SAK 03/2015

Saken gjelder spørsmål om uttalelser og opptreden etter avsluttet anbudskonkurranse i tilknytning til leie av datahall er villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 26 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringslovens § 25.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 12.05.2015.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Erik Loe,  Gard Robert Hasselstrøm, Anne Louise Våge og Jon Fors-Skjæveland.

 

 

SAK 03/2015

 

Klager:                      

Bedriftssystemer AS

Terminalgaten 30

9019 TROMSØ

 

Prosessfullmektig:     

Advokat Robert Myhre

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Fritjof Nansens pl. 5

0160 OSLO

 

Innklaget:     

Helse Nord RHF

Postboks 1445

8038 BODØ

                 

Prosessfullmektig:     

Advokat Ola Haugen v. adv. Vilde Hannevik-Lien

Wikborg Rein & Co Advokatfirma DA

Postboks 1513 Vika

0117 OSLO

 

                             

 

Saken gjelder:
Spørsmål om uttalelser og opptreden etter avsluttet anbudskonkurranse i tilknytning til leie av datahall er villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 26 og i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom etter markedsføringslovens § 25.

 

Sakens parter:
Klager, Bedriftssystemer AS (Bedriftssystemer) leverer blant annet datasentertjenester.

 

Innklagede, Helse Nord RHF, er et statlig helseforetak, som også har en avdeling kalt Helse Nord IKT. På bakgrunn av tilsvaret og duplikken anses det som akseptert fra innklagedes side at korrekt rettssubjekt skal rettes til Helse Nord RHF, og klager har ikke tatt til motmæle mot dette.

 

Kort om sakens bakgrunn:

Helse Nord IKT hadde behov for et datasenter som skulle betjene Helse Nord RHF sine sykehus. Våren 2013 ble det gjennomført en anbudskonkurranse der klager, Bedriftssystemer, i tillegg til Atea AS, deltok. Beslutning om å tildele anbudet til Atea AS ble omgjort og tilbudet avvist etter klage fra Bedriftssystemer. Dernest ble anbudskonkurransen avlyst.

 

Helse Nord RHF besluttet å etablere et eget permanent datasenter i kjelleren til nytt pasienthotell. Dette skjedde i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT).

 

I tilknytning til etablering av et nasjonalt nødnett for beredskapsområdene politi, brann og helsevesen, skulle det etableres et permanent datasenter i området nord for Bodø. Helsetjenestenes driftsorganisasjon HF (HDO) er en nasjonal driftsorganisasjon for brukerutstyret til nødnettet på helseområdet. Denne enheten har inngått avtaler om leie av maskinhallplass på tre lokasjoner i Norge, herunder avtale med Helse Nord RHF og UiT for dekning av Nord Norge. Saken gjelder kommunikasjonen rettet fra Helse Nord RHF ved avdeling Helse Nord IKT mot HDO.

 

Klager, Bedriftssystemer, har i det vesentlige anført:
Det forelå flere tilbud på datasentre, hvorav ett ubestridelig oppfylte alle tekniske krav. Avlysing av konkurransen etterfulgt av at innklagede deretter tilbyr samme tjeneste selv til andre offentlige etater er en konkurransehandling. Det anføres at innklagede muntlig og i brevs form overfor HDO har kommunisert at det gjennom den foregående anbudskonkurransen har vist seg at det ikke finnes andre tilgjengelige datasentre i Nord Norge. Brevet ble kvalitetssikret av personer som var sentrale i prosessen hos innklagede.

 

Konkurransen var bare kunngjort i to lokalaviser. Det var kommet inn anbud vedrørende tilgjengelige datasentre fra henholdsvis Atea AS og klager. Kommunikasjon om at det ikke fantes egnede lokaler i Nord Norge var derfor villedende.

 

Det er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jfr. markedsføringsloven § 25, først å opptre som kjøper, og innhente tilbud på tjenester fra andre næringsdrivende, for deretter å selge samme tjeneste selv med konkrete påstander om at det ikke finnes andre tilsvarende tjenester i markedet.

 

Det er gitt en uriktig fremstilling når det gjelder alternative leverandører på markedet. Dette er egnet til å påvirke etterspørselen etter innklagedes tjenester. Handlingen er derfor også i strid med markedsføringslovens § 26.

 

Helse Nord RHF må anses som næringsdrivende i relasjon til de problemstillinger som klagen gjelder, nemlig leie av datasenter og tilhørende tjenester. Det er ikke tale om et internt forhold. Avtaleparten UiT er et eget rettssubjekt uten rettslig eller organisatorisk tilknytning til Helse Nord RHF eller HDO.

 

Helse Nord RHF ved Helse Nord IKT har vært aktive med hensyn til å tilby leie av maskinhallplass til andre leietakere. Virksomheten utøves i konkurranse med andre aktører. Datahallutleiet til HDO omfatter en godtgjørelse på kr. 21 millioner kroner i leieperioden. Gjennom datahallvirksomheten må innklagede anses som næringsdrivende. Saken skal derfor ikke avvises.

 

 

Innklagede, Helse Nord RHF, har i det vesentlige anført:
Saken må prinsipalt avvises. Helse Nord RHF er ikke å betrakte som næringsdrivende i markedsføringslovens forstand, og er derfor ikke omfattet av markedsføringslovens virkeområde eller utvalgets mandat. Helse Nord IKTs ansvar er å forvalte, drifte og utvikle IKT-systemene i Helse Nord, og andelen ekstern omsetning er minimal og kun rettet mot virksomheter som det er naturlig å samarbeide med, ikke vilkårlige kunder.  En parallell til reglene om statsstøtte tilsier også at innklagede ikke kan anses som næringsdrivende. Årlig vederlag for leieavtalen er kr. 2,1 millioner, som svarer til kostpris. IKT-enheten innenfor Helse Nord RHF omsetter for ca. 340 millioner kroner i året. Sett i forhold til Helse Nord RHF sin årlige omsetning på 15 milliarder kroner kan ikke virksomheten anses for å ha et slikt omfang at innklagede kan anses som næringsdrivende.

 

Alternativt må saken anses uegnet for Næringslivets konkurranseutvalg. Det verserer en rettstvist om sakskomplekset. Det er også innsendt en klage til KOFA vedrørende hvorvidt anskaffelsesregelverket er fulgt ved inngåelsen av kontrakten mellom HDO og UiT/Helse Nord RHF.

 

Under enhver omstendighet har innklagede ikke opptrådt i strid med god forretningsskikk eller fremsatt villedende markedsføringspåstander som er egnet til å påvirke etterspørselen. Det er ikke gitt uriktige opplysninger. Avlysingen av konkurransen skyldtes at det etter avvisning av Atea AS som følge av klage fra Bedriftssystemer kun gjensto ett gyldig tilbud som lå over anskaffelsens budsjett.

 

På samme tid hadde UiT under oppføring et nytt Teknologibygg med datasenter i kjelleren. Organisasjonene så et stort potensial i å samkjøre datasentrene.

 

Ettersom det var ledig kapasitet i datahallen tilbød Helse Nord IKT HDO plass etter at HDO hadde henvendt seg med en forespørsel om avklaring av om det fantes aktuelle haller internt før man gikk ut med en offentlig anbudsprosess. Morselskap må kunne dele sine erfaringer med datterselskap uten at det anses for å være i strid med god forretningsskikk. Det fremlagte brevutkastet der det sto at egnede lokaler ikke var tilgjengelig i Nord Norge ble aldri sendt.

Helse Nord IKT har ikke gått ut og tilbudt leie på markedet. Datasentrene ved UiT og Helse Nord IKT har samlet en overskuddskapasitet, og denne overskuddskapasiteten er leid ut til HDO. Markedsføringsloven kan ikke være til hinder for at offentlige organer i et mor og datterforhold opptrer på den måte Helse Nord IKT har gjort i denne sammenhengen.

 

 Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

 

Utleie av datahall mot betaling må anses som næringsvirksomhet. Helse Nord RHF er et helseforetak, men den delen av virksomheten som denne saken knytter seg til er av forretningsmessig art. Når det offentlige opptrer som næringsdrivende er virksomheten underkastet markedsføringslovens regler om god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

 

Næringslivets konkurranseutvalg har ikke gjennom klagesaken fått nærmere informasjon om de øvrige tvister som verserer mellom partene. Det synes imidlertid som om disse sakene knytter seg til andre forhold enn de markedsføringsrettslige. Utvalget finner derfor at saken faller inn under utvalgets mandat, og at den er egnet til behandling i utvalget.

 

Uriktig eller ufullstendig informasjon til en potensiell kunde kan etter omstendighetene være en villedende fremstilling i strid med markedsføringslovens § 26. I nærværende tilfelle er det særlig fremholdt at innklagedes uttalelse inntatt i et brevutkast til HDO om at "Helse Nord IKT allerede hadde vært ute i det kommersielle markedet for å finne egnede arealer til sitt bruk, men at dette ikke var tilgjengelig i Nord Norge" er villedende. Klager fremholder at uttalelsen er udokumentert og uriktig all den tid klager, og antakelig også flere andre aktører i regionen, ville kunne stille til rådighet egnede arealer.

 

Dette brevet er imidlertid etter det opplyste ikke sendt. Det fremstår som uklart for utvalget hva som er blitt formidlet muntlig mellom innklagede og HDO. Utvalget legger imidlertid uansett vekt på at HDO selv, som er eid av de fire helseforetakene, herunder innklagede, den 2. oktober 2013 sendte en forespørsel til innklagede "for å avklare om det finnes aktuelle haller internt i helse (RHF/NHN) før HDO må gå ut med en offentlig anbudsprosess". Det er derfor etter utvalgets syn ikke sannsynliggjort at eventuelle uttalelser om mangel på egnede lokaler ville ha betydning for HDOs etterspørsel, all den tid HDO uansett først hadde til hensikt å utnytte intern kapasitet i samme konsern.

 

Utvalget kan derfor ikke se at vilkåret i markedsføringslovens § 26 om at en eventuell uriktig eller villedende fremstilling har vært egnet til å påvirke etterspørselen etter tjenester i form av utleie av kapasitet i datahall er oppfylt.

 

Etter utvalgets syn foreligger det i denne saken ingen særlige omstendigheter som bringer forholdet inn under generalklausulen i markedsføringsloven § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34