Sak 3/2017

Saken gjelder: Om uttalelser i radio knyttet til pågående debatt om personsikkerhet ved slokkesystemer samt tilsvarende uttalelser i en anbudsprosess er nedsettende omtale av en konkurrents produkter etter markedsføringsloven § 25 eller villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 26.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 30. mai 2017.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Cathrine Lødrup, Maja Glad Pedersen, Pernille Børset, Gunn Berit Jomaas, Aud Lundstad og Unn Grønvold Nikolaisen.  


SAK 3/2017


Klager: 
Fire Eater Norge AS
Tangen 16
4070 Randaberg

 

Prosessfullmektig: Advokat Ulf-Einar Staalesen
Nordbøgata 9a
4006 STAVANGER 

 

Innklaget: Tore Eide AS 
Spelhaugen 8
5147 FYLLINGSDALEN

 


Saken gjelder:
Om uttalelser i radio knyttet til pågående debatt om personsikkerhet ved slokkesystemer samt tilsvarende uttalelser i en anbudsprosess er nedsettende omtale av en konkurrents produkter etter markedsføringsloven § 25 eller villedende markedsføring etter markedsføringsloven § 26.Sakens parter:
Klager, Fire Eater Norge AS (Fire Eater), utvikler, selger og markedsfører inergen slokkesystem for bruk innen bygg, industri, tekniske rom, maritime og offshore innretninger. I den senere tid er slike anlegg også levert for brannsikring i oppholdsrom for personer, slik som omsorgsboliger, boligblokker, produksjonsanlegg og vegtunneler. Systemet leveres således også til bruk i rom der sprinkleranlegg tradisjonelt har vært benyttet.
Innklagede, Tore Eide AS (Tore Eide), leverer også slukkesystem, så vel slokkegassystemer som sprinkleranlegg. For bemannede rom tilbyr ikke Tore Eide slokkegassystemer.Kort om sakens bakgrunn:
Partene er uenige om tryggheten knyttet til bruk av slokkegasser i annet enn tekniske og ubemannede rom. NRK's program Her og NÅ den 26. januar 2017 omhandlet sikkerhet ved gass slokkesystemer, med utgangspunkt i at Fire Eater hadde installert inergen slokkeanlegg i rådhuset i Bergen. Blant de intervjuede var Øystein Hovda fra Fire Eater og Ole Jacob Eide fra Tore Eide, samt andre branneksperter og rådmannen. Ole Jacob uttalte følgende:I tillegg har innklagede i forbindelse med anbudsprosess for interkommunalt vann, avløp og renovasjon, og i en e-post som svar på en prisforespørsel på inergengasssystem for anvendelse i et hybelbygg uttalt seg svært kritisk til anvendelse av gasslokkesystemer, herunder:

"Vi leverer inergenanlegg og andre slokkegasser til spesielle risiko objekt, men vil ALDRI selge dette som personsikringssystem, eller bruke det som alternativ til sprinkler i et hybelbygg som det her er snakk om.

Slik praksis er trolig også lovstridig, siden systemet ikke har nødvendige godkjenninger.

… Hvis noen ligger igjen i bygget fordi de er handicappet, er røykforgiftet, mangler oksygen, vil de omkomme raskt"
Klager, Fire Eater, har i det vesentlige anført:
Inergen slukkesystem oppdager og slokker branntilløp på et tidlig tidspunkt. Før ble slike anlegg bare brukt i tekniske rom, men er etter hvert blitt mer og mer etterspurt ved brannsikring av oppholdsrom slik som omsorgsboliger, boligblokker, produksjonsanlegg og vegtunneler. Inergen gir ikke de samme følgeskader som brannslokking ved vanntilførsel gjennom sprinkleranlegg.

Innklagede, Tore Eide, er en av de største leverandører av sprinkleranlegg for vannslokking i Norge. Det må antas at innklagede misliker konkurransen fra klager idet innklagede gjentatte ganger overfor så vel etablerte og potensielle kunder har fremført feilaktige påstander om anvendelse av inergen slokkeanlegg.

Blant prestisjemessige oppdrag som Fire Eater har fått, er installasjon av inergengass slokkeanlegg i Bergen rådhus. Tore Eides administrerende direktørs uttalelser i et NRK-program om at klagers leveranse kan ta livet av folk og at bystyret kan være i livsfare, har resultert i flere henvendelser fra kunder hos klager.

Klager anser innklagedes opptreden som svært alvorlig. Innklagedes opptreden samt uriktig og nedsettende omtale av klagers produkter er i strid med markedsføringsloven §§ 2, 3, 25 og 26.

Det medfører ikke riktighet at inergen slokkesystem mangler godkjenning all den tid det ikke finnes noen godkjenningsordning for dette verken nasjonalt eller internasjonalt. Inergen er designet for å kunne slokke brann før den har fått gjort skade, til forskjell fra sprinkleranlegg som er designet for å kontrollere en brann inntil slokkemannskap kan slokke den. Inergen slokkesystem er ikke farlig; CO2 kompensasjon medfører at blodårene utvider seg og bidrar til at man har tilnærmet samme oksygenopptak i hjernen, og inergen slokker brannen, tilfører frisk luft og tynner ut røykgasser. I en inert atmosfære med inergen kan mennesker oppholde seg over tid. Inergen er personsikker og det er ingen helsefare knyttet til bruk av inert slokkegass/Inergen.

Innklagede selv fremhever på sine nettsider at angitte slukkegassystemer, herunder inergen slukkesystem, er personsikre.

Slik påstandene er fremført synes det å være liten tvil om at grensen for god forretningsskikk langt er overskredet. Ulike former for negativ omtale av konkurrenter kan rammes av markedsføringslovens § 25. Uttalelsene er også spesielt kritikkverdig sett opp mot § 26 som gir uttrykk for det såkalte sannhetsprinsippet, idet uttalelsene inneholder direkte usannferdige påstander om konkurrenters produkter.

På bakgrunn av innklagedes uttalelser til NRK, som ble kringkastet til en større lytterskare, kan det, uansett vurderingen av innklagedes tidligere kritikkverdige opptreden, ikke herske særlig tvil om at opptredenen er i strid med markedsføringslovens bestemmelser om god forretningsskikk. Ikke minst er det kritikkverdig at uttalelsen kom i etterkant av at innklagede var advart mot å fortsette med nedsettende omtale.

Påstandene fremsatt av innklagede, spesielt i radiosendingen, kan klart skade Fire Eater, og betydelig påvirke etterspørselen av selskapets varer og tjenester. Det bes derfor om at næringslivets konkurranseutvalg uttaler at Tore Eides omtale av ingergen brannlokkesystem er i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jfr. markedsføringsloven § 25.


Innklagede, Tore Eide, har i det vesentlige anført:
Innklagede er et av de største og mest erfarne og kompetente selskap innen slokkesystemer og branndeteksjon i Norge.

Uttalelser gitt på vegne av Tore Eide er en del av en pågående debatt om risiko ved gasslokkeanlegg for personsikring. Dette er en bred debatt som pågår i bransjen. Det vises til flere uttalelser fra tredjemenn vedlagt tilsvaret, herunder uttalelser som uttrykker bekymring for at lav oksygenkonsentrasjon fører til fare for liv og helse ved lengre tids eksponering, og at løsningen i liten grad er dokumentert.  De påklagede uttalelsene er derfor bare et innlegg i en pågående debatt som verken konkret relaterer seg til klager eller som på annen måte kan anses å være nedsettende omtale av en konkurrent.

Det er flere selskaper som tilbyr slokkesystem med slokkegass, herunder innklagede selv. Fire Eater er aldri nevnt i de påklagede uttalelsene.

Det spesielle med Fire Eater er derfor ikke at de tilbyr slokkesystem basert på slokkegasser eller "INERGEN" systemet, men at de tilbyr og installerer løsningen i annet enn tekniske og ubemannede rom. Det er bruken av slokkesystem basert på slokkegasser som inergen i annet enn tekniske og ubemannede rom som representanten for innklagede har uttalt seg om, ikke Fire Eater eller deres "INERGEN" system.

I klagen var det ikke fremlagt noen dokumentasjon for andre uttalelser enn dem som var avgitt til NRK. Det var NRK som tok kontakt med Eide og ba om en uttalelse. Tore Eide må ha anledning til å delta i denne debatten uten at det skal anses som stridende mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

Når det på innklagedes nettsider fremkommer at de slokkegassystemer som innklagede markedsfører er personsikre, så må dette ikke tas ut av sin sammenheng. Uttalelsen forutsetter at en rekke krav er oppfylt, blant annet maksimal oppholdstid og krav til utforming av rommet.

Selv om gjeldende standarder ikke forbyr inergen-gass i spesifikke bygg/rom, fremstår standardene som utformet på bakgrunn av bruk i tekniske rom.

All den tid uttalelsene er fremkommet som et ledd i en samfunnsdebatt, og heller ikke nevner klager eller klagers produkter, kan uttalelsene ikke anses å være markedsføring i strid med hverken markedsføringsloven §§ 25 og 26. Markedsføringsloven §§ 2 og 3 kommer ikke til anvendelse på forholdet.

De to kommentarene avgitt i tilknytning til anbudsprosessene berører heller ikke Fire Eater og deres produkt spesielt, men er en redegjørelse for hvorfor innklagede er skeptisk til at slokkegassystem var beskrevet i grunnlaget. Dette er ikke markedsføring, og heller ikke disse uttalelsene rammes av markedsføringsloven §§ 25 og 26.


Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Næringslivets konkurranseutvalg uttaler seg kun om forhold næringsdrivende imellom etter markedsføringslovens kapittel 6. Forhold etter markedsføringsloven §§ 2 og 3  omfattes ikke av utvalgets mandat, jfr. vedtektene § 1.

Markedsføringsloven § 26 er en spesialbestemmelse som angår villedende forretningsmetoder. Enhver form for meddelelse eller utsagn kan rammes, herunder også en muntlig uttalelse som kringkastes. Påstandene som fremkommer i NRK-innslaget så vel som i kommentarene knyttet til anbudsgrunnlagene, er etter det fremlagte bevismaterialet ikke dokumentert, hverken med hensyn til livsfare eller at levering av systemene krever godkjenning som ikke forefinnes. Uttalelsene har karakter av et tydelig standpunkt i en debatt og fremstår ikke som nøktern produktinformasjon, men anses likevel egnet til å påvirke etterspørselen etter inergen slokkegassystem.

Næringslivets konkurranseutvalg er likevel kommet til at uttalelsene ikke er i strid med hverken markedsføringslovens §§ 25 eller 26.  Uttalelsene er fremsatt som ledd i en samfunnsdebatt om helse og sikkerhet knyttet til brannslokkingsanlegg som installeres i rom der mennesker oppholder seg. Næringsaktører med kompetanse på brannslokkingsutstyr kan ikke være avskåret fra å delta i en slik debatt, og å uttrykke bekymring knyttet til helse og sikkerhet. Dette må gjelde selv om det skulle vise seg at påstandene ikke var riktige idet man over tid kan høste erfaringer som tilsier at gasslokkesystemer likevel er uten helserisiko. En næringsaktør må også kunne advare mot et anbudsgrunnlag dersom vedkommende mener at leveranse i henhold til grunnlaget kan innebære en helserisiko.

Næringslivets konkurranseutvalg mener derfor at markedsføringslovens § 26 må tolkes innskrenkende i lys av de vektige sikkerhets- og ytringsfrihetshensynene som tilsier at slik kritikk må kunne fremkomme uten de stringente dokumentasjonskrav som ellers gjelder for påstander fremsatt i markedsføringsøyemed. Uttalelsene anses ikke å være avgitt i næringsøyemed, men med det formål å advare mot bruk av systemer som det etter innklagedes syn er knyttet uavklart helserisiko til.

Det er ikke forhold som tilsier at uttalelsene er i strid med forbudet i markedsføringslovens § 25 mot handlinger i strid med god forretningsskikk.

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34