SAK 04/2016

Spørsmål om markedsføring av antirustbehandling er villedende og i strid med markedsføringsloven § 26, og forskrift om sammenliknende reklame § 3, samt § 25 som stridende mot god forretningsskikk.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 25. august 2016.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Sigrid Toft Fløystad, Øystein Askim og Cathrine Lødrup.


SAK 04/2016


Klager: Rettedal Bilkontroll AS
v/ daglig leder Olav J. Rettedal
Kleppvegen 102
4051 Sola


Innklaget: Enger & Hedlund AS
v/ daglig leder Thomas Bull Enger
Postboks 16
3401 Lier


Prosessfullmektig: Advokat Laila T. Kristjansson
Visma Advokater AS
Postboks 9495 Sluppen
7496 Trondheim


 

Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføring av antirustbehandling er villedende og i strid med markedsføringsloven § 26, og forskrift om sammenliknende reklame § 3, samt § 25 som stridende mot god forretningsskikk.
 

Sakens parter:
Rettedal Bilkontroll AS (Rettedal), driver antirustbehandling av biler, og har en rekke forhandlere i Norge. De har blant annet agentur på Fluid Film lanolinbasert antirustolje på det norske markedet.
 

Enger & Hedlund AS (Enger & Hedlund) har agenturer for kjemi- og rengjøringsprodukter, sprøyteutstyr samt lakkforsegling til biler, og har forhandlere over hele landet. De er importør /distributør for blant annet Mercasol antirustprodukter i Norge.

 

Klager, Rettedal, har i det vesentlige anført:
Enger & Hedlund bryter markedsføringsloven ved sin annonsering. Følgende annonse har stått gjentatte ganger i tidsskriftene Motor og Autofil siden februar 2015:


 

 Følgende påstander er dels villedende, uriktige, udokumenterte eller inneholder nedsettende omtale:
1.    «Mercasol antirustprodukter… er godkjente av bilfabrikker/bilimportører for å brukes uten at bilens garanti påvirkes.»
2.    «Mercasol antirustprodukter .. er utviklet.. i samarbeid med.. forskningsinstitutt»
3.     «En ordentlig rustbehandling tar 2-3 dager»
4.    «Mercasol antirustprodukter … holder i minst 3 år..»
5.     «…kan ikke sammenliknes med «rustbehandlinger» med olje eller ullfett..»
6.    «..der man hverken demonterer..»
7.     «…der man hverken …vasker..»
8.    «..der man hverken…benytter godkjente produkter!»
9.    «Kontakt… for en ORDENTLIG ANTIRUSTBEHANDLING!»

 

Enger & Hedlund forsøker å stemple Fluid Films produkter som mindreverdige og annenrangs. Fluid Film må prøves for å forstå. Egenskapene er unike og kundene entusiastiske, noe produktanmeldelser, uttalelser på nettet, fra verksteder mm. viser.
 

Påstandene i annonsen gir derfor en uriktig og villedende fremstilling, og innebærer villedende sammenliknende reklame og nedsettende omtale av behandling med lanolinolje i strid med markedsføringsloven § 3 jf. § 26 og forskrift om sammenliknede reklame §§ 2 og 3. Annonsen innebærer også brudd på markedsføringsloven § 25. Fluid Film verkstedene er alene i Norge om å antirustbehandle biler med lanolinolje/ullfett. Annonsen taler derfor i praksis ikke bare nedsettende om en type produkt, eller en gruppe konkurrenter, men spesifikt om Fluid Film verkstedene og Fluid Film som produkt.
 

I et innlegg i Bilfag, etter en redaksjonell artikkel om Fluid Film antirustolje, fremkommer en rekke uriktige og udokumenterte påstander fra innklagede. Denne er gjengitt på hjemmesiden til et Mercanolverksted. På en årlig samling Mercanolverkstedene har, ble det i februar undervist om Fluid Film på Power Point. Det ble da sammenliknet punkt for punkt kontra Mercanol. Det ble der direkte feilinformert, og innklagede holdes medansvarlig for en rekke udokumenterte påstander og grov feilinformasjon.
 

Også på innklagedes hjemmeside fremkommer uriktig og villedende markedsføring om hvem som produserer antirustmidler, hvilke som inneholder/ikke inneholder løsningsmidler og om at det finnes gjeldende standarder for antirustprodukter. Det finnes ikke noen standarder i Norge.
 

Feilinformasjon og nedsettende utsagn på nettsider, facebook og andre kanaler, samt at slike feilaktige påstander formidles til kunder, er i strid med markedsføringsloven kapittel 6 og i strid med god forretningsskikk.

 

Innklagede, Enger& Hedlund AS, har i det vesentlige anført:
Klagen er trolig en reaksjon etter at Enger & Hedlund i samarbeid med Valvoline Oil AS (Tectyl) har korrespondert med to av Rettedals viktigste kunder for Fluid Film for å få dem til å stanse sin ulovlige markedsføring av lanolinolje.
 

Enger & Hedlund har i mange år hatt den klart største markedsandelen av antirustverksteder i Norge og er foretrukket samarbeidspartner for en rekke bilimportører. De innehar dokumentasjon fra bilfabrikker/bilimportører som berettiger at Mercasol er godkjent. Det ligger mange års arbeid bak å få disse godkjenningene og dokumentasjonen er å anse som bedriftshemmelighet som de av konkurransehensyn ikke vil dele med klager eller andre konkurrenter.
 

Enger & Hedlund kan dokumentere at flere bilimportører underkjenner bruk av oljebehandling/ullfett. I tillegg har Norges to største bilhus, Harald A. Møller AS og Bertel O. Steen muntlig gått ut og sagt at de kun godkjenner bruk av anerkjente antirustprodukter som Mercasol, Tectyl og Dinitrol.
 

Produsenten av Mercasol, Auson AB har i mange år samarbeidet med Volvo, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås og KIM AB i Stockholm. Auson har blant annet utviklet produkter som overholder Volvos interne standarder og krav, samt kravene i Svensk Standard SS 186511 m.fl. Enger &Hedlund mener at antirustprodukter som overholder disse kravene i Svensk Standard har god kvalitet og er meget godt egnet for å bruke ved etterbehandling/rustbeskyttelse av biler. Produkter som ikke klarer disse standarder er mindre egnet for å benyttes ved rustbeskyttelse på ettermarkedet.
 

Innklagede kan ikke se at deres annonse på noen måte gir en uriktig og villedende fremstilling av deres produkter. De har forholdt seg til sannhetsprinsippet, hvilket i stor grad bekreftes i klagen der det redegjøres for og rettferdiggjøres hvorfor de bruker kortere tid, hvorfor de ikke vasker bilen, hvorfor de ikke demonterer skjermer, ikke har søkt om godkjenning for sine produkter mv.
 

På antirustmarkedet foreligger det i dag en rekke konkurrerende produkter. Klagen fremstår som et forsøk på å overbevise NKU om at Fluid Film er et godt produkt, med vel så gode egenskaper som Mercasols produkter. Det er imidlertid ikke opp til NKU å avgjøre det. Spørsmålet er om Enger & Hedlund har brutt markedsføringsloven i sin markedsføring.
 

Enger & Hedlunds markedsføring fremstår som seriøs og ryddig. Produkter gjennomgår testing opp mot gjeldende standarder slik at deres kunder og forbrukerne skal være trygge på de produktene de kjøper. Dette informerer de om i sin markedsføring, til beste for forbrukerne. Dette er ikke villedende markedsføring.
Videre henvises til referansekunder i form av bilfabrikker og bilimportører som har uttalt seg positivt om deres produkter. Dette er heller ikke villedende eller på annen måte i strid med god forretningsskikk eller rammes av markedsføringsloven på annen måte.
 

Det bestrides at innklagede ikke overholder kravene til god forretningsskikk. De holder seg godt innenfor de grenser lovgivningen stiller.
De kan for øvrig ikke holdes ansvarlig for hva verksteder gir uttrykk for muntlig og skriftlig seg imellom, ei heller på sosiale medier. Dette er selvstendige næringsdrivende som klager selv får kontakte om de har noe å klage på.
 

Fluid Film og Mercasol er sammenliknbare produkter som omfattes av bestemmelsen om sammenliknende reklame. Innklagede har imidlertid i sin markedsføring ikke gitt villedende sammenlikninger og har kun sammenliknet objektivt egenskaper ved produktene som er «konkrete, relevante, dokumenterbare og representative», jf. forskriftens § 3, a) og c).
Innklagede har dokumentasjon for sine påstander.
 

Rettedal markedsfører for øvrig sine produkter under slagordet «Stopper RUST». Det forutsettes at de kan dokumentere denne påstanden, ref. sannhetsprinsippet og markedsføringsloven § 26, jf. forskrift om sammenliknende reklame § 3 a) og c).
De har heller kommentert det forhold at de omtaler Fluid Film Spray som «verdens beste og mest anvendelige spray», hvilket fremgår av deres nettside.
De har heller ikke dokumentert en rekke av sine påstander.
 

Påstand:
1.    Prinsipalt: Klagen avvises
2.    Subsidiært: Enger & Hedlund AS sin markedsføring anses ikke villedende og i strid med markedsføringsloven § 26 og heller ikke i strid med forskrift om sammenliknende reklame § 3.
 


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:
 

Innklagede har påstått saken avvist, uten at det er gitt noen nærmere begrunnelse for dette. I vedtektene for Næringslivets konkurranseutvalg § 1, siste avsnitt, er grunnlagene for å kunne avvise en sak angitt. Utvalget kan ikke se at det i denne saken foreligger slike grunner. Saken er i kjerneområdet for det utvalget kan uttale seg om, og det er etter utvalgets oppfatning ikke noe som ellers tilsier at saken er uegnet for behandling.
 

Spørsmålet er om annonsen som har stått i tidsskriftene Motor og Autofil, samt visse utsagn på innklagedes hjemmeside er å anse som «villedende fremstilling» og «egnet til å påvirke etterspørselen», jf. markedsføringsloven § 26, og om utsagnene er i strid med vilkårene for tillatt sammenliknede reklame.
 

Behandlingen av saker i Næringslivets Konkurranseutvalg er basert på kontradiksjon, og utvalget kan ikke basere sine uttalelser på annet materiale enn det som er fremlagt i saken og gjort kjent for begge parter. 
 

Markedsføringspåstander må kunne dokumenteres for å være tillatt.
 

Innklagede har ikke fremlagt dokumentasjon i saken for at det foreligger noe som kan karakteriseres som godkjenningsordning for antirustprodukter, eller at bilfabrikker/bilprodusenter har godkjent Mercasol antirustprodukter spesielt. Heller ikke er det fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at Mercasol produkter er utviklet i samarbeid med bilfabrikker og forskningsinstitutt. 
 

Innklagede har derfor ikke kunnet dokumentere noe grunnlag for påstandene «Mercasol antirustprodukter benyttes fordi:»
«De er godkjente av bilfabrikker/bilimportører for å brukes uten at bilens garanti påvirkes.» 
«De er utviklet i Norden for det nordiske klimaet i samarbeid med bilfabrikker og forskningsinstitutt.»  

 

Det er derfor Næringslivets Konkurranseutvalgs oppfatning at disse påstandene er egnet til å villede en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet gjennomsnittsforbruker, og derigjennom påvirke etterspørselen. Denne del av annonsen er således i strid med markedsføringsloven § 26.
 

Annonsen inneholder også følgende utsagn:
«En ordentlig rustbehandling tar 2-3 dager, holder minst 3 år og kan ikke sammenliknes med «rustbehandlinger» med olje eller ullfett der man hverken demonterer, vasker eller benytter godkjente produkter! Kontakt nærmeste medlem i Norsk Antirustforening for en ORDENTLIG RUSTBEHANDLING»

 

Ordlyden i sin helhet tilsier at dette ikke bare er å anse som en angivelse av positive egenskaper ved innklagedes produkt, men er en sammenlikning som retter seg mot klagers virksomhet og de antirustproduktene som de benytter. Fluid Film verkstedene er etter det opplyste alene i Norge om å antirustbehandle biler med lanolinolje/ ullfett, og påstanden er derfor å anse som en direkte sammenliknende reklame. Bruk blant annet av begrepet «rustbehandlinger» satt i anførselstegn, og uthevingen av innklagedes produkt som ORDENTLIG RUSTBEHANDLING, kan etter utvalgets oppfatning vanskelig oppfattes som noe annet enn en negativ omtale av klagers produkter. Sammenlikningen er ikke relevant, objektiv og fair, men inneholder tvert imot nedsettende omtale av en konkurrents varer og tjenester. Hele denne del av annonsen er etter Næringslivets Konkurranseutvalgs syn, villedende, egnet til å påvirke etterspørselen og en ulovlig sammenliknende reklame i strid med markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenliknende reklame § 3, bokstav a, c og d.  
 

På innklagedes hjemmeside fremkommer følgende utsagn:
«Mercasol produseres av Auson AB i Sverige, som er nordens eneste produsent av antirustmidler.» «Samtlige produkter er harmonitestet og godkjent etter gjeldende standarder».  Etter utvalgets syn er disse påstander heller ikke underbygget med tilstrekkelig dokumentasjon.  Påstanden «Noxudol er først og fremst en serie antirustmidler uten løsningsmidler», har et uklart meningsinnhold i den forstand at presentasjonen etterlater tvil om alle Noxudol produkter er uten løsningsmidler, hvilket ikke er tilfelle, eller om dette er ment å fremheve én egenskap ved Noxudolproduktene.

 

Det er Næringslivets Konkurranseutvalgs oppfatning at alle disse påstandene er egnet til å villede en gjennomsnittsforbruker og til å påvirke etterspørselen, og påstandene er dermed i strid med markedsføringsloven § 26.
 

Klager har opplyst at enkelte verksteder, kunder og andre som har en tilknytning til innklagede, har fremsatt feilinformasjon og nedsettende omtale av klagers produkter og tjenester på ulike nettsider, sosiale medier og i andre kanaler, og mener dette viser at innklagedes opptreden er i strid med god forretningsskikk. Det er utvalgets syn at det ikke er grunnlag for å hevde at innklagede har tilskyndet en slik opptreden og innklagede kan ikke holdes ansvarlig for hva andre publiserer i ulike kanaler. Innklagede kan dermed etter Næringslivets Konkurranseutvalgs syn ikke sies å ha opptrådt i strid med god forretningsskikk i denne sammenheng, og forholdet rammes ikke av markedsføringsloven § 25.
 

For øvrig tar Næringslivets Konkurranseutvalg ikke stilling til innklagedes påstander om at også klager benytter markedsføringspåstander som er i strid med markedsføringsloven. Dette er ikke en del av angjeldende sak.
 

Uttalelsen er enstemmig. 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34