SAK nr. 13/2012

Spørsmål om uttalelser fra tv-distributør til kunder vedrørende kringkastingsselskaps opptreden og betingelser i avtaleforhandlinger om videresending i kabel er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame, samt om handlingene er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 04.03.2013.


Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang,  Rune Myrmel, Cathrine Lødrup, Erik Loe, Knut B. Kjøsnes og Gard Robert Hasselstrøm.  

Klage over uttalelser fra tv-distributør til kunder vedrørende kringkastingsselskaps opptreden og betingelser i avtaleforhandlinger om videresending i kabel ble avvist. Deler av saken berodde i det vesentlige på regler utenfor markedsføringsloven, og for øvrig tilsa sakens bevismessige side og omfang at den var uegnet for behandling i Næringslivets konkurranseutvalg

SAK 13 /2012
Klager:  TV2 Gruppen DA
Nøstegaten 72
5011 BERGEN   

Prosessfullmektig: 

Advokat Tomas Myrbostad
Simonsen Advokatfirma DA
Postboks 2043 Vika
0125 OSLO

Innklaget:  

Canal Digital Kabel TV AS
Snarøyveien 30
1331 FORNEBU
   
Prosessfullmektig:

Advokat Hans Erik Johnsen
Advokatfirmaet Wiersholm AS
Postboks 1400 Vika
0115 OSLO


Saken gjelder:
Om uttalelser fra tv-distributør til kunder vedrørende kringkastingsselskaps opptreden og betingelser i avtaleforhandlinger om videresending i kabel er villedende i strid med markedsføringsloven § 26 med tilhørende forskrift om sammenliknende reklame, samt om handlingene er brudd på markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.


Sakens parter:
Klager, TV2 Gruppen AS (TV2), produserer og har rettigheter til en rekke tv-kanaler; TV 2 Hovedkanalen, Tv 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Bliss, TV 2 Filmkanalen, TV 2 Sport, TV 2 Sport Xtra og TV 2 Barclays Permier League. Kanalene distribueres til sluttkundene både av TV 2 selv over internett (www.sumo.no) og gjennom tv-distributører på ulike tekniske plattformer.

Innklagede, Canal Digital Kabel TV AS (Canal Digital) er en tv-distributør som formidler tv-kanaler og tilbyr pakker av kanaler til sluttkunder tilknyttet Canal Digitals kabelnett. Canal Digital har om lag 500.000 kunder og ern en del av Telenor-konsernet.


Sakens bakgrunn:
Videresending av TV 2 Gruppens kanaler i kabel er betinget av avtale. Partene er dog uenige om videresending av TV 2 Hovedkanalen betinger egen avtale idet kringkastingsforskriften § 4-2 angir at formidlingspliktige sendinger skal formidles på markedsmessige vilkår. TV 2 Hovedkanalen er en formidlingspliktig sending.

Partene er også uenige om vilkårene for formidling uansett hjemmelsgrunnlag, og har brakt spørsmålet inn for Kabeltvistnemnda, som avgjorde vederlagskravet den 8. desember 2011. Saken står nå for Oslo tingrett der hovedforhandlinger berammet i mai 2013. TV 2 Hovedkanalen formidles nå av Canal Digital utenom Canal Digitals grunnpakke. Det innebærer at kunden er henvist til å velge denne kanalen særskilt. Av de øvrige av TV 2s kanaler ble TV 2 Zebra sagt opp av Canal Digital, mens TV 2 på sin side senere har sagt opp avtalene for TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Bliss og TV 2 Filmkanalen, og hevet avtalen for TV 2 Sport.

Begge parter har tatt del i et offentlig ordskifte om beveggrunnene for at kanalene ikke lenger distribueres, samt om konsekvensene av partenes foreslåtte betingelser. I nærværende sak er det følgende utsagn fra Canal Digital som er gjenstand for klagen, der de understrekte delene er særlig omtvistet:

Uttalelser vedrørende lisensbetaling for TV 2:

Kundeinformasjon på nettet: "Alle tv-kunder får fortsatt automatisk TV2/TV2 HD som en del av sitt tv-tilbud. Myndighetene har innført en form for lisens for TV2, dette setter kanalen i en annen stilling enn de øvrige TV-kanalene Canal Digital Kabel-TV distribuerer. TV2 vil derfor ikke lenger inngå i Grunnpakken, men kundene får altså fortsatt tilgang til kanalen. For å synliggjøre lisensen kan kanalen bli fakturert separat."
 

Kulturdepartementet har, gjennom konsesjonsavtale med TV2 Gruppen AS og tilhørende endring av Kringkastingsforskriften, innført en slags lisens for TV 2. Dette er en lisens som regelverket forutsetter at skal belastes kabel-tv kundene og inndrives av kabel-tv-leverandørene.

Kabeltvistnemnda som er et offentlig organ, bestemte i desember en pris for TV2 for 2010 som er langt høyere enn det kanalen har kostet tidligere. Denne avgjørelsen skjer til tross for at TV2 er en reklamefinansiert kanal. Vi vil ikke etterfakturere kundene merkostnadene som kan påløpe for 2010. Vi vil heller ikke etterfakturere for 2011 dersom evt. merkostnader blir på tilsvarende nivå. Canal Digital tar imidlertid forbehold om at en TV2-lisens kan bli belastet kundene i 2012 gjennom en separat faktura.

Vi understreker at selv om TV2 flyttes ut av grunnpakken vil alle tv-kundene våre automatisk få TV2/TV2 HD som en del av sitt tv-tilbud som følge av regelverket slik det er i dag.

Canal Digital Kabel-TV viser for øvrig til bransjeorganisasjonen Kabel Norges uttalelser om innføringen av TV 2-lisensen […]".

Uttalelser om oppsigelsene og kostnadsøkning:

Pressemelding og kundeinformasjon på nettet: "Som kjent har Canal Digital Kabel TV kommet med en ny form for Grunnpakke, der noen kanaler er faste, mens andre er valgfrie. Som en konsekvens av valgfriheten har TV 2 bestemt seg for å si opp sine avtaler med oss.

Vi i Canal Digital Kabel TV skulle gjerne fortsatt å sende TV2s nisjekanaler enten i den faste eller valgfrie delen av Grunnpakken, men blir med dette fratatt denne muligheten.

TV 2 har kommet med et priskrav som vil føre til en kostnadsøkning på 40-50% hvis Canal Digital Kabel TV går med på deres krav. Vi opplever at TV 2 med dette velger å straffe våre kunder, og at de går til angrep på vår modell for valgfrihet som forbrukerne ønsker.

TV2s hovedkanal blir fortsatt sendt over Canal Digital Kabels nett, og de andre kanalene blir å finne i den valgfrie delen av Grunnpakke frem til 23. november. Dersom vi ikke kommer til en løsning på denne konflikten, vil kunder som har valgt disse kanalene i valgfri del av Grunnpakken kunne foreta et gebyrfritt bytte av kanaler. Kunder som ennå ikke har fått informasjon om hvordan de velger kanaler i Grunnpakken vil få dette innen 1. oktober.

Vi jobber med å finne en løsning på denne konflikten, men det viktigste for oss er at kundene våre ikke skal bli tvunget til å betale en altfor høy pris for å se på reklamefinansiert TV."

Kundeinformasjon på nettet: "Hvorfor skjer dette?"

Vi vil gjerne bli enige med TV2 om distribusjon av deres nisjekanaler (Zebra, Bliss, Nyhetskanalen og Filmkanalen), men ikke for enhver pris.

Årlig betaler Canal Digital Kabel TV nærmere 600 millioner kroner til de ulike tv-selskapene, og TV2 er den største mottakeren. TV2s kanaler er i tillegg allerede reklamefinansierte. Kravene som TV2 nå har kommet med vil [vil] føre til at våre programkostnader øker med mellom 40-50 prosent. Det vil igjen bety at prisene som våre kunder betaler for å se på TV vil øke. Kravene som TV2 nå har for distribusjon av nisjekanalene gir to konsekvenser. TV blir mye dyrere for den jevne seer – og de blir nesten umulig for de andre TV-kanalene å konkurrere med TV2. Dette vil ikke bidra til mer godt innhold og mer valgfrihet for kundene, tvert imot. Det betyr et dårligere TV-tilbud for en høyere pris.

Vi presiserer at TV2 hovedkanalen fortsatt blir tilgjengelig for alle kunder.

Hvorfor ligger hovedkanalen TV2 i fast del av Grunnpakken, mens TV2 HD ligger i valgfri del?

TV2 velger å ta dobbelt betalt for distribusjon av TV2 og TV2 HD. Dette i motsetning til for eksempel NRK og TV Norge som ikke tar ekstra betalt for HD-kanalene. Vi har derfor valgt å legge TV2 HD i valgfri del av Grunnpakken, slik at kundene selv kan bestemme".
-

Twittermelding: "Dersom vi går med på TV2 sine krav vil grunnpakken bli 40-50% dyrere for våre kunder, derfor står vi på våre krav.


Vi står på våre krav for våre kunder [sic] skal slippe å måtte betale 40-50% mer på grunnpk. Vi beklager du føler deg utnyttet.


Klager, TV 2, har i det vesentlige anført:
Saken reiser spørsmål etter markedsføringsloven som Næringslivets konkurranseutvalg bør behandle. Spørsmålene kan løses uten å vurdere  rettsforhold etter konkurranseloven, åndsverkloven eller kringkastingsforskriften.

Canal Digital har fremsatt konkrete påstander som både hver for seg og samlet sett er i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 26, samt forskrift om sammenliknende reklame. TV 2 er ikke bare leverandør til Canal Digital, men er også konkurrent via internett gjennom tjenesten TV 2 Sumo. Partene er derfor direkte konkurrenter.

Det er villedende å hevde at det er innført en "TV 2 lisens", og at Canal Digital av myndighetene er pålagt å kreve inn denne lisensen. Kabeltvistnemndas avgjørelse er en fastsettelse av det privatrettslige vederlaget for utnyttelsen av opphavsrettighetene. Den siste avgjørelsen fra nemnda innebærer en prisøkning, og ingen innføring av lisens.

En vanlig forståelse av begrepet "lisens" i relasjon til tv-sendinger er ikke et vederlag for rettigheter, men en avgift som staten pålegger den enkelte tv-seer. En kostnadsøkning på bakgrunn av nemndas avgjørelse kan ikke omtales som en "TV 2 lisens". Lisensbegrepet har klare negative konnotasjoner og ved å benytte dette begrepet skader Canal Digital bevisst TV 2s omdømme hos publikum.

Prisen til sluttkunden er markedsbestemt, og er ikke diktert av betingelsene mellom TV 2 og Canal Digital. Det er ingen sammenheng mellom det vederlag TV 2 har krav på som rettighetshaver og Canal Digitals formidlingsplikt.

Canal Digitals kommunikasjon etterlater et inntrykk av at det er TV 2 som har sagt opp alle kanalene. Det er ikke rikitg, TV 2 Zebra, som er den mest populære kanalen etter TV 2 Hovedkanalen, ble sagt opp av Canal Digital.

Kommunikasjonen rundt beveggrunnen for oppsigelsene er også misvisende og villedende. Årsaken til oppsigelsene er uenighet om de kommersielle forholdene, endret kanalplassering og pakketering i strid med avtalen, og ikke en "konsekvens av valgfriheten".

Påstanden om prisøkning dersom Canal Digital etterkommer TV 2s krav er grunnløs og uriktig. Påstanden er umulig for TV 2 å imøtegå i offentligheten uten å bekjentgjøre konfidensiell informasjon. Uansett er det ikke belegg for påstanden, idet Canal Digital ikke er underkastet noen prisregulering og står fritt til å ta den prisen i markedet som selskapet kan oppnå.

Påstandene om at en aksept av TV 2s betingelser vil innebære at andre kringkastere ikke kan konkurrere med TV 2 samt at kundene vil få et dårligere TV-tilbud til en høyere pris, er tendensiøs og grunnløs. Konkurransetilsynet har i tidligere sak fra 2008 bragt inn av fiberaktøren Lyse (nå Altibox) undersøkt prisene i markedet og konstaterte at det ikke var grunnlag for å gripe inn.

Påstanden om at TV 2 tar dobbelt betalt for HD, i motsetning til NRK og TVNorge, er feil, men kan ikke imøtegås i offentligheten uten å røpe forretningshemmeligheter. Partene har eksplisitt avtalt at HD-vederlaget skal anses som betaling for noe annet enn det opphavsrettslige vederlaget for kanalen TV 2. Bruken av begrepet "dobbelt betalt" bidrar dessuten til å forsterke det inntrykk Canal Digital forsøker å skape av at TV 2 krever urimelige vilkår.

Å hevde at TV 2 som følge av høye reklameinntekter ikke har rett til vederlag er en uberettiget og misvisende påstand i strid med TV 2s rett til rimelig vederlag etter åndsverkloven. Påstandene er uriktige og fremstår som ment for å sverte TV 2s rennommé.

Canal Digital har publisert en lang rekke uriktige og udokumenterte påstander som har det til felles at de skaper et negativt inntrykk av TV 2 blant Canal Digitals kunder. Hver av påstandene er brudd på markedsføringsloven. Samlet fremstår påstandene som en langvarig og systematisk svertekampanje rettet mot TV 2. Omtalen er bredt distribuert, og skaden på TV 2s omdømme er omfattende blant Canal Digitals kunder. Som avtalepart har Canal Digital et spesielt ansvar for å ivareta kringkasternes interesser overfor sine kunder, herunder at den informasjon som gis er etterrettelig og korrekt. Det er skjerpende at TV 2s syn ikke er forsøkt innhentet og at TV 2s protester heller ikke er tatt til følge.

 

Innklagede, Canal Digital, har i det vesentlige anført:
Saken bør avvises, både fordi den er uegnet for behandling i utvalget, men også fordi den i det vesentlige berører rettsforhold som løses etter annen lovgivning enn markedsføringsloven. Subsidiært bestrides at det foreligger brudd på markedsføringsloven §§ 25 og 26, samt forskrift om sammenliknende reklame.

Canal Digital fastholder sin rett til å mene at det er innført en slags lisens for TV 2. Kulturdepartementets konsesjonsavtale med TV 2 og tilhørende endring av kringskastingsforskriften, sammen med Kabeltvistnemndas vedtak i medhold av åndsverklovens § 45a fjerde ledd, jfr. forskrift til åndsverkloven § 4-6, er nettopp en form for lisens. Formidlingsplikten gir tilstrekkelig hjemmel for videresending i kabel. Vederlagskravet hviler ikke alene på åndsverkloven. Avgjørelsen av om den påklagede påstanden er riktig vil i første rekke bero på regler utenfor markedsføringsloven.

TV 2s sammenlikning med vederlagsnivået for andre tv-distributører er ikke treffende, da satellitt og bakkenettverket er to forskjellige marked. Dette beror på en konkurranserettslig vurdering. Dessuten er det ikke riktig at Canal Digital har hatt et betydelig kostnadsfortrinn i relasjon til andre distributører i andre marked.

Hvorvidt det er tatt "dobbelt betalt" for TV 2s hovedkanal i HD kan ikke vurderes løsrevet fra hva som er et rimelig vederlag for TV2s hovedkanal, noe som krever en prejudisiell vurdering av nemndas vedtak og gyldigheten av dette etter forvaltningsrettslige regler.

Saksforholdet er heller ikke tilstrekkelig opplyst eller klarlagt, og er uegnet for behandling i NKU. Saken er omfattende. Bevisvurderingen bør være umiddelbar, og tillate vitnebevis.

Saken kan ikke sees løsrevet fra TV2s egne uttalelser i det offentlige ordskifte som har funnet sted.

Saken er også bragt inn for Forbrukerombudet, uten at ombudet fant grunn til å gripe inn.

Under enhver omstendighet bestrider Canal Digital at de påstandene som beskrives i TV2s klage er negative eller nedsettende, uriktige eller udokumenterte. Partene er uenige i mange av disse spørsmålene. Markedsføringsloven forbyr ikke uttalelser som en annen part er uenig i eller misliker, så lenge det gjøres på redelig og saklig vis.

Bruken av uttrykkene "en form for lisens/en slags lisens" er berettiget så lenge Kabeltvistnemndas vedtak opprettholdes. Det er flere andre som også nytter disse begrepene eller begrepet "brukerbetaling". TV 2 er sikret inntekt gjennom en politisk beslutning nedfelt i avtale av 3. desember 2010 og endring av samme dag i kringkastingsforskriften som forutsatte at økte kostnader kan belastes kabel-tv-kundene. For TV 2 har økt vederlag på kabel-tv-plattformen lenge vært et uttalt mål.  I den grad "lisens" er et negativt ladet begrep, er dette rettet mot myndighetene, og ikke mot TV 2.

Uttalelsen om at TV 2 har bestemt seg for å si opp sine avtaler med oss er ikke villedende.  TV 2 har sagt opp distribusjonsavtalene for nisjekanalene TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Filmkanalen og TV 2 Bliss, og det var TV 2 som hevet avtalen for TV 2 Sport. Kanalen TV 2 Zebra var ikke en del av Canal Digitals kanaltilbud da uttalelsen falt, idet denne kanalen tidligere var oppsagt og dette var allerede meddelt kundene.

Canal Digital fastholder at innføring av valgfrihet vedrørende TV 2s kanaler var hovedårsaken til oppsigelsen fra TV 2s side. Dette fremkommer av TV 2s egne reaksjoner meddelt i pressen. TV 2s egen kommunikasjon om disse oppsigelsene oppfyller ikke det saklighets- og presisjonsnivå som TV 2 nå forfekter i klagesaken.

Canal Digitals beregninger viser at kostnadsøkningen dersom TV 2s krav aksepteres vil utgjøre 46%, men beregningen kan ikke fremlegges til TV 2 av konkurransehensyn. Dessuten har TV 2s egen prisinformasjon vært villedende. Prisbildet er komplekst, idet det er en rekke kostnader som skal dekkes inn i kundens betaling for TV 2 til Canal Digital, herunder også infrastrukturkostnader og  kostnader til opphavsrettsorganisasjonen Norwaco.

Canal Digital fastholder sin påstand om at seerne vil få et dårligere TV-tilbud til en høyere pris dersom TV 2s krav aksepteres. Uten den valgfrihet som Canal Digital har innført, begrenses forbrukers påvirkningsmulighet. Den økonomiske posisjonen som TV 2 har oppnådd som formidlingspliktig allmennkringkaster gir TV 2 en privilegert posisjon i konkurransen mot de fleste øvrige kringkastere. Inntektene setter kanalen i stand til å erverve det dyreste innholdet som skal vises på norske skjermer fremover, slik som en rekke sportsarrangement.

Videre fastholdes det at TV 2 tar dobbelt betalt for hovedkanalen i standard definition (SD)  og high definition (HD). Hvorvidt den særskilte betalingen skal betegnes som en teknisk avgift eller som opphavsrettslig vederlag endrer ikke det faktum at TV 2 tar betalt for begge kanalene. Vederlaget er dessuten dobbelt dersom det riktige vederlagsnivået for TV 2 hovedkanalen (forut for Kabeltvistnemndas vedtak) legges til grunn.

Canal Digitals kundebrev gir ikke dekning for at TV 2 ikke har krav på vederlag fordi kanalen er reklamefinansiert, kun at vederlagskravene er for høye.

Påstandene er fremsatt i informasjon til egne kunder knyttet til de forhold som har vært omtalt i pressen, og er ikke egnet til å påvirke etterspørselen eller tilbudet av varer og tjenester. Henvisnignene til www.sumo.no er kun gjort for å konstruere et konkurranseforhold. Påstandene angår ikke TV 2 som distributør, men som kringkaster av tv-kanaler.

Canal Digitals påstander er ikke uriktige eller villedende, hverken sett hver for seg eller samlet. Canal Digital har ikke handlet i strid med markedsføringsloven eller forskrift om sammenliknende reklame.


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:


Nærværende sak angår en del av et bredere sakskompleks. Næringslivets konkurranseutvalg utelukker ikke at uttalelser i pressemeldinger i et offentlig ordskifte, samt uttalelser overfor egne kunder vedrørende posisjonering i en pågående konflikt med bakenforliggende leverandør, etter omstendighetene kan rammes av markedsføringslovens regler.

Det påklagede utsagnet knyttet til innføring av lisens for TV 2 hovedkanalen må vurderes i lys av hva vederlaget for videresending i kabel er ment å dekke, samt betydningen av at TV 2 hovedkanalen er en formidlingspliktig kanal. Dette vil bero på en forståelse av så vel kringkastingsforskriften som åndsverklovens regler, og partene er uenige om hvilken forståelse som her skal legges til grunn.  Det er derfor utvalgets syn at sakens første spørsmål, om det er korrekt å omtale vederlagskravet som innføring av en lisens,  ikke kan behandles løsrevet fra disse reglene. Næringslivets konkurranseutvalg finner derfor at denne delen av saken bør avvises under henvisning til at avgjørelsen i vesentlig grad vil bero på anvendelse av regler utenfor markedsføringslovens regler, jfr. vedtektenes pkt. 1 siste ledd første alternativ.

Saken berører for øvrig en rekke spørsmål som innebærer en omfattende vurdering av bevis som vanskelig lar seg behandle fullgodt innenfor Næringslivets konkurranseutvalgs rammer og saksbehandlingsregler. For noen punkter er dokumentasjon tilbudt under forutsetning av at den ikke tilflyter den annen part. Saksbehandlingen for utvalget må imidlertid hvile på full kontradiksjon. Videre beror vurderingen av utsagnenes riktighet på omfattende dokumentasjon, samt avtaleforhold og forhandlingsutspill som ikke er fremlagt, og økonomiske virkninger som ikke er fullgodt belyst. Samlet sett finner utvalget at saken for de øvrige punktenes del ikke er egnet for behandling i utvalget, jfr. vedtektenes pkt. 1 siste ledd andre alternativ.

Saken avvises.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34