SAK nr. 11/2012

Spørsmål om markedsføring og salg av plasttepper er ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30 og/eller om slik markedsføring og salg er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 04.03.2013.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Pernille Børset, Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Erik Loe, Knut B. Kjøsnes og Gard Robert Hasselstrøm.  

Plasttepper med stiliserte mønstre ikke ansett som ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30. Det tidligere forretningsforholdet mellom partene innebar heller ikke etter omstendighetene at forholdet er i strid med markedsføringsloven § 25.

SAK 11 /2012
Klager:  Pappelina AB
Krontallsvägen 26
791 55 FALUN
SVERIGE 

Prosessfullmektig:

Advokat Grete Funderud Stillum
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
Postboks 294 Bragenes
3001 DRAMMEN

Innklaget :  

Palma AS
Lysaker Brygge 25
1366 LYSAKER
   
Prosessfullmektig:

Advokat Per F. Hetty
Advonor Advokatfellesskap
Postboks 1393 Vika
0114 OSLO


Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføring og salg av plasttepper er ulovlige etterlikninger etter markedsføringsloven § 30 og/eller om slik markedsføring og salg er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.


Sakens parter:
Klager, Pappelina AB (Pappelina), er virksom innen innredning, med særlig fokus på plasttepper. Pappelinas plastmatter er hovedtyngden i sortimentet. Plastmattene ble modernisert i 1999 av enkeltmannsforetaket til stifteren av Pappelina, og blir produsert i Sverige med fokus på miljøvennlig produksjon. Pappelina har om lag 80 forhandlere i Norge som selger Pappelina plastmatter.

Innklagede, Palma AS (Palma), driver i samme bransje som klager, dels som agent, grossist, og detaljist, samt nylig også gjennom franchiseavtalebaserte forhandlere. Frem til 30. november 2011 var Palma forhandler av eller agent for Pappelinas plasttepper. Pappelina sa opp avtalen i mai 2011. Palma selger etter avtalens avslutning plasttepper laget av resirkulert plast og produsert i Sverige fra annen leverandør.


Sakens bakgrunn:
I desember 2011 oppdaget Pappelina at Palma lanserte egenproduserte plasttepper. Det er særskilt tre av disse modellene som er gjenstand for klagen:

 

Pappelina Palma

VIGGO STAR

 

 

SANDNES OG KRAGERØ

 

MOLLY multi

 

SANDEFJORD

SVEA

OSLO

 

Næringslivets konkurranseutvalg har fått tilsendt teppeprøver som gir et bedre inntrykk av teppene enn ovenstående avbildninger. De anførte ettergjorte kopier så vel som originaler forekommer i flere varianter enn de som er avbildet over. 


Klager, Pappelina, har i det vesentlige anført:


Pappelina er det selskapet som har modernisert plastmatten etter at den i lengre tid ikke var aktuell på markedet. Pappelina plasttepper er anerkjente ikke bare i Sverige, men har også opparbeidet seg et navn i flere land, herunder Norge. Pappelina har fått mye presseomtale, har opparbeidet en goodwill til teppene, og varemerket "Pappelina" har fått en sterk posisjon i markedet. De egenproduserte teppene som innklagede har lansert etter at forhandlerforholdet tok slutt, er etterlikninger av Pappelinas modeller og er i strid med markedsføringslovens §§ 30 og 25.


Sandnes og Kragerø plasttepper har flere likheter med Pappelinas plastteppe Viggo Star. Det er særskilt bruken av hvite, store stjerner, gjennomgående innspill av hvitt/struktur i teppene, like fargebetegnelser (bruk av "Metallic/hvit"), like farger, like bredder, kant og ikke minst at teppene er laget av myk plast, som gir et likt helhetsinntrykk.


Forskjellene mellom teppene, slik som stjerner på tvers, ulike navn, flere rader, og noe ulikt fargesortiment, er ubetydelige. De av innklagede fremlagte modeller med stjernemotiv fra andre produsenter er ulike fra Pappelinas produkter hva gjelder kvalitet, mønster og pris.


Sandefjord plasttepper har flere likheter med Pappelinas plastteppe Molly Multi. Særskilt bruken av mønster (farger på langs og i hovedsak samme rekkefølge), navn, like størrelser og myk plast, gir et likt helhetsinntrykk. Pappelina har over mange år brukt fargebetegnelsen "Multi" for enkelte plasttepper, og det har blitt særpreget for Pappelinas plasttepper. Når Palma også bruker denne betegnelsen, øker forvekslingsfaren. Forskjellene mellom teppene, slik som navn og Molly Multis hvite stripe, er ubetydelige.


Oslo plasttepper har flere likheter med Pappelinas plasttepper Svea. Særskilt bruken av ensfarget mønster, samme vevsett, kant, gjennomgående innspill av hvitt, like farger, bredder og bruken av myk plast, gir et likt helhetsinntrykk. Bruken av betegnelsen "Mud" for enkelte plasttepper er over mange år brukt av Pappelina, og er særpreget for Pappelina plasttepper. Når Palma også bruker denne betegnelsen øker forvekslingsfaren. Forskjellene mellom teppene er ubetydelige.


Totalinntrykket er at innklagede systematisk har etterliknet produktene til Pappelina. Dette er klanderverdig når det finnes utallige farge- og mønsterkombinasjoner som Palma kunne brukt. Leverandørene tilbyr et bredt fargespekter, og man kan fritt velge egne farger. Selv om man tar hensyn til motetrender, finnes det utallige variasjonsmuligheter. Innklagedes produkter ligger så nært opp til klagers produkter at etterlikningen ikke kan aksepteres.


Palma hadde god kjennskap til plastteppene, herunder ønsker, størrelse, pris med mer, og ikke minst til hvilke plasttepper kundene var interessert i. Det stilles strenge krav til produktforskjeller når partene har hatt en langvarig forretningsforbindelse. De anførte  etterlikningene ble markedsført bare en måned etter at samarbeidet mellom partene opphørte.


Palmas salg og markedsføring medfører fare for forveksling siden produktene er så like. Forvekslingsfaren forsterkes dessuten ved at Palma har solgt Pappelinas produkter, og kundekretsen derfor forventer å finne dem i butikken. Bilder av Pappelinas produkter finnes fortsatt på Palmas nettside. 


Pappelinas tepper er særegne, og dette er et resultat av nyskapning og egeninnsats. Pappelinas egeninnsats gjennom mange år innebærer at produktene nyter et større vern mot urimelig utnyttelse.


Innklagede, Palma, har i det vesentlige anført:


Innklagede bestrider at det foreligger brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25.


Palma var klagers agent og foresto innarbeidelsen av Pappelina-produktene og varemerket hos forhandlerne. Ved klagers oppsigelse av samarbeidet, oppsto et hull i sortimentet vedrørende plasttepper, og dette måtte dekkes inn for å kunne ha et fullsortiment innen hjeminnredning.


Plastmatter er lavteknologi-produkter som tilbys av en rekke produsenter og leverandører. Farger er standardiserte, og mønstre er av en svært enkel utformning som til dels følger trender og moteendringer, men som typisk inneholder figurmotiver av typen stjerner, bokstaver (ord) og lignende eller som utgjør stiliserte, stripete versjoner av tidligere tiders "filleryer" i forskjellige farger og variasjoner.


Plastmattene produseres etter visse standarder både hva gjelder vevstol, materialer, dimensjoner og fargebetegnelser bestemt av råvareleverandør og veveri. Vevnaden er imidlertid ikke lik, idet Pappelinas veveri benytter en løsere vevteknikk med innslag av lengre løkker, mens Palmas matter er fastere vevet.


Vedrørende produktene Sandnes og Kragerø sett opp mot Viggo Star, er det individualiserende forskjeller på produktene. Selve motivet, stjerner, er uttrykk for en trend som har vart i lengre tid. Foruten i tepper, går motivet igjen i andre produkter slik som bekledning og sengetøy.


Vedrørende Sandefjord sett opp mot Molly Multi, fremholder innklagede at betegnelsen Multi er en generell betegnelse på flerfarget som har vært benyttet i hjeminnredningsindustrien i en årrekke. Klager benytter også betegnelsen beskrivende, idet den er anvendt som fargebetegnelse på produkter med ikke-komplementære farger, mens produkter med komplementære farger i stedet er benevnt den fargen som angir det dominerende visuelle inntrykk. Multi-fargeteppet finnes for øvrig ikke lenger i Palmas kolleksjon.


En sammenligning av teppene Oslo og Svea med tepper fra andre leverandører viser at det ikke er kopipregete likheter mellom produktene. Betegnelsen "Mud" må ansees å være en lite signifikant betegnelse på beige/"sølefargede" tepper. Palma har bekreftet at denne betegnelsen ikke lenger vil bli benyttet.


De likhetstrekkene som er å finne mellom de tre produktenes design og fargevalg sammenfaller med de fleste plastmatter i markedet fra en rekke leverandører. Det samme gjelder materialvalg, "mykhet", størrelser, kanter m.m. som er en funksjon av standardisert produksjon og vevdimensjoner hos de aktuelle svenske veverier. Likhet i pris skyldes felles råstoffleverandør, svenske veverier og gjengse kalkyler i bransjen.


Forvekslingsfare bestrides. Nettsiden som avbilder Pappelinas produkter er ikke aktiv etter at avtalen opphørte.


Som fullsortiments leverandør har Palma et legitimt behov for å søke andre leverandører etter at Pappelina sa opp avtalen. I den grad det stilles strengere lojalitetskrav etter en langvarig forretningsforbindelse, har dette mindre vekt ved enkle industriprodukter som det foreliggende.


Klageren kan ikke høres med å ha monopol på enkle, ensfargede pasttepper eller plasttepper med "fillerye"-striper eller stjerner. Markedsføring av de påklagede produktene utgjør ingen urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater.


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:


Motivvalgene stjerner, striper og ensfargede mønstre er i seg selv ikke tilstrekkelig særpreget til at en ettergjøring vil representere en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater. Det er dessuten slike forskjeller i selve utførelsen av teppene at ettergjøringen ikke kan sies å være unødvendig nærgående.


Stjernene er generisk og stilistisk utformet på henholdsvis Kragerø, Sandefjord og Viggo Star, men er annerledes anordnet. Striper i tepper er tradisjon, og de fremlagte eksemplarene er annerledes utformet både hva gjelder fargevalg og rekkefølge. De ensfargede teppene, Oslo og Svea, er det vanskeligere å skille fra hverandre, men fordi de nettopp er ensfargede og uten særpreg, må det være tillatt å lage tilnærmet identiske kopier.


Myk vevnad og smeltet kant i stedet for frynser er kvaliteter som hever teppene. Dette er imidlertid kvaliteter som ikke kan forbeholdes klager. Kombinasjonen av disse elementene med de stiliserte formene er etter konkurranseutvalgets syn ikke tilstrekkelig til at innklagedes produkter kan anses som nærgående kopier. Det er utvalgets syn at teppene ikke er ulovlige etterlikninger etter markedsføringslovens § 30.


Lojalitetsplikten etter et tidligere samarbeidsforhold vil kunne medføre en plikt til å holde større avstand til den tidligere samarbeidspartneren enn til andre aktører i markedet. De angjeldende teppene svarer antakelig til sammenfallende behov hos forbruker. Det tidligere forretningssamarbeidet kan i denne saken ha gitt innklagede førstehånds kjennskap til hva slags tepper som har solgt godt. Dette er imidlertid informasjon som den informerte aktør som følger med i trendbildet uansett vil kjenne til.


Klagers tepper er trendbaserte og enkle i sin form. Innklagedes tepper har utnyttet variasjonsmulighetene tilstrekkelig. Næringslivets konkurranseutvalg finner etter en samlet vurdering at det ikke foreligger en systematisk ettergjøring, og at det tidligere forretningsforholdet mellom klager og innklagede heller ikke bringer forholdet i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, kfr. markedsføringsloven § 25.


Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34