Sak 14-2022

Saken gjelder: Spørsmål om etterligning og handlinger i strid med god forretningsskikk knyttet til lenestoler. 

UTSKRIFT 

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 17. januar 2023. 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Magnus Fegth, Aud Lundstad, Catharina Bartnes, Øystein Bu og Paal Sprakehaug.  

 

 

SAK 14-2022 

Klager

Slettvoll Møbler AS  

Skaffarvegen 105  

6200 Stranda 

 

Prosessfullmektig

Advokat Lars Henrik Stoud Platou 

Advokatfirmaet Zacco AS 

Askekroken 11 

0213 Oslo 

 

 

Innklaget

Sixbondstreet AS  

Drammensveien 130 

0277 Oslo 

 

 

Prosessfullmektig

Advokat Rune Opdahl  

Advokatfirmaet Wiersholm AS  

Postboks 1400 Vika  

0115 Oslo 

 

 

Saken gjelder: 
Spørsmål om etterligning og handlinger i strid med god forretningsskikk knyttet til lenestoler. 

 

 

Kort om partene og sakens bakgrunn 

Klager, Slettvoll Møbler AS (Slettvoll), produserer og markedsfører møbler og interiørartikler. Bedriften ble etablert i 1951 og har sitt hovedkontor på Stranda i Møre og Romsdal. Selskapet retter seg mot et kvalitetsbevisst marked, og møblene ligger i det øvre prissegment. 

 

Innklagede, SixBondStreet AS (SBS), er et norsk selskap, etablert i 2012, som driver handel av møbler og designartikler i nettbutikk og to showrooms. SBS' produkter ligger stor sett i det nedre prissjiktet av den eksklusive delen av markedet for møbler og interiør. I tillegg til å selge produkter for andre merker og designere, selger SBS også sin egen merkevare. Produktet Lenox inngår i SBS' egen merkevare  

 

I 2012 lanserte Slettvoll stolen East. Saken dreier seg om hvorvidt SBS’ stol Lenox er en etterligning i strid med markedsføringsloven § 30 og for øvrig om markedsføring av stolen er en handling i strid med god forretningsskikk næringsdrivende imellom, jf. markedsføringsloven § 25.

 

 

                                    Slettvoll East                                              SixBondStreet Lenox                                                                                     

  

 

Klager, Slettvoll AS, har i korte trekk gjort gjeldende 

Lenestolen Lenox er en ulovlig etterligning av Slettvolls lenestol, East. East er et resultat av original og selvstendig utviklingsprosess. SBS har vært klar over East, og har ikke utnyttet de variasjonsmuligheter som foreligger. SBS har lagt seg tett opp til East, og utnyttet de investeringer som Slettvoll har gjort. Lenox fremstår som et tilnærmet originalt produkt. Likhetene er for mange og for åpenbare til at det kan skyldes tilfeldigheter. Stolene markedsføres mot samme kundegruppe, og det er risiko for både direkte og indirekte forveksling av stolene. Lenox fremstår som en avart av East, og det er risiko for at kunder tror at produktene har samme kommersielle opprinnelse. Gjennomsnittsforbrukeren, som bare husker originalens formuttrykk, og ikke ser lenestolene ved siden av hverandre, vil oppfatte lenestolene som like. Eventuelle små forskjeller i detaljer gir ikke et annerledes helhetsinntrykk. Det forhold at stolen utbys til en lavere pris, avverger heller ikke forvekslingsfare.

 

SBS har under enhver omstendighet opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, og dette gjelder uavhengig av om § 30 er overtrådt. Kopien av East er tilnærmet identisk, og dette gir saksforholdet en skjerpet grad av illojal og utilbørlig karakter. Lenestolen «LENOX» fremstår som resultat av svært innpåslitne og usunne konkurransehandlinger av SBS. SBS har dessuten bedrevet systematisk etterligning av Slettvoll i flere år. Slettvoll har ikke bedt om NKUs bedømmelse av andre møbler enn Lenox. 

 

Innklagede, SixBondStreet AS, har i korte trekk gjort gjeldende 

NKU har tidligere behandlet et spørsmål om Møbelringens etterligning av East, og flertallet konkluderte med at det ikke forelå noen etterligning. Lenox og presentasjonen av den er mindre lik East enn det som var tilfellet i den saken. 

 

Lenox er ikke en etterligning av East. SBS bestrider ikke at det selvsagt er likhetstrekk mellom Lenox og East. Disse likhetene er funksjonelt betinget, og følger også samme trend. Men utformingen og sammensetningen av elementene gjør at Lenox er ulik East, herunder at Lenox gir et annet helhetsinntrykk enn East. Det er kun de eventuelle særpregede elementene ved East som kan gi vern mot etterligninger, og på disse punktene skiller stolene seg vesentlig fra hverandre. Det vesensforskjeller mellom stolene, både i enkeltelementer og i helhetsinntrykk. Lenox er absolutt ikke et "kopiprodukt" og "tilnærmet identisk", slik Slettvoll har anført. SBS har ikke urimelig nyttet Slettvolls innsats eller resultat. SBS anskaffet Lenox på alminnelig vis fra sin leverandør Scapa. Scapa hadde utviklet denne som del av en serie lenestoler. Den innsatsen Slettvoll hadde lagt ned i å utvikle East har ikke vært misbrukt på noe vis. SBS bestrider uansett at det foreligger forvekslingsfare. Selv om begge er lenestoler som fyller samme grunnbehov, tjener deres særpreg ulike behov, slik at de ikke vil oppfattes som forvekselbare. Selv om kundekretsen ikke forventes å ha et fullstendig minne at de to stolene, og som regel vil se dem hver for seg, vil de likevel klart oppfatte forskjellene. Gjennomsnittskunder av Lenox og East gjør overveide valg, er merkebevisste, og er bevisste designforskjellene Uansett er ikke kundekretsen sammenfallende. East er rundt dobbelt så dyr som Lenox. Indirekte forvekslingsfare er ikke relevant etter markedsføringsloven § 30, og slik forvekslingsfare foreligger heller ikke. 

 

Markedsføringen og distribusjonen av Lenox er ikke i strid med markedsføringsloven § 25. Det er ingen systematisk etterligning, og det er heller ingen andre grunner til å anvende § 25 på saksforholdet.  

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:  

Næringslivets konkurranseutvalg har i sak 9/2020 tatt stilling til om Møbelringen hadde etterlignet den samme stolen – East – fra Slettvoll, og om de hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk. Utvalgets flertall (7 medlemmer) kom til at Møbelringens stol Celine ga et tilstrekkelig ulikt helhetsinntrykk fra Slettvolls East, at det ikke forelå noen forvekslingsfare, og at Møbelringen hadde oppfylt sin variasjonsplikt. Mindretallet (2 medlemmer) mente at Møbelringens Celine var en tydelig kopi, og at det forelå forvekslingsfare. Et samlet utvalg kom til at Møbelringen ikke hadde overtrådt god forretningsskikk. 

 

Ved vurderingen av spørsmålet om etterligning etter markedsføringsloven § 30 har utvalget delt seg:  

Flertallet, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Magnus Fegth, Aud Lundstad, Catharina Bartnes og Øystein Bu, mener at SBS’ stol Lenox, i enda større grad enn hva gjaldt Møbelringens stol Celine, skiller seg fra Slettvolls East. Setet er høyere, stolen er kortere i setet, armlenene er høyere, og størrelsesmessig er stolene heller ikke like. Lenox er mindre og mer kvadratisk enn East, og East har et mer eksklusivt preg. Slik utvalget vurderer det sitter man annerledes i Lenox enn i East – man sitter på Lenox, mens man sitter mer i East. Et klart fellestrekk mellom stolene er den buede ryggen, men etter utvalgets oppfatning er dette et uttrykk for en trend, og ikke et trekk som Slettvoll har enerett på. Samlet mener flertallet at de to stolene gir et tilstrekkelig ulikt helhetsinntrykk og at det ikke foreligger noen fare for forveksling. Flertallet viser særlig til at kundene i dette møbelsegmentet er opptatt av detaljer, de er merkebevisste, og slike stoler kjøpes ikke på impuls. Flertallet mener at Lenox ikke er en etterligning etter East i strid med markedsføringsloven § 30. 

 

Mindretallet, Paal Sprakehaug, mener at Lenox er en tydelig kopi av East, og at det foreligger fare for forveksling. Gjennomsnittsforbrukeren, som kun har Easts formuttrykk i sin erindring, og ikke ser lenestolene ved siden av hverandre, vil oppfatte lenestolene som like. Detaljforskjeller er ikke tilstrekkelig til at Lenox gir et annet helhetsinntrykk, og mindretallet mener derfor at det må være tale om en etterlikning basert på den originale East. Den buede linjen og det spesielle særpreget fra East har skapt en trend, men Lenox har ikke utnyttet variasjonsmulighetene i stor nok grad.    

 

Slettvoll hevder at SBS har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25, og har anført at SBS har bedrevet systematisk etterligning av Slettvoll. Slettvoll har presisert at det kun er Lenox som det klages på og som Utvalget er bedt om å en vurdering av. Et samlet utvalg mener at det ikke er sannsynliggjort for Utvalget i denne saken at det foreligger en slik systematisk etterligning som Slettvoll hevder. Anførselen er fremmet først i replikken, og det er fremlagt et dokument som skal vise systematisk etterligning. Dokumentet er produsert i anledning saken, og viser etter Utvalgets syn en tendensiøs sammenstilling av ulike produkter og markedsføringsmateriell. Dersom Slettvoll mener at SBS har begått slik systematisk etterligning, så kan spørsmålet bringes inn som en ny sak for Utvalget, hvor påstanden kan underbygges og imøtegås på vanlig måte.  

 

For øvrig kan ikke Utvalget se at det foreligger noen spesielle omstendigheter som bringer saken inn under markedsføringsloven § 25.  

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34