Sak 04-2023

Saken gjelder: Spørsmål om produktetterligning av barstol

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 21. september 2023.

Under behandling av nedenstående sak deltok: Helen Engebrigtsen, Unn Grønvold Nicolaisen, Pål Standnes Hurlen, Magnus Fegth, Catharina Bartnes, Øystein Bu og Paal Sprakehaug. 

 

 

SAK 4-2023

Klager:

HAY ApS

Havnen 1

8700 Horsens

 

 

Prosessfullmektig:

Advokat Sigrid Toft Fløystad og advokatfullmektig Martha Krogli Brygfjeld

Advokatfirmaet Gjessing Reimers AS

Grev Wedels plass 7

0151 Oslo

 

 

Innklaget:

 Interstil AS 

Luramyrveien 71

4313 Sandnes

 

 

Prosessfullmektig:

Advokat Kyrre Tangen Andersen og advokat Erlend Aarli 

CMS Kluge Advokatfirma AS

Postboks 277 

4068 Stavanger

 

 

Saken gjelder: Spørsmål om produktetterligning av barstol.
 

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager, HAY ApS, er et dansk selskap grunnlagt i 2002 av ekteparet Rolf og Mette Hay. Selskapet designer og produserer møbler, og er opptatt av å løfte dansk møbeldesign. Selskapet har konseptbutikker i mange land, herunder Danmark og Norge.

 

Interstil er en Stavanger-basert møbel og interiørgrossist, som blant annet distribuerer møbler til Skeidar og Bohus.

 

Saken gjelder spørsmål om etterligning av barstolen AAS 32. 

AAS 32 i hvit og svart                                                                                             Akita i hvit og svart

 

AAS 32 inngår i HAYs møbelserie About A Collection. AAS 32 ble lansert i Norge i 2012. AKITA har vært i salg i Norge siden 2017.

 

Det var tvist mellom partene i 2017-18 vedrørende etterligning av en annen stol - AAC 22. Tvisten ble avsluttet med en forliksavtale.

 

Klager, HAY, har i korte trekk gjort gjeldende

Sakens kjernespørsmål er ikke knyttet til åndsverkloven, slik Interstil hevder. Vurderingen som HAY har bedt NKU om er en lojalitetsvurdering etter markedsføringsloven, som skiller seg fra vurderinger som gjøres etter åndsverkloven. HAY mener at det spørsmålet som nå er aktuelt – etterligning av AAS 32 – ikke er regulert av forliksavtalen mellom partene fra 2018.

 

Når det gjelder Interstils påstander om passivitet, mener HAY at de har reagert på forholdet innen rimelig tid etter at de ble klar over etterligningen. Uansett er NKU kompetent til å uttale seg om lovligheten av forholdet, jf. NKU 13/2022, 12/2018 og 3/2018.

 

HAY mener at Interstils stol AKITA er en ulovlig etterligning etter AAS 32, og i strid med § 30. AAS 32 er et resultat av en langvarig utviklingsprosess for en større møbelserie, og stolen slo raskt an etter lansering i Norge og har vært en salgssuksess. Stolen omtales som en «bestselger» av norske nettbutikker. HAY anfører at AKITA er påfallende like AAS 32, både knyttet til farger, materialvalg, utforming, form, vinkler og kontorer. AKITA er en urimelig utnyttelse av HAYs markedsføring og resultater knyttet til AAS 32. Stolen er en kommersiell suksess og introduksjonen av AKITA har gitt utslag på salgskurven. HAYs design er spesielt og gjenfinnes ikke i andre konkurrerende produkter. AAS 32 er en særpreget barstol, som skiller seg fra andre i markedet og er ikke uttrykk for en generell trend. En så nærgående kopi som AKITA medfører en urimelig utnyttelse av HAYs innsats og resultater. Det er fare for forveksling mellom de to stolene. Stolene selges i omtrent samme prissjikt og AKITA er en nærgående etterligning og det er ingen tydelig merking av varemerke på stolene som eventuelt kunne bidratt til å skille de to fra hverandre. 

 

 HAY mener også at Interstil har opptrådt i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Interstil har ikke overholdt sin variasjonsplikt, og har bevisst lagt seg tett opp mot HAYs design. En etterligning som AKITA vil over tid medføre en utvanning av de særpregede elementene ved AAS 32. AKITA er en del av en etterligningshistorikk. Den stadige etterligningen innebærer at Interstil sparer utviklingskostnader og snylter på HAYs innsats og investeringer i produktutvikling.

 

Innklagede, Interstil, har i korte trekk gjort gjeldende

HAY har utvist slik grad av passivitet at det uansett ikke (lenger) kan konstateres noe rettsbrudd. AKITA ble lansert høsten 2017, og har vært i omsetning siden da. Det er for det første usannsynlig at HAY ikke oppdaget AKITA før i 2022, og uansett må passiviteten innebære at HAY ikke nå kan påberope seg vern etter etterligningsbestemmelsene. Interstil har innrettet seg i god tro etter passiviteten i kjølvannet av forliksavtalen fra 2018. Passiviteten er uansett til hinder for at HAY kan påberope seg § 25.

 

AAS 32 er en stol sentralt plassert i et motebilde, og en videreføring av et eksisterende trendformspråk. Variasjonsplikten er da svak, og friholdelsesbehovet gjør seg sterkt gjeldende. Stolens vern etter markedsføringsloven er begrenset til de særlige designelementer. På disse områdene skiller AKITA og AAS 32 seg fra hverandre, og AKITA gir derfor et helt annet helhetsinntrykk. Det må også vektlegges at de stolene saken gjelder befinner seg i en produktkategori med høy produkttetthet, og AAS 32 henvender seg til et markedssegment med høy merkebevissthet og oppmerksomhet til detaljer.

 

Sakens reelle kjerne er uansett opphavsrettslige spørsmål som utvalget ikke har kompetanse til å vurdere. Det NKU må ta stilling til er om det er grunnlag for å gi AAS 32 et supplerende vern etter markedsføringsloven, og Interstil anfører at vilkårene for det ikke er oppfylt.

 

Interstil har uansett ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 30. Ved vurderingen må det legges en lav variasjonsplikt til grunn, og det er dessuten markerte og relevante designforskjeller mellom AAS 32 og AKITA. Stolene henvender seg til ulike markedssegmenter, og AKITA er et mer upretensiøst møbel for folk flest. AKITA selges for omkring 1/3 av prisen for en AAS 32. Salgssituasjonen innebærer at det ikke er noen forvekslingsfare.

 

Interstil har ikke opptrådt i strid med markedsføringsloven § 25. Det er ikke rom for å anvende generalklausulen ved siden av – eller i stedet for – spesialbestemmelsen i § 30, med mindre det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av spesialbestemmelsen. Klagen i denne saken reiser ikke annet enn klassiske etterligningsspørsmål, og det er da ikke rom for å anvende § 25.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Interstil har anført at saken hovedsakelig gjelder vurderinger av opphavsrettslige spørsmål. Utvalget bemerker til det at markedsføringsloven kan supplere åndsverkloven og andre immaterialrettslige lover i saker som omfattes av flere regelsett, og kan fange opp elementer av en annen karakter enn det som reguleres av åndsverkloven, jf. prinsippet som kommer til uttrykk i HR-2021-2479 Bank Norwegian. Det er klart at Utvalget kan behandle de markedsføringsrettslige spørsmålene som saken reiser, selv om saken også har opphavsrettslige sider.

 

Interstil har videre anført at HAY har mistet sine eventuelle rettigheter etter markedsføringsloven på grunn av passivitet. Utgangspunktet må være at vurderingen av eventuell passivitet skjer fra det tidspunktet HAY fikk kunnskap om at AKITA var på det norske markedet. AKITA har vært i omsetning i Norge siden 2017. HAY har opplyst at de oppdaget stolen i markedet i 2022. Utvalget har ikke noe grunnlag for å tvile dette. Utvalget mener også at HAY ikke kan lastes for å ikke ha oppdaget AKITA tidligere. Utvalget viser til at HAY er et dansk selskap, og at det ikke kan forventes at en utenlandsk aktør til enhver tid holder full oversikt over markedene i de landene deres produkter selges. I 2017 var det en tvist om etterligning av en annen stol mellom blant annet Interstil på den ene siden og Nine United, som var innehaver av rettighetene til HAY, på den andre, og tvisten ble løst ved et forlik. Utvalget kan ikke se at denne tvisten, som gjaldt en annen stol og dessuten ikke involverte HAY direkte, skulle medføre noen skjerpet plikt for HAY til å følge med i markedet. 

 

Utvalget mener at AKITA er en klar etterligning etter AAS 32, jf. markedsføringsloven § 30. Utvalget har sett på fremlagte bilder, og har også fått tilsendt stolene og vurdert dem fysisk. Utvalget mener at stolene er likere i virkeligheten enn på bilder. 

 

Interstil har anført at det finnes mange tilsvarende stoler i markedet, og at disse to ikke er likere enn andre. Basert på bevisbildet i saken er Utvalget ikke enig i det. Utvalget mener at AAS 32 skiller seg fra andre stoler i markedet, og at barstolens utforming ikke er uttrykk for en trend som alle andre også må kunne utnytte. Utvalget mener at AAS 32 klart er en barstol som nyter vern etter markedsføringsloven § 30. Selv om utforming av møbler generelt, inkludert barstoler, vil være styrt av funksjon og bruksområde, finnes det en rekke variasjonsmuligheter. Utvalget mener at det helhetsinntrykket AKITA gir er svært likt AAS 32. Selv om det er enkelte detaljer som er forskjellige – for eksempel hvordan stolbena er festet under setet – så mener Utvalget at det er vanskelig å se forskjell ved alminnelig bruk. AAS 32 kommer i to ulike høyder – 64 cm og 76 cm. AKITA kommer kun i 70 cm. Utvalget mener at denne høydeforskjellen ikke medfører at stolene blir tilstrekkelig forskjellige, men tvert imot at opplevelsen av likhet blir enda større når AKITA har lagt seg midt imellom de to høydene som AAS 32 kommer i.

 

Utvalget mener at Interstil har utnyttet HAYs innsats og resultater når de har laget et så likt produkt. Utvalget mener at det er godt dokumentert at HAY har utviklet en møbelserie som er godt kjent og velrennomert, og som de har lagt mye ressurser i å utvikle og markedsføre. Denne innsatsen har Interstil utnyttet ved å lansere og selge et tilnærmet likt produkt. Utvalget viser også til at det er fremlagt dokumentasjon for at introduksjonen av AKITA har hatt en negativ innvirkning på salget av AAS 32. 

 

Utvalget mener videre at det er fare for forveksling mellom de to barstolene. Utvalget minner om at utgangspunktet er en gjennomsnittsforbruker som har formuttrykket til AAS 32 i sin erindring, og om denne gjennomsnittsforbrukeren står i fare for å forveksle etterligningen med originalen. Utvalget mener at dette vilkåret klart er oppfylt. At AAS 32 koster 2-3 ganger mer enn AKITA, og at stolene selges i ulike butikker er i denne saken ikke tilstrekkelig til å avverge forvekslingsfaren.

 

Ettersom Utvalget har konkludert med at Interstil har krenket HAYs rettigheter etter markedsføringsloven § 30, ser Utvalget ikke grunn til å også vurdere § 25 i denne saken. 

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34