Sak 4/2020

Saken gjelder: Om emballasjedesign benyttet ved markedsføring og salg av karbonader, kjøttboller og kjøttkaker er en ulovlig etterligning i strid med markedsføringsloven § 30.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 14. mai 2020.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Paal Sprakehaug, Magnus Fegth, Aud Lundestad, Øystein Bu, Øystein Askim og Unn Grønvold Nicolaisen.  

 

 

SAK 4/2020

 

Klager: Nortura SA

Postboks 360 Økern

0513 Oslo

 

 

Prosessfullmektig: Advokat Andreas Nordby

v/ advokatfullmektig Christopher Hestnes

Arntzen de Besche Advokatfirma DA

Postboks 2734 Solli

0204 Oslo

 

 

Innklaget: Nordfjord Kjøtt AS

Lovikvegen 32

6789 Loen, Stryn                             

 

 

Prosessfullmektig: Advokat Svein Haaland

Advokatfirmaet Haaland DA

Rådhusgt 23

0158 Oslo

 

 

Saken gjelder:
Spørsmål om emballasjedesign benyttet ved markedsføring og salg av karbonader, kjøttboller og kjøttkaker er en ulovlig etterligning i strid med markedsføringsloven § 30.

 

Norturas emballasjer:

 

 

Nordfjord Kjøtts emballasjer:

 

 

Kort om partene

Nortura SA er et samvirkeforetak eid av norske bønder og matprodusenter i Norge. Nortura produserer, markedsfører og selger sine varer under varemerker som Prior og Gilde. Produkter fra Gilde har vært på markedet i Norge siden 1964. Norturas produkter er tilgjengelige i tilnærmet alle dagligvarebutikker i hele Norge.

 

Nordfjord Kjøtt AS er en av landets største produsenter av kjøttprodukter med røtter tilbake til 1961. Selskapet selger sine produkter utelukkende gjennom Rema 1000.

 

 

Klager, Nortura, har i korte trekk gjort gjeldende

Nortura mener at Nordfjord Kjøtts markedsføring og omsetning av ferdigstekte kjøttkaker-, karbonade- og svenske kjøttbolleprodukter er i strid med markedsføringsloven § 30. Nordfjords produktemballasje utgjør ulovlige etterligninger av emballasje for tilsvarende produkter fra Gilde.

 

Enkeltelementene i Nordfjords design, slik som form og størrelse, grunnfargene, kontrastfargene, fonttype og –størrelse, tekstplassering og plasseringen av fotografier, samt farge og valg av tilleggselementer i fotografiene etterlater et påfallende likt samlet helhetsinntrykk. Nordfjords design domineres i stor grad av samme farger, fotografier, tekster, grafiske former, fysisk utforming og designelementer som Norturas produkter. Nordfjord har nærmet seg Norturas emballasjedesign gradvis.

 

Norturas design var først på markedet. Nortura er markedsleder. Det foreligger en illojal utnyttelse idet Nordfjord Kjøtt ikke har utnyttet variasjonsmulighetene. Det er et stort variasjonsrom for utforming av design for denne typen produkter, ettersom det nær sagt bare er fantasien som setter grenser for hvilke farge- og designelementer som kan kombineres. Variasjonsmulighetene for denne type produkter vises tydelig av øvrige konkurrenters emballasjer og design.

 

Det foreligger forvekslingsfare i saken. Produktene konkurrerer på et marked hvor det tas raske kjøpsbeslutninger og det er lett å ta feil. De konkurrerende produktene tilbys til det samme kundesegmentet og i det samme markedet. Forvekslingsfaren øker ytterligere ved at produktene inngår i samme produktserie og er nært beslektet med hverandre. Forvekslingsfare består derfor dels i at det skjer en forveksling med en bestemt produkttype, eller ved at kundene oppfatter etterligningen som en annen variant i Norturas produktserie. Bruk av ulike varemerker på emballasjen reduserer ikke forvekslingsfaren, særlig sett i lys av kjøpssituasjonen.

 

Det er ikke troverdig at begrunnelsen for å gå over fra beger til pose er miljøhensyn, ettersom overgangen kun gjelder de produktene som har en direkte konkurrent hos Gilde, og ikke produkter som tapasboller, lunsjkaker og snitzler.

 

 

Innklagede, Nordfjord Kjøtt, har i korte trekk gjort gjeldende

Nordfjord Kjøtt bestrider at de angjeldende emballasjene er etterligninger av Norturas produkter. Det foreligger ikke rettsstridige likhetstrekk, og dermed ikke brudd på markedsføringsloven § 30 eller andre bestemmelser i markedsføringsloven.

 

Nordfjords design er en videreutvikling og modernisering av et eksisterende uttrykk som samtidig ivaretar historien og kvaliteten som Nordfjord representerer. Nordfjords karakteristiske svarte trekant strekker seg over toppen og langs bunnen på så godt som samtlige av Nordfjords middagsprodukter, blant annet på de posene Nortura har sammenlignet. Designet på emballasjeposene er en direkte videreføring av designet på etikettene på de tidligere plastskålene og i tråd med Nordfjords generelle design. Inspirasjonen til å utvikle posenes design kommer ikke fra noen konkurrerende produsent, men er en ren videreføring av uttrykket Nordfjord har markedsført seg med over lengre tid.

 

På samtlige av Nordfjords produkter fremkommer navnet og logoen til Nordfjord klart og tydelig på emballasjen. Fargevalg er generisk og dessuten ikke likt. Fargesammensetningen og formen på etikettene henger sammen med logoens utforming.

 

At Nordfjord i 2020 har lansert kjøttkaker, karbonader og svenske kjøttboller i pose, handler først og fremst om miljøhensyn. Disse produktene ble valgt, både fordi det er de mest populære, og pga pakningsstørrelsen som gir et godt blikkfang i hyllen.

 

Norturas emballasje er ikke spesielt original, med standardiserte bilder av produktene og fargebruk som går igjen hos nærmest samtlige produsenter. Nordfjords emballasjer er ikke etterligninger og det foreligger ingen «urimelig utnyttelse». Designutviklingen er et resultat av et systematisk arbeid med å bygge et selvstendig felles uttrykk blant egne produkter. Det er begrensede variasjonsmuligheter på etiketter og emballasje. Det foreligger ikke fare for forveksling.

 

 

Utvalget bemerker

Utvalget behandler først spørsmålet om etterligning knyttet til kjøttbolle- og karbonadeproduktene:

 

 

Gildes middagsprodukter er hverdagsprodukter som selges i stort omfang i alle landets dagligvarebutikker. Utvalget mener at selv om emballasjedesignet ikke er spesielt originalt, så er markedsandelen og omsetningen så høy at Nortura har en beskyttelsesverdig interesse knyttet til emballasjedesignet. Norturas design er enkelt og består av en sammenstilling av generiske elementer. Når Nortura velger et så enkelt og alminnelig emballasjeuttrykk, så tar Nortura en risiko. Posedesignet er såpass generisk at beskyttelsesomfanget blir snevert.

 

Selv i en situasjon hvor Norturas vern er begrenset, mener Utvalget at Nordfjord ikke har utnyttet variasjonsmulighetene i tilstrekkelig grad. Nordfjords tidligere emballasjer og posedesign viser at det er godt mulig å lage et design som skiller seg fra Norturas i større grad selv om man bruker de samme generiske elementene. Det samme viser den fremlagte oversikten over øvrige aktørers emballasjedesign på dette markedet. Posene fra henholdsvis Nortura og Nordfjord har like eller lignende elementer plassert på samme sted og på samme måte på posen. Skråelementet er plassert likt og fyller den samme diagonalen. Farger, tekst, tekstutforming og kombinasjonen av de enkelte elementene blir etter Utvalgets oppfatning for likt i dette tilfellet. I stedet for å lage et eget uttrykk har Nordfjord lagt seg tett på den store markedslederen, og et samlet Utvalg mener at etterligningshensikten er tydelig i denne saken.

 

Nordfjord har nylig endret fra plastskåler med liten etikett til pose. Nordfjord anfører at de har benyttet det designet de hadde på klistrelappene på plastskålemballasjen, og har forstørret dette for bruk på posen. Nordfjord har forklart at emballasjeskiftet er basert i miljøhensyn. Utvalget finner ikke grunn til å kritisere Nordfjord for å endre fra plastskål til pose, men mener at Nordfjord i en slik situasjon har et ansvar for å sørge for at emballasjedesignet skiller seg tydeligere fra markedslederen Gilde.

 

Når det kommer til vilkåret om forvekslingsfare mener et samlet Utvalg at Nordfjords posedesign for karbonader og kjøttboller er forvekselbare med Norturas emballasje for produkter fra Gilde. Utvalget har lagt vekt på at det dreier seg om produkter som handles i farten, med lite oppmerksomhet og tid brukt på kjøpsbeslutning. Begge posene er merket med de to leverandørenes varemerker, henholdsvis Gilde og Nordfjord, men Utvalget mener at merking med varemerke ikke er tilstrekkelig til å forhindre forvekslingsfare i dette tilfellet.

 

For karbonade- og kjøttbolleproduktene mener Utvalget at Nordfjord urimelig har utnyttet markedslederens designuttrykk, et uttrykk mange kjenner igjen.

 

Når det kommer til emballasjen for kjøttkakene, så har Utvalget delt seg ved vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare.

 

 

 

 

Flertallet, Ida Gjessing, Unn Grønvold Nicolaisen, Øystein Askim, Magnus Feght og Aud Lundestad, mener at det ikke foreligger forvekslingsfare mellom Gildes emballasje, hvor brun er hovedfargen, og Nordfjords emballasje, som bruker rød som hovedfarge. Flertallet har vektlagt at Norturas vern er snevert når de har valgt et såpass generisk design. Når fellestrekkene for seriens emballasje er så anonymt utformet, uten andre designelementer enn det rent beskrivende produktnavnet for kjøttvaren, her «kjøttkaker», og avbilding av kjøttvarene i en stekepanne på et skråstilt underlag sammen med andre ingredienser, vil selve emballasjeutformingen etter flertallets syn vanskelig feste seg i forbrukers bevissthet som en serie. Når Nordfjord har valgt en annen grunnfarge, samtidig med at varemerket Nordfjord er gitt en sentral plassering, er helhetsinntrykket tilstrekkelig forskjellig og det foreligger ikke fare for forveksling. Mindretallet, Helen Engebrigtsen, Øystein Bu, Pål Hurlen og Paal Sprakehaug, mener at også kjøttkakeemballasjen representerer en etterligning i strid med markedsføringsloven § 30 og at vilkåret om forvekslingsfare er oppfylt også for denne varianten. Mindretallet har lagt vekt på at Nortura har laget en serie som benytter de samme hovedelementene, men hvor fargekodingen og variantnavnet er forskjellig. Etter mindretallets oppfatning foreligger det fremdeles fare for forveksling med serien som sådan, til tross for at Nordfjord bruker en annen hovedfarge på det konkrete produktet.

 

Etter dette har Utvalget kommet til at Nordfjord Kjøtt har etterlignet Norturas emballasje i strid med markedsføringsloven § 30 for karbonader og svenske kjøttboller, men ikke for kjøttkaker.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34