Sak 5/2019

Saken gjelder: Om markedsføring og salg av vognpose er i strid med markedsføringslovens § 30 om ulovlige etterlikninger, eller for øvrig ulovlig etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25 om handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.

UTSKRIFT
av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 31. oktober 2019.
Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Catharina Bartnes, Gunn Berit Jomaas, Paal
Sprakehaug, Magnus Fegth og Unn Grønvold Nicolaisen.   


SAK 5/2019

Klager: Easygrow AS
Gråmyrvegen 44
7608 LEVANGER


Prosessfullmektig: Advokat Ingrid Ellingsen Gran
Bull & Co Advokatfirma
Postboks 2583 Solli
0203 OSLO        


Innklaget: Jollyroom AB
Tagenvägen 58 
425 47 Hising Kärra
Sverige


Saken gjelder:
Om markedsføring og salg av vognpose er i strid med markedsføringslovens § 30 om ulovlige etterlikninger, eller for øvrig ulovlig etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25 om handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom.  

Kort om sakens parter og bakgrunn:
Easygrow AS (Easygrow), et selskap med forretningsadresse i Levanger, designer, produserer og selger vognposer til det norske markedet, samt til enkelte andre europeiske markeder. Selskapet omsetter også via nettsalg.  Vognposene selges under varemerket Easygrow. 

Jollyroom er et svensk selskap som selger barneklær og utstyr via nettbutikken jollyroom.no. Selskapet selger en rekke ulike vognposer, herunder vognposer under selskapets kjennetegn «Nordlys». 

Easygrows modell «Grandma» er en helårspose med dunfôr og flettestrikk, med en utsalgspris på kr. 2.599. Posen ble lansert i 2013/2014, og ble en av selskapets mest populære modeller. 

Fra 2016 solgte Jollyroom en vognpose kalt «Nordlys Oslo», som også var en helårspose med dunfôr og flettestrikk. Prisen er kr. 699, og har også vært solgt rimeligere. Modellene har slik utforming:

Klagers modell «Grandma»                                                        Innklagedes modell «Nordlys Oslo»Klager, Easygrow, har i det vesentlige anført:
Klager gjør gjeldende at innklagedes vognpose er en ulovlig etterlikning som rammes av markedsføringsloven § 30. Innklagedes systematiske og gjentatte etterlikninger av klagers modeller innebærer dessuten at innklagede har opptrådt i strid med god forretningsskikk og dermed i strid med markedsføringsloven § 25.  

Innklagede er en stor aktør i baby- og barneutstyrsmarkedet, og har hatt god kjennskap til klagers produkter. Innklagede forhandler av ulike vognposer, inkludert «Grandma» frem til 2015. Jollyroom hadde derfor kjennskap til klagers produkt Grandma. Kopien er så godt som identisk med originalen, og det er derfor svært sannsynlig at innklagede har utviklet sin modell «Nordlys Oslo» med «Grandma» som forbilde. Det foreligger derfor en etterlikning. 

 «Grandma» er satt i produksjon av Easygrow etter mange timers arbeid med design, testing og utvikling av både utforming og materialer. Det estimeres at prosessen frem til ferdig prototyp koster om lag  kr. 100.000 til kr. 150.000. I tillegg kommer kostnader til markedsføring. At innklagede selger en identisk kopi, nesten 2.000 kr. rimeligere enn originalen, medfører at de «kupper» potensielle kunder på pris. Etter at klager påtalte forholdet, dumpet Jollyroom prisen ytterligere. Innklagedes markedsføring av etterlikningen er således en urimelig utnyttelse av Easygrows innsats og resultater.

Selv om man må tåle visse likheter grunnet i trender og funksjonsbestemte trekk, har innklagede lagt seg unødvendig nær Easygrows særpregede design. Variasjonsplikten er ikke overholdt. Innklagede kunne ved enkle grep ha distansert seg fra klagers modell ved ikke å ha ettergjort alle designelementer ned til minste detalj. Det hadde ikke vært nødvendig å anvende flettestrikk, tverrliggende sømmer foran, halvmåneformet hodepute med videre. Selv om enkelte detaljer er forskjellige, så er helhetsinntrykket likt. 

Forbrukere vil ikke gjøre noen inngående sammenlikninger av to modeller side om side, særlig ikke når salget skjer på nettet. Originalen og kopien tilbys til det samme segment og marked. Totalt sett medfører dette at det vil være en fare for at forbrukerne forveksler de to modellene når helhetsinntrykket er så likt som her. Klager har i tillegg fremlagt dokumentasjon for at slik forveksling skjer. 

Det foreligger derfor en etterlikning som medfører fare for forveksling, og som innebærer en urimelig utnyttelse av Easygrows innsats og resultater.  Forholdet er derfor i strid med markedsføringslovens § 30.

Videre har innklagede opptrådt klanderverdig på en slik måte at også terskelen for handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom er overtrådt. Innklagede har tidligere vært kunde av klager. At innklagede ikke lenger selger klagers produkter, men derimot har laget en konkurrerende kopi som selges til under en tredjedel av prisen, er et klanderverdig forhold. Videre har Jollyroom også tidligere etterliknet klagers kjennetegn og produkter, nærmere bestemt gjennom kopiering av Easygrow ONO og Easygrow Mini, samt kopiering av Easygrow Lite under navnet Light. Denne systematiske etterlikningen er et forhold som må anses å stride mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

Videre har Jollyroom anvendt «easygrow» som søkeord for å få kunder til å kjøpe kopiproduktet. Også denne praksisen underbygger at innklagede har en systematisk strategi om å kuppe kunder fra klager på en måte som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

Samlet sett foreligger det slike klanderverdige forhold at handlingen er i strid med markedsføringsloven § 25. 

Easygrow har ikke misbrukt en dominerende stilling, og konkurranserettslige forhold ligger det uansett utenfor Næringslivets konkurranseutvalgs mandat å ta stilling til. Partenes forliksforhandlinger er heller ikke en del av saken for utvalget. 

Innklagede, Jollyroom, har i det vesentlige anført: 
Det foreligger ingen produktetterlikning i strid med markedsføringsloven § 30. 

En vognpose må fylle visse spesifikasjonskrav, både teknisk og funksjonelt. Videre er det en rekke trender i bransjen som ingen har enerett til. Det er derfor vanlig i bransjen at produktene likner på hverandre. For eksempel er det flere produkter som ligner på Jollyrooms øvrige vognposer, slik som Jollyrooms merke «Petite Cherie».

Dette gjelder også for en rekke andre produkttyper innenfor markedet for barneutstyr.

Utover det som er felles grunnet funksjon og trend, skiller «Nordlys Oslo» seg fra «Grandma» i flere trekk. Antall sting er forskjellig, produktene har ulik størrelse, det er også kvalitative ulikheter i materialvalg og fyllmasse. Designet er forskjellig på både fremside og bakside, i utformingen av klaff og knapper, og også utforming og innfesting av glidelås. Dynens størrelse og mønster er også ulik. Logo er ulikt plassert, og er i ulike størrelser. 

Det er derfor ikke holdepunkter for at det foreligger en ulovlig etterlikning. Klagers adferd er et forsøk på å monopolisere markedet for vognposer. Dette er uakseptabelt, og er ekstra bemerkelsesverdig all den tid klager har en dominerende stilling i dette markedet. Etter Jollyrooms syn er Easygrows adferd et misbruk av dominerende stilling etter konkurranseretten. Jollyroom har strukket seg langt for å få til en minnelig løsning. 

Produktet har ikke vært vellykket i salg, og har medført et underskudd siden forbrukerne ikke har ønsket å kjøpe produktet til det prisleie som Jollyroom så for seg. Produktet er ikke en del av Jollyrooms produktstrategi, og vil utgå når lageret er solgt ut. Jollyroom vil for øvrig rette seg etter Næringslivets konkurranseutvalg dersom utvalget mener at «Nordlys Oslo» er et inngrep sett i forhold til Easygrows «Grandma».

Næringslivets konkurranseutvalg vil uttale:

Utvalget tar ikke stilling til spørsmål om eventuell utnyttelse av dominerende stilling etter konkurranseretten. 

Ut fra de produkter som er fremlagt i saken, synes Easygrows «Grandma» å ha et særpreget design, selv om uttrykket er nostalgisk. Innklagedes «Nordlys Oslo» er etter utvalget syn til forveksling lik klagers vognpose «Grandma», både hva gjelder det anvendte flettemønster, fasong, materialer og utførelse for øvrig med plassering av tverrgående sømlinjer, halvmåneformen i puten og glidelåslukningen. Disse designtrekkene er ettergjort ut over det som er nødvendig for at vognposen skal fylle sin funksjon, og gir samlet et for likt helhetsinntrykk. Utvalget har fått seg forelagt produktprøver, og disse gir et mer likt inntrykk enn billedmaterialet. 

Jollyroom må anses for å ha kjent til originalen og dennes stilling i markedet idet Jollyroom tidligere har forhandlet produktet. 

Vognposene henvender seg til samme markedssegment, selv om det er en prisforskjell mellom produktene. Prisforskjellen hindrer ikke forvekslingsfaren, men vil lett kunne medføre at kopien vinner salg til fortrengsel for originalen. All den tid kopien forhandles over nettet, vil forbruker ved kjøpsbeslutningen ikke kunne iaktta kvalitetsforskjellene. Dette er slik denne saken står en utnyttelse av klagers innsats og resultater. 

Det er på denne bakgrunn Næringslivets konkurranseutvalgs syn at Jollyrooms «Nordlys Oslo» er en ulovlig etterlikning i strid med markedsføringsloven § 30. Markedsføring og salg av produktet er en urimelig utnyttelse av Easygrows innsats og resultater, og innebærer en risiko for forveksling. 

Klager har trukket frem andre produkter som det hevdes at innklagede har ettergjort. Uten at utvalget tar stilling til disse sakene enkeltvis, er det samlede inntrykket at innklagede har hatt som strategi å ettergjøre klagers produkter. Markedsforstyrrelsen dette skaper, forsterkes av at innklagede også har anvendt klagers varemerke Easygrow som betalt søkeord på nettet. Det er derfor utvalgets syn at det foreligger skjerpende forhold som medfører at markedsføring og salg av kopiproduktet også er i strid med markedsføringslovens § 25 om god forretningsskikk næringsdrivende imellom. 

I lys av klagers anførsler, presiserer utvalget at innklagedes tidligere salg av klagers produkt på Jollyrooms nettsider ikke synes å ha hatt karakter av et nært forhandlerforhold. Et slikt salg av originalproduktet sammen med flere andre vognposer fra mange forskjellige leverandører, der det ikke har vært eksklusivitet i omsetningen, og heller ingen annen særlig forbindelse mellom partene, er ikke vektlagt i vurderingen etter markedsføringsloven § 25, utover at den tidligere omsetningen er et holdepunkt for at innklagede har kjent til originalen. 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

                                                                                

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34