Sak 4/2017

Saken gjelder: Spørsmål om etterlikning av hvilestolmodell er i strid med markedsføringsloven §§ 30 og/eller 25.

 

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 30. mai 2017.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Bente Holmvang, Cathrine Lødrup, Maja Glad Pedersen, Pernille Børset, Gunn Berit Jomaas, Aud Lundstad og Unn Grønvold Nikolaisen.  SAK 4/2017Klager: IMG Group
Postboks 362
6230 Sykkylven

 


Prosessfullmektig: Advokat Katrine Malmer-Høvik
v/ Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Postboks 1829 Vika
0123 Oslo
 


Innklaget: Skeidarliving Group AS
Postboks 284
1541 Vestby


 


Saken gjelder:
Spørsmål om etterlikning av hvilestolmodell er i strid med markedsføringsloven §§ 30/og eller § 25.

 

Sakens parter:
IMG Group AS (IMG) er et datterselskap av Ekornes ASA. IMG er produsent blant annet av hvilestolmodellen Prince, som selges og markedsføres på det norske marked av Bohus kjeden.
 

Skeidar Livinggroup AS (Skeidar) er en møbelkjede som blant annet selger hvilestolmodellen Queen, som er utviklet og produsert hos Hjellegjerde Asia Co. Ltd. (Hjellegjerde)

 


Klager, IMG har i det vesentlige anført:
Hvilestolmodellen Prince har vært på det norske marked siden 2008 og har vært en salgssuksess i Norge. IMG ble høsten 2016 oppmerksom på at Skeidar startet salg og markedsføring av hvilestolmodellen Queen som er nært opptil identisk med IMG sin originale modell.
 

IMG henvendte seg til Hjellegjerde AS om saken, men fikk til svar at det norske selskapet ikke var produsent av hvilestolmodellen Queen og heller ikke hadde noen andre roller i forbindelse med salg og markedsføring av modellen. Varsel ble deretter sendt til Skeidar, der det ble påpekt at modellen utgjorde brudd på markedsføringsloven §§ 30 og 25. Varselet ble ikke besvart og salget fortsatte.
 

 
Prince-modellen
 

 


Queen-modellenIMG sin modell har vært en av deres bestselgende modeller helt siden lanseringen, noe Skeidar-konsernet trolig er kjent med all den tid stolen var solgt og markedsført gjennom dette konsernet de to første årene etter lanseringen. Det er liten tvil om at modellen har fungert som forbilde for Queen-modellen. Det foreligger følgelig en bevisst etterlikning i lovens forstand.
 

Etterlikningen utgjør en urimelig utnyttelse.
Prince stolen er original og særpreget og er en såkalt «recliner-stol», karakterisert ved en rygg og fotstøtte som kan reguleres opp og ned, samt en gyngefunksjon som reguleres med en pendelarm. Stolen er produsert i skinn eller stoff og er videre karakterisert med en synlig horisontal søm som markerer overgangen mellom rygg- og nakkestøtten, samt to vertikale sømmer som går fra ryggstøtten og hele veien til fotstøtten.
 

IMG var først på markedet med sin modell. Modellen er utviklet fra bunnen av, og det ligger en betydelig innsats bak produktutviklingen. IMG brukte 2 år på konseptutvikling, produktutvikling og markedstesting. Prince modellen har blitt solgt gjennom Skeidar konsernet i perioden 2008-2015 med et opphold i 2010. Etter at samarbeidet med Skeidar ble avsluttet ble Queen modellen lansert kort tid etter. Modellen fremstår som et forsøk på å erstattet tapet av Prince.
 

Skeidar har som tidligere distributør vært fullt klar over salgspotensialet til en modell som ligner på Prince. Markedsføringen fremstår dermed som en bevisst utnyttelse av den innsatsen som ligger bak IMG sin produktutvikling.
Hjellegjerde kan ikke høres med at modellen Hjellegjerde Duke kom på markedet før IMG Prince, og at Prince ble sett på som en billigere kopi av Hjellegjerde sin modell. Det er ikke korrekt. IMG lanserte de to modellene Prince og Lord i 2008. Kort tid etter lanseringen av disse to modellene kom flere liknende produkter på markedet, herunder Hjellegjerde Duke.
 

Det er produsert flere liknende produkter og produktutviklingshistorikken kan oppsummeres slik:
 

2008: IMG Prince lanseres og deretter IMG Lord noe senere.
2009: Hjellegjerde Duke lanseres. Duke er inspirert av IMG Prince, men er ikke en tro kopi.
2010: Modellen Oslo lanseres. Modellen Oslo er en tro kopi av IMG Lord, og trekkes fra markedet. Modellen erstattes med Hjellegjerde King.
2016: Hjellegjerde Queens lanseres. Queen er en tro kopi av IMG Prince.
 

Til tross for de mange variasjonsmulighetene som finnes har Skeidar valgt å markedsføre en ny hvilestolmodell som er nært opp til identisk med den originale og særpregede modellen fra IMG. Likhetene består blant annet i:
 

- Sømmønster/form på rygg
- Sømmønster/form på sete
- Form på armsidene
 

Det foreligger kun minimale forskjeller mellom de to modellene, herunder at den vertikale sømmen på fotstøtten til Prince er erstattet med en horisontal søm på fotstøtten til Queen. I tillegg er det en buet søm på armlenet til Queen som ikke gjenfinnes på Prince.

 

IMG legger til grunn at det helhetlige visuelle uttrykket til Queen og Prince vil etterlate et inntrykk av to svært like, om ikke identiske, modeller hos en alminnelig og gjennomsnittlig opplyst forbruker. Etterlikningen av IMG sin modell utgjør følgelig en klar forvekslingsfare, og utgjør en etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30.
 

IMG er kjent for navnene Prince og Lord. Navn som spiller på kongelige og adelige titler som tema, slik som King og Queen bidrar dermed ytterligere til forvirring blant forbrukerne. Navnevalgene er tilsynelatende bevisst valgt for å skape mest mulig nærhet til IMG.
 

Skeidar har bevisst utnyttet IMG sine resultatet for å forbedre sin posisjon i markedet. De illojale trekkene ved Skeidars markedsføring forsterkes ved at Skeidar har hatt et tidligere distributørsamarbeid med IMG. Skeidar burde derfor være fullt klar over at Queen modellen utgjør en etterlikning av Prince. Skeidar har heller ikke svart på IMG sine henvendelser, noe som vanskelig lar seg forene med god forretningsskikk, og de har dermed også opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25.
 

 

Innklagede, Skeidar, har i det vesentlige anført:
Hjellegjerde Asia Co. Ltd (Hjellegjerde) vil kommentere saken selv om klagen ikke er rettet mot dem. Den påklagede modellen er utviklet og produsert av dem, men er solgt og markedsført i Norge av Skeidar Livinggroup AS. Med lokasjon i Asia er det vanskelig å holde oversikt over hvilke modeller som selges i det norske marked.
 

Modellen Queen ble utviklet av Hjellegjerde i 2014 med bakgrunn i ønske om en ny variant av modellen King, et ønske som kom fra markedet utenfor Norge. Det var ønskelig å lage en rimelig stol med størst mulig gjenbruk av eksisterende komponenter samtidig som produktet inneholdt en del klassiske uttrykk som har vært brukt av Hjellegjerde en årrekke. Sømutrykkene som er benyttet i for eksempel sete og rygg var dermed i bruk av Hjellegjerde før IMG ble etablert.
 

En gjennomgang av oppbyggingen av stolen viser gjenbruken.
 

Søm mønsteret for eksempel i ryggen må regnes som et standarduttrykk som et utall av produsenter bruker i dag.
 

Det medfører ikke riktighet at King modellen har en noe lavere og kompakt rygg, da innmaten i modellene King og Queen er identisk og følgelig er alle ytre mål identiske også.
 

Søm mønsteret på setet er også gammelt og velbrukt og brukes på andre av våre reclinemodeller som for eksempel modell 775.
 

Armene på Queen er identiske med de som brukes på modellen King.
 

Søm mønsteret på fotbrettet er vesentlig forskjellig fra det som brukes på Prince.
 

Hjellegjerde sitt materialvalg på Queen er det samme som er brukt på en rekke av våre andre modeller og som har vært i markedet en årrekke. Materialvalget er nesten å regne som et standardvalg som de fleste produsentene benytter. Det samme gjelder funksjon/mekanisme.
 

Innenfor den delen av møbelmarkedet hvor de største volumene ligger er det mange produkter som kan være til forveksling like. Spesielt gjelder dette innenfor sofa, men også innenfor stoler er det en del produkter som kan forveksles. Queen kommer imidlertid ikke i den kategorien. Den skiller seg så markert fra Prince at den ikke kan sies å være i strid med markedsføringsloven § 30, og av samme grunn er salg og markedsføring heller ikke i strid med § 25.
 

Skeidar stiller seg helt bak Hjellegjerdes argumentasjon og dokumentasjon som tydelig viser at Hjellegjerde Queen ikke er etterlikning av IMG Prince.
Dessuten solgte Skeidar Hjellegjerde Duke relaxer før Skeidar tok inn IMG sin Prince modell i 2008.


 

Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

 

Stolen Prince fra IMG har mange fellestrekk med liknende type hvilestoler. Det er imidlertid ikke fremlagt dokumentasjon i saken som tilsier at Prince er så lite særpreget at den er uten et visst etterlikningsvern etter markedsføringsloven § 30.
 

Selv om vernet er relativt smalt har konkurrenter plikt til å utnytte de variasjonsmulighetene som foreligger. Hjellegjerde er produsent av stolen, men Skeidar har et eget ansvar etter markedsføringsloven for produkter de velger å ta inn i sitt sortiment og markedsføre i Norge. Etter Konkurranseutvalgets syn har stolene Prince og Queen så vidt betydelige likheter at Hjellegjerde/Skeidar ikke kan sies å ha utnyttet disse variasjonsmuligheter i tilstrekkelig grad.
 

Selv om Hjellegjerde som produsent har benyttet og gjenbrukt komponenter fra andre eksisterende produkter i egen produktrekke, er sammensetningen av disse blitt en hvilestol svært lik modellen Prince.
 

Konkurranseutvalget har merket seg at stolen Hjellegjerde King også har betydelige likheter med så vel Prince som Queen. Etter Konkurranseutvalgets syn fritar det imidlertid ikke Skeidar fra plikten til å utnytte variasjonsmulighetene på et nytt produkt som bringes på markedet. Dette er ikke gjort, og stolen Queen ligger tvert imot enda nærmere Prince i utforming enn King. 
 

Stolene har så vidt betydelige likheter at det etter Konkurranseutvalgets syn må legges til grunn at Prince har vært forbilde for Queen.
 

Stolene er tilnærmet identiske utover minimale forskjeller, herunder at den vertikale sømmen på fotstøtten til Prince er erstattet med en horisontal søm på fotstøtten til Queen. Etter Konkurranseutvalgets syn vil det visuelle helhetsinntrykk av stolene, for en alminnelig opplyst gjennomsnittsforbruker, etterlate et svært likt inntrykk. I tillegg er det valgt Queen som produktnavn, som på samme måte som Prince spiller på kongelige titler. Kombinasjonen av det visuelle inntrykk og navnevalg gjør etter Konkurranseutvalgets syn at det foreligger fare for forveksling i en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.
 

Skeidar var godt kjent med modellen Prince, som tidligere distributør av denne stolen i en årrekke. På bakgrunn av de opplysninger som er fremlagt i saken legger Konkurranseutvalget til grunn at stolen Queen kom på markedet kort tid etter at IMG avsluttet samarbeidet med Skeidar. Skeidar var kjent med at Prince har hatt betydelig suksess i markedet, og det å svært raskt lansere en tilnærmet identisk stol som Queen, fremstår som en urimelig utnyttelse av IMGs innsats og resultater.
 

Queen utgjør derfor etter Konkurranseutvalgets syn en ulovlig etterlikning av Prince, i strid med markedsføringsloven § 30.
 

Etter Konkurranseutvalgets syn er forholdet også i strid med markedsføringsloven § 25. Skeidar har med sitt kjennskap til stolen Prince gjennom et langvarig distribusjonsforhold utnyttet den innsikt om markedssituasjonen de hadde fått gjennom dette samarbeidet. De kapitaliserer på IMGs innsats og resultater ved selv raskt å markedsføre en stolmodell som ligger så nær opptil modellen Prince i utforming og navnevalg, med den fare for sammenblanding dette medfører. Forholdet anses etter Konkurranseutvalgets syn å stride mot god forretningsskikk næringsdrivende i mellom.
 


Uttalelsen er enstemmig.

 

 

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34