Sak 04-2022

Saken gjelder: Spørsmål om uttalelser på hjemmeside er sammenlignende, og villedende markedsføring etter § 26 og i strid med god forretningsskikk etter § 25.

 

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 27. juni 2022.

 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Sverre McSeveny-Åril, Catharina Bartnes, Øystein Bu og Paal Sprakehaug. 

 

SAK 04-2022

Klager:

Fingerprint Cards AB

PO Box 2412

SE-403 16 Gøteborg

Sverige

 

Prosessfullmektig:

Advokat Felix Reimers

Advokatfirmaet GjessingReimers AS

Grev Wedels plass 7

0151 Oslo

 

Innklaget:

IDEX Biometrics ASA

Dronning Eufemias gate 16

0191 Oslo

 

Prosessfullmektig:

Advokat Trygve Gravdahl

Advokatfirmaet Ræder AS

Postboks 2944 Solli

0230 Oslo

 

Saken gjelder:
Spørsmål om uttalelser på hjemmeside er sammenlignende, og villedende markedsføring etter § 26 og i strid med god forretningsskikk etter § 25.

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager og innklagede er tilbydere av fingeravtrykkssensorer i et globalt marked. Tilbyderne har ulike tekniske løsninger for å oppnå det samme: å identifisere et enkelt individ ved hjelp av unike biometriske data. Fingerprint Cards AB (Fingerprints) og IDEX Biometrics (IDEX) er de som har kommet lengst i dette markedet. Partene er uenige om markedet reelt sett består av disse to aktørene (slik Fingerprints anfører), eller om de er to av flere tilbydere i et marked.

 

Klager, Fingerprints, tilbyr biometrisk teknologi ved bruk av fingeravtrykk til identifisering. Et av hovedproduktene til Fingerprints er en biometrisk løsning for kortbetaling, som et alternativ til PIN-kode og kontaktløs betaling (tæpping). 

 

Innklagede, IDEX Biometrics, produserer også biometriske løsninger med fingeravtrykk til identifisering, og tilbyr blant annet biometriske løsninger for tilgangskontroll og helse.

 

I februar 2020 lanserte IDEX produktlinjen «TrustedBio» som er en sensor for fingeravtrykk og biometriske løsninger direkte i et betalingskort for kontaktløs betaling.

 

Saken gjelder utformingen av og innholdet i IDEX' markedsføring av sine produkter og tjenester på egne hjemmesider og i presentasjoner. 

 

Klager, Fingerprint Cards AB, har i korte trekk gjort gjeldende

IDEX har fremsatt villedende og uriktige påstander og sammenligninger, i strid med markedsføringsloven §§ 25 og 26. IDEX har bevisbyrden for at deres markedsførings-påstander er korrekte og sannferdige. IDEX kan ikke vise til en generell ansvarsfraskrivelse på nettsider for å reparere uttalelsenes manglende riktighet. Det er brukt bastante formuleringer, og ikke vagere antydninger.

 

Fingerprints reagerer på følgende uttalelser:

  1. Påstander i blogginnlegg 8. januar 2021:

Did you know that IDEX Biometrics TrustedBio™ is less expensive than the competition in all configurations with all SEs?

 

Dette er en påstand som må leses isolert, som IDEX’ konklusjon. Blogginnlegget angir ikke estimater, men tilsynelatende faktiske kostnader (som uansett er udokumentert).

 

As you will see, TrustedBio is both less expensive and much more capable at the same time

 

Påstanden er ikke dokumentert.

 

TrustedBio is a disruptive sensor, that is several years ahead of anything else in the market, dramatically cutting costs, simplifying card manufacturing, and providing outstanding biometric performance. No other fingerprint sensor can accomplish these goals

 

Påstanden er uriktig, og det er ikke fremlagt dokumentasjon som underbygger den. Uansett lanserte Fingerprints flere måneder før dette en ny og raskere og kostnadseffektiv løsning. I alle tilfeller gir påstanden et uriktig bilde av markedet på det aktuelle tidspunktet.

 

When we introduce customers to the technology and performance of TrustedBio they instantly understand that TrustedBio is unlike any other sensor

 

Dette er påstander som det ikke går an å ettergå gjennom nærmere undersøkelser.

 

  1. Uttalelser i bloggpost 4. august 2021

Did you know that IDEX Biometrics' TrustedBio™ Max has a biometric vector accelerator? TrustedBio Max can scan and complete a secure match on Infineon's SLC38 security controller in 250 ms, 3 to 4 times faster than any other solution

 

Sammenligningen er misvisende. Løsningene har en annen oppbygning. Påstanden er ikke dokumentert for sammenlignbare løsninger.

 

  1. Q2 2020-rapporten 

I Q2-rapporten for 2020 er det gjort en indirekte sammenligning med Fingerprints’ silikonsensor. Silikonsensoren er lett gjenkjennelig selv om den ikke er nevnt ved navn. I mangel av andre leverandører i markedet vil kundene kjenne igjen Fingerprints som den eneste silikonløsningen med gullramme.

 

  1. Uttalelser i Interim report for 1. half 2021

Joint solution: TrustedBio Max™ + latest generation Infineon Secure Element (not possible with competitors' sensors) 

 

Påstanden er uriktig og misvisende. Det er ikke dokumentert at det er «not possible with competitors’ sensors». Uansett er det feil fordi Fingerprints lanserte tilsvarende løsning samme år.

 

Full transactions ῀3X faster than any solution available; contactless EMV transactions in 0.5 seconds

 

Her sammenligner IDEX sitt produkt med en ikke-sammenlignbar løsning.

 

Fingerprints og IDEX er de eneste reelle tilbyderne av løsninger i dette markedet, selv om det er andre aktører for forsøker å etablere seg. Markedsføringspåstander må forstås i denne konteksten, og slik at kundene vil forstå at IDEX sammenligner seg med Fingerprints.

 

Når det gjelder ulovlige prissammenligninger så har Forbrukertilsynets veiledning om prismarkedsføring betydning, selv om det her er snakk om prismarkedsføring overfor næringsdrivende. Påstandene er ikke dokumentert. Prissammenligningene gir mottakeren en klar oppfatning om at IDEX produkter er vesentlig billigere enn konkurrentenes løsninger. Dette rammer Fingerprints. Uttalelsene gir ikke et objektivt kostnadsbilde, er tvert imot direkte feil, og innholdet er dermed totalt sett misvisende og villedende. De påklagede prissammenliknende påstander er utvilsomt egnet til å påvirke etterspørselen. En påstand om å være billigst i markedet er uriktig og i strid med markedsføringsloven § 26.

 

I tillegg fremsetter IDEX uriktige og udokumenterte påstander vedrørende egenskaper ved deres produkter sammenlignet med «markedet». Sammenligningen er rettet mot Fingerprints løsning. Det er ingen andre enn Fingerprints som har lignende utforming og design. Den relevante omsetningskretsen av disse produktene vil klart kjenne igjen Fingerprints' design. 

 

Uttalelsene i pkt 1) og 2) er klart villedende og gir et uriktig bilde av Fingerprints produkter, og gir inntrykk av at Fingerprints produkter er tregere eller ikke på samme nivå som IDEX. Dette er ikke riktig og ikke dokumentert. Påstander om hva kunder ‘instantly understand’ er ikke dokumentert.

 

Påstandene i pkt 4 - isolert og som helhet - må anses som et forsøk på å diskreditere prisnivået og også de tekniske løsningene ved Fingerprints produkter. Påstandene må dermed anses for å være nedlatende og gir et uriktig bilde av Fingerprints løsninger. Påstander som ikke kan dokumenteres vil enkelt anses å være villedende

 

Det er ikke riktig at mottakerne av de påstandene fremsatt i markedsføringen bare er «høyt spesialiserte» innkjøpere med «detaljert ekspertise».

 

For det tilfellet at NKU skulle komme til at markedsføringen ikke er villedende etter markedsføringsloven § 26, anføres at uttalelsene er i strid med god forretningsskikk, jf. § 25. Uttalelsene er både separat og som helhet en måte å diskreditere prisnivået og tekniske løsninger hos en konkurrent. Uttalelsene gir et klart uriktig bilde av Fingerprints produkter. Slik nedlatende omtale av konkurrenter er i strid med god forretningsskikk.

 

Innklagede, IDEX Biometrics ASA, har i korte trekk gjort gjeldende

Det er flere konkurrenter i markedet, og det er derfor ikke grunnlag for å si at markedsføringspåstander retter seg mot Fingerprints, selv om de omfatter Fingerprints.

 

Det relevante markedet for fingeravtrykkssensorer er kortprodusenter som produserer betalingskort for en rekke aktører. Mottagere av den informasjonen som IDEX publiserer er i hovedsak høyt spesialiserte innkjøpere med detaljert ekspertise på markedet og underleverandører. Dette er høyt spesialiserte produkter ment for en mindre krets av kunder med høy kompetanse. Disse må forventes å sette seg godt inn i produktets ulike kvaliteter og vil naturlig forholde seg til informasjonen som gis i sin helhet. Alle påstander må leses i den sammenheng de er gitt. Ansvarsfraskrivelser er relevante hensett til de formatene informasjonen er gitt (selskapspresentasjoner og blogger) 

 

Den omstridte informasjonen som er gitt fra IDEX sin side er i tillegg til å være rettet mot en begrenset krets, gitt i en slik form at det ikke blir korrekt å kun trekke ut enkeltsitater og bedømme disse hver for seg. I de to fremlagte bloggpostene, i Q2-2020 presentasjonen og i interimrapporten fra første halvår 2021 er det gitt utfyllende informasjon om hvordan IDEX underbygger sine påstander. Uten denne konteksten og utfyllende informasjonen blir det feilaktig å bedømme påstandene. Det er summen av informasjonen som er gitt i de ulike bloggpostene og presentasjonene som er avgjørende for å bedømme om fremstillingen er villedende og egnet til å påvirke etterspørselen etter produktet.

 

Det rettslige utgangspunktet er at sammenlignende reklame er lov og ønskelig fra et konkurransesynspunkt. IDEX uttalelser er ikke villedende. Det stemmer heller ikke at kundene vil gjenkjenne den fremstillingen av konkurrenters silisiumsensor som tilhørende Fingerprinst. Dette er en generisk fremstilling.

 

De fremsatte påstander fra IDEX er korrekte og ikke villedende. Både de estimerte kostnader og funksjonalitet er rimelig og fair sammenligninger mellom IDEX sin sensor og konkurrenters silisium sensorer. Fingerprints ikke er nevnt med navn eller på annen måte henvist til utover at de også tilbyr silisium baserte sensorer. Uttalelsene kan ikke under noen omstendighet oppfattes som nedsettende. Kostnadsestimatene er nettopp estimater innenfor et intervall. Det er klart at Trusted Bios sensorer uansett er mindre kostbar og derfor ikke villedende.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Utvalget bemerker først at sammenlignende reklame i utgangspunktet er tillatt. Det stilles strenge krav til slik sammenlignende reklame, og lovligheten forutsetter at vilkårene i markedsføringsloven § 26 og forskrift om sammenlignende reklame er oppfylt. Den som fremmer sammenlignende påstander har plikt til å dokumentere at sammenligningen er korrekt og dekkende, og i overensstemmelse med regelverket. En aktør som fremmer slike sammenlignende påstander kan ikke unngå sannhets- og dokumentasjonsplikten ved å innta en generell ansvarsfraskrivelse om at man ikke innestår for riktigheten av informasjonen som er fremsatt. En aksept av slike ansvarsfraskrivelser ville uthule regelverket om sammenlignende reklame.

 

Et sammenlignende utsagn som ikke er rettet mot en navngitt konkurrent, for eksempel ved bruk av generelle superlativer, vil etter omstendighetene kunne ramme alle konkurrentene i markedet, jf. f eks NKU-2008-10 Sun-alt-i-1. I dette tilfellet er partene uenige om hvorvidt det bare er de to som er aktører av betydning i markedet, eller om det er ytterligere leverandører som tilbyr relevante løsninger. Etter Utvalgets syn er det ikke avgjørende for vurderingen av IDEX’ sammenlignende utsagn om det er de to eller flere aktører på dette markedet. Det er på det rene at klager og innklagede er direkte konkurrenter. Utvalget mener at det er klart at en påstand om at den ene er billigere og bedre enn ikke-navngitte konkurrenter omfatter og treffer en stor konkurrent som Fingerprints. Det dreier seg med andre ord om en indirekte sammenligning som rammes av reglene om sammenlignende reklame.

 

IDEX har fremsatt en rekke påstander, gjengitt i punktet for klagers anførsler. Påstandene kan grovt grupperes i 1) påstander knyttet til at produktet fra IDEX er billigere enn markedet (prissammenligninger) og 2) påstander om at produktet fra IDEX er kvalitativt bedre enn markedet.

 

Når det gjelder prissammenligninger minner Utvalget om at dette er potensielt svært virkningsfull reklame, som tilsier at det stilles strenge krav til dokumentasjon for at utsagnet er korrekt. IDEX har argumentert med at de har en løsning som etter sin art har en billigere kostnadsbase, men har ikke fremlagt prislister eller lignende som viser at produktet selges billigere enn konkurrentenes i markedet. De har også selv fremhevet at de har basert seg på estimater. Etter utvalgets syn har innklagede ikke oppfylt de strenge krav til dokumentasjon som stilles til påstander om at man er «billigere». Når en sammenlignende påstand ikke er dokumentert er den i strid med markedsføringsloven  § 26 og forskrift om sammenlignende reklame. Utvalget mener det er helt klart at slike påstander er egnet til å påvirke markedet. At IDEX’ kunder og andre mottakere av budskapet er profesjonelle aktører endrer ikke på dette. Utvalget konkluderer derfor med at IDEX’ prissammenligninger er ulovlige.

 

Når det gjelder påstander om IDEX’ løsning er kvalitativt bedre enn konkurrenters løsninger, så mener Utvalget at saken, slik den er presentert av begge parter, er uegnet for behandling i Utvalget. Partene er uenige om en rekke spørsmål av faktisk art, som krever direkte bevisførsel. For å avgjøre om de kvalitativt sammenlignende påstandene som IDEX har fremsatt er i samsvar med markedsføringsloven, må Utvalget vurdere utpreget tekniske spørsmål. Utvalget mener at en slik vurdering krever en teknisk forståelse og forklaring som saksbehandlingen for Utvalget ikke er egnet til å gi tilstrekkelige opplysninger om. Utvalget har derfor kommet til at denne delen av saken må avvises, jf. vedtektenes § 1, siste avsnitt.

 

Utvalgets uttalelse er enstemmig.

 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34