Sak nr. 16/2011

Betegnelsen ABSORB A for lydisolasjonsplater ikke ansett som villedende angivelse av kvalitetsbetegnelse etter markedsføringslovens §§ 26 og 25. Vektlagt at produktet etterspørres av profesjonelle brukere. Summen av informasjon i markedsføringen er avgjørende for å bedømme om fremstillingen er villedende og egnet til å påvirke etterspørselen.

 

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 02.02. 2012.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Thea Broch, Carsten Skog, Knut B. Kjøsnes, Erik Loe og Øystein Bu. 

Klager:
Saint-Gobain Ecophon AB
Box 500
26503 Hyllinge
Sverige

Prosessfullmektig:
Advokatfirmaet Grette DA
Advokat Felix Reimers
Postboks 1397 Vika
0114 Oslo                                  

Innklaget:
Proso AS
Luramyrveien 40 (bygg2, 2. etg.)
4313 Sandnes                                    

Prosessfullmektig:
Selvprosederende
v/Jens Lindhardsen, CEO

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagedes markedsføring på sine hjemmesider av lydisolasjonsplater under navnet ABSORB A er villedende og derfor i strid med markedsføringsloven § 26, eventuelt § 25 som stridende mot god forretningsskikk.
 
Sakens parter:
Klager, Saint-Gobain Ecophon AB (heretter Ecophon) er en ledende global leverandør av bl.a. lydabsorberende materiale, herunder plater til undertak/ himlinger og vegger. Selskapet inngår i Sant-Gobain konsernet, som også driver formgivning, produksjon og distribusjon av funksjonelle materialer, så som glass for bil- og byggeindustrien, rør, fasademateriale mv. Konsernet er etablert i mer enn 50 land.   

Innklagede, Proso AS/Tripplex Scandinavia (heretter Tripplex) er leverandør av akustiske løsninger – inklusive lydabsorberende plater – både til alminnelige forbrukere og til byggebransjen. Selskapet har kompetanse innen produktutvikling, kvalitetssikring og forskning vedrørende akustikkens betydning for et godt innemiljø i kontorer, sykehus, skoler og barnehager. Selskapet har kontorer i Norge, Sverige og Danmark. 

Sakens bakgrunn:
Det lydisolasjonsmateriell denne saken gjelder er isolasjon med absorberende effekt. Det vil si at lyden absorberes slik at gjenklang reduseres eller blir helt borte. Det finnes ulike typer lyddempende isolasjon med ulike formål. Noen kan for eksempel fortrinnsvis dempe lyden, mens andre, som det her angjeldende produkt, har som hovedformål å absorbere gjenklang.

Det foreligger standardiserte krav til lydisolasjon, der klasse A representerer høyeste kvalitet og klasse D laveste kvalitet.

De standardiserte kravene fremgår av Norsk Standard ISO 11654 Akustikk – Lydabsorbenter til bruk i bygninger. Visse nærmere krav må være oppfylt for at lydisolasjonsmaterialet skal tilfredsstille kravene til klasse A.

Tripplex har markedsført lydisolasjonsplater tilhørende klasse D, under navnet ABSORB A på sine hjemmesider, der det også er gitt en produktbeskrivelse. 

Klager, Ecophon, har i det vesentlige anført:
For å beskrive den type absorberende lydisolasjon det her er snakk om, brukes betegnelsen ABSORB i bransjen. I tillegg foreligger det standardiserte krav til lydisolasjon, der klasse A representerer høyeste kvalitet og klasse D representerer laveste.

Når Tripplex markedsfører lydisolasjon tilhørende klasse D under navnet ABSORB A, gis et uriktig og misvisende inntrykk av at de aktuelle platene er lydisolasjon av høyeste kvalitet (klasse A) til tross for at det er snakk om lydisolasjon av betydelig lavere kvalitet (klasse D).

Ettersom Tripplex er leverandør av akustiske løsninger, antas de å kjenne godt til standarden for kvalitet på lydisolasjon. Det har formodningen mot seg at det er helt tilfeldig at de har valgt navnet ABSORB A på lydisolasjon med kvalitet D. 

Navnet ABSORB A oppfattes som lydisolasjon av bedre kvalitet enn det som er tilfellet. Dette er villedende markedsføring som er i strid med reglene i markedsføringsloven.

Tripplex selger produkter både til næringsdrivende og forbrukere. Det antas at det er en lavere terskel for hva som regnes som villedende når det er snakk om forbrukere. Det må imidlertid også være en grense i forhold til profesjonelle parter. I dette tilfellet er det snakk om innkjøpere fra byggebransjen. Det antas at de godt kjenner til de ulike klassifiseringene av isolasjon. Navnet ABSORB A bringer klare assosiasjoner til lydisolasjon av beste kvalitet og er derfor også villedende for profesjonelle aktører. 

Det faktum at det i underteksten i markedsføringen står at den aktuelle lydisolasjon er av kvalitet D, fritar ikke Tripplex for ansvar. All den tid det står ABSORB A øverst i annonseringen, gis en uriktig forståelse av reklamebudskapet idet dette umiddelbart vil bli oppfattet som lydisolasjon av beste kvalitet. Det er villedende å fremstille et produkt med formuleringer som gir inntrykk av at produktet er av en viss kvalitet, så lenge det åpenbart ikke er samsvar mellom forbrukerens reklameskapte forventning og produktets reelle kvalitet. I samsvar med bransjepraksis kommuniserer navnet, herunder bokstaven A, beste kvalitet og enhver annen bruk vil bli ansett som misvisende og dermed villedende hva gjelder kvaliteten.

Ecophon anser det som en innrømmelse fra innklagedes side at de har tatt produktet ut av sitt sortiment og også har erkjent at navnevalget var uheldig. 

Ecophon er av den oppfatning at innklagedes markedsføring for det første rammes av markedsføringsloven § 26 som stridende mot det såkalte sannhetsprinsippet, dvs. prinsippet om redelig og pålitelig reklame. Det vises blant annet til uttalelser fra NKU 1986-10 og1992-7 som har paralleller til nærværende sak. Det vises også til praksis fra Markedsrådet, herunder sak 3/75 der det blant annet fremgår at det er ” avgjørende om utsagnene, uansett om de er riktige, kan anses villedende”. 

Videre påpekes også at ved vurderingen av om markedsføringen mot næringsdrivende er villedende etter markedsføringsloven § 26, vil vurderingstema, normer og momenter nedfelt i markedsføringsloven § 7 om villedende handlinger mot forbruker, kunne gi bidrag til rettsanvendelsen. Videre vises også til begrepet ”villedende” i varemerkeloven som tar sikte på å forby registrering av merker som er egnet til å fremkalle uriktige oppfatninger om de varer eller tjenester merket knytter seg til. 

Ecophon er dessuten av den oppfatning at bruken av navnet ABSORB A under enhver omstendighet rammes av markedsføringsloven § 25 som stridende mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom. Å velge et misvisende navn som for kundegruppen gir klare assosiasjoner til høy kvalitet er uredelig. Det er illojalt å fremstille produktet i markedsføringen som noe det ikke er. Dersom slik markedsføring tillates, vil det ødelegge kvalitetssikringen på markedet for lydisolasjon ved at det blir uklarhet om hva som er hva.

Ecophon ønsker en uttalelse fra Næringslivets Konkurranseutvalg, selv om produktet ikke lenger finnes på markedet.

Innklagede, Tripplex, har i det vesentlige anført:
Produktet er gått ut av deres sortiment for en god stund siden, noe som fremgår på hjemmesiden. Grunnen til at produktet ikke selges lenger, har ikke noe med denne saken å gjøre, men skyldes at produktet er utsolgt, og andre produkter har erstattet dette produktet for over 6 måneder siden.

De avviser uansett klagers påstander.

Tripplex selger varer og tjenester til bedrifter, ytterst sjelden til privatpersoner. De kjenner ikke til at private har kjøpt akustikkprodukter hos dem. Deres kunder er byggmestre, arkitekter og entreprenører, dvs. det som kalles proff markedet.

Deres erfaring er at disse alltid forholder seg til produktenes datablad og myndighetens krav. Det fremgår klart av så vel hjemmesiden som av databladet for produktet at det er i klasse D. De har ikke på noe tidspunkt gjort noe for å villede sine kunder og har heller ikke fått noen tilbakemeldinger på at dette har ført til misforståelser eller at noen har blitt villedet.

A’en i navnet henspeilet i sin tid på at produktet har en A-kant, dvs. en rett kant. I bransjen henvises det til A, B, C, D, E, F kant på platene. Det vises til produktbeskrivelse CE-EN13964-2003 Edges A-F. Navnet i sin helhet var ment å fortelle at platen var en enkel absorbent med A-kant. For kjøper er valg av kant på platen helt avgjørende for hvorvidt platen vil passe kjøpers behov. Denne platen ble levert utelukkende med A-kant.

Tripplex påpeker at det dem bekjent ikke finnes noen ”bransjepraksis” for hvordan himlingsplater skal navngis. Alle produsenter viser stor kreativitet for å navngi sine respektive produkter. Ecophons beskrivelse av bransjepraksis er feil. Produksjon og salg av denne typen varer er langt mer kompleks enn det klager antyder. Varen kjøpes av sakkyndige som vet hva de skal ha.

Tripplex forholder seg til CE-EN regulativene for alle produktene de selger. I dette tilfellet er det regulativ CE-EN 13964 med tilliggende standarder som gjelder.

Innen regulativet (CE) opereres med en rekke lydklasser, en rekke brannklasser samt en rekke forskjellige kantutførelser, stor sett alle betegnet med A, B, C etc. Bokstaven henviser ikke til god eller dårlig kvalitet, men til rett produkt til et spesifisert behov. Behovet er i sin tur spesifisert av en bygningssakkyndig som har beskrevet materialene som skal benyttes i en gitt bygning, som regel en arkitekt som forholder seg til norsk byggforskrift. Platene saken gjelder har rett kvalitet i henhold til det de skal brukes til, og det fremgår av databladet.

Tripplex erkjenner at navnevalget kan ha vært uheldig, men har aldri opplevd at dette har blitt misforstått. De har heller aldri bevisst forsøkt å villede sine kunder. De har en rekke andre produkter (absorbenter) som holder klasse A, og de har ikke behov for å prøve å ”lure” noen.

Tripplex mener at Ecophon enkelt kunne tatt kontakt med dem direkte vedrørende dette. De er dessuten av den oppfatning at Ecophon har ekstrem markedsmakt som de prøver å beskytte, men påpeker at ”vi tror ikke at det bør skje på denne måten”.

 Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale: 

Konkurranseutvalget legger til grunn at navnet ABSORB A ikke lenger benyttes som navn på lydisolasjonsplater som markedsføres av Proso/Tripplex. Proso har erkjent at navnevalget kan ha vært uheldig, men at årsaken til at dette produktnavnet ikke lenger benyttes, er at produktet er utgått fra deres sortiment for en stund siden. Etter Konkurranseutvalgets oppfatning innebærer dette ikke noen innrømmelse av overtredelse av markedsføringslovens regler fra Prosos side. 

Ecophon ønsker en uttalelse fra Konkurranseutvalget selv om produktet ikke lenger er på markedet. 

Markedsføringsloven § 26 har forbud mot ” å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er eget til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser." Bestemmelsen knesetter det såkalte ”sannhetsprinsipp”.

Spørsmålet er om bruken av produktnavnet ABSORB A i markedsføringen av de aktuelle lydisolasjonsplater er i strid med dette prinsippet. Konkurranseutvalget må basere sin avgjørelse på en vurdering av den markedsføring som er beskrevet, og det markedsføringsmateriell som er fremlagt, i dette tilfellet en produktbeskrivelse som lå  på hjemmesiden www.himlingsplater.no.

Etter Konkurranseutvalgets oppfatning kan navnet ABSORB A lede tankene hen til at dette er et produkt med høyeste absorberende effekt, nemlig klasse A. Det er imidlertid ikke dokumentert noen klar bransjepraksis som tilsier at denne type absorberende lydisolasjon alltid beskrives med betegnelsen ABSORB. Det er heller ikke slik at kvalitetsangivelsen alltid følger av produktnavnet direkte og dermed heller ikke utelukket at benevnelsen A kan vise til andre egenskaper ved produktet, for eksempel kanttypen. Det må derfor være summen av informasjon i markedsføringen som må være avgjørende for å bedømme om fremstillingen er villedende og egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet. 

Selv om det kan tenkes unntak, vil denne type produkt stort sett etterspørres av profesjonelle brukere. Disse må forventes å sette seg godt inn i produktets ulike kvaliteter og vil naturlig forholde seg til produktets datablad i sin helhet. Produktet er uansett så vidt spesielt at det er grunn til å tro at kjøpere setter seg godt inn i hvilke kvaliteter og egenskaper produktet har.

Slik platene er markedsført på hjemmesiden, er det lite som tilsier at en kjøper vil velge dette produktet utelukkende ved å se på produktnavnet alene uten å sjekke produktbeskrivelsen i sin helhet. Det skal i den forbindelse påpekes at informasjonen som gis om produktet er kort, oversiktlig og lett tilgjengelig, og det fremgår tydelig at dette er et produkt i kvalitetsklasse D. Dette er ikke forsøkt gjemt bort på noen måte i presentasjonen av produktet. Det fremgår at produktet har kanttype A, som også er en standardisert betegnelse. I beskrivelsen av produktet står under overskriften ”Sortiment og klasse” først målene på platen, deretter ”A-kant: akustikk klasse D”. Absorbsjonsfaktoren og kvalitetsklassen er også fremstilt grafisk. Etter Konkurranseutvalgets syn kommuniserer derfor markedsføringen i sin helhet i tilstrekkelig grad hvilken kvalitet produktet har. Markedsføringen av produktet kan derfor etter Konkurranseutvalgets syn ikke anses å være villedende og i strid med prinsippene om redelig og pålitelig reklame og rammes ikke av markedsføringsloven
§ 26.


Basert på opplysningene i saken om bransjepraksis, og at det utelukkende er markedsføringen av produktet på den aktuelle hjemmeside som er til vurdering for utvalget, er Konkurranseutvalget av den oppfatning at bruken av navnet heller ikke rammes av markedsføringsloven § 25 som stridende mot god forretningsskikk. 

Uttalelsen er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34