Sak 02-2022

Saken gjelder: Spørsmål om markedsføring og salg av frittstående stiger for det profesjonelle markedet er i strid med markedsføringsloven § 30 om produktetterlikninger, eller for øvrig er handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 20. april 2022.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Ida Gjessing, Helen Engebrigtsen, Øystein Bu, Øystein Askim, Aud Lundstad, Monica Kvinge, Pål André Larsen og Sverre McSeveny-Åril.   

 

SAK 02-2022

Klager:

Grove Knutsen & Co AS

Gneisveien 34 

2020 Skedsmokorset

 

Prosessfullmektig:

Advokat Thomas Flo Haugaard

Bryn Aarflot AS

Stortingsgata 8

0161 Oslo

 

Innklaget:

Stige Senteret AS

Bjørnstadmyra 4

1712 Grålum

 

Prosessfullmektig:

Advokat Lasse Kopperud

LEX Advokater AS

Toldbodbrygga 2

1606 Fredrikstad

 

Saken gjelder:
Spørsmål om markedsføring og salg av frittstående stiger for det profesjonelle markedet er i strid med markedsføringsloven § 30 om produktetterlikninger, eller for øvrig er handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, Grove Knutsen & Co AS (Grove Knutsen), har siden 1948 vært leverandør av arbeidsutstyr til profesjonelle brukere i Norge innen bransjer som bygg, industri, lager, transport og verksted. Selskapet hadde i 2020 en omsetning på 183 millioner kroner. Siden 1998 har klager hatt trappestiger til profesjonell bruk i sitt sortiment, hvor en bestselger er levert av en tysk produsent og markedsført under varemerket ZARGES.

 

Innklagede, Stige Senteret AS, (Stige Senteret) markedsfører arbeidsutstyr til samme markedssegment, herunder frittstående stiger til profesjonelle aktører. Selskapet har vært virksomt siden 1998. I 2020 hadde selskapet en omsetning på 20 millioner kroner. 

 

I 2019 fremviste innklagede en stigemodell kalt Khiment, som siden ble lansert på markedet. Klager henvendte seg til innklagede og fremholdt at stigen var en ulovlig ettergjøring av stigen ZARGES. 

 

De angjeldende stigene ser slik ut, ZARGES modell G421 til venstre og Khiment modell P80-5 til høyre:

 

Stigen Khiment ble lansert som fremvist, men er siden erstattet av en modifisert modell.

 

Klager, Grove Knutsen, har i korte trekk gjort gjeldende

ZARGES er en særpreget proffstige som har en sterk markedsposisjon, opparbeidet siden 1998. Etter klagers formening er ZARGES den mest populære proffstigen blant håndverkere innen installasjon og bygg. Designen har over årene ikke endret seg i nevneverdig grad, utover funksjonelle oppgraderinger for økt sikkerhet og stabilitet. ZARGES-stigen skiller seg fra konkurrentene, herunder også fra Gunzburger og Krause. Innklagede har selv betegnet designen som ikonisk. 

 

Khiment-stigetrappen er en ulovlig etterlikning som nå selges side om side med ZARGES-trappen hos anerkjente forhandlere. Klagen omfattet i første rekke Khiment modell P80-5, mens innklagede i tilsvaret i det vesentlige forklarer de anførte forskjellene sett opp mot en ny modell, Khiment P82-5. Den første modellen markedsføres og selges fortsatt, og er klagens gjenstand, som det søkes en avklaring i forhold til. 

 

Klager mener uansett at også den nye modellen P82-5 er for nærgående, og er en ulovlig produktetterlikning etter markedsføringsloven § 30 og/eller §25. Siden innklagede først har kopiert klager, har innklagede en skjerpet plikt til å holde avstand ved en senere videreutvikling. 

 

Ettergjøringen er bevisst, idet innklagede må ha kjent til ZARGES. Variasjonsmulighetene er ikke utnyttet. Innklagede selv utbyr stiger som varierer i formgivning, både hva gjelder helhetsinntrykk, farger, størrelser og detaljer, herunder utformingen av enkeltelementer som verktøybrett, plattform, avstiverstag, vange- og trinnforbindelse og stigesko. Også på det internasjonale markedet finnes det en rekke ulike modeller. Krav til funksjon nødvendiggjør derfor ikke at stigene har fått en så lik utforming.

 

Selv om utformingen av en trappestige i stor grad vil være funksjonelt betinget, foreligger det en rekke variasjonsmuligheter for hvert enkeltelement på en trappestige, som til sammen kan gi klart forskjellige helhetsinntrykk mellom konkurrerende produkter. Verktøybrettet og festeplatene kan utformes på en rekke ulike måter, men innklagede har kopiert den karakteristiske og iøynefallende bueformen på ZARGES, herunder også formen på de utstående endestykkene. Ulik fargebruk og vinkling endrer ikke at helhetsinntrykket blir likt. Vangeforbindelsene har også fått samme form, herunder den iøynefallende buen. Også for de andre elementene, slik som plattformen og vangene, er det ikke forsøkt skapt avstand ved annen fargebruk eller dekor. Trinnforbindelsene er også identiske. 

 

Stigeskoene og avstiverstagene har noen mindre forskjeller. Sammenlignet med de øvrige elementene nevnt ovenfor, fremstår imidlertid forskjellene mellom ZARGES- og Khiment-stigene som bagatellmessige og uten atskillende evne når helheten av produktenes design tas i betraktning.

 

Forekomsten av billige kopideler på verdensmarkedet kan ikke berettige en ettergjøring. 

 

Selv om NKU i en del saker har vært tilbakeholden med å tilkjenne funksjonsbestemt design ettergjøringsvern, er det likevel flere eksempler på at også funksjonelle anordninger som er særpregete har et visst vern, der variasjonsmulighetene ikke er overholdt. Det vises blant annet til NKU-2020-11 kopper, NKU-2020-2 leskur og NKU-2019-4 tredemølle. 

 

Slik stigene forhandles, enten stående side ved side i åpne rom, eller over nett, eller hver for seg i ulike forretninger, vil det være forvekslingsfare. Det forhold at omsetningskretsen er profesjonell forhindrer ikke fare for forveksling. Omsetningskretsen er vant til å møte ZARGES-stigenes karakteristiske kjennetegn som en garanti for markedsledende kvalitet, komfort og holdbarhet. Som en markedsledende aktør innen profftrapper over tid, vil de bærende designelementene på ZARGES-trappene ha festet seg i omsetningskretsens hukommelse, noe som medfører en overhengende fare for forveksling når disse samme elementene, og det samme helhetlige formspråket, benyttes av en annen aktør i direkte konkurranse med ZARGES. I en kjøpssituasjon må det dermed være rimelig å anta at omsetningskretsen kan komme til å ta feil av partenes produkter.

 

Det foreligger også en urimelig utnyttelse av klagers innsats og resultater. Dette gjelder både med hensyn til introduksjonen av det originale ZARGES-designet på det norske markedet, og også den markedsposisjonen som klager har oppnådd takket være profftrappene fra ZARGES og markedsføringen av dem. 

 

Innklagede anvender en aggressiv prisstrategi rettet mot ZARGES ved å prise de etterliknede stigene vesentlig lavere. Dette vil lett kunne medføre at Khiment vinner salg til fortrengsel for ZARGES.

 

Markedsføring og salg av Khiment-stigene er derfor i strid med markedsføringsloven § 30 om ulovlige produktetterlikninger. 

 

Det foreligger dessuten særlige forhold som medfører at slik markedsføring og salg også er i strid med markedsføringsloven § 30 som forbyr handlinger i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom. Det pekes på at ettergjøringen gjelder en hel serie med stiger i ulike størrelser. I tillegg til slik systematisk ettergjøring og bevisst underprising, er det skjerpende at innklagede unnlot å gjøre endringer som tiltenkt, da de ble gjort oppmerksom på klagers syn. 

 

Innklagede, ved å åpne opp et marked for produksjon av slaviske kopier av stigen i Kina, legger til rette for fremstilling, import og distribusjon i stor skala av «Kinakopier», hvilket i seg selv er medvirkning til illojale og skadelige konkurransehandlinger. 

 

Innklagede, Stige Senteret, har i korte trekk gjort gjeldende

Stigen Khiment er gitt en formgivning som styres av krav til funksjon og stabilitet. Funksjonsbestemte trekk beskyttes ikke av markedsføringsloven. 

 

Det foreligger tilstrekkelige ulikheter mellom de to produktseriene. Forskjellene i trappestigenes tekniske løsninger, utseende, profilering og markedsføring tilsier dessuten at det ikke er noen reell fare for forveksling. Det foreligger heller ingen urimelig utnyttelse av Grove Knutsens innsats eller resultater knyttet til ZARGES-produktene.

 

Trappestiger for det profesjonelle markedet er i stor grad standardisert. Sertifiseringskrav og forskrifter gir begrenset handlingsrom for utforming av blant annet vanger, trinndybde, vinkler, rifler/sklisikkert belegg og andre tekniske detaljer. Dagens trappestigeprodukter er inspirert av tidligere varianter, og det gjelder også ZARGES, som eksempelvis er inspirert av Gunzburger og Krause. Trappestigene er enkle, og har ikke betydelige unike produktfordeler eller noe særegent design. 

 

Stige Senteret har nedlagt innsats i å opparbeide en betydelig markedsposisjon og solid teknisk kunnskap gjennom kontinuerlig videreutvikling og investeringer. Det gjelder også varemerket Khiment. Khiment skiller seg markant fra ZARGES med hensyn til produktnavn, fargevalg i logo, profilering, innpakning og markedsmateriellet for øvrig. 

 

Khiment-produktene er kontinuerlig under utvikling, og en ny modell vil nå erstatte serien som er omfattet av klagen. Stige Senteret har dessuten en bredde og variasjon i sitt sortiment som viser at man ikke har noen kopieringshensikt. 

 

Den nye modellen skiller seg ytterligere fra ZARGES-stigen blant annet gjennom særpreget verktøybrett, utstrakt bruk av proppnagler og avvikende løsninger med hensyn til stag, plattform, innfesting av trinn og trappesko. Ved konsekvent bruk av svarte beslag og andre iøynefallende avvikende detaljer, skapes et helhetlig designmessig uttrykk som skiller de to produktene fra hverandre. De to trappestigene har også ulik stigning/vinkling i oppslått stilling. 

 

Verktøybrettet er, til forskjell fra ZARGES’ verktøybrett, vinklet ned mot brukeren på trinnsiden. Svarte sideplater, flere nagler, revidert form på sideplatene og Khiment-profilering i front er ytterligere forskjeller. Verktøybrettet har fått en ny innvending innretning for verktøy og fittings. De to utstående ørene på endestykkene har et funksjonelt formål ved at lange gjenstander, for eksempel lysrør, holdes på plass mellom disse. 

 

Plattformen er også forskjellig, idet den er plassert lavere, er gjort av tykkere gods og har en avvikende mekanisme. Den har nå også fått en oransje beskyttende folie som trekkes av før bruk. 

 

Vangehengslene er i svart aluminium med blanke nagler og en avlang form som matcher designet på verktøybrettets sideplater, noe som skaper et helhetlig design adskilt fra ZARGES.

 

Trinnene er funksjonelt betinget, men er likevel noe forskjellig i dybde og innfesting. Gummilisten på fremsiden er funksjonelt betinget. Stigeskoene er forskjellige. 

 

Stigenes mål er forskjellige, og det gjelder også vangene. Vangene er utstyrt med adskillende varemerker. 

 

Det foreligger dermed ingen rettsstridig etterlikning. Designuttrykket mellom de to produktseriene er tilstrekkelig variert, ut over de elementer som er bestemt av funksjon. De elementer som eventuelt måtte bli betraktet som sammenfallende, representerer uansett ikke noe avgjørende særpreg eller goodwillverdi som er utnyttet på urimelig vis. 

 

Tapte markedsandeler har ikke sin årsak i anført produktetterlikning. Klager tapte markedsandeler før innklagede kom i gang med sin serie. 

 

Det foreligger heller ingen forvekslingsfare. Partene har hvert sitt forhandlernettverk, og stigene vises sjelden side om side. Kundene er dessuten profesjonelle, og det har formodningen mot seg at det forekommer noen fare for forveksling på forhandlerleddet. Partenes profilering og innpakning er også forskjellig, med henholdsvis oransje og blå basisfarge. Produktnavnene er også forskjellige. Det bestrides derfor at det foreligger noen reell forvekslingsfare. Praksis fra NKU, herunder NKU-2016-8, NKU 2017-10 og NKU-2020-1 vedrørende produkter rettet mot profesjonelle forbrukere, støtter at tekniske løsninger og funksjonalitet som er avgjørende for utformingen ikke har et etterlikningsvern. 

 

De kumulative vilkårene i markedsføringslovens § 30 er ikke oppfylt, og forholdet rammes heller ikke av generalklausulen i markedsføringsloven § 25. Tvert om så har Stige Senteret respondert på Grove Knutsens bekymring, og ytterligere distansert sitt produkt fra klagers. 

 

Den kinesiske produsentens omsetning på markeder utenfor Norden utgjør ingen trussel mot etablerte aktører i det norske markedet. 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Funksjonsbestemt design kan etter omstendighetene ha et etterlikningsvern, men rammene for et slikt vern er snevre. Designelementer som bare er diktert av funksjon uten mulighet for estetisk variasjon, vil i regelen kunne adopteres av andre.

 

ZARGES-stigen har et stringent og rent designutrykk, men er ikke særlig original i sin utforming, ut over utformingen av verktøybrettet som en vugge. Innklagedes verktøybrett på Khiment-stigen er også utformet som en vugge, med to tilsvarende forhøyninger på vangene. 

 

ZARGES-stigen har imidlertid vært på markedet i flere tiår med en slik vugge, kan ikke i lengre tid gis et vern for denne funksjonelle grunnformen. Næringslivets konkurranseutvalg mener innklagede i sin konkrete utforming av vuggen i tilstrekkelig grad har utnyttet variasjonsmulighetene. Ved å tilte vuggen mot fronten av stigen, oppnås en merkbar forskjell både i funksjon; ved at verktøy lettere kan gripes, men også lettere falle ut, og utseendemessig; ved at brukeren får en opplevelse av at vuggen kommer brukeren mer i møte. Vangene på vuggen er gitt et avvikende uttrykk ved bruk av heldekkende svart farge. 

 

Innklagedes stige har i det øvrige betydelige likhetstrekk med ZARGES-stigen, men likhetene er i stor grad begrunnet i stigens overordnede form og enkle utførelse, slik som vanger, stag, trinn og sko, likevel med variasjoner i selve utførelsen av enkeltdetaljer og disses dimensjoner og plassering. Det samme gjelder fargevalget grå, som er gitt av materialet grå aluminium, og sort, som ikke er særpreget for denne type produkter. Også her er det i noen grad variert, idet Khiment-stigen har større innslag av sort. 

 

ZARGES-stigen har ved kjøp påklistret et karakteristisk logobelte på vangen i en fremtredende blå farge, påtrykt ZARGES. Innklagede har ikke ettergjort dette særpregete elementet. 

 

Etter en samlet vurdering finner konkurranseutvalget at innklagedes stige ikke er en rettsstridig etterlikning, og at det heller ikke foreligger særlige elementer som bringer forholdet inn under markedsføringsloven § 25. Selv om innklagedes første modell kunne vært mer variert, og er utbudt i flere størrelser som er parallelle til ZARGES, og til betydelig lavere pris, har innklagedes handlinger ikke oversteget den terskelen som skal til for at forholdet rammes av § 25,  jf. Rt-1995-1908 Mozell

 

Uttalelsen er enstemmig.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34