SAK nr. 09/2012

Spørsmål om innklagede ulovlig har etterliknet klagers navn på produkt og nettside i strid med markedsføringsloven § 25 og § 30.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 29. januar 2013

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Ingrid Amundsen, Synnøve Smedal, Jon Fors-Skjæveland og Pernille Børset og Erik Loe

 

Klager:                

Sunn og Frisk AS Domus Medicus
Pilestredet Park 7
0176 Oslo  
  
Prossessfullmektig:       
Andreas Weidemann Hertzenberg                       

Innklaget:                          
Supergreen AS                                            
Tollbugata 70                                              
3044 Drammen               

Prosessfullemektig:      
Øystein Lysne            

Saken gjelder:
Spørsmål om innklagede ulovlig har etterliknet klagers navn på produkt og nettside i strid med markedsføringsloven § 25 og § 30.

 

Sakens parter:

Både klager, Sunn og Frisk AS og innklagede, Supergreen AS driver i helsekostmarkedet med virksomhet angitt som "engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler".

 

Klager, Sunn og Frisk AS har i det vesentlige anført:
Supergreen anvender kjennetegn på produkt og nettside i strid med markedsføringslovens §§ 25 og 30.

 

Sunn og Frisk AS ble i september oppmerksom på nettsiden www.vitagreen.no, drevet av Supergreen AS. Navnet på nettsiden og navnet på produktet (Vitagreen) var til forveksling svært likt Sunn og Frisk sin egen nettside og produkt, www.vitalgreens.no og Vital Greens. Ved nærmere iakttakelse viste det seg også at teksten på nettsiden til Supergreen AS flere steder var lik teksten på nettsiden til Sunn og Frisk AS.

Navnet på innklagedes produkt, Vitagreen, er til forveksling likt klagers allerede eksisterende produkt, Vital Greens.

Produktene/varemerkene med lignende navn som innklagede henviser til i sitt tilsvar er ikke direkte sammenlignbare fordi de inneholder enten ordet Vital/Vita eller Greens/Green, men ikke begge deler. Innklagedes produktnavn er en kombinasjon av begge ordene, noe som gir en mye tydeligere assosiasjon til Sunn og Frisk sitt produktnavn Vital Greens. Ingen av eksemplene Supergreen AS oppgir kombinerer ordene Vital/Vita og Greens/Green. Kundene villedes til å tro at det er samme produkt og Supergreen AS nyter derfor godt av alle investeringer klager har gjort i markedet de siste 6 år.

Navnet på innklages nettside (www.vitagreen.no) er til forveksling lik klagers allerede eksisterende nettside (www.vitalgreens.no). Den tilsynelatende bevisste kopieringen bekreftes ytterligere ved at Supergreen AS også er eier av domenet www.vitagreens.no. Dette domenenavnet mangler bare bokstaven "l" for å være helt identisk med Sunn og Frisk AS' sitt domenenavn for salg av produktet Vital Greens.

Teksten på nettsiden til Supergreen AS er flere steder svært lik teksten på nettsiden til Sunn og Frisk AS. Det er vist til en rekke konkrete utsagn, som for eksempel bruk av begrepet alt-i-ett produkt som er brukt begge steder. Sunn og frisk AS skriver blant annet også at Vital Greens kan øke energinivåene, virke vitaliserende, styrke immunforsvaret, ha en rensende effekt, forbedre fordøyelsen og virke foryngende på huden. Supergreen viser til nøyaktig disse punktene på sin nettside. Sunn og Frisk skriver at Vital Greens er 100 % naturlig og lister deretter opp, i en egen kolonne hva Vital Greens ikke inneholder. Supergreen gjør det samme for Vitagreen. Selv om produktene er i samme kategori og naturlig vil ha en del fellesnevnere, vil dette sammen med det øvrige, føre til en ytterligere forvirring for forbruker.

For Sunn og Frisk AS fører dette til tap av kunder, reduksjon i effekt av markedsføring og tap av omsetning.  Supergreen AS bruker Vital Greens som søkeord i sin søkeordskampanje på internett, slik at kunder som i utgangspunktet er interessert i Vital Greens kan bli villedet til å kjøpe Vitagreen. Et redusert salg fra nettside i september og oktober for Sunn og Frisk AS kan tyde på tapt markedsandel til Supergreen AS.

Sunn og Frisk AS blir gjentatte ganger kontaktet av Supergreen AS sine eksisterende kunder med deres klager.

I dagens helsekostmarked vil den eneste fornuftige forretningsstrategien være, med mindre man ønsker å kopiere andre, å differensiere på flere nivåer. Man vil da normalt søke å differensiere på produktspesifikasjoner, produktnavn/varemerke, budskap i markedet samt andre faktorer som bidrar til å skape en egen identitet. Hvis det er slik at Supergreen AS ikke har hatt en bevisst strategi om å kopiere produktet eller konseptet Vital Greens, så virker det særdeles ulogisk at man da likevel velger et navn som er så likt det etablerte produktet Vital Greens.

Saken har paralleller til andre saker, for eksempel Norgesgruppens søksmål mot den nyetablerte dagligvarekjeden Lime Minipris.

Klager hevder på denne bakgrunn at innklagede har og har hatt en strategi om å kopiere klagers produkt og konsept, med det formål å dra nytte av den allerede etablerte etterspørselen av Vital Greens i markedet. Dette er i strid med god forretningsskikk og strider mot markedsføringsloven § 25 og § 30 (kapittel 6).

Innklaget, Supergreen AS, har i det vesentlige anført:
Innklagedes produktnavn VitaGreen er et produkt som består av både grønnsaker "greens" og er naturlig fylt med vitaminer, derav navnet.

Produktet er inspirert av et produkt i USA som heter VitaCoco (www.vitacoco.com). Dette er en av markedslederne innen kokosvann i USA. Innklagede har vært i kontakt med VitaCoco for å forhandle frem importrettigheter og planen var å selge VitaCoco og VitaGreen.

Både klagers produkt VitalGreens og innklagedes produkt VitaGreen er i en produktkategori som historisk sett ofte benytter lignende navn. Bare i Norge finnes en rekke produkter med lignende navn i helsekostbransjen, for eksempel:

Vita Biosa(www.biosanorge.no),Vita Hjertego (www.vitahjertego.no),Vita Maskulin (www.vitalica.no),Vita Feminin (www.vitalica.no),Multi greens (www.biogreens.no),Purely Greens (www.super-ature.no),VitaePro (www.vitaelab.no),Vitargo (www.proteinfabrikken.no)

Innen helsekost- og skjønnhetspleie finnes i Norge butikker med lignende navn som www.nutrivita.no,www.vita.no,www.vital-helse.no

Når det gjelder tekst på websiden er beskrivelsen alt-i-ett en vanlig beskrivelse av produkter. Skriver man "alt-i-ett" i Google får man 12 millioner treff.De andre teksteksemplene er ikke engang identiske. På mange av konkurrentenes websider finnes en rekke like beskrivelser av produkter. Når man leser gjennom klagers websider ser man at det er enormt med informasjon på sidene og det ville være vanskelig ikke å ha noe tekst som er lignende når man selger produkter innen samme nisje.

Domenenavnet deres er identisk med produktnavnet.

Påstanden om at innklagede bruker Vital Greens som søkeord i sin søkeordskampanje stemmer ikke.

Innklagede har statistikk på hvor alle kundene kommer fra, og 95 % er gjennom veldig spesifikke kampanjer hvor man klikker på innklagedes annonse for å komme inn på bestillingssiden. Mange andre av kundene har de fått gjennom salg via salgskanaler i treningsbransjen. Klagers påstand om tapt omsetning blir synsing.

Når det gjelder forveksling av produktene har innklagede blitt kontaktet av én kunde som hadde abonnement på Vita Greens og som spurte om dette var samme produkt innklagede forhandlet. Spørsmålet ble besvart og oppklart fra innklagedes side.

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
Produktnavnene Vital Greens og VitaGreen har utvilsomt klare likhetstrekk. Begge er satt sammen av to relativt like ord, uten at de er identiske. De websidene partene markedsfører sine produkter på har domenenavn som er identiske med produktnavnene og disse blir naturlig nok tilsvarende like.

Spørsmålet er om Supergreen AS ved bruk av produktnavnet VitaGreen og websiden www.vitagreen.no, samt måten de markedsfører sitt produkt på, har overtrådt markedsføringsloven § 30.

Både Vital/Vita og Greens/Green er generiske elementer som er naturlige å bruke for denne type helsekostprodukter. Bruken av ordet vita med et tillegg, er ofte brukt i produktkategorien helsekost og sunne produkter. Når produktet inneholder grønnsaker og andre naturprodukter er det nærliggende å benytte begrepet green eller greens. Produktnavnene har så vidt liten originalitet at de vil ha et relativt smalt vern.

Omtalen av produktene på de respektive websider har begrepsmessige likhetstrekk, men dette avspeiler i stor grad likheter i produktkategori.

Konkurrenter har plikt til å utnytte de variasjonsmuligheter som foreligger og ikke unødvendig legge seg for tett opp til andre næringsdrivendes kjennetegn og produkter slik at forvekslingsfare unngås. For at markedsføringsloven § 30 skal være overtrådt må handlingen imidlertid under enhver omstendighet være å anse som en urimelig
utnyttelse av en annens innsats eller resultater. I denne saken er det ikke påvist en slik urimelig utnyttelse. Forholdene knyttet til Supergreen AS' opptreden utover det faktiske navnevalg og omtalen av produktene på websiden er ikke belyst. Det er ikke fremlagt opplysninger eller dokumentasjon fra Vital Greens side som viser at Supergreen AS på urimelig måte har utnyttet deres innsats eller resultater. Utvalget finner derfor at markedsføringsloven § 30 ikke er overtrådt.

Det foreligger heller ikke særlige omstendigheter som tilsier at markedsføringsloven § 25 komme til anvendelse på forholdet.

Næringslivets Konkurranseutvalgs uttalelse er enstemmig.

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34