Nyheter

 • Sak nr. 12/2007

  Foreningen Amcar Car Club of Norway har i en årrekke utgitt medlemsbladet AMCAR. Innklagedes bruk av betegnelsen AMCAR BØRSEN på et annonseblad for amerikanske biler er ikke ansett i strid med markedsføringsloven §§ 1, 2 eller 8a.

  02.07.09
 • Sak nr. 11/2007

  Spørsmål om etterligning av design for dobbelt vaffeljern. Begjæring om midlertidig forføyning nektet fordi retten mente at det ikke forelå overtredelse av markedsføringslovens regler. Tingrettens preliminære vurdering var ikke til hinder for at saken ble behandlet av NKU, jfr. sak 15/1989. Under tvil antatt at det ikke forelå overtredelse av markedsføringslovens § 8a eller § 1. Dissens.

  02.07.09
 • Sak nr. 10/2007

  Utsagn i kampanjeavis rettet mot elektroinstallatører indikerte at konkurrentene hadde dårligere betingelser bl.a. fordi kundene ble belastet utgifter for arrangement av golf- og fotballturer, reiser m.v. Det var ikke dekning for at konkurrentene var involvert i slik virksomhet, og utsagnet ble funnet å være både villedende og nedlatende og dermed i strid med markedsføringsloven §§ 1og 2.

  02.07.09
 • Sak nr. 09/2007

  Saken gjelder spørsmål om Vega forlag har etterlignet omslagene på Kunnskapsforlagets blå ordbokserie i strid med markedsføringsloven §§ 8a og 1.Påstand om at Kunnskapsforlaget hadde tapt sin rett til å gjøre innsigelser mot Vegas utforming av omslagene på ordbokserien på grunn av klanderverdig passivitet, eller at retten var fraskrevet på avtalerettslig grunnlag, førte ikke frem. Flertallet fant at innklagedes valg av farge på innbinding og bokstaver og valg av font representerte en ulovlig etterligning av bærende elementer for designet av Kunnskapsforlagets ordbøker i strid med markedsføringsloven § 8a. Vegas ledende ansatte var tidligere ansatt i Kunnskapsforlaget, og forholdet var også i strid med markedsføringsloven § 1. Dissens.

  02.07.09
 • Sak nr. 08/2007

  Et skriv utarbeidet av en ansatt hos Storebrand Helseforsikring ble oversendt en kunde som ledd i Storebrand Helseforsikrings virksomhet for å fremme salget av selskapets helseforsikringsprodukter. Skrivet, som falt inn under markedsføringsloven kapittel I, inneholdt en sammenligning av en konkurrents (Vertikal Helseassistanses) helseforsikringsprodukter og Storebrand Helseforsikrings produkter. Reglene om sammenlignende reklame/markedsføring kom til anvendelse. Disse reglene stiller strenge krav til de opplysninger som gis om konkurrenten eller konkurrentens produkter. Opplysningene må være korrekte og uttømmende så langt sammenligningen rekker, og objektive i den forstand at konkurrentens fordeler ikke underslås. Konkurranseutvalget fant at Storebrand Helseforsikrings skriv ga et uriktig og villledende bilde av Vertikal Helseassistanses helseforsikringsprodukt, og at det representerte et brudd på markedsføringsloven § 2, første ledd og forskriften om sammenlignende reklame § 3.

  02.07.09
 • Sak nr. 07/2007

  Logo for en pub ble ansett som en ulovlig etterligning av Harley- Davidsons logo. Selv om det var en del forskjeller mellom de to merkene, var etterligningen i alle fall i strid med markedsføringsloven § 1.

  02.07.09
1 | 2
Viser fra 1 til 6 av totalt 11 artikler

Næringslivets Konkurranseutvalg, Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo,  Epost: post@konkurranseutvalget.no, Tlf.: 95 446 437