SAK nr. 08/2014

Spørsmål om etterlikning av typehus og markedsføring av slikt hus gjennom internettartikkel er ulovlig produktetterlikning etter markedsføringsloven § 30 eller i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 25.02.2015.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Erik Loe, Cathrine Lødrup, Gard Robert Hasselstrøm, Pernille Børseth og Anne Louise Våge.


SAK 08/2014

 

Klager 1: Vestlandshus AS v/styrets leder Øystein Ljøen
Postvegen 15
6018 ÅLESUND

 

Klager 2: Tradbo AS v/styrets leder Arve Romuld
Aspøya Fjordsenter
6670 ØYDEGARD

 

Prosessfullmektig: Advokat Kristin Fjellby Grung
v/adv.flm. Birgitte Søvre Vaagen
ADVISO advokatfirma AS
Postboks 5098
6021 ÅLESUND

 

Innklaget: Dale Bruk Boliger AS
Dale
6440 ELNESVÅGEN

 

Prosessfullmektig: Advokat Edvard T. Eide
Advokatene Eide og Rørvik
Storgt. 21
6509 KRISTIANSAND


 

Saken gjelder:
Spørsmål om etterlikning av typehus og markedsføring av slikt hus gjennom internettartikkel er ulovlig produktetterlikning etter markedsføringsloven § 30 eller i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

 

Sakens parter:
Klager nr. 1 Vestlandshus AS (Vestlandshus) tegner og produserer typehus, herunder typehuset Bjørkehornet. Klager nr. 2, Tradbo AS (Tradbo), forhandler hus for Vestlandshus. 
Innklagete, Dale Bruk Boliger AS (Dale Bruk) markedsfører og oppfører hus, herunder er innklagede forhandler av hustypene til Blink Hus AS.

 

Kort om sakens bakgrunn:
To samboende privatpersoner (byggherren) tok i 2010 kontakt med Tradbo med henblikk på oppføring av en tilpasset versjon av typehuset Bjørkehornet fra Vestlandshus. Tradbo  utarbeidet tilpassede tegninger i 2010. Tilbud ble sammen med beskrivelser, og en referanse til de tidligere utarbeidede tegningene, oversendt byggherren 5. november 2010. Våren 2011 ble det gjennom telefonisk kontakt mellom Tradbo og byggherre, samt brev av 8. juli 2011 fra Tradbo til byggherre, klargjort at det ikke ville være klagerne som skulle oppføre hus for byggherren. I brevet fremkommer det følgende:

 

"Med bakgrunn i samarbeidet med å utforme tegninger og planlegge ny bolig til dere, har vi tatt for gitt at det var vi som skulle stå for bygging av råbygg ihht tilbud.


 

Vi beklager derfor mye at dere har valgt å knytte annen leverandør til husplanene.

 

Siden det i telefon i går ble akseptert at vi fakturerer våre kostnader så tar vi annullering av samarbeidsavtalen til etterretning.

 

Bustadsoppføringslova kap VI § 52  beskriver bl a litt om erstatning for skadebot og tap av forteneste.

 

Uten å gå tungt inn i ei slik vurdering har vi satt opp følgende kostnader vi mener er berettiget.

 

1. Møter, gjennomgang, skisseringer, beregninger utført av Arve Romuld kr. 25.000, + mva


2. Prosjektering hus160m2BRA 1:100 av Vestlandshus kr. 15.000 + mva

 

Beklager igjen at vårt samarbeid falt sammen, men ønsker dere likevel lykke til med nybyggingen!

 


I etterkant av dette ble byggherrens hus oppført av Dale Bruk og benevnt Blink Hus i tegningsmaterialet. Tegningene for huset oppført av Dale Hus er imidlertid datert 28. april og 11. mai 2011. Slik sammenstilling av fasadene viser henholdsvis Vestlandshus' og Blink Hus:


 

 

 

 

    
I mars 2014 publiserte Dale Bruk en artikkel på sine hjemmesider som omtaler byggherrens familie og at de fikk boligdrømmen oppfylt. Artikkelen omhandler samarbeidet mellom byggherre og boligbygger, og også hvordan boligdrømmen og tilgjengelig tomt kan forenes.

 

Klagerne, Vestlandshus og Tradbo, har i det vesentlige anført:
Byggets karakteristiske design, yttermål og planløsninger er direkte kopiert fra Bjørkehornet. Det er kun gjort noen mindre endringer på vinduene i fasaden, og det fremstår derfor som lite tvilsomt at det er det reviderte Bjørkehornet som er oppført av innklagede for byggherren.

 

Det må antas at Dale Bruk var kjent med tegningene av Bjørkehornet sett hen til at disse ble utlevert til byggherren i 2010. Det forhold at det oppførte huset tilnærmet er en blåkopi tilsier også at det foreligger en etterlikning.

 

Forskjellene er kun detaljer av underordnet betydning. Helhetsinnstrykket man sitter igjen med er at huset er en "revidert" utgave av Bjørkehornet som umulig kan utarbeides uten å ha tilgang til tegningene.

 

Videre viser den påfallende likheten mellom de to boligtypene, både eksteriørmessig og interiørmessig, at det foreligger fare for forveksling.

 

En sammenlikning mellom tegningene og husene tilsier at Dale Bruk ikke kunne ha tegnet og oppført huset uten at de hadde tegningene av Bjørkehornet for hånden. Dette er en urimelig utnyttelse av klagers innsats, jfr. Gulating lagmannsretts dom av 4. juli 2013.

 

Dale Bruk har dessuten også handlet i strid med kravet til god forretningsskikk i markedsføringslovens § 25 ved å selge og markedsføre huset som sitt eget. Dale Bruk har ikke rettet forespørsel til klagerne vedrørende rettighetene til tegningene som byggherren hadde, til tross for at det måtte fremstå som klart for Dale Bruk at disse var utarbeidet av Tradbo.

 

Dale Bruk har brutt markedsføringslovens §§ 25 og 30 etter å ha etterliknet og på en urimelig måte utnyttet tegningene av huset Bjørkehornet tilhørende Vestlandshus og Tradbo.

 

Innklagede, Dale Bruk, har i det vesentlige anført:
Det var etter det innklagede kjenner til, ikke inngått noen endelig avtale om oppføring av huset mellom byggherren og Tradbo/Vestlandshus. Byggherren tok kontakt med Dale Bruk etter at klagerne ikke hadde vist interesse for å prioritere det unge paret.

 

Byggherren opplyste våren 2011 til Tradbo at ny leverandør var kontrahert og at huset ville ligne tegningene/skissene som Tradbo hadde laget etter byggherrens endringsforslag, men at oppføring ville skje etter nye tegninger. Etter mottatt krav fra Tradbo, betalte byggherren det fremsatte betalingskravet for kostnader knyttet til tegninger og prosjektering.

 

Det kom aldri til noen enighet om avtale, og det arbeid Tradbo utførte høsten og forvinteren 2010 måtte i utgangspunktet betraktes som forsøk på å få en avtale om oppføring av boligen. Dette er arbeid som normalt ikke faktureres uten avtale på forhånd. Det var byggherrens opplysning om at skissegrunnlaget Tradbo hadde laget, med Vestlandshus tegning som grunnlag og etter modifikasjonsforslag fra byggherren, som dannet grunnlag for fakturering fra Tradbo. Tradbo hadde derved, som forhandler, akseptert at skissegrunnlaget ble benyttet. Dale Bruk kan ikke bebreides for å ha oppfattet situasjonen på samme måte.

 

Krav som følge av eventuell urettmessig bruk er for øvrig foreldet.

 

Dale Bruk har aldri markedsført den aktuelle boligen. Det var byggherren som henvendte seg til Dale Bruk om dette. Den fremlagte artikkelen representerer heller ikke markedsføring av hustypen, men derimot fremstilling av en fornøyd kunde av Dale Bruk. Selve byggeprosjektet er ikke fremstilt som til salgs, og dette kan heller ikke innfortolkes. I utgangspunktet er det byggherren som har rettigheter til egne husplaner, og det er ikke fremstilt av Dale Bruk at dette er et typehus levert av dem.

 

Byggherre har åpenbart betalt Tradbo for rett til å benytte de modifiserte tegningene. Tegningene ble ytterligere modifisert av Dale Bruk. Det foreligger ingen urimelig utnyttelse slik markedsføringsloven § 30 forutsetter.

 

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

 

Det er ikke bestridt at Dale Bruk benyttet tegningsgrunnlaget fra Vestlandshus som utgangspunkt for sitt arbeid, samt at de revisjoner og mindre endringer som ble gjort er av underordnet betydning. Spørsmålet er om det var i strid med god forretningsskikk å benytte tegningene utarbeidet av klagerne i lys av den kompensasjonsavtale som ble inngått.

 

Kontakten mellom byggherre og Dale Bruk ble etablert våren 2011. Det fremkommer av tegningenes siste datering 11. mai 2011 at tegningsarbeidet ble sluttført før avtalen om kompensasjon mellom byggherre og Tradbo ble etablert i juli 2011.

 

Det er uklart hva den etterfølgende kompensasjonen var ment å dekke. Brevets utforming og kompensasjonens størrelse samt uklart hjemmelsgrunnlag for krav grunnet kansellering av udokumentert avtale, kan tilsi at det fakturerte beløpet var ment som en kompensasjon for bruk av tegningsmaterialet. For det tilfellet at kompensasjonen var ment å dekke erstatning for bruk av tegningsmaterialet, innebærer ikke det at den forutgående kopieringen av tegningen går fri for kritikk. Det er konkurranseutvalgets oppfatning at det var i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom å anvende en konkurrents tegninger uten å avklare dette før bearbeidelsen av tegningene tok til, kfr. markedsføringsloven § 25.

 

Utvalget finner ikke at bruken av de kopierte tegningene er i strid med markedsføringslovens § 30. Det synes ikke å foreligge noen forvekslingsfare i omsetningskretsen ved at innklagede benyttet det tegningsmateriale som kunden fremla og som i det vesentlige var utarbeidet av klagerne etter innspill fra kunden.

 

I utgangspunktet bør utbygger påse at reklame i form av nettartikler ikke omhandler og viser et  hus oppført etter kopierte hustegninger.  Ut fra bevisene som er fremlagt for konkurranseutvalget, synes det som at Dale Bruk gjennom internettartikkelen ikke hadde til hensikt å profilere selve husets utforming. Artikkelen ble dessuten straks tatt ned da Dale Bruk ble gjort oppmerksom på at det angjeldende huset ikke var tegnet etter Dale Bruks originaltegninger. Selv om det kan stilles spørsmål ved graden av aktsomhet utvist i tilknytning til dette oppslaget, finner utvalget at innklagede ikke kan bebreides for publisering av artikkelen i slik grad at det rammes av markedsføringslovens § 25. 

 

Uttalelsen er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34