Sak 5/2018

Saken gjelder: Spørsmål om innklagede ved sin markedsføring av produktet Burnblock har brutt markedsføringsloven § 3 2.ledd, § 26 og § 27.UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 3. mai 2018. 
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Bente Holmvang, Jorun Thue, Monica Kvinge, Gunn Berit Jomaas og Magnus Feght.


SAK 5/2018


Klager: Woodify AS
Strandveien 39-41
3050 Mjøndalen 


Innklaget: Bare Tre AS
Tollbugata 51
3044 Drammen 
 
Saken gjelder:

Spørsmål om innklagede ved sin markedsføring av produktet Burnblock har brutt markedsføringsloven § 3 2.ledd, § 26 og § 27.

 


Sakens parter:

Både Woodify AS (Woodify) og Bare Tre AS (Bare Tre) driver med salg av treprodukter til byggenæringen.

 


Klager, Woodify har i det vesentlige anført:

Bare Tre bryter markedsføringsloven ved sin markedsføring av produktet Burnblock.

 

Burnblock er et brannbeskyttende middel som anvendes for å gjøre brennbart tre mindre brennbart. Burnblock består av følgende komponenter:

 

1.      85-90 % ammoniumfosfat

2.      5-10 % Natriumbenzoat (konserveringsmiddel E211)

3.      ca. 5 % Sitronsyre

 

Bare Tre annonserer i sin markedsføring av produktet Burnblock at produktet er

-          100% organisk

-          100% naturlig

-          100% bærekraftig

 

Dette er ikke dokumentert sammen med markedsføringen, og det kan ikke påvises noen dokumentasjon som kan bevise disse påstandene.

 

Burnblock består av 85 % Ammoniumfosfat, en ustabil kjemisk sammensetning som brytes ned til Ammoniakk og Diammonium Phosphate (gjødsel). Produktet kan derfor verken omtales som organisk, naturlig eller bærekraftig. Natriumbenzoat er et produkt fra petroleumsindustrien og er avhengig av produksjon av råolje. Det å markedsføre et produkt som fremstilles av råolje som 100 % bærekraftig må også anses som villedende markedsføring.

 

Samtlige påstander er feil. Hensikten med påstandene er sannsynligvis å villede forbruker/kunder til å tro at Burnblock er et mer miljøvennlig produkt enn det faktisk er. Samtidig referer de til en produktstandard som heter Økotex. Standarden er i denne sammenheng helt irrelevant da dette er en industristandard for tekstiler, og har følgelig ingenting med treproduksjon å gjøre.

 

Bare Tre sin markedsføring er i strid med markedsføringsloven § 3 2.ledd, § 26 og §27. Markedsføringen er misvisende, villedende og påstandene er ikke dokumentert.

 

Woodify har henvendt seg til Bare Tre uten å ha fått noen tilbakemelding. Det bemerkes at det er spesielt at de nå overlater til sin leverandør av brannbeskyttelsesmiddelet Burnblock å besvare klagen til NKU. Bare Tre tar ikke ansvaret selv for sin egen markedsføring.

 

I sitt tilsvar til NKU fremmes en rekke påstander og fremlegges rapporter og testresultater som til dels er uten relevans i forhold til de omtvistede markedsføringspåstander og som uansett ikke er dokumentasjon for påstandene.

 

Bare Tre må enten dokumentere sin påstander, eventuelt endre sin markedsføring slik at den er i tråd med markedsføringslovens bestemmelser.

 


Innklagede, Bare Tre har overlatt til Burnblock å besvare klagen, og har i det vesentlige anført:

Burnblock er 100 % biologisk nedbrytbart. Det vedlegges dokumentasjon vedrørende biodegradability. Dermed kan Burnblock behandlet tre inngå i sirkulær økonomi på linje med ubehandlet tre, og kan gjenvinnes uten hensyn til at det er brannimpregnert.

 

Burnblock inneholder

-          Ingen ingredienser anført på EU’s Reach list

-          Kun ingredienser som naturlig finnes i naturen

-          Kun ingredienser som er alminnelig anvendt i fødevareindustrien

 

I og med at Burnbloc i motsetning til konvensjonelle brannhemmere ikke inneholder ingredienser som borsyre, bromid eller liknende har vi via et EU sponset prosjekt i samarbeid med RI.SE og Dansk Teknologisk Institut, dokumentert LCA, impact on environment mv.

Dette er behørig dokumentasjon for å benevne Burnblock 100% naturlig og 100 % bærekraftig.

 

I og med at det benyttes organisk ammonium fosfat har vi belegg for å kalle Burnblock 100 % organisk. Likevel benyttes ikke lenger dette begrep da det på engelsk kan oppstå misforståelser da ordet «organic» på engelsk kan oppfattes både som økologisk og organisk.

 


Næringslivets Konkurranseutvalg vil uttale:

 

Påstandene om at produktet Burnblock er 100 % organisk, 100 % naturlig og 100 % bærekraftig, er etter konkurranseutvalgets syn kraftfulle markedsføringspåstander.

 

Det påhviler den som fremsetter markedsføringspåstander en plikt til å klargjøre meningsinnholdet i påstandene og underbygge påstandene med dokumentasjon, jf. markedsføringsloven § 3.

 

Dette ansvaret påhviler Bare Tre, som benytter påstandene i sin markedsføring av produktet Burnlock. Bare Tre retter sin markedsføring mot byggevarehandelen, men indirekte også til forbruker.

 

Etter Konkurranseutvalgets syn er meningsinnholdet i alle de tre påstandene uklart, og det foreligger ingen tilgjengelig dokumentasjon for kjøper som belyser hva det innebærer at produktet er 100 % organisk, 100 % naturlig og 100 % bærekraftig, eller hvordan man eventuelt har kommet frem til at så er tilfellet. Det er i selve markedsføringen ikke vist til tester, normer e.l. som underbygger påstandene, og det foreligger ellers ingen veiledning om hvordan påstandene skal forstås.  

 

Påstandene gir et inntrykk av et miljøvennlig produkt og må antas å være salgsfremmende. Markedsføringen er etter Konkurranseutvalgets syn egnet til å påvirke etterspørselen, og er villedende og i strid med markedsføringsloven § 26.

 

Etter Konkurranseutvalgets syn gjør den utilstrekkelige veiledningen om hvordan markedsføringspåstandene skal forstås, samt manglende dokumentasjon, at markedsføringen også må anses som urimelig og i strid med markedsføringsloven § 27.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34