dating er udokumentert og villedende. Markedsføringen skader Warm, blant annet taper Warm store beløp i konkurransen om annonser til sitt nettsted.

Innklagede nr. 1, Match, har i det vesentlige anført:
En undersøkelse foretatt av TNS Sifo blant norske internettbrukere viser at blant de som ble spurt, er det flest som har brukt nettdating-tjenesten Match.com. Match.com har flest positive svar, både når det gjelder ”ever used” og når det gjelder ”used past two years”. Denne undersøkelsen er foretatt i 2010. Også Comscore Q3 2009 viser at Match.com kommer best ut for Norge de siste 18 månedene, men denne undersøkelsen er utdatert. Det er nettopp grunnen til at TNS’ undersøkelse ble gjennomført, og det er den dagens markedsføring bygger på.

Partene har en ulik forståelse av hva som regnes som en ”bruker” av en nettdating-tjeneste. Den enkeltes bruk av tjenesten vil variere fra aktiv og hyppig deltagelse til helt passiv bruk som kun aktiveres ved henvendelse fra andre brukere. Det finnes ikke noen objektive eller definerte kriterier for måling av bruken på en nettdating-tjeneste. Warms tilnærming innebærer en for snever definisjon av hva som er ”bruker” av en nettdating-tjeneste og gir et skjevt bilde som slår fordelaktig ut for dating-tjenester med en yngre profil.

Match anser antall registrerte brukere som det mest sammenlignbare kriteriet for nettdating-tjenester, og det er dette som er TNS-rapportens utgangspunkt. Resultatet av markedsundersøkelsen er tilstrekkelig til å omtale Match som Norges største ”nettdating-tjeneste”.

Matchs markedsføring er godt dokumentert, og strider ikke mot markedsføringslovens § 25 eller § 26.

Innklagede nr. 2, Nettavisen, har i det vesentlige anført:
Nettavisen har ikke brutt markedsføringslovens regler.

Det dreier seg om en sak mellom Warm og Match, og klagen mot Nettavisen må avvises fordi det fra Nettavisens side ikke har skjedd noe brudd på markedsføringslovens regler. Nettavisen står i samme stilling som andre som har godtatt markedsføringsmateriell som bygger på tall fra seriøse analyseselskaper. Matchs markedsføringsmateriell bygger på en undersøkelse gjennomført av Norges største analyseselskap for media.

Påstanden om at en nettsides størrelse forstås som antall aktive brukere av tjenesten, og at ”Norges største dating-nettside” må forstås som det dating-nettstedet som har flest norske single, er påstander som må stå for klagers regning. Det er forøvrig stor forskjell på hva forskjellige nettsteder vil regne som ”aktive” brukere. Nettavisen har ingen annonser med ”redaksjonelle plasseringer”. Annonsene er plassert på egne områder på nettsiden, klart skilt fra det øvrige innholdet.

Google trends viser bare hvor mange som har søkt etter et begrep eller en side i Google, og er ingen måling av faktiske besøk på en side.

Nettavisen har ikke opptrådt i strid med markedsføringslovens regler ved å ta inn markedsføringsmateriell som bygger på undersøkelser foretatt av anerkjente analyseselskaper.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Bakgrunnen for klagen er at Match.com markedsfører seg som ”Norges største datingtjeneste” og ”Norges største datingnettsted”.

I henhold til markedsføringsloven § 26 er det i næringsvirksomhet forbudt å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser. Å betegne sin tjeneste og sitt nettsted som ”Norges største” er utvilsomt egnet til å påvirke etterspørselen. Det er tydelig at det nettopp er derfor betegnelsen er brukt her. Spørsmålet er dermed om Match.com kan dokumentere at tjenesten og nettstedet virkelig er ”Norges største”.

Partene har ulik forståelse av hva som regnes som en bruker av en nettdatingtjeneste. Hvilken av partenes tjenester som er ”størst”, vil avhenge av hvilken tolkning man legger til grunn. Begge parter har argumentert utførlig for sine tolkningsalternativer.

Datingtjeneste og datingnettsted er et relativt nytt område i Norge. Forbrukerne vil dermed ikke ha en entydig oppfatning av hvordan man måler hvilken tjeneste som er størst. På et område som her vil det derfor være villedende å benevne seg selv som størst uten samtidig å presisere nærmere hva som ligger i dette. Det blir derfor utvalgets konklusjon at Match.com’s markedsføring som ”Norges største” er villedende og i strid med markedsføringsloven § 26.

Nettavisens ansvarsforhold ved plassering av annonser med villedende innhold, vil i vesentlig grad bero på anvendelsen av rettsregler utenfor markedsføringsloven. Konkurranseutvalget finner også at dette spørsmålet er uegnet for behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg. Denne del av klagen blir derfor å avvise, jf. vedtekter for Næringslivets Konkurranseutvalg § 1 siste ledd.

 Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34