Sak 1/2020

Saken gjelder: Om Brødrene Dahls dusjkabinett «Alterna Click» (lansert i 2019) er en etterligning etter Optima Bads dusjkabinett «Quick One» (lansert i 2013) i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 10. mars 2020.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Gunn Berit Jomaas, Morten Kjærnes, Aud Lundstad, Thomas Flo Haugaard.

 

 

SAK 1/2020

Klager: Optima Bad AS

Europaveien 227

3962 Stathelle

 

Innklaget: Brødrene Dahl AS

Brynsengveien 5

0667 Oslo                             

 

Prosessfullmektig: Advokat Nils Kristian Einstabland

v/advokat Kristine Juell Johnsen

Advokatfirmaet Selmer AS

Postboks 1324 Vika

0112 Oslo

 

 

Saken gjelder:
Spørsmålet i saken er om Brødrene Dahls dusjkabinett «Alterna Click» (lansert i 2019) er en etterligning etter Optima Bads dusjkabinett «Quick One» (lansert i 2013) i strid med markedsføringsloven §§ 30 og 25.

 

 

                 Alterna Click                           Optima Bad Quick One

 

 

Kort om partene

Optima Bad AS importerer og egenutvikler baderomsmøbler og dusjløsninger, som selges til rørleggerbedrifter og -kjeder.

 

Brødrene Dahl AS er en del av Optimera-gruppen. Brødrene Dahl er VVS-grossist og selger et bredt varespekter, fra baderomsmøbler til varmetekniske installasjonsprodukter. Brødrene Dahl driver både med import og egenutvikling, og egenutviklingen skjer ofte i samarbeid med utenlandske leverandører.

 

Selskapene er konkurrenter og selger sine produkter blant annet til de samme butikkjedene Baderingen, VVS Eksperten, Rørkjøp og GK Rør.

 

Klager, Optima Bad, har i korte trekk gjort gjeldende

Brødrene Dahls dusjkabinett Alterna Click er en ulovlig etterligning av Optima's dusjkabinett Quick One, og i strid med markedsføringsloven § 30 og / eller markedsføringsloven § 25.  Alterna Click er ikke en videreutvikling av Brødrene Dahls påstått egenutviklede dusjkabinetter Alterna Primeo og Alterna Express, og Brødrene Dahl har heller ikke utviklet disse kabinettene selv.

 

Alterna Click er åpenbart en etterligning av Quick One. Produktene er visuelt like, og mange vesentlige tekniske løsninger er kopiert, slik som f eks topprofil/låseklips, dekkpakning til topp/bunnprofil, gummipakning i hjørne, trinser og låsing av bakvegger. De tekniske løsningene er utviklet av Optima Bad og det kunne enkelt vært valgt andre tekniske løsninger uten å endre funksjonen. Dette er i strid med markedsføringsloven § 30. Det foreligger forvekslingsfare, og slik forveksling har også faktisk skjedd i markedet.

 

Brødrene Dahl har dessuten bevisst og systematisk etterlignet Quick One, og det er i strid med markedsføringsloven § 25. Det er ikke gjort en tilstrekkelig innsats for å overholde variasjonsplikten.

 

Tidligere sak for NKU, 09/2019, mellom Norfax AS og Brødrene Dahl taler for Brødrene Dahls tilbøyelighet til å kopiere.

 

Innklagede, Brødrene Dahl, har i korte trekk gjort gjeldende

Altema Click er ikke en etterligning etter Optimas Quick One. Dusjkabinettet Alterna Click er en videreutvikling av produktet Alterna Primeo, som har vært på det norske markedet siden 2008 og i buet variant siden 2010. Utviklingsprosessen er også inspirert av det skrueløse konseptet Alterna Express, utviklet av Tharaldsen AS. Utviklingen av Alterna Click var først og fremst begrunnet i et ønske om å lage en skrueløs modell som er enklere å montere. Det er Brødrene Dahl som har stått for videreutviklingen.

 

 

Alterna Primeo er basert på Boco Europes modell, men er spesialtilpasset Brødrene Dahls ønsker hva gjelder dusjsett, dørknotter, magnetlukking med eller uten profil, størrelser, farge etc.

 

Alterna Click skiller seg utseendemessig fra Quick One på flere punkter; rette og ikke buede profiler, annet mønster i dusjbunnen, utløpsventil er plassert annerledes og det er ulik detaljering i dusjoppheng, håndtak etc. Alterna Click har dessuten større innvendige mål.

 

Alterna Click er ikke en etterligning etter Quick One i strid med markedsføringsloven § 30. Alterna Click er ikke utviklet med Quick One som inspirasjon eller forbilde. Alterna Click er egenutviklet og det er dokumentert. Det er videre stor designtetthet på dette markedet og eventuelle likheter skyldes markedstrender. Likheter i enkeltkomponenter som er bestemt av funksjon nyter ikke vern etter markedsføringsloven. Flere av de funksjonelle elementene var Optima Bad heller ikke først på markedet med, men har blitt inspirert av andre. Markedet er styrt av trender som gjør at produktene blir relativt like. Praksis i markedet må påvirke vurderingen av saken. Optima kan ikke gis et videre vern enn markedets øvrige aktører.

 

Optima har ikke dokumentert at de har gjort noen selvstendig beskyttelsesverdig arbeids- og utviklingsinnsats ved utviklingen av produktet. Tvert imot har Quick One en rekke likhetstrekk med Alterna Primero og andre produkter fra andre leverandører, som var tidligere på markedet enn Optimas Quick One.

 

Det foreligger ikke forvekslingsfare. Det eksempelet Optima har fremlagt på forveksling er ikke treffende. Vurderingen må foretas fra et kundeperspektiv. Produktene selges i all hovedsak til profesjonelle aktører, selv om sluttbrukeren er en forbruker. Det er dyre produkter som ikke kjøpes på impuls.

 

Det foreligger heller ikke brudd på generalklausulen i § 30. Det er ikke grunnlag for å hevde at Brødrene Dahl bevisst og systematisk har etterlignet Optima. Det foreligger ikke omstendigheter i saken som gjør at § 25 kommer til anvendelse.

 

Næringslivets konkurranseutvalg bemerker:

 

Markedsføringsloven beskytter mot etterligninger av særtrekk uten funksjonell betydning eller hvor de funksjonelle trekkene like gjerne kunne vært utformet på en annen måte. Utvalget har avgitt en rekke uttalelser om dette, se f eks 10/2017, 08/2016, 02/2013 og 05/2008. Det skal etter praksis mye til før tekniske løsninger kan anses ettergjort på en måte som representerer en illojal utnyttelse av en annens innsats eller resultater i henhold til markedsføringsloven § 30.

 

Begge parter har fremlagt en rekke eksempler på dusjkabinetter i det norske markedet, og særlig innenfor det prissegmentet hvor produktene i denne saken ligger. Utvalget mener at et flertall av dusjkabinetter i dette markedet generelt fremstår visuelt like, generiske og med små muligheter for variasjon. Produktene er preget av at det er funksjonalitet, og tekniske løsninger i den forbindelse, som har vært bestemmende for utformingen, og det skal som nevnt mye til før slike løsninger kan anses etterlignet. Klagers dusjkabinett (Quick One) har etter utvalgets syn ikke et originalt utseende. Innklagedes kabinett Alterna Click er heller ingen slavisk kopi. Kabinettene har klare likhetstrekk, hvilket skyldes funksjonelle forhold, og de er ikke likere enn andre produkter i dette markedet. Alterna Click er likere forgjengeren Alterna Primeo enn det er likt klagers dusjkabinett Quick One. At det ikke er Brødrene Dahl selv som har utviklet forgjengeren Alterna Primeo er uten betydning for etterligningsspørsmålet i saken.

 

Utvalget finner grunn til å minne om at det er lov å la seg inspirere av andre. Skrueløs montering av dusjkabinett er ikke noe Optima Bad kan få enerett til etter markedsføringsloven. Det er som utgangspunkt tillatt at andre lar seg inspirere av Optima Bad til også å tilby kabinetter med skrueløs montering. I mangel av patent eller annen beskyttelse for tekniske løsninger er de tekniske detaljene åpne for alle å bruke.

 

Utvalget har etter dette kommet til at Alterna Click ikke er en etterligning etter Quick One i strid med markedsføringsloven § 30 eller § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34