SAK 10/2016

Saken gjelder: Spørsmål om emballasjedesign på to produkter i produktserien Folkets Fristelser Asiatisk Snacking utgjør etterlikninger av SaritaS Kylling Tikka Masala i strid med markedsføringsloven § 30/og eller § 25.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 28. november 2016.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Sigrid Toft Fløystad, Øystein Askim, Aud Lundstad, Øystein Bu, Fredrik Hiorth og Cathrine Lødrup.


SAK 10/2016


Klager: Orkla Foods Norge AS
Postboks 423 Skøyen
0213 Oslo


Prosessfullmektig: Advokat Martin Berggren Rove
Advokatfirmaet Selmer DA
Postboks 1324 Vika
0112 Oslo


Innklaget:  Unil AS
Postboks 290 Skøyen
0213 Oslo


Prosessfullmektig: Advokat Andreas Nordby
Advokatfirmaet Thommessen AS
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo


 

Saken gjelder:
Spørsmål om emballasjedesign på to produkter i produktserien Folkets Fristelser Asiatisk Snacking utgjør etterlikninger av SaritaS Kylling Tikka Masala i strid med markedsføringsloven §§ 30/og eller § 25.


 

Sakens parter:
Orkla ASA er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarehandel, faghandel, storhusholdning og bakerimarkedet. Orklas merkevarevirksomhet består av forretningsområdene Orkla Foods, Orkla Confectionary & Snacks, Orkla Care og Orkla Ingredients, hvorav Orkla Foods Norge er ett av ti merkevareselskaper som inngår i forretningsområdet Orkla Foods.

Unil AS er ansvarlig for import, utvikling, innkjøp og markedsføring av produkter under NorgesGruppen AS’ egne merker, og har en portefølje på over 2500 produkter.
Unil sine merker selges både til dagligvare- og storhusholdningssektoren. Unil har produkter innen både mat- og non-food kategoriene, og fører merker som bla. First Price, Eldorado, Folkets, Unik, Fiskemannen og Jacobs Utvalgte.


 

Klager, Orkla Foods Norge AS (OFN) har i det vesentlige anført:
OFN har alle rettigheter til merkevaren og produktserien SaritaS. Sarita Sehjpal lanserte indiske ferdigretter under merket SaritaS allerede i 2003. Hun startet i det små og har lagt betydelig arbeid i å bygge opp merkevaren SaritaS. SaritaS ble overtatt av Riber & Søn i 2012, som igjen ble kjøpt opp av Orkla i 2013. Etter at SaritaS ble en del av Orkla konsernet har OFN foretatt store investeringer i ytterligere markedsføring av produktserien. De senere årene har markedsføringskostnadene knyttet til SaritaS vært på et tosifret millionbeløp årlig. SaritaS er av de mestselgende merkevarer innen indisk mat i dagligvare, med en markedsandel på rundt 20 %.
 

I februar 2015 ble SaritaS ferdigretter lansert med ny emballasje.
I begynnelsen av februar 2016 kom Unil med en serie frysevarer, blant annet Chicken Tikka Masala og Vegetar Indisk Snack Pack, begge i Folkets-serien, med en emballasje som gir et svært liknende helhetsinntrykk som den nye SaritaS emballasjen.
 

 


 

OFN er av den oppfatning at de to produktenes emballasje utgjør en etterlikning av SaritaS ferdigprodukter i strid med markedsføringsloven § 30.
 

Det kan ikke være tvilsomt at Unil hadde kjennskap til SaritaS og disse produktenes utforming i god tid før lanseringen av Folkets produktene. Unil er Norges gruppens «privat label» selskap og Norges Gruppen er forhandler for OFNs produkter, herunder SaritaS.
 

Unil har blant annet – og på samme måte som det forutgående SaritaS-designet, valgt å bruke:
-  En liknende oransje farge
-  Et stort sort innrammet felt som preger større deler av emballasjen
-  Stor hvit skrift i det sorte feltet i samme farge som den oransje bakgrunnsfargen
-  Et bilde av mat delvis skjult bak det sorte feltet
- «En smak av India» der SaritaS bruker «Taste of India»
-  En liten logo midtstilt øverst i det sorte feltet
 

Selv om det er mindre forskjeller i den konkrete utformingen av enkeltelementene, er det få designelementer på de aktuelle Unil-produktene som ikke har tilsvarende element i SaritaS design.
 

Fargevalg og plassering av elementene er en systematisk etterlikning. Fargen oransje er ikke en kategorifarge som det er nødvendig å bruke for å markere en relasjon til India eller indiske kyllingretter. Utformingen av designet til Unils emballasje skiller seg fra designutformingen på andre Folkets-produkter, noe som underbygger at det er snakk om en etterlikning.
Variasjonsmulighetene er ikke utnyttet.
 

Det foreligger direkte forvekslingsfare mellom produktene, og i alle fall en fare for indirekte forveksling. Det er samme type produkter – indiske matretter, ferdigretter, som retter seg mot samme kundegruppe. Det er helhetsinntrykket designet etterlater i en «rask» kjøpssituasjon – i forbifarten- som er avgjørende for vurderingen av forvekslingsfare i en sak som dette som gjelder dagligvarehandelen. Ulikhet i selve formen på emballasjen vil ikke hindre forvekslingsfare.
 

Det foreligger en urimelig utnyttelse av OFNs innsats og resultater i markedet. Unil-produktenes utseende har en OFN utvannende effekt for SaritaS særpreg og gjenkjennelseseffekt, som bidrar til at OFNs muligheter til å få avkastning på den betydelige kapitalinnsats som er nedlagt i markedsføringen av SaritaS produktene svekkes.
 

Unil har også handlet i strid med markedsføringsloven § 25. Unil har som konkurrent lagt seg unødig nærme opp til SaritaS ved utformingen av sin emballasje. SaritaS produkter har gjennom arbeid i 15 år og betydelige investeringer i markedsføring og produktutvikling tilkjempet seg anseelse som har gjort merkevaren til en av markedslederne innen indisk mat i dagligvare. Dette innebærer en urimelig utnyttelse av OFNs/SaritaS innsats og resultater og er skadelig for SaritaS særpreg.
 

I tillegg gjør forholdet mellom partene at Unil har en særlig oppfordring til å utvise forsiktighet med å legge seg tett opp til sin leverandørs emballasjedesign. NorgesGruppens rolle som forhandler av klagers produkter gir Unil innsikt i omsetningen av klagers produkter, og følgelig en særlig anledning til å kartlegge hvilke produkter som selger godt og hvilken innsats som legges ned fra leverandørens side for å oppnå dette. Dette forholdet bør tilsi at forhandleren, NorgesGruppen/Unil utviser forsiktighet med utformingen av egne produkter og i særlig grad må søke å utnytte variasjonsmulighetene som utvilsomt foreligger i nærværende sak. Ved sin nærgående etterlikning har Unil opptrådt i strid med god forretningsskikk.

 

Innklagede, Unil AS (Unil) har i det vesentlige anført:
Det bestrides at produktene Chicken Tikka Masala og Vegetar Indisk Snack Pack i serien Folkets utgjør etterlikninger av SaritaS Kylling Tikka Masala i strid med markedsføringsloven §§30 og/eller 25.
 

Produktene som selges under merket Folkets Fristelser Asiatisk Snacking, Folkets, erstattet Kitchen Joy-serien, som tidligere var en del av NorgesGruppens sortiment. Innholdet i Folkets er derfor i praksis det samme som for Kitchen Joys vedkommende, og derfor velkjent blant forbrukerne. Dette er frosne asiatiske matretter. Folkets Fristelser Asiatisk Snacking er en produktserie som består av flere produkter enn klagen gjelder. OFN har på selektivt grunnlag valgt å trekke ut to av produktene fra denne serien, som de sammenlikner med ett av produktene i SaritaS serien. De aktuelle produktene tas dermed ut av sin sammenheng.
Folkets-serien sett under ett viser at de valg som er gjort med hensyn til farger, er foretatt for å differensiere mellom produktene, ikke å legge seg nær opp til designet til SaritaS.
 

Det foreligger ikke noen fast designprofil for produktene som markedsføres under merket Folkets, så det er ikke riktig at det bare er produktene som inngår i Folkets Fristelser Asiatisk Snacking, som skiller seg fra designutformingen på andre Folkets produkter.
Hvor logoen er plassert på de ulike Folkets produktene er også helt tilfeldig og beror på det aktuelle designet på vedkommende produkt.
 

De to innklagede produktene må vurderes separat av NKU.
 

Produktene klagen gjelder er ulike, både hva gjelder innhold og bruksformål, og dette får betydning for etterlikningsvernets rekkevidde. Folkets er frosne produkter, mens SaritaS er ferske ferdigretter. Indisk Snack Pack er en helt annen matrett enn SaritaS.
 

Etterlikningsvernet strekker seg ikke langt i denne saken, designet til SaritaS er verken særpreget eller originalt.
 

Produktene er ikke tilstrekkelig like til at det foreligger en etterlikning etter markedsføringsloven § 30. Det er en rekke forskjeller i designet, blant annet emballasjens utforming, logoene er forskjellige, selve skrivemåten i farger og fonter på produktnavnene, fargebruken generelt og billedbruken er forskjellig. Produktene etterlater et forskjellig helhetsinntrykk. SaritaS etterlater et orientalsk og mykt helhetsinntrykk, mens Folkets har et renere formspråk og designmessig uttrykk/profil. De likheter som foreligger mellom produktenes design må tilskrives bruk av generiske elementer som OFN ikke kan hevde enerett til. Dette gjelder særlig bruken av fargen oransje – som gir assosiasjoner til India og som utgjør et naturlig og vanlig fargevalg for matretter med slikt opphav, men også avbildninger av matretten som produktet inneholder, samt bruk av beskrivende produktnavn.
 

Det foreligger ikke fare for forveksling. Saken gjelder produkter som ikke inngår i samme produktkategori. Designet til Folkets inneholder så mange adskillende elementer at det ikke foreligger forvekslingsfare.
 

Det konkrete SaritaS designet saken gjelder ble lansert først i 2015 og har derfor vært på markedet i kort tid. Det kan derfor ikke være riktig at det nåværende designet til SaritaS er å anse som sterkt innarbeidet som følge av langvarig bruk og omfattende markedsinnsats som anført av klager. Det foreligger ingen urimelig utnyttelse av klagers innsats.
 

Det foreligger ingen tilleggsmomenter i denne saken som bringer forholdet inn under markedsføringsloven § 25.
 

Det foreligger ingen klanderverdige forhold eller en urimelig etterlikning fra Unils side. Unil har heller ikke utnyttet OFNs innsats eller resultater. Det forhold at designet til SaritaS bare har vært svært kort tid på markedet, innebærer at de NKU-sakene klager har vist til i denne sammenheng bare i svært begrenset utstrekning er av interesse. Det forhold at NorgesGruppen og OFN er i et kunde-leverandørforhold, medfører ikke en skjerpet lojalitets- eller avstandsplikt i dette tilfellet. Det er Unil som er innklaget i saken, ikke Norges Gruppen. Det foreligger verken noe kunde- eller leverandørforhold eller kontraktsforhold mellom Unil og OFN. I den utstrekning Unil skulle få informasjon om produkter fra NorgesGruppen, er dette i all hovedsak informasjon som Unil selv kan skaffe til veie.
 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:
 

Innklagede har med sin nye emballasjedesign på produktene Chicken Tikka Masala og Vegetar Indisk Snack Pack i produktserien Folkets Fristelser Asiatisk Snacking, i fellesskap kalt Folkets, langt på vei benyttet samme fargekart som på emballasjen for produktet SaritaS Kylling Tikka Masala. Hovedfargene rødoransje, sort og hvitt er gjennomgående hos begge. Dette gjør at det er en viss likhet mellom emballasjene på de konkurrerende produktene.
 

Til tross for denne likheten i fargevalg er Konkurranseutvalget av den oppfatning at emballasjen til de to Folkets produktene ikke utgjør etterlikninger av SaritaS Kylling Tikka Masala i strid med markedsføringsloven § 30.
 

SaritaS er en ferdigrett og emballasjen er tilpasset dette. Selve matretten er synlig plassert i en beholder av aluminium/plast, delvis tildekket av pappemballasje.  Emballasjen til Indisk Snack Pack er firkantet, større og flatere enn SaritaS, og er også en helt annen matrett, slik navnet tilsier. Også emballasjen til Folkets Chicken Tikka Masala er annerledes i sin form og størrelse enn SaritaS. Hele emballasjen er av papp, og matretten er ikke synlig plassert i en beholder. Selve produktnavnet Chicken Tikka Masala er generisk.
 

Folkets ChickenTikka Masala og Vegetar Indisk Snack Pack har ikke samme emballasjeform eller størrelse, men har samme formspråk for så vidt gjelder hovedelementene farge, logo, skrifttype mm, og behandles derfor i denne sammenheng samlet.
 

Konkurranseutvalget finner det ikke dokumentert i denne saken at det er noen klar kategorifarge for produkter knyttet til India. Rødt/oransje er likevel ofte benyttet som hovedfarge på slike produkter, og SaritaS kan ikke ha noen enerett til å benytte denne fargen på sitt produkt.
 

Det er flere forskjeller i designelementene på produktene fra Folkets og SaritaS. SaritaS har en gjennomgående rødoransje bakgrunn, mens Folkets har et annet bakgrunnsmotiv, med et rødoransje banner midtstilt på emballasjen.  Folkets har et sort sirkelformet felt plassert på dette banneret, inneholdende logo/merkenavn og produktnavn, med hovedvekt på produktnavnet. I tillegg angis vekten. SaritaS har et tempelliknende utformet sort innrammet felt, der merkenavn og produktnavn fremgår, med logo/merkenavnet SaritaS særlig fremhevet. Fontene på skriften er også ulik på de to. Billedbruken er forskjellig. SaritaS har bilde av en ferdig tallerkenrett, mens Folkets på begge sine produkter har spredte bilder av de ulike delene av rettene som utgjør innholdet. Forskjellene mellom Folkets Indisk Snack Pack og SaritaS er større enn mellom Folkets Chicken Masala og SaritaS tilsvarende produkt.
 

Det er Konkurranseutvalgets oppfatning at det ikke foreligger fare for forveksling i en ikke uvesentlig del av omsetningskretsen mellom noen av de to Folkets produkter og SaritaS.
 

Begge Folkets produkter er frysevarer i motsetning til SaritaS som er en ferdig ferskrett. Dette i seg selv forhindrer ikke nødvendigvis at fare for forveksling kan oppstå. I dette tilfellet etterlater imidlertid produktene fra Folkets og SaritaS etter Konkurranseutvalgets syn uansett et ulikt helhetsinntrykk.  Variasjonsmulighetene, både med hensyn til selve emballasjens form og de ulike designelementene/formspråket, er utnyttet i tilstrekkelig grad på produktene fra Folkets, til å adskille disse fra SaritaS produkt.
 

Merkenavnet SaritaS er innarbeidet gjennom mange års bruk, mens den nye emballasjedesignen ikke er innarbeidet over særlig lang tid, og har derfor ikke samme gjenkjennelseseffekt. Merkenavnet er imidlertid sterkt fremhevet på emballasjen for SaritaS Chicken Tikka Masala. Dette bidrar til at SaritaS bevarer sin identitet.
 

Etter Konkurranseutvalgets syn er det heller ikke særlige forhold i saken som bringer Folkets emballasje i strid med god forretningsskikk, og denne rammes ikke av markedsføringsloven § 25.  Folkets emballasje er ikke så nærgående at det foreligger noen urimelig utnyttelse av SaritaS innsats eller resultater. Konkurranseutvalget kan heller ikke se at det i denne saken er holdepunkter for å tillegge det betydning at innklagede Unil er et heleid datterselskap av Norgesgruppen, som igjen er forhandler av OFN’s produkter.
 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34