Saksbehandling

Saksbehandlingen er utelukkende skriftlig

Saksbehandlingen for Konkurranseutvalget er skriftlig. Alle innlegg med vedlegg skal sendes elektronisk på e-post til post@konkurranseutvalget.no om ikke annet bestemmes av sekretariatet. Saken kan også belyses ved innsendelse av gjenstander (for eksempel produkteksempler), fotografier og liknende.

 

Det er opp til partene å sørge for sakens fullstendige opplysning. Det er ingen muntlig prosedyre og ingen parts- og vitneavhør for Konkurranseutvalget.


Veiledning for selvprosederende parter
Det er ikke krav om at man må være representert ved advokat for å prosedere en sak for Konkurranseutvalget, selv om det ofte vil være en fordel. Det er utarbeidet en veiledning, som særlig retter seg mot selvprosederende parter, se her.


Skriftutveksling
En sak starter ved innsendelse av en skriftlig klage per e-post, ledsaget av betaling av behandlingsgebyret (se nedenfor). Innklagede gis så muligheten til å sende inn tilsvar i saken. Deretter gis hver av partene muligheten til å sende inn ytterligere ett innlegg hver (klagers replikk til tilsvaret og innklagedes duplikk til klagers replikk). Hvis innklagede ikke svarer eller ikke ønsker saken behandlet av utvalget, vil allikevel utvalget kunne avgi uttalelse i saken, hvis utvalget finner saken tilstrekkelig opplyst.
 

Tidsfrister
Dokumenter mottatt av sekretariatet per e-post.

 

Frister:
Klagen oversendes innklagede per e-post som får 3 ukers tilsvarsfrist
Tilsvar mottatt, sendes per e-post til klager som får 14 dagers frist for replikk
Replikk mottatt, sendes per e-post innklagede som får 14 dagers frist for duplikk
Fristutsettelse gis som hovedregel ikke, se Konkurranseutvalgets vedtekter § 3.  
 

Behandlingsgebyr
Klager må betale et gebyr for å få en sak behandlet i Konkurranseutvalget. Konkurranseutvalget opererer med et differensiert saksbehandlingsgebyr. Klager med medlemskap i en av Konkuranseutvalgets stiftelsesbedrifter må betale kr. 25.000. Klagere uten slikt medlemskap må betale kr. 30.000. Medlemskap i en av følgende stiftelsesbedrifter vil gi rabatert saksbehandlingsgebyr:

 

- NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon

- Hovedorganisasjonen Virke

- Mediebedriftenes Landsforening

- ANFO Annonsørforeningen

- Kreativt Forum

 

Klagen blir ikke tatt under behandling før gebyret er betalt. Gebyret kan innbetales samtidig med at klagen sendes Konkurranseutvalget, for å sikre raskere behandling av saken. Gebyret innbetales som følger til:

 

Hovedorganisasjonen VIrke

Henrik Ibsens gate 90

0255 Oslo

Kontonr. 6005.06.10236, merkes med avd. 15 prosjekt 5202 - NKU

 

Kopi av innbetalingsbilaget sendes sekretariatet på e-post: post@konkurranseutvalget.no. Klagere med medlemskap må legge ved dokumentasjon på dette.

 

Kan Konkurranseutvalgets uttalelser påklages?
Konkurranseutvalgets uttalelser kan ikke påklages. Uttalelsene kan heller ikke overprøves av Forbrukerombudet eller Markedsrådet, idet disses oppgave ligger på forbrukersiden.

Det er derimot mulighet for at saken senere kan prøves av en domstol, for eksempel hvis den innklagede part ikke opphører med sin virksomhet, og klageren ønsker å få dom for at virksomheten er ulovlig. Dersom den krenkede part vil ha erstatning, er søksmål nødvendig. En uttalelse fra Næringslivets Konkurranseutvalg gir gjerne en god indikasjon på om saken bør forfølges ved domstolene og om bevisførselen bør suppleres og/eller endres.

Næringslivets Konkurranseutvalg behandler ikke tvister som er til realitetsbehandling ved eller er avgjort av domstolene.
 

Privat voldgift
Partene kan avtale at Konkurranseutvalgets uttalelse skal være bindende for partene. I så fall blir Konkurranseutvalgets uttalelse endelig.
 

Publisering av uttalelser
Uttalelsene sendes til sakens parter, og publiseres på Konkurranseutvalgets nettside, på Univsersitetsforlagets hjemmeside, samt på Lovdata. Saksmengden varierer, men ligger gjerne på 10 - 20 saker pr. år.

Saksbehandling med videre

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34