Sak 01-2024

Saken gjelder: Spørsmål om opptreden i strid med god forretningsskikk.

UTSKRIFT

av protokoll fra møte i Næringslivets Konkurranseutvalg den 30. april 2024.

 

Under behandling av nedenstående sak deltok: Hans Erik Johnsen, Helen Engebrigtsen, Pål Hurlen, Anne Kobbe, Vincent Tsang, Stine Sjølie, Usman Ivar Shakar, Chris Samways og Annie Myhre. 

 

 

SAK 01-2024

Klager

Oslo Taxi AS

Postboks 6538 Rodeløkka

0501 Oslo

 

Prosessfullmektig

Advokat Vebjørn Søndersrød

Advokatfirmaet Føyen

Postboks 7086 St Olavs plass

0130 Oslo

 

Innklaget

Trønder Taxi AS 

Brøsetvegen 145 b

7069 Trondheim

 

Prosessfullmektig

Advokat Tommy Dahlen

Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Postboks 8853

7481 Trondheim

 

Saken gjelder: Spørsmål om opptreden i strid med god forretningsskikk.

 

Kort om partene og sakens bakgrunn

Klager – Oslo Taxi AS – ble etablert i 1921 og er Norges største taxisentral, med Oslo og Akershus som kjerneområde. Oslo Taxi lanserte i 2013 appen Taxifix som er en taxibestillingstjeneste som gir kundene tilgang til mer enn 3 000 biler tilknyttet Oslo Taxi og samarbeidende sentraler fordelt over store deler av landet.

 

Innklagede – Trønder Taxi AS – er den største taxisentralen i Midt-Norge. Trønder Taxi er en del av et større samarbeid mellom flere taxiselskaper, som gjennom deres app (Trønder Taxi App’en) gir tilgang til flere byer i Norge. Totalt omfatter deres nettverk over 2 500 taxier.

 

Oslo Taxi og Trønder Taxi innledet et samarbeid i 2021 for å utvikle et felles landsdekkende bestillingssystem, kalt Link-prosjektet. Samarbeidet opphørte i 2022, og i 2023 ble en konkurrerende tjeneste, Taxilink, lansert av Internett Trafikk Formidling AS (ITF), der Trønder Taxi er en minoritetseier. 

 

Klager, Oslo Taxi, har i korte trekk gjort gjeldende

Trønder Taxi har handlet i strid med reglene om god forretningsskikk i markedsføringsloven § 25. Klagen retter seg mot Trønder Taxis utnyttelse av felleseide investeringer og utvikling i konkurranse med Oslo Taxi, samt Trønder Taxis opptreden i forbindelse med avslutningen av samarbeidet. Disse hovedforholdene leder hver for seg, og samlet, til at Trønder Taxi har opptrådt i strid med god forretningsskikk. 

 

Trønder Taxi har utnyttet store deler av de investeringer i tid, penger og kompetanse/erfaring som er utviklet i og tilført Link-prosjektet, til å utvikle og markedsføre en konkurrerende tjeneste i samarbeid med andre av Oslo Taxis konkurrenter. Klagen er rettet mot Trønder Taxis adferd, selv om den konkrete bruken av resultatet av investeringen skjer gjennom ITF, der Trønder Taxi er en stor eier og er representert i styret.

 

Alle investeringer og verdier i Link-prosjektet er eid i fellesskap mellom Oslo Taxi og Trønder Taxi, og det er i strid med god forretningsskikk når Trønder Taxi utnytter dette alene og i konkurranse med Oslo Taxi, uten å verken informere Oslo Taxi eller i det minste inngå avtale med Oslo Taxi om Trønder Taxis bruk.

 

Partene brukte større ressurser på utvikling og registrering av navn. Trønder Taxi har utnyttet navnet link på illojalt vis ved å lansere Taxilink, som dessuten utgjør et varemerkeinngrep i de registrerte rettighetene til Link, inkludert varemerket Link Taxi. Trønder Taxi har også brukt Link-prosjektets verdier, slagord og kundeløfter i Taxilink-prosjektet.

 

Trønder Taxi har utnyttet kunnskaps- og erfaringsoverføring fra Oslo Taxi i samarbeidet. Trønder Taxi har ved dette skaffet seg en fordel, og har kunne lansere Taxilink raskere, billigere, og med et bedre innhold. 

 

Trønder Taxi opptreden under avslutningen av samarbeidet utgjør også brudd på god forretningsskikk. Trønder Taxi har ikke klart kommunisert at de trakk seg fra samarbeidet med Oslo Taxi, men har i stedet gitt inntrykk av at samarbeidet kunne fortsette. Trønder Taxi forsto eller måtte forstå at Oslo Taxi stadig trodde at partenes samarbeid kunne fortsette helt frem til Taxilink ble lansert i markedet. Ingenting ved Trønder Taxis opptreden ga Oslo Taxi grunn til å tro at Trønder Taxi ville utvikle og lansere en konkurrerende tjeneste sammen med andre taxisentraler.

 

Dersom Trønder Taxi ikke lenger ønsket å samarbeide med Oslo Taxi burde de ha klart gitt til kjenne at de trakk seg fra samarbeidet, hvilket de ikke gjorde, men tvert imot signaliserte at det stadig kunne være mulig å jobbe videre sammen om Link-prosjektet.

 

Trønder Taxi burde dessuten tatt opp spørsmålet om hvordan verdiene og utviklingen i Link-prosjektet skulle kunne brukes av hver av partene etter opphørt samarbeid. Da ville partene hatt muligheten til å diskutere og enes om en løsning om bruksrettigheter til navn, utvikling, verdier og kundeløfter.

 

Det er skjerpende at den tjenesten Trønder Taxi utviklet i samarbeid med andre som står i direkte konkurranse med Oslo Taxis virksomhet og Oslo Taxis tjeneste Taxifix.

 

Innklagede, Trønder Taxi, har i korte trekk gjort gjeldende

Trønder Taxi har ikke brutt reglene om god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 25. Det er ITF, ikke Trønder Taxi, som har ledet utviklingen av og lansert Taxilink. Trønder Taxi har kun vært én av flere samarbeidspartnere og har hatt en begrenset involvering. Taxilink er ikke en ny konkurrerende virksomhet, men en videreutvikling av ITF sin eksisterende tjeneste Svippr.

 

Samarbeidet mellom Trønder Taxi og Oslo Taxi ble avsluttet lenge før ITF startet prosessen med å videreutvikle sitt eget konsept. Mens ITF startet rebrandingen av Svippr i januar 2023, hadde Trønder Taxi og Oslo Taxi sin siste korrespondanse i september 2022. Uavhengig av dette, måtte Oslo Taxi allerede i juni 2022 ha forstått at samarbeidet med Trønder Taxi var avsluttet, da Trønder Taxi avslo deres tilbud og korrespondanse mellom partene opphørte.

 

Taxilink-konseptet konkurrerer uansett ikke Trønder Taxi og Oslo Taxi sitt samarbeid, da det aldri ble lansert noe produkt under dette samarbeidet. Taxilink-konseptet innebærer ikke noen utnyttelse av erfaringer, investeringer eller kunnskap fra samarbeidet mellom Trønder Taxi og Oslo Taxi. Taxilink-konseptet ble utviklet i en separat arbeidsstrøm, hvor Trønder Taxi hadde en begrenset involvering med kun én representant. At ITF definerer sin taxivirksomhet som «trygg», «tilgjengelig» og «forutsigbar», kan ikke innebære noen utnyttelse av ideer fra Link-samarbeidet. Dette er generiske beskrivelser av hvordan enhver taxivirksomhet ønsker å fremstå, og generelle ideer og konsepter har ikke vern etter mfl. § 25. Det samme gjelder bruk av kundelojalitetsprogram.

 

Link-konseptet (inkl. slagord, profil, kjennetegn og domener) ble aldri lansert i markedet eller på annen måte tatt i bruk av Oslo Taxi. Dagens Taxilink-konsept utgjør da ingen fare for assosiasjon med Oslo Taxi sin virksomhet, eller risiko for at Oslo Taxi blir skadelidende. Det blir derfor uriktig å oppstille noen lojalitet- eller avstandsplikt. Hensynet til sunn konkurranse tilsier at markedsføringsloven § 25 ikke er overtrådt i dette tilfellet.

 

Trønder Taxi sin opptreden ved avslutningen av samarbeidet bryter heller ikke med kravet til god forretningsskikk, jf. mfl. § 25.

 

Oslo Taxi valgte selv å avslutte samarbeidet om Link-prosjektet og heller forsøke å få Trønder Taxi inn i Taxifix-systemet, noe Trønder Taxi ikke ønsket. Trønder Taxi opptrådte transparent og med den lojalitet som kan forventes i henhold til premissene for samarbeidet. At Trønder Taxi ikke uttrykkelig varslet Oslo Taxi om at Trønder Taxi også anså samarbeidet for avsluttet kan ikke anses illojalt. Tilsvarende kan Trønder Taxi ikke klandres for ikke å ha startet diskusjoner om utnyttelse av samarbeidsresultatene. Dette gjorde heller ikke Oslo Taxi.

 

Oslo Taxi' anførsler om at Trønder Taxi har gått utenfor sin disposisjonsrett til ressursene utviklet i Link-prosjektet, herunder varemerker, domener og øvrige eiendeler, faller utenfor markedsføringsloven kapittel 6 og dermed rammene for denne saken. Trønder Taxi er uansett utpekt som rettighetshaver til varemerker og domener, og er eier (og i det minste sameier) av disse.

 

 

Næringslivets Konkurranseutvalg uttaler:

Utvalget mener at Trønder Taxi har opptrådt i strid med god forretningsskikk i forbindelse med utnyttelsen av de resultatene som forelå i samarbeidet mellom Oslo Taxi og Trønder Taxi i Link-prosjektet, jf. markedsføringsloven § 25. Taxilink-prosjektet er i hovedsak er organisert av ITF, men Utvalget mener at Trønder Taxi har hatt en rolle i prosjektet som har betydning for Utvalgets vurdering av god forretningsskikk. Utvalget viser til at Trønder Taxi eier 20% av ITF, og at representant for Trønder Taxi sitter i styret i ITF og har deltatt i diskusjoner om prosjektet.  

 

Oslo Taxi og Trønder Taxi inngikk ikke noen avtale knyttet til samarbeidet om Link-prosjektet. En slik avtale kunne ha bidratt til bevisstgjøring omkring avslutning av samarbeidet og utnyttelse av resultater, og kanskje avverget situasjonen partene nå står i. Det er begge parters ansvar at disse forholdene ikke var avklart i forkant.

 

Partene hadde ikke avtalt noen konkrete forpliktelser knyttet til avslutningen av samarbeidet, og Utvalget presiserer at måten samarbeidet ble avsluttet på i seg selv ikke er i strid med god forretningsskikk. Utvalget mener at det ikke kan utledes fra markedsføringsloven noen generell plikt til å si klart ifra om at man trekker seg fra et samarbeid, og at en eventuell plikt til å orientere en samarbeidspartner om sine fremtidige hensikter i hvert fall ikke er brutt i dette tilfellet. 

 

I forbindelse med samarbeidet i Link-prosjektet la begge parter ned arbeid og ressurser, og de betalte for å få utført arbeid fra eksterne rådgivere knyttet til utvikling av kundeløfter og verdier, slik som «trygg transport», «tilgjengelighet», og «forutsigbarhet», samt potensielle varemerker. Det ble også søkt om varemerkeregistreringer og registrert domenenavn. 

 

Uten en avtale er utgangspunktet at resultatene av et samarbeid blir liggende i sameie mellom partene. De kundeløftene og verdiene som ble jobbet frem i begge prosjektene er etter Utvalgets oppfatning svært generiske, og begge aktører kan benytte slike kundeløfter uhindret av hverandre. Øvrige resultater fra Link-samarbeidet – varemerker og domenenavn – er etter sin art eneretter som ikke kan utnyttes av begge parter hver for seg. Slike resultater kan bare utnyttes av én aktør, og den enes utnyttelse vil automatisk hindre at den andre parten kan utnytte de samme resultatene. Dette skjerper etter Utvalgets oppfatning lojalitetsplikten mellom Trønder Taxi og Oslo Taxi knyttet til utnyttelsen av disse resultatene fra Link-prosjektet.

 

Trønder Taxi har bidratt til at Taxilink-prosjektet, med samarbeidspartnere som er konkurrenter til Oslo Taxi, har tatt i bruk domenenavnet og varemerket som var utviklet og registret i partenes opprinnelige felles prosjekt, Link-prosjektet. Dette er gjort uten at Oslo Taxi er spurt, eller gitt noen form for informasjon eller valgmuligheter. Når Trønder Taxi har tatt resultatene fra Link-prosjektet i bruk, så står Oslo Taxi uten mulighet for å utnytte de samme resultatene. Utvalget understreker at ikke enhver kritikkverdig handling eller adferd er i strid med markedsføringsloven § 25, men mener at Trønder Taxis opptreden knyttet til utnyttelsen av resultatene fra Link-prosjektet er over terskelen for hva som anses for å være i strid med god forretningsskikk. 

 

Uttalelsen er enstemmig.

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34