Sak 01-2022

Saken gjelder: Spørsmål om TV-serien Da vi styrte internett er etterligning etter, og en urimelig utnyttelse av, TV-serien Da vi styrte landet i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 20. april 2022.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Pål Andre Larsen, Øystein Askim, Sverre McSeveny-Åril, Aud Lundstad, Øystein Bu og Monica Kvinge. 

 

SAK 01-2022

Klager:                     

Monday Production AS

 Nydalen Allé 37 A

0484 Oslo

 

 Prosessfullmektig:                

Advokatene Magnus Kristoffer Hagen og Jan Morten Evertsen 

Bull & Co Advokatfirma AS

Postboks 6604 St Olavs plass

0129 Oslo

 

Innklaget:                  

VGTV AS

Postboks 1185 Sentrum

0107 Oslo

 

Prosessfullmektig:

Advokat Christian With og advokatfullmektig Elisabeth Skatvedt

Bing Hodneland advokatselskap DA

Postboks 1903 Vika

0124 Oslo

 

Saken gjelder:
Spørsmål om TV-serien Da vi styrte internett er etterligning etter, og en urimelig utnyttelse av, TV-serien Da vi styrte landet i strid med markedsføringsloven § 30 og § 25.

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Monday Production AS (Monday), er et norsk produksjonsselskap, etablert i 2003. Monday har produsert en rekke kjente programmer for norsk og internasjonal TV, og har blant annet utviklet og produsert serien Da vi styrte landet, som er bygget på formatet av samme navn. 

 

Innklagede, VGTV AS, er en norsk reklamefinansiert nett-TV-kanal, etablert på VG Nett i 2007. VGTV har produsert og/eller publisert en rekke programmer på sin plattform, herunder Da vi styrte internett.

 

Da vi styrte landet er en portrettserie med seks norske statsministre; Kåre Willoch, Gro Harlem Brundtland, Torbjørn Jagland, Kjell Magne Bondevik, Jens Stoltenberg og Erna Solberg. De seks statsministrene er samlet til en storslagen middag i herskapelige omgivelser, og snakker om ulike temaer. De deler sine minner, synspunkter og anekdoter. Serien har seks episoder, og hver episode er dedikert til én statsminister. Serien ble publisert i oktober 2017, den ble svært populær, hadde over 500 000 seere, og vant pris for årets beste nyskapning på Gullruten i 2018. På NRK beskrives serien slik: «Da vi styrte landet er fortellingen om de mektigste personene i vår tid, nemlig våre seks siste nålevende statsministre.»

 

Monday har i en avtale fra 2016 lisensiert rett til bruk av formatet til NRK, og gitt NRK en eksklusiv opsjon på videreutviklede versjoner, basert på formatet. Det er også inngått avtaler om lisensiering av formatet i andre land, herunder Danmark, Sverige, Frankrike og Italia.

 

VGTV har produsert Da vi styrte internett, og publisert denne på VGTV, første gang i november 2021. Serien er en portrettserie av og med seks norske bloggere; Anna Rasmussen, Julianne Nygård, Stina Bakken, Trine Grung, Kristin Gjelsvik og Linnéa Myhre. De seks bloggerne flytter inn i et herskapshus, hver av dem har sin egen «dag», og de møtes til flere måltider, og episoden har et innslag av en aktivitet. Bloggerne er samlet rundt matbord og snakker om ulike temaer. Serien har seks episoder, og hver episode er dedikert til én blogger. VGTV beskriver serien slik: «Da vi styrte internett er et møte mellom de som har hatt mest makt her i landet, nemlig Bloggerne.»

 

Klager, Monday, har i korte trekk gjort gjeldende

Da vi styrte internett representerer et brudd både på markedsføringsloven §§ 25 og 30.

 

Da vi styrte internett er en klar etterligning etter Da vi styrte landet, i strid med markedsføringsloven § 30. Da vi styrte landet har et særegent innhold og uttrykk ved den sammenstillingen som er gjort av de ulike elementene i serien. Da vi styrte landet ble publisert i 2017, og gitt seertallene og den omtale serien fikk antas VGTV å være kjent med serien.

 

Det er gjort betydelige investeringer i Da vi styrte landet, og det er gjort betydelige investeringer i videreutviklingen av formatet. Serien har særpreg, ble svært populær og har vunnet priser. Tittelen er tilnærmet identisk, og kan vanskelig forstås på annen måte enn at man har ønsket å skape assosiasjoner til, og dra veksler på, Mondays serie. Dette innebærer snylting på goodwill knyttet til originalkonseptet.

 

Seriene er like, særlig i oppbygning og innhold, og det er svært likt helhetsinntrykk. Det er helhetsinntrykket, ikke detaljforskjeller, som er avgjørende. Tittelen er tilnærmet identisk, og seriene har delvis samme intro til hver episode, med samme type musikk, samme type fortellerstemme, og hvor deltakerne avslutningsvis i introen går sammen mot kamera. Begge seriene tar for seg den samme typen tematikk, der én ledende skikkelse forteller sin historie per episode, med fokus på erfaringer fra livet som «leder», og personenes anekdoter fra egen karriere. Videre er oppbygningen av de to seriene svært like, med samtaler rundt et bord hele episoden. I tillegg er location svært likt i begge seriene. VGTV har valgt å legge innspillingen til et herskapelig miljø, akkurat som Monday. Begge seriene har det samme antall personer og episoder. Når helhetsinntrykket er at det er så stor likhet, skal det mindre til før etterlikningen anses å være en urimelig utnyttelse av Mondays innsats og resultater.

 

Innklagede har ikke overholdt den variasjonsplikt som gjelder næringsdrivende imellom. Det er sikker rett at næringsdrivende har en plikt til å skape avstand til eksisterende produkter ved utviklingen av egne. VGTV hadde tilnærmet ubegrensede variasjonsmuligheter for sin serie. Innklagede kunne ved enkle grep ha distansert seg i tilstrekkelig grad fra Mondays TV-format.

 

Klager anfører at det er forvekslingsfare mellom de to seriene. Selv om Da vi styrte internett henvender seg til et smalere publikum, så ligger begge seriene åpent tilgjengelig på nett. Klagers serie er kjent ut over sin målgruppe på grunn av den kommersielle suksessen.

 

Innklagede har uansett opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf markedsføringsloven § 25. Det foreligger slike særegne forhold at markedsføringsloven § 25 kommer til anvendelse. Innklagede har lagt seg tett på et særpreget og suksessfullt program, og utvanner konseptet på en måte som er en snylting på den innsats og goodwill som knytter seg til Da vi styrte landet. Dette kan hindre Monday i en kommersiell videreutvikling av konseptet.

 

Innklagede, VGTV, har i korte trekk gjort gjeldende

Da vi styrte landet er åpenbart ikke et beskyttet format. Det er kun produsert én enkelt sesong i Norge, for fem år siden. Produksjonen er basert på helt generiske elementer, og VGTV antar at den gode mottakelsen av produksjonen skyldes de profilerte medvirkende, fremfor at konseptet var nyskapende og originalt. At formatet er lisensiert har ingen betydning for hvilket vern programmet opprinnelig hadde. Formatet eksisterer dessuten allerede, gjennom programmer som Hver gang vi møtes og lignende.

 

Markedsføringsloven gir ingen rett på videreutvikling av versjoner av programmet.

 

Markedsføringsloven skal anvendes med varsomhet som supplement til åndsverkloven, og det er en høyere terskel for overtredelse jo lenger formatet har vært ute i markedet. Da vi styrte internett er ikke er en etterligning etter Da vi styrte landet i strid med markedsføringsloven    § 30. Det foreligger ingen etterligning, hvilket tydelig fremkommer ved en sammenligning av de to produksjonene. Det er sentrale og helt avgjørende forskjeller mellom produksjonene, særlig form (humor og ironi vs. alvor og ærbødighet); «look» (grønne omgivelser, farger, daglys vs. urbane omgivelser, mørke farger, kveldstid); type deltakere (kjendisbloggere vs. politikere); bruk av voice-over (sarkastisk og kommenterende vs. saklig og opplysende); episodelengde (25 min. vs. 40 min.); programleder vs. ikke programleder; bruk av innslag, aktiviteter og konkurranse vs. ingen slike innslag; ulik musikk, grafikk, intro, avslutning, mv. De likhetene som foreligger er helt generiske og kan brukes av alle. Sjangrene er helt forskjellige. 

 

Det foreligger ikke noen urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater. VGTV har ikke utnyttet noen av de investeringene som Monday har gjort i TV-serien, og har ikke hatt tilgang til format-bibel eller annen konfidensiell informasjon.  VGTV har gjort betydelige egne investeringer i produksjonen. Likheten i titler må sees som et parodisk nikk til Da vi styrte landet, og tittelen er dessuten beskrivende.

 

Det foreligger ikke noen forvekslingsfare. De to seriene retter seg mot åpenbart ulike målgrupper, og det er sentrale og avgjørende forskjeller mellom produksjonene. Seerne vil ikke tro at Da vi styrte internett baserer seg på formatet til Da vi styrte landet. En eventuell forvekslingsfare må knytte seg til de elementene som er særpregede og beskyttelsesverdige.

 

VGTV har ikke handlet i strid med god forretningsskikk. Det skal utvises varsomhet med å anvende generalklausulen i § 25 på forhold som fanges opp av spesiallovgivningen (herunder § 30), med mindre det foreligger særlige elementer som ikke omfattes av spesialbestemmelser. Det foreligger ingen slike særlige elementer i denne saken som gjør at forholdet omfattes av § 25. Alle relevante elementer fanges uttømmende opp av § 30.

 

Friholdelsesbehovet og hensynet til sunn konkurranse står sterkt i saker om utvikling og produksjon av formater og TV-produksjoner.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Utvalget bemerker at forretningskonsepter, inkludert TV-formater, etter Utvalgets oppfatning kan ha vern etter markedsføringsloven. Beskyttelse etter markedsføringsloven kan etter omstendighetene gi en nødvendig beskyttelse for de investeringer som er foretatt, og hindre utnyttelse av det opprinnelige formatets markedsposisjon. 

 

Utvalget mener at de to TV-programseriene Da vi styrte landet og Da vi styrte internett har visse likhetstrekk. Begge programseriene handler om seks personer, disse seks personene samles til et fellesskap, og hver av de seks episodene i seriene er dedikert til én enkelt deltaker. Det er imidlertid en rekke andre TV-programmer som følger samme «oppskrift», f eks Hver gang vi møtesKlovn til kaffen og Stjärnorna på slottet, og slike karakteristika er ikke noe som er særpreget for Da vi styrte landet.

 

Utvalget er i tvil om det er tilstrekkelig særpreg ved Da vi styrte landet til å oppnå vern etter markedsføringsloven § 30. Klager har anført at Da vi styrte internett begrenser Klagers mulighet for å lage nye variasjoner av programmet, f eks muligheten for Da vi styrte Rosenborg, som er vist til i avtalen mellom Klager og NRK. Utvalget bemerker at det er på det rene at Klager bare har laget én variant / sesong av programmet Da vi styrte landet, og det er dette som er utgangspunktet for vurderingen av om Da vi styrte internett er en etterligning etter Da vi styrte landet. Utvalget mener uansett at Da vi styrte internett ikke har etterlignet det som eventuelt er særpreget for Da vi styrte landet. Det er etter Utvalgets oppfatning heller ingen fare for at gjennomsnittspublikum forveksler de to seriene eller deres kommersielle opprinnelse. Etter Utvalgets syn er de to TV-programmene tilstrekkelig forskjellige i innhold, form, tone og sjanger, og at Da vi styrte internett ikke er en rettsstridig etterligning etter Da vi styrte landet. Utvalget mener at med en annen tittel ville det vært åpenbart at en samling bloggere i et herskapshus ikke er en etterligning etter en programserie med Norges seks siste statsministere. 

 

Tittelen er nokså lik, og VGTVs beskrivelse av sin serie er også nokså lik beskrivelsen av Da vi styrte landet. Innklagede har anført at tittelen er et parodisk nikk til Da vi styrte landet. Utvalget mener at VGTVs program med fordel kunne valgt en annen tittel og beskrivelse av serien, men at dette ikke er tilstrekkelig til at markedsføringslovens regler er overtrådt. Utvalget viser i denne sammenheng til Rt-1995-1908 Mozell, som fastsetter at ikke enhver kritikkverdig adferd eller handling er i strid med markedsføringsloven.

 

Utvalget mener at det ikke foreligger noen spesielle forhold som bringer dette forholdet i strid med generalklausulen i markedsføringsloven § 25.

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34