SAK nr. 02/2014

Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, ved negativ omtale av klager til en kunde av klager.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 12.5.2014.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Erik Loe, Knut B. Kjøsnes, Pernille Børset, Sigrid Toft Fløystad, Anne Louise Våge, Gunn Berit Jomaas.  

SAK 02/2014

Klager: 
Nordisk Håndverk AS
Flatavegen 4
2050 Jessheim

Prosessfullmektig: Advokat Christian Kofoed-Steen
Advokatfirmaet Haakonsen og Haaland DA
Rådhusgaten 24
0151 Oslo

Innklaget:
Match Bemanning AS
Råkilveien 1
1710 Sarpsborg
v/ styrets leder Pål Espen Isaksen           

                         

Saken gjelder:

Spørsmål om innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, ved negativ omtale av klager til en kunde av klager.

Sakens parter:

Nordisk Håndverk AS, og dets søsterselskap har siden år 2000 drevet med utleie av fagfolk i det nordiske markedet, særlig innen vvs-arbeid. I det norske markedet sysselsetter virksomheten i overkant av 150 ansatte, og har en omsetning på ca. 150 millioner årlig.

Match Bemanning AS som er innklaget, startet i 2010 og driver tilsvarende virksomhet som klager.

Innklagede hevder selv at riktig part i saken er Match Bemanning Kolbotn AS. Dette er et datterselskap av Match Bemanning AS og driver med utleie og rekruttering av skandinaviske håndverkere med særlig fokus på rørleggere og elektrikere. De har nå ca. 50 ansatte og omsatte for ca. 10,5 millioner i 2013.

Klager, Nordisk Håndverk AS, har i det vesentlige anført:

Nordisk Håndverk AS, heretter Nordisk Håndverk, ble 9. februar 2014 fra en av sine kunder orientert om at Match Bemanning AS hadde omtalt Nordisk Håndverk svært negativt, i et forsøk på å selge inn sine egne tjenester til fortrengsel for Nordisk Håndverk. Den negative omtalen fremkom blant annet i en e-post av 7. februar 2014, fra daglig leder i Match Bemanning AS til en kunde av Nordisk Håndverk.

I e-posten er det dels redegjort for hvilke tjenester Match Bemanning AS kan tilby, dels inneholdt den en omtale av forholdene i Nordisk Håndverk. Hovedinnholdet i den negative omtalen er:

"Som fortalt på telefon så er det "mytteri" hos Nordisk håndverk blant deres rørleggere. Den siste uken har 12 rørleggere byttet over til Match Bemanning as, men forblitt hos sine nåværende norske arbeidsgivere/prosjekter. Match Bemanning as har ikke tatt initiativ til dette selv. Kandidatene har tatt direkte kontakt med oss, da de har hørt at det er OK å jobbe for oss, og at vi har ordnede forhold. Årsaken til at rørleggerne i Nordisk håndverk vil bytte jobb har med deres kontraktsforhold å gjøre. Du kan jo bare spørre direkte en av dine innleide om de konkrete forholdene her.

I tillegg til disse 12 rørleggere som har byttet er det ytterligere 6 rørleggere som ønsker å bytte bemanningsbyrå fra Nordisk håndverk til Match Bemanning as hos tre forskjellige norske rørleggerbedrifter. Mulig det kan bli flere også.

Bjarne Pedersen som i dag er innleid til dere via Nordisk Håndverk ønsker å si opp sin jobb og gå over til Match Bemanning as ved passende anledning.

Skjønner at dette kan være vanskelig for deg/dere etter at dere har hatt et langt forhold til Nordisk håndverk.

Med misfornøyde innleide vil du på sikt kunne få dårligere utført arbeide, og rørleggere som finner seg andre arbeidsgivere på egen hånd eller via Match Bemanning as".

Teknisk direktør i Nordisk Håndverk var etter dette i kontakt med sine ansatte som fortalte at Match Bemanning gjennom sine nytilsatte hadde innhentet informasjon om øvrige ansatte i Nordisk Håndverk som kunne være aktuelle for ansettelse. I tillegg hadde de kartlagt Nordisk Håndverk sin kundeportefølje for å henvende seg mot Nordisk Håndverk sine kunder.

Nordisk Håndverk har ikke fått dokumentasjon fra andre kunder som skal ha fått samme type henvendelse som nevnt. Det er imidlertid lite sannsynlig at det er begrenset til kun en kunde.

Match Bemanning har lagt frem uttalelser fra diverse personer som erklærer at de på eget initiativ har kontaktet Match Bemanning med tanke på bytte av jobb og arbeidsgiver, og at Match Bemanning ikke har tatt noe initiativ til å få dem over i ny jobb før de selv kontaktet Match Bemanning. Disse erklæringene endrer imidlertid ikke på det faktum at Match Bemanning klart har opptrådt i strid med god forretningsskikk og i strid med markedsføringsloven § 25. Negativ omtale av konkurrenter i markedsføring har vært behandlet i flere saker, både i domstolene og i NKU, og er klart i strid med markedsføringsloven § 25. Diskrediteringsforbudet er også omtalt i Lunde " God forretningsskikk næringsdrivande imellom". I lys av rettspraksis og Lundes redegjørelse synes det klart at Match Bemanning har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

Uenigheten mellom Fellesforbundet/ LO og klager om forståelsen av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven, og som innklagede viser til, skal avklares mellom partene i arbeidslivet, eventuelt av rettssystemet. Klager vil påpeke at de mener at deres kontrakter er i tråd med likebehandlingsprinsippene. Klager er selvfølgelig enig med innklagede i at det i Norge er et fritt arbeidsmarked. Innklagedes fremgangsmåter, herunder negativ omtale av konkurrenter, er imidlertid i strid med markedsføringsloven.

Klager er av den oppfatning at det er Match Bemanning AS som er part i saken selv om innklagede hevder at det er datterselskapet Match Bemanning Kolbotn AS, som er part. All korrespondanse og kommunikasjon har foregått i navnet " Match Bemanning AS". Hvorvidt de aktuelle rørleggere har inngått avtale med datterselskapet er imidlertid uten betydning for vurderingen av hvorvidt innklagede har opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.

Det nedlegges påstand om at Match Bemanning AS' opptreden er i strid med markedsføringsloven § 25.

 

Innklagede, Match Bemanning AS, har i det vesentlige anført:

Det er Match Bemanning Kolbotn AS som er part i saken. Det er de som har inngått kontrakter med rørleggere fra Nordisk Håndverk. Disse har av egen fri vilje oppsøkt Match Bemanning Kolbotn AS for å bytte jobb, på grunn av for dårlige kontraktsbetingelser hos Nordisk Håndverk.

Match Bemanning Kolbotn AS og Nordisk Håndverk har to felles rørleggerkunder som denne saken handler om. Det er Andersen & Aksnes Rørleggerbedrift AS og Andenæs AS.

Match Bemanning Kolbotn AS utlyste stillinger i Norge/ Skandinavia i november 2013 og januar 2014 for disse to kundene. I annonsene var lønnsnivået til de to kundene oppgitt. Dette var et lønnsnivå som lå vesentlig høyere enn det Nordisk Håndverk betaler sine danske rørleggere for å jobbe i Norge. Match Bemanning Kolbotn AS har forholdt seg til det reelle lønnsnivået hos kunde. Nordisk Håndverk har lagt seg vesentlig lavere, og dermed brutt Vikarbyrådirektivet ift likelønn/tarifflønn. I begynnelsen av januar 2014 forandret Nordisk Håndverk uten varsel kontraktene til sine norske rørleggere utleid til de nevnte kunder. Antagelig er dette grunnen til at de innleide danske rørleggerne begynte å se seg om etter andre arbeidsgivere.

I Norge er det fritt arbeidsmarked og arbeidstakere velger selv sine arbeidsgivere. Match Bemanning Kolbotn AS har ikke tatt kontakt med noen rørleggere i Nordisk Håndverk direkte.  I slutten av januar og begynnelsen av februar 2014 tok mange rørleggerne på eget initiativ kontakt med Match Bemanning Kolbotn AS for å høre om de kunne bytte bemanningsbyrå. Match Bemanning Kolbotn AS fikk samtykke til å ringe den norske arbeidsgiveren for å høre om de var interessert i et bytte av bemanningsbyrå. Match Bemanning AS og Nordisk Håndverk har kontakt med alle de samme rørleggerbedrifter i Oslo/Akershus.

Det er kun i ett tilfelle at Match Bemanning Kolbotn AS, på oppfordring fra en kunde, har beskrevet hvorfor deres innleide fra Nordisk Håndverk har villet slutte hos dem. Dette gjelder det tilfellet som er omtalt i e-posten av 7. februar 2014. Vedkommende som jobbet hos Steinar Levernes AS bodde sammen med to andre rørleggere som har byttet jobb fra Nordisk Håndverk til Match Bemanning Kolbotn AS.  Han tok selv kontakt med Match Bemanning Kolbotn AS og sendte mail vedlagt CV. Daglig leder i Match Bemanning Kolbotn AS tok deretter kontakt på telefon med Steinar Levernes AS og forklarte hvorfor rørleggeren ville skifte jobb. Kunden bekreftet at han hadde hørt om uro blant de danske rørleggerne i Nordisk Håndverk og ba daglig leder i Match Bemanning Kolbotn AS sende en e-post for å utdype det som ble sagt. I e-posten forklares sakens fakta om at 13 rørleggere har valgt å bytte bemanningsbyrå. Å kalle det "mytteri" er vel bare en beskrivelse av sakens fakta. Det er helt spesielt at så mange vil skifte bemanningsbyrå på denne måten. I tillegg til disse 13 rørleggerne er det mange andre håndverkere i Nordisk Håndverk som har tatt kontakt med Match Bemanning Kolbotn AS og søkt på utlyste stillinger.

Nordisk Håndverk er sammen med 3 andre store bemanningsbyråer stevnet i millionklassen av Rørleggernes Fagforening for brudd på likelønnsprinsippet i Vikarbyrådirektivet. Nordisk Håndverk har selv bidratt til dårlig rykte ved ikke å betale riktig lønn og ha høy turnover blant sine håndverkere.

Det nedlegges påstand om at Match Bemanning Kolbotn AS ikke har brutt markedsføringsloven § 25.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

Konkurranseutvalget legger til grunn at det er Match Bemanning AS som er part i saken. Det er dette selskap som er innklaget, og all den fremlagte korrespondanse og øvrige kommunikasjon fra innklagedes side har foregått i navnet " Match Bemanning AS". Innklagede omtales heretter som Match Bemanning.

Spørsmålet Konkurranseutvalget skal ta stilling til er om Match Bemanning har omtalt Nordisk Håndverk på en måte som er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom i henhold til markedsføringsloven § 25, eller på annen måte har opptrådt i strid med denne bestemmelsen ved sin opptreden.

Den eneste dokumentasjon for omtale av Nordisk Håndverk fra innklagedes side er e-posten av 7. februar 2014. E-posten er noe lengre enn det som er gjengitt under klagers anførsler og inneholder opplysninger om Match Bemanning generelt, i tillegg til det som er referert ovenfor. E-posten har et innhold som gjør at den må anses som markedsføring, i det den må oppfattes å oppfordre kunden til å bytte bemanningsbyrå.  

Det er ikke bestridt fra Nordisk Håndverks side at 12 rørleggere faktisk har byttet bemanningsbyrå i løpet av en ukes tid. Å bruke begrepet "mytteri" om denne situasjonen i en e-post til en kunde av Nordisk Håndverk er negativt ladet. Samtidig er e-posten en relativt uformell oppsummering av hva som ble sagt i en telefonsamtale til én kunde, og det er utvilsomt spesielt at så mange slutter i Nordisk Håndverk samtidig. Konkurranseutvalget finner at begrepsbruken er uheldig, men at den ut fra situasjonen den beskriver likevel ikke kan sies å være diskrediterende på en slik måte at den strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

Konkurranseutvalget finner også at siste setning i e-posten er uheldig formulert. Uttalelsen om at "Med misfornøyde innleide vil du på sikt kunne få dårligere utført arbeide, og rørleggere som finner seg andre arbeidsgivere på egen hånd eller via Match Bemanning AS" er en noe tendensiøs måte å invitere til bytte av bemanningsbyrå på. Uttalelsen fremstår imidlertid som en subjektiv vurdering fra innklagedes side, og er ikke en direkte negativ uttalelse om Nordisk Håndverk. Konkurranseutvalget finner ikke at denne uttalelsen isolert, eller at innholdet i e-posten samlet sett kan sies å være i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Noen annen negativ omtale av Nordisk Håndverk fra innklagedes side er ikke dokumentert.

I klagen er også anført at Match Bemanning gjennom sine nytilsatte hadde innhentet informasjon om øvrige ansatte i Nordisk Håndverk som kunne være aktuelle for ansettelse, og kartlagt Nordisk Håndverks kundeportefølje for å henvende seg til deres kunder.  Ut fra det som er fremkommet i saken må det legges til grunn at de aktuelle håndverkere som har byttet bemanningsbyrå har henvendt seg selv, uoppfordret til Match Bemanning. Det er ikke lagt frem bevis for eller dokumentert noen annen opptreden fra innklagedes side som kan sies å være i strid med god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.

På denne bakgrunn finner Konkurranseutvalget at Match Bemanning ikke har opptrådt i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, og de har dermed ikke overtrådt markedsføringsloven § 25.

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34