Vedtekter for Næringslivets Konkurranseutvalg

Sist endret 09.08.2022

 

§ 1. Utvalgets mandat
Næringslivets Konkurranseutvalg gir, etter klage fra en part, uttalelse i tvister mellom næringsdrivende om anvendelsen av bestemmelsene i lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven), dens kapittel 6 (§§ 25 - 31).

 

Utvalget behandler ikke saker som fortrinnsvis gjelder forholdet mellom næringsdrivende og forbrukere, og heller ikke saker som er eller kan ventes å bli brakt inn for Markedsrådet, jf. lovens §§ 38 og 39.

 

Deltakende organisasjoner er:

 

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Coop Norge SA
 • ANFO Annonsørforeningen
 • Kreativt Forum
 • Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
 • Posten Norge AS

 

Utvalgets uttalelse er rådgivende, men partene kan avtale at utvalgets uttalelse skal være bindende for dem.

 

Utvalget kan avvise saken helt eller delvis dersom det finner at saksforholdet ikke er tilstrekkelig opplyst eller klarlagt, eller at avgjørelsen i vesentlig grad vil bero på anvendelsen av rettsregler utenfor markedsføringsloven. Utvalget kan også ellers avvise en sak eller deler av den som det finner uegnet for behandling i Næringslivets Konkurranseutvalg.

 

§ 2. Utvalgets sammensetning og funksjonstid

Næringslivets Konkurranseutvalg skal ha følgende sammensetning:

 

 • To representanter med to vararepresentanter for industrien, oppnevnt av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).
 • To representanter med to vararepresentanter for handelen, oppnevnt av Hovedorganisasjonen Virke.
 • To representanter med to vararepresentanter for den kooperative handel, oppnevnt av Coop Norge SA.
 • To representanter med to vararepresentanter for markedsføring, herunder reklame, oppnevnt i fellesskap av ANFO Annonsørforeningen, Kreativt Forum og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

 

Vararepresentantene oppnevnes i nummerert rekkefølge. Posten Norge AS oppnevner ikke egne representanter.

Leder oppnevnes i fellesskap av de nevnte organisasjoner. For leder oppnevnes på tilsvarende måte en nestleder. Leder og nestleder fordeler sakene seg imellom. Leder eller nestleder har - når begge møter - begge rett og plikt til å uttale seg og avgi stemme.

 

Utvalget er beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder og representanter fra hver av de fire oppnevnerne er til stede. Ved ugildhet hos representanter fra noen av oppnevnerne, er utvalget likevel beslutningsdyktig når enten leder eller nestleder og minst 4 medlemmer er til stede.

 

Ved ugildhet hos både leder og nestleder, oppnevner utvalget en fungerende leder i vedkommende sak, som ikke er representant i utvalget.
 

Utvalgets representanter og vararepresentanter har en funksjonstid på inntil 4 år. Utvalgets leder og nestleder kan gjenoppnevnes flere ganger, mens de øvrige representantene og vararepresentantene kan gjenoppnevnes én gang i samme funksjon. Ingen kan fungere etter fylte 70 år.

 

 § 3. Saksbehandlingsregler

En sak bringes vanligvis inn for Næringslivets Konkurranseutvalg ved skriftlig klage fra den part som ønsker Utvalgets uttalelse. Klagen med bilag sendes elektronisk til post@konkurranseutvalget.no om ikke annet bestemmes av sekretariatet. Klagen må angi den eller de næringsdrivende den er rettet mot, og den eller de bestemmelser i markedsføringsloven som hevdes å være overtrådt eller som klagen ellers knytter seg til. Den bør munne ut i en påstand eller et spørsmål som Konkurranseutvalget bes ta stilling til.

 

Samtidig med innsendelsen av klagen betales et behandlingsgebyr. Dette fastsettes av Utvalget etter samråd med organisasjonene. Gebyret blir ikke refundert om klagen senere blir trukket tilbake eller saken blir forlikt eller avvist.

 

Den eller de oppgitte motparter gis anledning til å besvare klagen i et skriftlig tilsvar innen en fastsatt frist. Vanligvis har hver av partene anledning til å avgi ett skriftlig innlegg til. Ytterligere innlegg kan bare mottas med samtykke av utvalgets leder. Fristforlengelse kan gis når behovet for dette er klart opplyst og hensynet til sakens fremdrift ikke taler mot det. Leder påser for øvrig at saksforberedelsen skjer så raskt som mulig.

 

Utvalgets vurdering av saken skjer på grunnlag av de skriftlige innlegg, som bør utformes mest mulig presist og kortfattet. Vareprøver o.l. kan fremlegges.  Hvis de skriftlige innlegg inneholder opplysninger av fortrolig eller bedriftshemmelig art, bes partene gjøre utvalget oppmerksom på dette.

 

Når saksforberedelsen er avsluttet, drøfter utvalget saken i møte. Utvalgets uttalelse avgis skriftlig og skal inneholde en kort saksfremstilling med angivelse av hovedpunkter i  partenes anførsler, samt en redegjørelse for utvalgets vurdering og konklusjon.


Saksdokumenter oppbevares i 5 år. 
 

Utvalget kan ikke pålegge en part å foreta seg eller avstå fra noe.

 

Utvalget tilkjenner ikke saksomkostninger.

 

Utvalgets sekretær sørger for behørig informasjon om utvalgets uttalelse til partene og til øvrige egnede fora. Saksdokumentene er ikke offentlig tilgjengelige, men passende illustrasjoner av produktprøver, reklame og markedsføring kan gjengis i eller sammen med uttalelsene.

 

 § 4. Ugildhet. Taushetsplikt

Bestemmelsene om ugildhet i lov om domstolene av 13. august 1915, 6. kapittel, får anvendelse på utvalgets representanter, så langt de passer.

 

Konkurranseutvalgets representanter skal bevare taushet om forhandlingene i utvalget og om drifts- og forretningshemmeligheter som de blir kjent med under saksbehandlingen.

 

 § 5. Sekretariat

Om ikke annet avtales av organisasjonene, er Næringslivets Hovedorganisasjon ansvarlig for sekretariatsfunksjonen for Utvalget.

Sekretæren forestår den praktiske saksforberedelse og korrespondanse med partene, i samråd med utvalgets leder eller nestleder. Sekretæren fører referat fra møtene. De faglige sekretariatsfunksjonene forestås av utvalgets leder og nestleder, som også utarbeider forslag til saksfremstilling og uttalelse.

Sekretæren utarbeider i samråd med utvalgets leder og nestleder årsberetning og regnskap, for behandling på årsmøtet. Sekretæren besørger publisering av utvalgets uttalelser.

 

 § 6. Bestemmelser om årsmøte m m

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mai hvert år. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet utvalget innen 1. mai hvert år. Sekretæren innkaller alle deltakende organisasjoner til møtet med minst 14 dagers varsel. Årsberetning, regnskap og eventuelle forslag til endring av  vedtektene oversendes sammen med innkallingen. Årsmøtet skal godkjenne årsberetningen og regnskapet og votere over forslag til endring av vedtektene, som må ha tilslutning av 2/3 av de deltakende organisasjoners samlede stemmer.

 

De deltakende organisasjonene stemmer i forhold til kostnadsfordeling.

 

På årsmøtet gis en orientering av foregående års virksomhet av utvalgets leder og/eller nestleder.

 

Dersom minst to av de deltakende organisasjonene krever det, skal sekretæren innkalle de deltakende organisasjonene til ekstraordinært møte med minst 14 dagers varsel.

 

§ 7. Uttreden

De deltakende organisasjonene er forpliktet til å delta i Næringslivets Konkurranseutvalg inntil deltakelsen bringes til opphør ved skriftlig oppsigelse. Uttreden kan kun skje med virkning fra et årsskifte, og oppsigelsestiden er på minimum seks måneder regnet fra det tidspunkt sekretariatet mottar oppsigelsen.
 

Næringslivets Konkurranseutvalg, Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

e-post: post@konkurranseutvalget.no

Tlf.: 40 28 70 34